آمار کل " واردات از" کشور "دانمارک" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 دانمارک 84748000 سايرماشين, لات ودستگاههابرا ي خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 2,931,041 291,182,380,866 Rls. 34,256,751 $
2 1383 دانمارک 30043990 ساير دا روهايي كه توليد دا خلي ندا رند 3,498 236,456,423,200 Rls. 27,818,403 $
3 1383 دانمارک 84342000 ماشين, لات ودستگاههاي تهيه لبنيات 165,048 168,149,251,921 Rls. 19,782,265 $
4 1383 دانمارک 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 749,236 107,817,098,140 Rls. 12,684,364 $
5 1383 دانمارک 85030090 سايرا جزا وقطعات 657,313 106,372,210,020 Rls. 12,514,378 $
6 1383 دانمارک 30042090 دا روهاي حاوي, نتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 17,905 51,436,474,047 Rls. 6,051,350 $
7 1383 دانمارک 84388000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي تهيه ياتوليدصنعتيغذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 70,136 50,309,713,855 Rls. 5,918,790 $
8 1383 دانمارک 04051090 كره بسته بندي شده در بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 2,223,850 39,972,199,642 Rls. 4,702,612 $
9 1383 دانمارک 30021000 سرمهاي مخصوص كه ا ز حيوا ن يا ا نسان مصون تهيه شده و ساير ا جزا ء خون 161 38,640,571,675 Rls. 4,545,950 $
10 1383 دانمارک 84189900 ا جزا ءوقطعات يخچال ها,فريزرها...تلمبه هاي حرا رتي 87,767 28,376,440,437 Rls. 3,338,405 $
11 1383 دانمارک 72061000 شمش ا ز,هن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 7,016,840 24,987,649,996 Rls. 2,939,724 $
12 1383 دانمارک 84186900 تجهيزا ت سردكننده يامنجمدكننده, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,تلمبه هاي حرا رتي 187,824 19,617,474,788 Rls. 2,307,938 $
13 1383 دانمارک 39023010 گريدلوله 1,158,000 19,513,461,117 Rls. 2,295,701 $
14 1383 دانمارک 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 230,000 19,473,151,281 Rls. 2,290,959 $
15 1383 دانمارک 21069010 ا ستابيلايزر 475,411 16,589,403,174 Rls. 1,951,694 $
16 1383 دانمارک 85023100 مجموعه مولدهائي كه بانيروي باد كار ميكنند 72,435 16,506,456,617 Rls. 1,941,936 $
17 1383 دانمارک 40021900 كائوچوي ا ستيرن- بوتادين; كائوچوي ا ستيرن- بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 663,700 16,441,683,802 Rls. 1,934,316 $
18 1383 دانمارک 35079000 , -نزيم ها با, نزيم هاي, ماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 241,025 16,068,899,213 Rls. 1,890,459 $
19 1383 دانمارک 86050000 وا گن مسافري, توشه, پست وسايروا گنهارا ه, هن ياترا موا, غيرخودرو)به ا ستثناي 8604(. 1,884,000 15,934,490,370 Rls. 1,874,646 $
20 1383 دانمارک 84224000 ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرا رتيغيرمذكوردرجاي ديگر 16,368 15,357,113,755 Rls. 1,806,719 $
21 1383 دانمارک 90321000 ترموستات 58,807 12,894,044,953 Rls. 1,516,946 $
22 1383 دانمارک 84711000 ماشين هاي خودكاردا ده پردا زي قياسي)Analogue(يامختلط)Hybrid( 8,104 12,105,130,629 Rls. 1,424,133 $
23 1383 دانمارک 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 1,298,000 12,097,037,308 Rls. 1,423,181 $
24 1383 دانمارک 70193100 مت )Mat(نبافته ا زا لياف شيشه )ا زجمله پشم شيشه (.ؤ 175,680 10,805,750,464 Rls. 1,271,265 $
25 1383 دانمارک 84051000 مولدهاي گازهوا ياگاز,ب, مولدهاي گازا ستيلن, وغيره, 104,316 10,488,142,566 Rls. 1,233,899 $
26 1383 دانمارک 21069040 ا ستابيلايزر و ا مولسيفاير 206,225 10,473,371,850 Rls. 1,232,161 $
27 1383 دانمارک 29419090 ساير,نتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 648 9,920,151,339 Rls. 1,167,077 $
28 1383 دانمارک 48239000 كاغذومقوا, بريده شده باندا زه معين وا شياءا زكاغذومقوا, ا وا ت سلولزياا لياف سلولزي, غيرمذكو 85,077 9,441,666,015 Rls. 1,110,784 $
29 1383 دانمارک 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص 45,002 8,890,036,561 Rls. 1,045,887 $
30 1383 دانمارک 84818090 ساير شيرها و وسايل 42,656 8,189,986,182 Rls. 963,528 $
31 1383 دانمارک 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري 2,160 7,983,767,540 Rls. 939,267 $
32 1383 دانمارک 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 164,244 7,979,931,174 Rls. 938,815 $
33 1383 دانمارک 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين, لات را هسازي به ا ستثناي لاستيك با ساخت دا خل 31%وبيشت 44,754 7,798,785,961 Rls. 917,504 $
34 1383 دانمارک 13022000 موا د پكتيني ,پكتينات ها و پكتات ها 66,400 7,597,391,022 Rls. 893,811 $
35 1383 دانمارک 84223000 ماشين, لات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها 9,166 7,115,210,794 Rls. 837,084 $
36 1383 دانمارک 84719000 ماشين قرا ئت مغناطيسيياا پتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابروي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 29,929 7,109,142,731 Rls. 836,370 $
37 1383 دانمارک 29372100 كورتيزون , هيدروكورتيزون ..., و پردنيزولون )دي هيدرو هيدروكورتيزون ( 10 6,842,457,481 Rls. 804,995 $
38 1383 دانمارک 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن كه درجاي ديگر مذكور نباشد ,به ا شكال ا بتدا ئي 271,925 6,184,929,697 Rls. 727,639 $
39 1383 دانمارک 38249090 ساير فر,ورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 200,205 5,582,281,832 Rls. 656,739 $
40 1383 دانمارک 70193200 ورق نازك نبافته )Voiles(,ا زا لياف شيشه )ا زجمله پشم شيشه (. 68,056 5,574,134,336 Rls. 655,781 $
41 1383 دانمارک 84211900 ماشينهاي گريزا زمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 54,713 5,416,755,260 Rls. 637,265 $
42 1383 دانمارک 29411090 سايرپنيسيلين هاومشتقات, نهادا را ي ساختارا سيد پنيسيلانيك غيرمذكوردرجاي ديگر 333 5,242,883,475 Rls. 616,810 $
43 1383 دانمارک 84143010 كمپرسورهاي برودتيباگازفريوني)سازگاربالايه ا وزون (باقدرت حدا كثريك ا سب بخار)75/0كي 30,635 4,924,754,387 Rls. 579,383 $
44 1383 دانمارک 84715020 جعبه كامپيوترserverشامل كليه وا حدهامتفرعات دا خليا زجمله درا يوهابردهاحافظه هاردوكارت 2,311 4,816,218,280 Rls. 566,614 $
45 1383 دانمارک 84382000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدكاكائوياشكلات 5,955 4,646,947,726 Rls. 546,700 $
46 1383 دانمارک 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 23,943 4,627,529,879 Rls. 544,415 $
47 1383 دانمارک 21069050 , ---نتي ا كسيدا ن 52,500 4,502,889,558 Rls. 529,752 $
48 1383 دانمارک 86090000 كانتينرها)ا زجمله كانتينرهاترا بري سيالات (مخصوصاطرا حيشده وبرا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 586,400 4,367,345,709 Rls. 513,805 $
49 1383 دانمارک 34029040 پاك كننده هاي صنعتي 154,860 4,327,850,435 Rls. 509,159 $
50 1383 دانمارک 85030020 ا نوا ع روتورمخصوص ژنرا تورنيروگاهي 39,170 3,930,553,634 Rls. 462,418 $
51 1383 دانمارک 84812000 شيربرا ي كنترل ا نتقالات ا ولئوهيدروليكيياپنوماتيكي. 7,504 3,832,096,353 Rls. 450,835 $
52 1383 دانمارک 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 18,843 3,794,594,831 Rls. 446,423 $
53 1383 دانمارک 90275000 دستگاههاييكه تشعشعات ا پتيكيرا به كارميگيرند)ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز(غيرمذكوردرج 1,371 3,794,016,265 Rls. 446,355 $
54 1383 دانمارک 84798200 ماشينهابرا ي مخلوطكردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,. ..بانحوه عمل خاص. 13,675 3,708,307,563 Rls. 436,271 $
55 1383 دانمارک 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطرا حيشده به نحوي كه بيك وسيله ا ندا زه گيري مجهزگردد 8,338 3,608,832,210 Rls. 424,569 $
56 1383 دانمارک 84212990 سايرفيلترهاي مايعات بجزرديفهاي 84212910 و74212920 3,788 3,441,842,363 Rls. 404,923 $
57 1383 دانمارک 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 370 3,429,973,006 Rls. 403,526 $
58 1383 دانمارک 29362700 ويتامين C و مشتقات, ن , مخلوط نشده 47,000 3,422,255,001 Rls. 402,618 $
59 1383 دانمارک 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون 4,300 3,380,923,849 Rls. 397,756 $
60 1383 دانمارک 84431900 ماشين, لات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 12,530 3,280,421,110 Rls. 385,932 $
61 1383 دانمارک 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوا يي 805 3,103,318,231 Rls. 365,096 $
62 1383 دانمارک 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 16,245 3,082,093,116 Rls. 362,599 $
63 1383 دانمارک 84171000 كوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب كردن... كلوخه هاي معدني,سولفورهاي طبيعي,هن ومس, فلزا ت 23,737 3,053,286,238 Rls. 359,210 $
64 1383 دانمارک 84199090 سايرا جزا وقطعات بجزرديفهاي 84199010 و84199020 8,225 3,030,663,387 Rls. 356,549 $
65 1383 دانمارک 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ا ولفين غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 226,875 3,029,383,488 Rls. 356,398 $
66 1383 دانمارک 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 15,836 2,948,864,281 Rls. 346,925 $
67 1383 دانمارک 70194000 پارچه هاي تاروپودباف ا زخامه ا زا لياف شيشه. 72,180 2,944,942,909 Rls. 346,464 $
68 1383 دانمارک 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,,ئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعيودرمان تنفس 2,142 2,848,494,391 Rls. 335,117 $
69 1383 دانمارک 21069020 ا مولسيفاير 72,000 2,798,433,408 Rls. 329,227 $
70 1383 دانمارک 90261090 ساير, لات برا ي سنجش سطح مايعات 1,364 2,786,014,427 Rls. 327,766 $
71 1383 دانمارک 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده 4,472 2,694,773,062 Rls. 317,032 $
72 1383 دانمارک 12091000 تخم چغندر قند 4,324 2,694,103,125 Rls. 316,953 $
73 1383 دانمارک 34021900 موا د,لي تانسيوا كتيف )غيرا زصابون (كه در جاي ديگر مذكور نباشد 113,610 2,688,343,713 Rls. 316,276 $
74 1383 دانمارک 84833000 پوسته ياتاقان, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور. 11,405 2,624,754,420 Rls. 308,795 $
75 1383 دانمارک 89052000 سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 4,304 2,499,329,564 Rls. 294,039 $
76 1383 دانمارک 90230000 ,لات, دستگاههاومدلها,طرا حيشده برا ي مقاصدنمايشي)مثلابرا ي, موزشييانمايش ( 1,907 2,442,704,635 Rls. 287,377 $
77 1383 دانمارک 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي كوره برا ي سوخت مايع, جامد,گاز,شبكه هاي مكانيكي.... 3,395 2,266,402,475 Rls. 266,636 $
78 1383 دانمارک 84623900 ماشين هاي قيچيكردن )ا زجمله پرس ها(,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 37,500 2,190,480,000 Rls. 257,704 $
79 1383 دانمارک 21069090 سايرفر,ورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 49,690 2,186,119,747 Rls. 257,191 $
80 1383 دانمارک 84011000 ر,كتورهاي هسته ا ي. 3,956 2,151,631,146 Rls. 253,133 $
81 1383 دانمارک 90312000 دستگاههاي, زمايش 279 2,149,629,345 Rls. 252,898 $
82 1383 دانمارک 84222000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف 1,614 2,025,577,399 Rls. 238,303 $
83 1383 دانمارک 84313900 قطعات مربوط;ماشين, لات شماره 8428)غيرا ز,سانسور,بالاكشنده هاي محفظه دا رياپلكان متحرك ( 16,152 2,015,506,772 Rls. 237,118 $
84 1383 دانمارک 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز كائوچوي ولكانيزه سفت نشده, غيرمذكور درجاي دي 5,829 1,967,967,531 Rls. 231,526 $
85 1383 دانمارک 12092500 تخم چمن مرتعي برا ي كشت 86,000 1,966,617,095 Rls. 231,367 $
86 1383 دانمارک 72269200 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطسردنوردشده, باپهناي كمترا ز600mm غيرمذكودرجاي ديگ 159,452 1,910,453,159 Rls. 224,759 $
87 1383 دانمارک 39269090 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 7,693 1,840,335,543 Rls. 216,510 $
88 1383 دانمارک 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 11,596 1,813,836,266 Rls. 213,393 $
89 1383 دانمارک 84163000 سوخت رسانهاي مكانيكيوشبكه هاي مكانيكي,نها,تخليه كننده هاي مكانيكيخاكستروهمانند 4,395 1,794,903,749 Rls. 211,165 $
90 1383 دانمارک 90183990 ساير كاتترها و كانول ها و همانند 3,105 1,730,446,491 Rls. 203,582 $
91 1383 دانمارک 84179000 ا جزا ءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتييا,زمايشگاهي" 6,620 1,723,719,868 Rls. 202,791 $
92 1383 دانمارک 29181300 ا ملاح و ا سترهاي ا سيدتارتريك 60,000 1,715,842,250 Rls. 201,864 $
93 1383 دانمارک 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميركاغذ 60,962 1,677,956,714 Rls. 197,407 $
94 1383 دانمارک 84185000 سايرصندوقها,گنجه ها,...سردكننده يامنجمدكننده وهمانندسردكننده, غيرمذكوردرجاي ديگر 12,259 1,641,484,716 Rls. 193,116 $
95 1383 دانمارک 84834090 ساير وسايل و, لات ا نتقال نيرو بجزكالاي رديف 84834010 4,100 1,604,157,184 Rls. 188,724 $
96 1383 دانمارک 88033000 ا جزا ءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهوا پيماياهليكوپتر. 349 1,585,802,053 Rls. 186,565 $
97 1383 دانمارک 90181200 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري ا سكن ا ولترا سونيك )ا سكانر( 365 1,583,998,950 Rls. 186,353 $
98 1383 دانمارک 35071000 مايه پنير و كنسانتره هاي, ن 772 1,572,715,275 Rls. 185,025 $
99 1383 دانمارک 84371000 ماشين برا ي پاك كردن, جوركردن يادرجه بندي كردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات خشك كرده 13,570 1,534,108,647 Rls. 180,483 $
100 1383 دانمارک 84143090 سايرا قلام بجزا قلام رديفهاي 84143010و84143020و84143030و84143040 7,275 1,518,320,103 Rls. 178,626 $
101 1383 دانمارک 84143020 كمپرسورهاي برودتيباگازغيرفريوني)سازگار بالايه ا وزون باقدرت بيش ا زيك ا سب بخار )75/ 5,870 1,439,261,564 Rls. 169,325 $
102 1383 دانمارک 48184010 پوشك كامل بزرگسالان به طوري كه وزن هر قطعه پد90 گرم وبالاتر باشد 62,883 1,432,124,793 Rls. 168,485 $
103 1383 دانمارک 84602900 ماشين هاي سنگ زنيبرا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,بادقت تا01/0ميليمتر 12,280 1,357,853,024 Rls. 159,747 $
104 1383 دانمارک 38220000 معرف هاي, زمايشگاهيياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه; معرف هاي مركب برا ي تشخيص مرض 235 1,356,411,983 Rls. 159,578 $
105 1383 دانمارک 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي. 29,100 1,319,119,708 Rls. 155,191 $
106 1383 دانمارک 29159090 ساير سديمها بجز وا لپرا ت سديم 3,150 1,317,290,474 Rls. 154,975 $
107 1383 دانمارک 34039900 ساير فر,ورده هاي روا ن كننده , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 5,000 1,309,212,913 Rls. 154,025 $
108 1383 دانمارک 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه 1,472 1,301,798,162 Rls. 153,153 $
109 1383 دانمارک 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,914 1,288,132,033 Rls. 151,545 $
110 1383 دانمارک 29310000 ساير تركيبات, لي - غير,لي 18,533 1,253,188,746 Rls. 147,434 $
111 1383 دانمارک 35022000 , -لبومين شير,ا زجمله كنسانتره هاي دو يا چند پروتدين لاكتوسرم 20,200 1,234,438,369 Rls. 145,228 $
112 1383 دانمارک 90153000 ترا زها 1,410 1,229,993,960 Rls. 144,705 $
113 1383 دانمارک 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 1,066 1,222,061,502 Rls. 143,772 $
114 1383 دانمارک 30041090 دا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات, نها كه توليد دا خلي ندا رند 387 1,220,431,434 Rls. 143,580 $
115 1383 دانمارک 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوا مل خوني مصرف ميشود 57 1,212,415,137 Rls. 142,637 $
116 1383 دانمارک 39269010 كيسه كلوست 2,472 1,192,812,078 Rls. 140,331 $
117 1383 دانمارک 30032090 دا روهاي حاوي, نتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 289 1,180,213,327 Rls. 138,849 $
118 1383 دانمارک 84839000 ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 15,584 1,151,880,556 Rls. 135,515 $
119 1383 دانمارک 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,000 1,126,779,522 Rls. 132,562 $
120 1383 دانمارک 90061000 دوربين عكاسي ا زنوع موردا ستفاده برا ي تهيه كليشه يا سيلندر چاپ 5,428 1,088,102,811 Rls. 128,012 $
121 1383 دانمارک 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك, همچنين تنظيم كننده ها 4,100 1,004,848,493 Rls. 118,217 $
122 1383 دانمارک 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 737 983,789,048 Rls. 115,740 $
123 1383 دانمارک 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده )باستثناءزنجيرغلتكي(ا ز,هن ياا زفولاد. 9,461 948,412,591 Rls. 111,578 $
124 1383 دانمارک 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك )monolithic( غيرديجيتالي 27 934,859,793 Rls. 109,984 $
125 1383 دانمارک 90262000 ,-لات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 1,946 918,765,876 Rls. 108,090 $
126 1383 دانمارک 21069030 پودر حالت دهنده خورا كي 24,250 889,441,767 Rls. 104,640 $
127 1383 دانمارک 84136090 سايرتلمبه هاي دوا رحجمي به جزرديفهاي 84136010و84136020و84136030 4,433 856,546,546 Rls. 100,770 $
128 1383 دانمارک 90318090 ساير, لات و وسايل و ماشين هاي سنجش كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1,234 852,448,688 Rls. 100,288 $
129 1383 دانمارک 84212200 ماشين, لات ودستگاههابرا ي ا زصافيگذرا ندن ياتصفيه كردن نوشيدنيهاغيرا ز,ب 1,053 832,355,043 Rls. 97,924 $
130 1383 دانمارک 84212100 ماشين, لات ودستگاههابرا ي ا زصافيگذرا ندن ياتصفيه كردن, ب 10,927 832,191,816 Rls. 97,905 $
131 1383 دانمارک 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 1,826 822,518,135 Rls. 96,767 $
132 1383 دانمارک 23099000 ساير فر,ورده ها ا ز نوع مورد ا ستفاده برا ي تغذيه حيوا نات , غيرمذكور درجاي ديگر 19,000 815,527,990 Rls. 95,944 $
133 1383 دانمارک 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني 24,500 811,648,362 Rls. 95,488 $
134 1383 دانمارک 84603990 سايرماشينهاي تيزكن 5,910 803,658,187 Rls. 94,548 $
135 1383 دانمارک 39049000 پليمرهاي ا ولفين هاي هالوژنه كه در جاي ديگرمذكورنباشد ,به ا شكال ا بتدا ئي 18,000 769,003,963 Rls. 90,471 $
136 1383 دانمارک 84138190 سايرتلمبه هابجزرديفهاي 84138110و84138120 3,889 761,679,472 Rls. 89,609 $
137 1383 دانمارک 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 2,092 759,520,755 Rls. 89,355 $
138 1383 دانمارک 32151900 مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 149,243 751,529,713 Rls. 88,415 $
139 1383 دانمارک 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي, زمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري, كشش پذيري ياسايرخوا ص مكاني 633 747,675,499 Rls. 87,962 $
140 1383 دانمارک 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار 1,476 733,075,598 Rls. 86,244 $
141 1383 دانمارک 90278090 ساير,لات دستگاهاي تجزيه فيزيكيوشيمياييسنجش ويسكوزيته تخلل ا نبساطهمانندكه تشعشعات ا پ 1,331 726,151,857 Rls. 85,430 $
142 1383 دانمارک 39023090 سايركوپليمرهاي پروپيلن به ا شكال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 34,000 726,097,380 Rls. 85,423 $
143 1383 دانمارک 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سكلت چوبي 14,404 724,376,264 Rls. 85,221 $
144 1383 دانمارک 15162010 روغن جانشين كره كاكائو 39,600 721,759,190 Rls. 84,913 $
145 1383 دانمارک 90322000 مانوستات 5,292 707,790,400 Rls. 83,269 $
146 1383 دانمارک 84849090 سايروا شرها ودرزگيرها 2,955 700,490,309 Rls. 82,411 $
147 1383 دانمارک 90261010 فلومتر 202 678,574,885 Rls. 79,832 $
148 1383 دانمارک 73269010 چپلت مورد مصرف درصنايع ريخته گري 12,410 667,913,825 Rls. 78,578 $
149 1383 دانمارک 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي 653 666,708,476 Rls. 78,436 $
150 1383 دانمارک 90318020 ا نوا ع حسگرSENSOR 266 651,192,205 Rls. 76,611 $
151 1383 دانمارک 84248990 سايروسايل بجز پاشنده مخصوص ظروف ا سپري 5,339 639,825,994 Rls. 75,274 $
152 1383 دانمارک 84813000 شيريكطرفه. 824 594,212,209 Rls. 69,907 $
153 1383 دانمارک 85363020 كليدهاي قطع و وصل دوطرفه 77 588,000,000 Rls. 69,176 $
154 1383 دانمارک 84834010 ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو 9,600 578,847,641 Rls. 68,100 $
155 1383 دانمارک 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 310 570,850,529 Rls. 67,159 $
156 1383 دانمارک 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائيوفر,ورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 7,630 566,848,360 Rls. 66,688 $
157 1383 دانمارک 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 428 562,663,106 Rls. 66,196 $
158 1383 دانمارک 33021090 سايرفر,ورده هابرا ساس موا دمعطرمورد مصرف درصنايع غذا يييانوشابه سازي غيرا ز ا سا 14,100 556,368,062 Rls. 65,455 $
159 1383 دانمارک 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكيوغيره. 579 554,075,748 Rls. 65,185 $
160 1383 دانمارک 84751000 ماشين هابرا ي سوا ركردن لامپ, لوله... ا لكتريكيدرغلاف شيشه ا ي. 4,120 553,158,373 Rls. 65,077 $
161 1383 دانمارک 39094090 سايررزين هاي فنوليك غيرمذكوردرجاي ديگر 18,750 550,737,369 Rls. 64,793 $
162 1383 دانمارک 84439000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاههاي چاپ.... 1,259 547,524,387 Rls. 64,415 $
163 1383 دانمارک 85011090 ساير ا لكتروموتورها 450 541,720,611 Rls. 63,732 $
164 1383 دانمارک 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنس M0M0P 1,630 537,902,855 Rls. 63,283 $
165 1383 دانمارک 84841090 ساير درزگيرهاووا شرهاي همانند ا زورقه فلزي توا م باموا دديگرياا زدو يا چند لايه فلز 733 536,886,737 Rls. 63,163 $
166 1383 دانمارک 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ )هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده (,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,030 533,069,583 Rls. 62,714 $
167 1383 دانمارک 85389090 سايرا جزا وقطعات 22,999 526,849,932 Rls. 61,982 $
168 1383 دانمارک 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي 122 515,649,617 Rls. 60,665 $
169 1383 دانمارک 72092500 ,--هن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 3ميليمتريابيشت 8,323 509,358,208 Rls. 59,925 $
170 1383 دانمارک 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات... برا ي ا زصافيگذرا ندن ياتصفيه 1,083 504,890,697 Rls. 59,399 $
171 1383 دانمارک 34021190 سايرموا د,لي تانسيوا كتيف حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 18,000 503,385,244 Rls. 59,222 $
172 1383 دانمارک 84295212 بيل مكانيكي مستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر 14,000 484,999,767 Rls. 57,059 $
173 1383 دانمارک 84149010 برا ي ا نوا ع بادزن 4,411 472,598,185 Rls. 55,600 $
174 1383 دانمارک 84068200 توربينهاي بخار,ب )غيرا ز,نهائيكه برا ي وسايل نقليه, بيبكارميرود(بقدرت حدا كثر40مگاوا ت 7,740 468,452,481 Rls. 55,112 $
175 1383 دانمارک 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاهها,فاقدا تصالات برقي,...كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 424 462,650,416 Rls. 54,429 $
176 1383 دانمارک 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم 18,000 461,169,770 Rls. 54,255 $
177 1383 دانمارک 73101000 منبع, چليك, بشكه, پيت... )غيرا زبرا ي گاز(ا ز,هن ياا زفولاد,50لغايت 300ليتر. 1,270 454,294,841 Rls. 53,446 $
178 1383 دانمارک 84254900 جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه, كه درجاي ديگرمذكورنباشند 853 449,949,133 Rls. 52,935 $
179 1383 دانمارک 84213990 سايرفيلترهاي گازي بجزكالاهاي رديف 84213910 3,784 435,754,544 Rls. 51,265 $
180 1383 دانمارک 84122900 موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك )غيرا زحركت خطي( 535 433,542,547 Rls. 51,005 $
181 1383 دانمارک 39123110 گريد خورا كي 27,500 422,223,806 Rls. 49,673 $
182 1383 دانمارک 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 2,266 419,343,498 Rls. 49,335 $
183 1383 دانمارک 73181310 ا زجنس ا ستنلس ا ستيل 791 406,709,772 Rls. 47,848 $
184 1383 دانمارک 20079100 مربا,ژله ميوه ,مارملاد ,و غيره ا ز مركبات 13,495 406,562,713 Rls. 47,831 $
185 1383 دانمارک 35021900 , --لبومين تخم پرندگان )باستثناء,لبومين تخم پرندگان , خشك كرده ( 5,000 406,178,360 Rls. 47,786 $
186 1383 دانمارک 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي, ماده, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 10,100 400,055,382 Rls. 47,065 $
187 1383 دانمارک 84254200 جكهاي هيدروليكيوچرخهاي بالاكشنده 780 397,640,899 Rls. 46,781 $
188 1383 دانمارک 90189090 ساير, لات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي جرا حي و دا مپزشكي 627 392,229,234 Rls. 46,145 $
189 1383 دانمارک 84818010 شير,لات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 2,176 391,003,249 Rls. 46,000 $
190 1383 دانمارک 90268090 ساير, لات برا ي سنجش جريان ياساير متغيرهاي مايعات يا گازها 82 383,686,128 Rls. 45,140 $
191 1383 دانمارک 73043900 لوله هاوپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,مدور,كه درجاي ديگرذكرنشده. 5,575 377,919,578 Rls. 44,461 $
192 1383 دانمارک 84289000 ماشين, لات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,426 363,923,654 Rls. 42,815 $
193 1383 دانمارک 84361000 ماشين, لات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 19,800 355,081,880 Rls. 41,774 $
194 1383 دانمارک 85194000 دستگاه پخش صوت جهت ديكته كردن )Transcribing( 45 350,239,051 Rls. 41,205 $
195 1383 دانمارک 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 841900 3,435 346,810,918 Rls. 40,801 $
196 1383 دانمارک 31010000 كودحيوا نييانباتي,حتيمخلوطياعمل, ورده بطورشيميائي,كودحاصل ا زمحصول حيوا نييانباتي 93,181 343,502,290 Rls. 40,412 $
197 1383 دانمارک 84368000 ماشين, لات ودستگاههاي كشاورزي.... جنگل دا ري ياپرورش نبورعسل, غيرمذكوردرجاي ديگر 16,380 342,931,599 Rls. 40,345 $
198 1383 دانمارک 90101010 دستگاههاي ظاهركردن فيلم را ديولوژي درا مور پزشكي )پروسسور( 785 338,796,274 Rls. 39,858 $
199 1383 دانمارک 85361090 ساير فيوزها 696 338,554,936 Rls. 39,830 $
200 1383 دانمارک 73063090 ساير لوله هاي خالي جوش دا ده شده ا ز,هن يا فولاد بجز لوله هاي به قطرا ز يك سانتي 830 327,970,468 Rls. 38,585 $
مجموع کل
1,718,452,078,973 ريال
مجموع کل
202,170,833 دلار