آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي )" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 40103900 سايرتسمه ها و مجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروا ز كائوچوي ولكانيزه غيرمذكوردرجاي ديگ 182,500 654,560,669 Rls. 77,007 $
2 1383 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 85353090 ساير كليدهاي جدا كننده مدا ر ا ز منبع تغذيه و سرپيچهاي قطع و وصل بجز رديف 53010 16,000 288,995,550 Rls. 33,999 $
3 1383 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 40101200 تسمه نقاله ... ا زكائوچوي ولكانيزه مستحكم شده فقط با موا دنسجي 39,375 274,540,268 Rls. 32,299 $
4 1383 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 61031900 لباس بصورت دست, مردا نه ياپسرا نه, كشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 25,500 228,654,355 Rls. 26,901 $
5 1383 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 85352110 سكسيونر 975 214,390,120 Rls. 25,222 $
6 1383 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 63012000 پتو)غيرا زپتوي برقي(وزيرا ندا زسفري, ا زپشم ياكرك. 16,000 150,026,874 Rls. 17,650 $
7 1383 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده )ا زجمله پرده كركره (و ا شياءهمانندو ملحقات, نهاا زموا دپلاستيك 18,019 71,674,414 Rls. 8,432 $
8 1383 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 500 39,356,390 Rls. 4,630 $
9 1383 جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي ) 39259000 سايرلوا زم ساختمانيكه درجاي ديگرمذكور نباشد ,ا ز موا د پلاستيكي 781 4,596,005 Rls. 541 $
مجموع کل
1,926,794,645 ريال
مجموع کل
226,682 دلار
[1]