آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري عربي سوريه" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 جمهوري عربي سوريه 85043400 ترا نسفورماتورهاباظرفيت جابجائيقدرت بيشترا زKVA 500 373,000 5,134,508,622 Rls. 604,060 $
2 1383 جمهوري عربي سوريه 39219020 ورق HPL )lamimated pressure high( با ضخامت بيشترا ز 2/1ميكرون وكمترا ز2مليمتر0 و 171,000 5,127,179,089 Rls. 603,198 $
3 1383 جمهوري عربي سوريه 29291000 ا يزوسيانات ها 159,179 3,524,777,411 Rls. 414,680 $
4 1383 جمهوري عربي سوريه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 153,226 3,006,885,723 Rls. 353,751 $
5 1383 جمهوري عربي سوريه 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم 297,000 2,092,448,040 Rls. 246,170 $
6 1383 جمهوري عربي سوريه 39219010 نوا رلبه وروكش ا ورا ق فشرده چوبي,غشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد)رزينهاي, 135,976 2,075,415,224 Rls. 244,167 $
7 1383 جمهوري عربي سوريه 48119000 كاغذومقوا, قشرزده, ا ندوده,, غشته و...درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي دي 3,366 1,982,190,137 Rls. 233,199 $
8 1383 جمهوري عربي سوريه 32121000 ورقه هاي دا غ زني 75,572 1,938,401,607 Rls. 228,047 $
9 1383 جمهوري عربي سوريه 84295290 ساير 54,000 1,612,141,168 Rls. 189,664 $
10 1383 جمهوري عربي سوريه 21069020 ا مولسيفاير 75,600 1,379,810,280 Rls. 162,331 $
11 1383 جمهوري عربي سوريه 39219090 سايرصفحه ها ورق ها ورقهاي نازك ونوا را زموا دپلاستيكي غيرا سفنجي 71,280 1,007,656,547 Rls. 118,548 $
12 1383 جمهوري عربي سوريه 87032320 باحجم سيلندربيش ا ز 2000سانتي مترمكعب تاحدا كثر 2500سانتي متر مكعب 9,189 875,913,930 Rls. 103,049 $
13 1383 جمهوري عربي سوريه 84295219 سايربيلهاي مكانيكي به قدرت 200ا سب بخار وكمتر 32,000 798,249,176 Rls. 93,912 $
14 1383 جمهوري عربي سوريه 54025200 نخ يك لاا زپليا سترها,بابيش ا ز50دوردرمتر,,ماده نشده برا ي خرده فروشي. 61,114 765,865,374 Rls. 90,102 $
15 1383 جمهوري عربي سوريه 15091000 روغن زيتون بكر 94,015 718,655,623 Rls. 84,548 $
16 1383 جمهوري عربي سوريه 54024100 نخ يك لاا زنايلون ياسايرپلي,ميدها,با50دورياكمتردرمتر,,ماده نشده برا ي خرده فروشي. 19,655 423,498,946 Rls. 49,823 $
17 1383 جمهوري عربي سوريه 84303900 ماشين, لات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل )غيرخودرو( 19,580 421,246,400 Rls. 49,558 $
18 1383 جمهوري عربي سوريه 84821000 بلبرينگ. 10,790 399,406,134 Rls. 46,989 $
19 1383 جمهوري عربي سوريه 60049000 سايرپارچه هاي كشباف يا قلاب باف باپهناي بيش ا ز30cmا دا را ي حدا قل 5%وزني نخ كائوچ 8,435 358,435,568 Rls. 42,169 $
20 1383 جمهوري عربي سوريه 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 6,366 270,642,737 Rls. 31,840 $
21 1383 جمهوري عربي سوريه 54033100 نخ يك لاا زريون ويسكوز,با120دورياكمتردرمتر,,ماده نشده برا ي خرده فروشي. 11,566 253,242,500 Rls. 29,793 $
22 1383 جمهوري عربي سوريه 87079030 بدنه برا ي كاميون. كاميونت و كشنده جاده ا ي 6,350 245,393,505 Rls. 28,870 $
23 1383 جمهوري عربي سوريه 54025100 نخ يك لاا زنايلون ياسايرپلي,ميدها,بابيش ا ز50دوردرمتر,,ماده نشده برا ي خرده فروشي. 10,952 219,979,759 Rls. 25,880 $
24 1383 جمهوري عربي سوريه 83089000 چفت وبست, سگك... منجوق وپولك ا زفلزمعمولي)هم چنين ا جزا ءوقطعات (. 14,664 193,315,752 Rls. 22,743 $
25 1383 جمهوري عربي سوريه 84261200 جرثقيل هاي شاسيدا رمتحرك باچرخهاي لاستيك دا روجرثقيل هاي جابجاكننده باشاسيخورجيني 29,250 189,559,700 Rls. 22,301 $
26 1383 جمهوري عربي سوريه 55093100 نخ يك لا,باحدا قل 85%ا لياف غيريكسره,, كريليك يامد,كريليك,, ماده نشده برا ي خرده فروشي. 6,406 173,943,090 Rls. 20,464 $
27 1383 جمهوري عربي سوريه 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتيمونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 88,800 163,859,067 Rls. 19,278 $
28 1383 جمهوري عربي سوريه 59039090 سايرپاچه هاي نسجي, غشته شده. ا ندوده يامنطبق شده با موا د پلاستيكي 7,535 132,671,315 Rls. 15,608 $
29 1383 جمهوري عربي سوريه 87051010 دا را ي دوكابين مجزا كابين كنترل وهدا يت خودرو وكابين جرثقيل به نحوي كه كاميون وجرثقيل برا ي ي 30,000 131,465,284 Rls. 15,467 $
30 1383 جمهوري عربي سوريه 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي كلروروينيل 17,410 131,032,182 Rls. 15,416 $
31 1383 جمهوري عربي سوريه 84807100 قالب ا زنوع تزريقييافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 1,744 93,807,184 Rls. 11,036 $
32 1383 جمهوري عربي سوريه 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاهها,فاقدا تصالات برقي,...كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 6,005 84,998,567 Rls. 10,000 $
33 1383 جمهوري عربي سوريه 87032100 وسائطنقليه باموتورپيستونيدرونسوزتناوبيجرقه ا ي- ا حترا قيباحجم سيلندرحدا كثر1000س م. 1,100 81,287,250 Rls. 9,563 $
34 1383 جمهوري عربي سوريه 15100000 سايرروغنهاوا جزا ء,نهامنحصرا بدست, مده ا ززيتون, كه درجاي ديگري مذكورنباشد 17,170 77,080,508 Rls. 9,068 $
35 1383 جمهوري عربي سوريه 60029000 ساير پارچه هاي كشباف يا قلاب باف به پهناي حدا كثر 30mcدا را ي حدا قل 5%وزني نخ كائ 4,223 76,677,668 Rls. 9,021 $
36 1383 جمهوري عربي سوريه 69089010 كاشي يا سرا ميك باجذب, ب كمترا زيك درصد)كاشي پرسلاني ( 39,676 65,661,264 Rls. 7,725 $
37 1383 جمهوري عربي سوريه 64061000 رويه كفش وا جزا ء,ن )باستثناءپشت پاشنه پاوسرپنجه هاي سفت كننده (. 4,366 63,465,906 Rls. 7,467 $
38 1383 جمهوري عربي سوريه 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,470 61,160,880 Rls. 7,195 $
39 1383 جمهوري عربي سوريه 69089040 كاشي يا سرا ميك باجذب, ب بين 10 تا 16 درصد)كاشي ديوا ر( 19,838 51,231,458 Rls. 6,027 $
40 1383 جمهوري عربي سوريه 94036000 مبلهاي چوبي)غيرا زنشيمن ها(كه درجاي ديگري مذكورنباشند 3,500 43,858,104 Rls. 5,160 $
41 1383 جمهوري عربي سوريه 70109040 بطريهاي بي رنگ باظرفيت ا سمي بيشتر ا زيك ليتر 12,021 40,986,893 Rls. 4,822 $
42 1383 جمهوري عربي سوريه 84269900 جرثقيل هاي دريك )shipsderricks(,جرثقيل ها,وغيره, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,000 36,002,340 Rls. 4,236 $
43 1383 جمهوري عربي سوريه 96149000 چوب سيگاربرگ وچوب سيگاروا جزا ءوقطعات, نها,ا جزا ءوقطعات پيپ. 1,380 31,797,757 Rls. 3,741 $
44 1383 جمهوري عربي سوريه 84136090 سايرتلمبه هاي دوا رحجمي به جزرديفهاي 84136010و84136020و84136030 5,680 29,930,200 Rls. 3,521 $
45 1383 جمهوري عربي سوريه 84144090 سايركمپرسورهابجزا قلام رديفهاي 84144010و84144020 16,800 29,752,500 Rls. 3,500 $
46 1383 جمهوري عربي سوريه 58042900 دا نتل هاي مكانيكيا زسايرموا دنسجيبصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 1,550 26,828,883 Rls. 3,156 $
47 1383 جمهوري عربي سوريه 10011020 توسط دولت به ميزا ن مصوب شورا ي ا قتصاد 880 23,945,285 Rls. 2,817 $
48 1383 جمهوري عربي سوريه 59032000 پارچه هاي نسجي,غشته...., باپليا ورتان. 950 22,814,654 Rls. 2,684 $
49 1383 جمهوري عربي سوريه 84306900 ماشين, لات ودستگاههاي خاك بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 2,500 22,814,500 Rls. 2,684 $
50 1383 جمهوري عربي سوريه 38151900 كاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 1,344 21,791,146 Rls. 2,564 $
51 1383 جمهوري عربي سوريه 40070000 نخ و طناب ا زكائوچوي ولكانيزه شده 1,610 21,420,449 Rls. 2,520 $
52 1383 جمهوري عربي سوريه 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شكل سيستم 130 20,900,000 Rls. 2,459 $
53 1383 جمهوري عربي سوريه 52042000 نخ ا زپنبه برا ي دوخت,, ماده شده برا ي خرده فروشي. 650 20,847,767 Rls. 2,453 $
54 1383 جمهوري عربي سوريه 49090000 كارت پستال چاپ شده يامصور,كارت چاپ شده بامضمون تهنيت, ا طلاعيه هاي شخصي,حتيمصور,و... 499 20,589,823 Rls. 2,422 $
55 1383 جمهوري عربي سوريه 48172000 نامه پاكتي,كارت پستال غيرمصوروكارت نامه گاري, ا زكاغذيامقوا 450 19,900,000 Rls. 2,341 $
56 1383 جمهوري عربي سوريه 84304900 ماشين, لات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه )غيرخودرو( 14,050 17,272,972 Rls. 2,032 $
57 1383 جمهوري عربي سوريه 49011000 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 800 16,726,650 Rls. 1,968 $
58 1383 جمهوري عربي سوريه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا ز,هن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 690 15,927,714 Rls. 1,874 $
59 1383 جمهوري عربي سوريه 62032900 لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 133 15,925,654 Rls. 1,874 $
60 1383 جمهوري عربي سوريه 87081010 برا ي سوا ري . سوا ري كار و وا نت 300 15,119,811 Rls. 1,779 $
61 1383 جمهوري عربي سوريه 39269090 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 791 14,267,692 Rls. 1,679 $
62 1383 جمهوري عربي سوريه 40081900 ميله ,تركه و پروفيله ا زكائوچوي ا سفنجي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 930 13,886,831 Rls. 1,634 $
63 1383 جمهوري عربي سوريه 83024900 يرا ق, چفت وبست, غيره, برا ي در,پله كان ا زفلزمعمولي. 1,100 12,524,184 Rls. 1,473 $
64 1383 جمهوري عربي سوريه 60033000 پارچه هاي كشباف ياقلاب باف ا زا لياف سنتتيك به پهناي حدا كثر30cmغيرا زشماره 6001يا6002 820 10,224,116 Rls. 1,203 $
65 1383 جمهوري عربي سوريه 84071000 موتورهاي پيستونيدرون سوزجرقه ا ي- ا حترا قيبرا ي وسايطنقليه هوا يي 600 9,313,000 Rls. 1,096 $
66 1383 جمهوري عربي سوريه 59039010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيك غيرا ز,نهايي كه مشمول شماره 5902 ميشوند )Bead Tape( 300 9,160,934 Rls. 1,078 $
67 1383 جمهوري عربي سوريه 63080000 مجموعه هاا زپارچه هاي تاروپودباف ونخ, برا ي تهيه قاليچه, ديوا ركوب, روميزي ودستمال سفره يا 450 9,024,345 Rls. 1,062 $
68 1383 جمهوري عربي سوريه 48192090 سايركارتن قوطي وجعبه. تاشوا زكاغذيامقوا ي غيرموجدا ر 700 7,123,943 Rls. 838 $
69 1383 جمهوري عربي سوريه 88033000 ا جزا ءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهوا پيماياهليكوپتر. 17 6,056,400 Rls. 713 $
70 1383 جمهوري عربي سوريه 84831020 مربوط به خودروهاي ا توبوس ميني بوس كاميون كاميونت ماشين, لات را هسازي و كشاورزي 650 5,771,296 Rls. 679 $
71 1383 جمهوري عربي سوريه 91012900 ساعت مچي)غيربرقي ياباكوك خودكار(,باقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزا ت ئ 35 3,883,670 Rls. 457 $
72 1383 جمهوري عربي سوريه 84099930 برا ي موتورهاي كشاورزي 450 3,877,589 Rls. 456 $
73 1383 جمهوري عربي سوريه 32041990 سايرموا درنگ كننده, لي سنتيك ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ كننده 85 812,516 Rls. 96 $
74 1383 جمهوري عربي سوريه 61051000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, كشباف ياقلاب باف, ا زپنبه. 45 600,000 Rls. 71 $
75 1383 جمهوري عربي سوريه 87089290 سايرا نبارهاي ا گزوزبغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده درسوا ري سوا ري كاروا نت وترا كتوركشاورزي 85 90,177 Rls. 11 $
مجموع کل
37,024,930,370 ريال
مجموع کل
4,355,874 دلار
[1]