آمار کل " واردات از" کشور "تونس" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 تونس 31031000 سوپرفسفات ها 177,074,000 340,848,093,151 Rls. 40,099,776 $
2 1383 تونس 28092010 ا سيد فسفريك بادرجه خلوص كمترا ز55درصد 43,601,472 119,027,969,495 Rls. 14,003,291 $
3 1383 تونس 85079000 ا جزا ء و قطعات ا نباره هاي برقي)همچنين جدا كننده هاي, نها( 1,271,616 19,544,914,405 Rls. 2,299,402 $
4 1383 تونس 28092090 ا سيد فسفريك خورا كي با درجه خلوص 55ا لي 80 درصد 5,059,943 13,894,239,763 Rls. 1,634,616 $
5 1383 تونس 68159910 ا زموا د نسوز پيوند شيميايي 19,920 689,746,268 Rls. 81,147 $
6 1383 تونس 39173900 سايرلوله هاوشيلنگ هاا زموا دپلاستيكيغيرمذكورومشمول درجاي ديگر 6,300 364,003,526 Rls. 42,824 $
7 1383 تونس 85381000 تابلوهاو...ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههابرا ي كالاهاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي 7 8 244,880,528 Rls. 28,809 $
8 1383 تونس 49011000 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 100 13,540,000 Rls. 1,593 $
9 1383 تونس 37023900 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده كه پهناي, ن ا ز105ميليمتربيشترنباشد 50 5,500,000 Rls. 647 $
مجموع کل
494,632,887,136 ريال
مجموع کل
58,192,104 دلار
[1]