آمار کل " واردات از" کشور "ترکمنستان" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 ترکمنستان 27101110 بنزين 348,766,827 1,195,417,274,145 Rls. 140,637,326 $
2 1383 ترکمنستان 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم 10,100,345 71,298,780,128 Rls. 8,388,092 $
3 1383 ترکمنستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج )غيرا زفولادزنگ نزن (. 64,242,769 69,640,547,266 Rls. 8,193,006 $
4 1383 ترکمنستان 27101190 ساير روغنهاي سبك وفر,ورده ها 10,360,046 25,362,631,508 Rls. 2,983,839 $
5 1383 ترکمنستان 76020000 قرا ضه وضايعات, لومينيوم. 1,177,285 12,144,393,941 Rls. 1,428,752 $
6 1383 ترکمنستان 52010010 پنبه با طول تار29 ميلي متر وبالاتر 691,361 9,665,543,911 Rls. 1,137,123 $
7 1383 ترکمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,997,330 8,408,906,322 Rls. 989,283 $
8 1383 ترکمنستان 39011019 پلي ا تيلن باچگالي كمتر ا ز 94%يه غيرا ز نوع خطي وپودري 1,250,000 7,842,058,510 Rls. 922,595 $
9 1383 ترکمنستان 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 573,320 7,485,887,470 Rls. 880,693 $
10 1383 ترکمنستان 52094200 پارچه هاي موسوم به" دنيم", دا را ي 85%يابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع 200گرم بابيشتر. 368,241 5,884,899,865 Rls. 692,341 $
11 1383 ترکمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 999,920 4,176,097,894 Rls. 491,306 $
12 1383 ترکمنستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتيمونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 3,213,888 3,932,037,150 Rls. 462,593 $
13 1383 ترکمنستان 87021000 وسايط نقليه موتوري برا ي حمل ونقل ده نفريابيشترباموتورپيستونيدرونسوزترا كمي - ا حترا قي 22,270 1,940,375,800 Rls. 228,280 $
14 1383 ترکمنستان 28331100 سولفات دي سديم 3,000,000 1,861,781,060 Rls. 219,033 $
15 1383 ترکمنستان 28331900 سولفات سديم )باستثناي سولفات دي سديم ( 3,126,071 1,743,402,532 Rls. 205,106 $
16 1383 ترکمنستان 23061000 كنجاله و ساير ,خال هاي همانند ,ا ز پنبه دا نه 1,399,700 971,777,831 Rls. 114,327 $
17 1383 ترکمنستان 84295129 سايرلودرها بجزرديفهاي 84295121و84295122 16,200 954,764,550 Rls. 112,325 $
18 1383 ترکمنستان 28030000 كربن )دوده كربن و ساير ا شكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 198,650 749,576,931 Rls. 88,186 $
19 1383 ترکمنستان 51011900 پشم چرب )غيرا ز چيده شده ( , ح-لاجي نشده و شانه نزده. 199,313 693,804,115 Rls. 81,624 $
20 1383 ترکمنستان 15220000 دگرا ها,تفاله هاي ا جسام چرب يا موم هاي حيوا ني يا نباتي 1,070,884 667,284,338 Rls. 78,504 $
21 1383 ترکمنستان 52051200 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشيبانمره بيش ا ز14وحدا كثر43درسيستم م 51,038 578,449,755 Rls. 68,053 $
22 1383 ترکمنستان 52111100 پارچه تاروپودي ساده باف ا زپنبه, سفيدنشده, باكمترا ز85%پنبه, بوزن هرمترمربع بيش ا ز200گرم 45,063 415,037,769 Rls. 48,828 $
23 1383 ترکمنستان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين, لات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 38,874 319,126,419 Rls. 37,544 $
24 1383 ترکمنستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ا ولفين غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 46,360 292,015,152 Rls. 34,355 $
25 1383 ترکمنستان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 53,200 242,396,462 Rls. 28,517 $
26 1383 ترکمنستان 50020000 ا بريشم خام ) نتابيده (. 4,721 232,103,065 Rls. 27,306 $
27 1383 ترکمنستان 72104900 ,--هن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mm,بكاري شده ياا ندودشده باروي... غيرمذكوردرجاي 30,160 186,904,536 Rls. 21,989 $
28 1383 ترکمنستان 52081200 ساده باف, ا زپنبه, سفيد نشده, باحدا قل 85%پنبه, بوزن هرمترمربع بيش ا ز100گرم وحدا كثر 18,518 159,034,202 Rls. 18,710 $
29 1383 ترکمنستان 78020000 قرا ضه وضايعات سرب. 23,820 112,024,310 Rls. 13,179 $
30 1383 ترکمنستان 28012000 يد 1,230 110,727,060 Rls. 13,027 $
31 1383 ترکمنستان 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري, ماده ونيمه, ماده )فلس وگرا نول ( 3,996 107,888,540 Rls. 12,693 $
32 1383 ترکمنستان 73089000 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا ز,هن ياا زفولاد. 15,815 77,338,800 Rls. 9,099 $
33 1383 ترکمنستان 76110000 مخزن, منبع, غيره )غيرا زبرا ي گاز(,300ليتريابيشتر@. 3,310 60,557,424 Rls. 7,124 $
34 1383 ترکمنستان 61033900 ژا كت وژا كت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, كشباف, ا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده 549 58,770,706 Rls. 6,914 $
35 1383 ترکمنستان 72042100 قرا ضه وضايعات ا زفولادزنگ نزن. 21,000 49,483,901 Rls. 5,822 $
36 1383 ترکمنستان 72044900 قرا ضه وضايعات, هن. 44,280 45,949,933 Rls. 5,406 $
37 1383 ترکمنستان 84295929 سايربيلهاي مكانيكي 19,300 44,320,000 Rls. 5,214 $
38 1383 ترکمنستان 73090000 مخزن, منبع... )غيرا زبرا ي گاز(,ا ز,هن ياا زفولاد,بيش ا ز300ليتر. 6,830 35,194,500 Rls. 4,141 $
39 1383 ترکمنستان 68022300 سنگ خارا )گرا نيت (,بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه. 61,655 33,440,516 Rls. 3,934 $
40 1383 ترکمنستان 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري ياجوشكاري 98 30,803,361 Rls. 3,624 $
41 1383 ترکمنستان 73110000 ظروف برا ي گازهاي فشرده يامايع شده, ا ز,هن ياا زفولاد. 3,016 30,188,172 Rls. 3,552 $
42 1383 ترکمنستان 72043000 قرا ضه وضايعات ا ز,هن يافولادپوشانده شده باقلع. 18,000 26,112,424 Rls. 3,072 $
43 1383 ترکمنستان 73218100 وسائل )باستثناءا جاق طبخ... (باسوخت گازي ياباگازوسايرسوختها,ا ز,هن ياا زفولاد. 1,028 22,851,734 Rls. 2,688 $
44 1383 ترکمنستان 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن خام )Iron cast(. 19,940 19,241,161 Rls. 2,264 $
45 1383 ترکمنستان 49111000 محصولات چاپيتبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 85 16,396,620 Rls. 1,929 $
46 1383 ترکمنستان 28363010 سديم بي كربنات - غير تزريقي گريد دا رويي 1,700 10,832,400 Rls. 1,274 $
47 1383 ترکمنستان 28361000 `كربنات, مونيم تجارتي و ساير كربنات هاي, مونيم 5,000 8,850,000 Rls. 1,041 $
48 1383 ترکمنستان 25161100 سنگ خارا , كارنشده يا هموا ري گرفته شده 16,219 8,559,481 Rls. 1,007 $
49 1383 ترکمنستان 37023900 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده كه پهناي, ن ا ز105ميليمتربيشترنباشد 120 5,106,450 Rls. 601 $
50 1383 ترکمنستان 33011300 ~روغن هاي ا سانسي ليموترش )ا زجمله روغن هاي ا سانسي سفت و روغن هاي ا سانسي مطلق ( 30 3,504,600 Rls. 412 $
51 1383 ترکمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي 800 3,359,616 Rls. 395 $
52 1383 ترکمنستان 29232010 لستين ها 740 3,274,500 Rls. 385 $
53 1383 ترکمنستان 63090000 لباس وسايرا شياءمستعمل. 8 3,146,820 Rls. 370 $
54 1383 ترکمنستان 63064900 تشك بادي, ا زسايرموا دنسجي)باستثناءپنبه (. 100 2,587,150 Rls. 304 $
55 1383 ترکمنستان 48026900 سايركاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مكانيكي يا شيميايي - مكانيكي غيرمذكوردرجاي دي 190 1,797,850 Rls. 212 $
56 1383 ترکمنستان 39211390 سايرصفحه ها وورقه هاو..ا زموا دپلاستيكي ا سفنج ا ز پلي ا ورتان 810 1,789,080 Rls. 210 $
57 1383 ترکمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا ز,هن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 250 1,538,250 Rls. 181 $
58 1383 ترکمنستان 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس و باري 106 1,508,440 Rls. 177 $
59 1383 ترکمنستان 73145000 ورق ونوا رهاي مشبك شده بوسيله ا تساع ا ز,هن ياا زفولاد. 638 1,455,597 Rls. 171 $
60 1383 ترکمنستان 44089000 ورق هاي روكش وورق هاي لائيبرا ي تخته هاي چندلا,وسايرچوبهائيكه به درا زا ا ره شده, كه ضخامت, ن ا زmm6 1,500 1,033,560 Rls. 122 $
61 1383 ترکمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيكي 21 855,000 Rls. 101 $
62 1383 ترکمنستان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 03/94 93 569,430 Rls. 67 $
63 1383 ترکمنستان 65061000 پوشش هاي ا يمنيسر. 12 483,450 Rls. 57 $
64 1383 ترکمنستان 21023000 بيكينگ پاودر, ماده 50 424,800 Rls. 50 $
65 1383 ترکمنستان 34021190 سايرموا د,لي تانسيوا كتيف حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 90 349,960 Rls. 41 $
66 1383 ترکمنستان 73239190 ا شيا سرميز,شپزخانه خانه دا ري وا زا جزا وقطعات, ن ا ز چدن لعاب دا ده نشده 60 344,520 Rls. 41 $
67 1383 ترکمنستان 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري ا زچوب, حلقه ا تصالي پالت ا ز چوب 160 299,250 Rls. 35 $
68 1383 ترکمنستان 73141990 سايرتورهاوشبكه وپرچين ورق ونوا رمشبك شده بوسيله ا تساع ا ز,هن يا فولاد 125 184,590 Rls. 22 $
69 1383 ترکمنستان 73142000 شبكه... ا زمفتول, هنييافولادي, جوش دا ده درتقاطع, باچشمه هاي حدا قل 100mC2 بامقطع حدا قل x 3m 100 146,421 Rls. 17 $
مجموع کل
1,434,210,183,005 ريال
مجموع کل
168,730,610 دلار
[1]