آمار کل " واردات از" کشور "تاجيکستان" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 تاجيکستان 52010010 پنبه با طول تار29 ميلي متر وبالاتر 1,077,552 15,661,786,167 Rls. 1,842,563 $
2 1383 تاجيکستان 84463000 ماشين هاي بافندگيتاروپودباف برا ي پارچه بافيبه عرض بيش ا ز30,Cmا زنوع بدون ماكو 570,000 9,755,553,758 Rls. 1,147,712 $
3 1383 تاجيکستان 52051200 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشيبانمره بيش ا ز14وحدا كثر43درسيستم م 174,950 1,843,937,407 Rls. 216,934 $
4 1383 تاجيکستان 76020000 قرا ضه وضايعات, لومينيوم. 139,720 1,490,641,391 Rls. 175,370 $
5 1383 تاجيکستان 76011000 ,-لومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 58,800 847,137,096 Rls. 99,663 $
6 1383 تاجيکستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج )غيرا زفولادزنگ نزن (. 570,000 740,413,724 Rls. 87,108 $
7 1383 تاجيکستان 84261100 جرثقيل هاي سقفيريليروي تكيه گاه ثابت 33,500 605,200,436 Rls. 71,200 $
8 1383 تاجيکستان 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6-, به ا شكال ا بتدا ئي 60,300 568,436,060 Rls. 66,875 $
9 1383 تاجيکستان 72112310 به ضخامت كمترا ز 5/0ميليمتر 120,000 458,666,628 Rls. 53,961 $
10 1383 تاجيکستان 50010000 پيله كرم ا بريشم مناسب برا ي بازكردن. 14,708 335,176,935 Rls. 39,433 $
11 1383 تاجيکستان 72085190 ساير,هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10م 170,000 267,260,951 Rls. 31,442 $
12 1383 تاجيکستان 73089000 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا ز,هن ياا زفولاد. 160,000 251,539,719 Rls. 29,593 $
13 1383 تاجيکستان 84621000 ماشين هاي, هنگري يامنگنه كاري قالبي)ا زجمله پرس ها(وچكش ها 20,770 227,736,877 Rls. 26,793 $
14 1383 تاجيکستان 73063010 لوله هاي به قطريك سانتيمتروكمتر 48,565 214,390,908 Rls. 25,222 $
15 1383 تاجيکستان 72149900 ميله هاي, هنييافولادي, گرم نورد,گرم كشيده ياگرم ا كسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده. 57,420 188,599,202 Rls. 22,188 $
16 1383 تاجيکستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,)غيرا زا نوا ع كنترل شماره ا ي ( 17,460 182,451,024 Rls. 21,465 $
17 1383 تاجيکستان 72061000 شمش ا ز,هن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 60,000 150,979,390 Rls. 17,762 $
18 1383 تاجيکستان 84279000 ا را به هاي كارگاهيمجهزبه وسايل بلندكردن ياجابجاكردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 17,750 115,596,557 Rls. 13,600 $
19 1383 تاجيکستان 84593900 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خليبرا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 9,510 111,601,635 Rls. 13,130 $
20 1383 تاجيکستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشيا ز,هن ياا زفولاد)باستثناءفولادزنگ نزن (,كه درجاي ديگرذكرنشده. 20,000 89,406,060 Rls. 10,518 $
21 1383 تاجيکستان 84622100 ماشين هاي خم كردن, تاكردن.... )همچنين پرس ها(,باكنترل شماره ا ي 7,444 69,882,451 Rls. 8,221 $
22 1383 تاجيکستان 84603100 ماشين هاي تيزكردن )ا بزا رسنگ زنيياا بزا ربرش (,باكنترل شماره ا ي 4,000 56,326,532 Rls. 6,627 $
23 1383 تاجيکستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو 1,400 52,571,429 Rls. 6,185 $
24 1383 تاجيکستان 84603990 سايرماشينهاي تيزكن 4,500 45,765,306 Rls. 5,384 $
25 1383 تاجيکستان 72045000 شمش هاي حاصل ا زذوب مجددضايعات. 11,150 33,430,114 Rls. 3,933 $
26 1383 تاجيکستان 32131000 رنگ ها بصورت مجموعه 3,097 32,592,828 Rls. 3,834 $
27 1383 تاجيکستان 72241000 شمش وسايرا شكال ا وليه, ا زفولادممزوج )باستثناءفولادزنگ نزن (. 16,700 32,137,854 Rls. 3,781 $
28 1383 تاجيکستان 84633000 ماشين هاي كاركردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتيا زماده 3,000 31,683,674 Rls. 3,727 $
29 1383 تاجيکستان 72159000 ميله هاا ز,هن يافولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده )همچنين فقطسردشكل دا ده ياسردتمام شده (. 6,800 25,836,314 Rls. 3,040 $
30 1383 تاجيکستان 85459000 ا شياء ا ز گرا فيت ياساير زغال ها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,برا ي مصارف برقي 3,000 18,475,695 Rls. 2,174 $
31 1383 تاجيکستان 87091100 ا را به هاي كارگاهي,خودرو,برقيمجهزنشده به تجهيزا ت بلندكردن وجابجاكردن..., 4,250 15,827,246 Rls. 1,862 $
32 1383 تاجيکستان 84144090 سايركمپرسورهابجزا قلام رديفهاي 84144010و84144020 300 11,265,306 Rls. 1,325 $
33 1383 تاجيکستان 85359000 سايردستگاههابرا ي قطع و وصل و...مدا رهاي برقي,برا ي بيشترا ز V1000, غيرمذكوردرجاي دي 200 9,387,755 Rls. 1,104 $
34 1383 تاجيکستان 84821000 بلبرينگ. 150 5,632,653 Rls. 663 $
35 1383 تاجيکستان 63090000 لباس وسايرا شياءمستعمل. 176 879,700 Rls. 103 $
مجموع کل
34,548,206,782 ريال
مجموع کل
4,064,495 دلار
[1]