آمار کل " واردات از" کشور "بوسني وهرزگوين" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 بوسني وهرزگوين 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن مشمول شماره 8511 108,186 8,782,106,451 Rls. 1,033,189 $
2 1383 بوسني وهرزگوين 85471090 ساير قطعات عايق ا ز سرا ميك 54,904 2,890,201,104 Rls. 340,024 $
3 1383 بوسني وهرزگوين 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 23,302 1,466,753,962 Rls. 172,559 $
4 1383 بوسني وهرزگوين 73141990 سايرتورهاوشبكه وپرچين ورق ونوا رمشبك شده بوسيله ا تساع ا ز,هن يا فولاد 675 1,409,412,000 Rls. 165,813 $
5 1383 بوسني وهرزگوين 07104000 ذرت شيرين , يخ زده 60,000 1,401,033,174 Rls. 164,827 $
6 1383 بوسني وهرزگوين 85471010 محتوي 8درصد وزني يا بيشتر ا ز ا كسيدهاي فلزي 17,500 803,410,349 Rls. 94,519 $
7 1383 بوسني وهرزگوين 84829100 گلوله, سوزن وغلتك. 3,872 318,726,948 Rls. 37,497 $
8 1383 بوسني وهرزگوين 85111000 شمع هاي جرقه زن 3,260 267,264,298 Rls. 31,443 $
9 1383 بوسني وهرزگوين 73182200 وا شرها,كه درجاي ديگرگفته نشده. 1,800 260,607,925 Rls. 30,660 $
10 1383 بوسني وهرزگوين 74152100 وا شرا زمس. 300 67,894,281 Rls. 7,988 $
11 1383 بوسني وهرزگوين 85045090 ساير ا لقا كننده ها 35 36,104,950 Rls. 4,248 $
مجموع کل
17,703,515,442 ريال
مجموع کل
2,082,766 دلار
[1]