آمار کل " واردات از" کشور "بحرين" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 بحرين 26011200 سنگ هاي )كلوخه هاي (, هن بهم فشرده شده و كنسانتره هاي, ن 165,770,717 104,815,862,163 Rls. 12,331,278 $
2 1383 بحرين 27131200 كك نفت تكليس شده 50,778,542 103,618,768,657 Rls. 12,190,443 $
3 1383 بحرين 04051090 كره بسته بندي شده در بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 2,391,200 34,285,111,467 Rls. 4,033,543 $
4 1383 بحرين 76011000 ,-لومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 774,298 13,415,353,713 Rls. 1,578,277 $
5 1383 بحرين 76061200 صفحه مربع مستطيل )هم چنين مربع (,ا ز,لياژ,لومينيوم, به ضخامت بيش ا ز2/0mm. 694,666 11,602,116,580 Rls. 1,364,955 $
6 1383 بحرين 04021090 شيرو خامه شيربه شكل پودرباميزا ن چربي كمترا ز 5/1درصد غيرمذكور درجاي ديگر 593,800 8,646,800,000 Rls. 1,017,271 $
7 1383 بحرين 76012000 ,-لياژهاي, لومينيوم, كارنشده. 418,774 6,581,364,900 Rls. 774,278 $
8 1383 بحرين 76061100 صفحه مربع مستطيل )هم چنين مربع (...ا ز,لومينيوم, غيرممزوج, باضخامت بيش ا ز2/0mm. 216,983 4,677,447,253 Rls. 550,288 $
9 1383 بحرين 04022190 شيروخامه بدون ا فزودن قندياموا دشيرين كننده باميزا ن بيش ا ز 5/1% غيرمذكوردرجاي ديگر 265,950 4,329,480,186 Rls. 509,351 $
10 1383 بحرين 76072090 سايرورق هاي, لومينيوم 34,204 3,350,568,721 Rls. 394,185 $
11 1383 بحرين 39232910 كيسه خون 172,571 3,135,730,787 Rls. 368,910 $
12 1383 بحرين 04021010 شيرخشك ا طفال در بسته بنديهاي تحت خلا و يك كيلوگرم كمتر 198,000 2,925,100,000 Rls. 344,129 $
13 1383 بحرين 04022120 شيرخشك ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويك كيلوگرم وكمتر 198,000 2,925,000,000 Rls. 344,118 $
14 1383 بحرين 90091100 دستگاه فتوكپيا لكتروا ستاتيك , نسخه بردا ري مستقيم ا زتصويرا صلي روي كپي)فر,يندمستقيم ( 5,086 2,360,200,561 Rls. 277,671 $
15 1383 بحرين 76052100 مفتول ا ز,لومينيوم, ممزوج, باحدا كثربعدسطح مقطع عرضيبيش ا ز7ميليمتر. 118,552 2,273,082,752 Rls. 267,422 $
16 1383 بحرين 76069100 صفحه.. )باستثناءمربع مستطيل (ا ز,لومينيوم, غيرممزوج, به ضخامت بيش ا ز2/0mm. 68,991 1,867,009,252 Rls. 219,648 $
17 1383 بحرين 90262000 ,-لات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 4,700 1,810,119,756 Rls. 212,955 $
18 1383 بحرين 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 82,423 1,759,199,924 Rls. 206,965 $
19 1383 بحرين 85372090 تابلو پانل... برا ي كنترل )ا لكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز1000ولت ( 1,560 1,688,738,659 Rls. 198,675 $
20 1383 بحرين 76069210 سيل ويال پني سيلين وفر,ورده هاي تزريقي وا رد شده توسط وا حدهاي توليد كننده دا رو 63,830 1,560,995,955 Rls. 183,647 $
21 1383 بحرين 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي 1,524 1,154,230,725 Rls. 135,792 $
22 1383 بحرين 38151900 كاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 1,018,500 1,106,761,910 Rls. 130,207 $
23 1383 بحرين 76031000 پودرباساختارغيرلايه ا ي ا ز,لومينيوم. 30,000 598,738,905 Rls. 70,440 $
24 1383 بحرين 84313190 سايرا جزا وقطعات بجز رديفهاي 84313110 و84313120 820 556,385,387 Rls. 65,457 $
25 1383 بحرين 35022000 , -لبومين شير,ا زجمله كنسانتره هاي دو يا چند پروتدين لاكتوسرم 94,000 491,058,989 Rls. 57,772 $
26 1383 بحرين 76169100 تور,شبكه, پرچين, ا زمفتول, لومينيوم. 21,000 451,130,896 Rls. 53,074 $
27 1383 بحرين 76032000 پودرباساختارلايه ا ي, قلس, لومينيوم. 20,000 390,986,352 Rls. 45,998 $
28 1383 بحرين 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين, لات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 4,422 383,044,871 Rls. 45,064 $
29 1383 بحرين 76051100 مفتول ا ز,لومينيوم, غيرممزوج, باحدا كثربعدسطح مقطع عرضيبيش ا ز7ميليمتر. 19,826 367,305,590 Rls. 43,212 $
30 1383 بحرين 84711000 ماشين هاي خودكاردا ده پردا زي قياسي)Analogue(يامختلط)Hybrid( 56 345,978,308 Rls. 40,703 $
31 1383 بحرين 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 120 279,102,431 Rls. 32,836 $
32 1383 بحرين 76071990 ساير ورق هابه جز ورق هاي نورد شده 9,267 214,818,106 Rls. 25,273 $
33 1383 بحرين 84213100 صافيهاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 600 175,783,440 Rls. 20,680 $
34 1383 بحرين 85041090 سايرمتعادل كننده هاي جريان 15 105,760,510 Rls. 12,442 $
35 1383 بحرين 44209000 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده, جعبه برا ي زيور,لات وكاردوچنگال ا شياء,مبلمان چوبي... 2,350 96,564,000 Rls. 11,360 $
36 1383 بحرين 84718090 ساير وا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودكار دا ده پردا زي 240 66,346,998 Rls. 7,806 $
37 1383 بحرين 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذكوردرجاي ديگر 3,445 65,249,470 Rls. 7,676 $
38 1383 بحرين 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سكلت فلزي غيرمذكور 816 59,955,000 Rls. 7,054 $
39 1383 بحرين 76052900 مفتول ا ز,لومينيوم ممزوج, باحدا كثربعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياكمتر. 2,020 45,764,815 Rls. 5,384 $
40 1383 بحرين 94033000 مبلهاي چوبي)غيرا زنشيمنها(ا زا نوا عيكه دردفاتركارموردا ستفاده قرا ر ميگيرند 5,000 45,643,508 Rls. 5,370 $
41 1383 بحرين 20081900 ميوه هاي سخت پوست ,دا نه ها)تخم ها( ,همچنين مخلوط ها,محفوظ شده 2,490 39,657,660 Rls. 4,666 $
42 1383 بحرين 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 2,140 38,904,640 Rls. 4,577 $
43 1383 بحرين 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاهها,فاقدا تصالات برقي,...كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 429 38,644,099 Rls. 4,546 $
44 1383 بحرين 85352990 ساير قطع كننده هاي خودكارمدا ر 230 37,450,655 Rls. 4,406 $
45 1383 بحرين 63062900 چادرا زموا دنسجي)باستثناءپنبه ياا لياف سنتتيك (. 42,000 35,060,000 Rls. 4,125 $
46 1383 بحرين 84385000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي, ماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 176 33,667,025 Rls. 3,961 $
47 1383 بحرين 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت 3 33,294,223 Rls. 3,917 $
48 1383 بحرين 89019000 وسايط نقليه, بيبرا ي حمل ونقل كالاووسايط نقليه, بي برا ي حمل و نقل توا م ا شخاص و كالا 75 32,636,656 Rls. 3,840 $
49 1383 بحرين 84186900 تجهيزا ت سردكننده يامنجمدكننده, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,تلمبه هاي حرا رتي 35 29,546,948 Rls. 3,476 $
50 1383 بحرين 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري, ماده شده 400 26,200,000 Rls. 3,082 $
51 1383 بحرين 90322000 مانوستات 25 21,616,599 Rls. 2,543 $
52 1383 بحرين 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 36 16,369,588 Rls. 1,926 $
53 1383 بحرين 94036000 مبلهاي چوبي)غيرا زنشيمن ها(كه درجاي ديگري مذكورنباشند 580 14,788,800 Rls. 1,740 $
54 1383 بحرين 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده, غشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115900 3,313 14,623,154 Rls. 1,720 $
55 1383 بحرين 85243100 ديسك برا ي سيستم هاي قرا ئت ليزري با پديده پخش غيرا ز صدا يا تصوير 4 13,545,429 Rls. 1,594 $
56 1383 بحرين 61041300 لباس بصورت دست, زنانه يادخترا نه, كشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيك. 550 9,413,800 Rls. 1,108 $
57 1383 بحرين 84821000 بلبرينگ. 7 9,409,998 Rls. 1,107 $
58 1383 بحرين 49111000 محصولات چاپيتبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 270 4,617,000 Rls. 543 $
59 1383 بحرين 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري )همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن ومسابقه ( 470 4,471,650 Rls. 526 $
60 1383 بحرين 57050000 سايرفرشهاوكف پوشهاي نسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 84 4,286,763 Rls. 504 $
61 1383 بحرين 48171000 پاكت كاغذي يامقوا ئي 320 1,023,650 Rls. 120 $
62 1383 بحرين 49011000 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 5 180,044 Rls. 21 $
63 1383 بحرين 68029910 صيقل دا ده شده. شكل دا ده شده يا كارشده ا مانه كاري و حكاكي شده 19 34,200 Rls. 4 $
مجموع کل
325,088,104,078 ريال
مجموع کل
38,245,659 دلار
[1]