آمار کل " واردات از" کشور "اکوادور" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 اکوادور 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشك كرده 14,950,586 35,563,211,206 Rls. 4,183,907 $
2 1383 اکوادور 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شكال ا بتدا يي غيرمذكوردر جاي ديگر 67,200 1,021,664,098 Rls. 120,196 $
3 1383 اکوادور 11063000 ,-رد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 33,740 889,678,744 Rls. 104,668 $
4 1383 اکوادور 20071010 پوره و پوره كنسانتره ميوه هاي گرمسيري 118,892 488,808,831 Rls. 57,507 $
5 1383 اکوادور 38220000 معرف هاي, زمايشگاهيياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه; معرف هاي مركب برا ي تشخيص مرض 839 363,639,550 Rls. 42,781 $
6 1383 اکوادور 90183990 ساير كاتترها و كانول ها و همانند 11,265 231,080,676 Rls. 27,186 $
7 1383 اکوادور 90014090 ساير عدسي هاي عينك ا ز شيشه بغيرا ز نوع تك كانون 178 145,381,663 Rls. 17,104 $
8 1383 اکوادور 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 7,493 143,262,781 Rls. 16,854 $
9 1383 اکوادور 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزكارا زفلزمعمولي. 805 53,826,740 Rls. 6,333 $
مجموع کل
38,900,554,289 ريال
مجموع کل
4,576,536 دلار
[1]