آمار کل " واردات از" کشور "ايتاليا" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 ايتاليا 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 8,036,683 3,297,156,668,970 Rls. 387,900,785 $
2 1383 ايتاليا 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي )غيرا زا جزا ءوقطعات توربوجت هاوتوربوپرا پلرها( 14,904,855 1,593,544,535,808 Rls. 187,475,828 $
3 1383 ايتاليا 84748000 سايرماشين, لات ودستگاههابرا ي خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 16,262,193 1,177,987,798,178 Rls. 138,586,800 $
4 1383 ايتاليا 98870442 برا ي توليدكاميون و كاميونت با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتورگيربكس ا كسل و. 12,669,412 928,483,939,630 Rls. 109,233,405 $
5 1383 ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص 4,133,519 652,734,821,588 Rls. 76,792,332 $
6 1383 ايتاليا 84649000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي كارروي سنگ, سرا ميك, بتون, وغيره 4,607,092 577,897,399,785 Rls. 67,987,929 $
7 1383 ايتاليا 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده برا ي فلزا ت 6,011,164 265,147,512,169 Rls. 31,193,825 $
8 1383 ايتاليا 84639000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي كاركردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتيا زماده, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 732,201 215,280,401,486 Rls. 25,327,106 $
9 1383 ايتاليا 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشترا ز10مگاوا ت 1,756,758 203,340,727,960 Rls. 23,922,439 $
10 1383 ايتاليا 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي مشمول رديف 8703باساخت دا خل 56% وبيشتر بجز لاستيك 1,408,068 199,318,799,989 Rls. 23,449,271 $
11 1383 ايتاليا 84743900 ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 2,482,320 191,864,911,729 Rls. 22,572,343 $
12 1383 ايتاليا 84551000 ماشين هاي نوردبرا ي ساختن لوله 793,886 185,024,368,842 Rls. 21,767,573 $
13 1383 ايتاليا 84792000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتيياحيوا ني. 612,223 182,278,927,101 Rls. 21,444,580 $
14 1383 ايتاليا 84388000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي تهيه ياتوليدصنعتيغذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 713,606 171,976,816,659 Rls. 20,232,567 $
15 1383 ايتاليا 84381000 ماشين, لات نانوا يييانان شيرينيپزي, بيسكويت سازي وماشين, لات توليدماكاروني,ا سپاگتيوغيره 727,312 166,239,605,624 Rls. 19,557,601 $
16 1383 ايتاليا 84793000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي عمل, وردن چوب ياچوب پنبه, بانحوه عمل خاص. 1,049,721 156,886,377,889 Rls. 18,457,221 $
17 1383 ايتاليا 84223000 ماشين, لات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها 411,790 131,503,366,578 Rls. 15,470,984 $
18 1383 ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل 902,823 125,529,312,176 Rls. 14,768,154 $
19 1383 ايتاليا 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودروconventor catalist 1,175,904 124,446,031,227 Rls. 14,640,710 $
20 1383 ايتاليا 84459000 ماشين, لات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 949,324 123,247,011,795 Rls. 14,499,648 $
21 1383 ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 5,402,325 119,898,252,413 Rls. 14,105,677 $
22 1383 ايتاليا 82073000 ا بزا رهاي تعويضيبرا ي پرس كردن, منگنه كردن ياپانچ كردن. 1,222,723 113,854,912,783 Rls. 13,394,696 $
23 1383 ايتاليا 84812000 شيربرا ي كنترل ا نتقالات ا ولئوهيدروليكيياپنوماتيكي. 1,437,555 107,924,889,963 Rls. 12,697,046 $
24 1383 ايتاليا 85252030 دستگاههاي گيرنده و فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي )1+1+1(BTS 36,058 103,241,105,819 Rls. 12,146,012 $
25 1383 ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرا رتيغيرمذكوردرجاي ديگر 229,343 99,808,643,299 Rls. 11,742,193 $
26 1383 ايتاليا 84798100 ماشين هابرا ي عمل, وردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچيسيم برق, بانحوه عمل خاص. 473,908 95,584,791,546 Rls. 11,245,270 $
27 1383 ايتاليا 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب 1,223,447 95,360,282,475 Rls. 11,218,857 $
28 1383 ايتاليا 84772000 ا كسترودرهابرا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكيوبرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د. 289,836 92,511,173,661 Rls. 10,883,667 $
29 1383 ايتاليا 29291000 ا يزوسيانات ها 4,810,706 92,212,686,031 Rls. 10,848,551 $
30 1383 ايتاليا 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بيني,غيرمذكوردر جاي ديگر 10,554 89,435,081,068 Rls. 10,521,774 $
31 1383 ايتاليا 84451100 ماشين هاي حلاجي)machines Carding( 1,136,816 88,518,531,218 Rls. 10,413,945 $
32 1383 ايتاليا 44112190 سايرتخته فيبرباجرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 25,976,979 88,363,005,859 Rls. 10,395,648 $
33 1383 ايتاليا 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 550,838 86,930,310,519 Rls. 10,227,095 $
34 1383 ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 1,252,634 85,609,442,131 Rls. 10,071,699 $
35 1383 ايتاليا 32091010 رنگ رويه و,ستري ا تومبيل 1,582,745 84,644,037,596 Rls. 9,958,122 $
36 1383 ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زنيياصيقل كردن, برا ي كارروي سنگ, سرا ميك وغيره 677,778 84,633,879,432 Rls. 9,956,927 $
37 1383 ايتاليا 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,142,537 83,880,827,307 Rls. 9,868,333 $
38 1383 ايتاليا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 685,914 77,036,313,171 Rls. 9,063,096 $
39 1383 ايتاليا 84778000 ماشين, لات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكييابرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي 321,547 75,940,497,821 Rls. 8,934,176 $
40 1383 ايتاليا 84641000 ماشين هاي ا ره كردن برا ي كاركردن روي سنگ, سرا ميك, بتون, وغيره 696,927 75,437,459,659 Rls. 8,874,995 $
41 1383 ايتاليا 84452000 ماشين هاي ريسندگيموا دنسجي 875,347 74,410,859,005 Rls. 8,754,219 $
42 1383 ايتاليا 84509000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي رختشوئيخانگيياغيرخانگي 3,022,600 71,938,108,344 Rls. 8,463,307 $
43 1383 ايتاليا 25309090 ساير موا د معدني غير مذكور 9,415,000 71,760,685,419 Rls. 8,442,434 $
44 1383 ايتاليا 84171000 كوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب كردن... كلوخه هاي معدني,سولفورهاي طبيعي,هن ومس, فلزا ت 1,118,684 71,652,675,362 Rls. 8,429,727 $
45 1383 ايتاليا 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاهها,فاقدا تصالات برقي,...كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 126,795 70,835,442,455 Rls. 8,333,581 $
46 1383 ايتاليا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشيا ز,هن ياا زفولاد)باستثناءفولادزنگ نزن (,كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,414,843 70,558,859,784 Rls. 8,301,042 $
47 1383 ايتاليا 82074000 ا بزا رهاي تعويضيبرا ي قلاويزكردن ياحديده كردن. 538,991 70,378,012,771 Rls. 8,279,766 $
48 1383 ايتاليا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت )غيرا زغلتك ها( 680,225 70,002,108,186 Rls. 8,235,542 $
49 1383 ايتاليا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوطكردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,. ..بانحوه عمل خاص. 825,356 69,520,042,138 Rls. 8,178,828 $
50 1383 ايتاليا 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين, لات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,564,162 68,825,875,372 Rls. 8,097,162 $
51 1383 ايتاليا 85030090 سايرا جزا وقطعات 1,567,664 68,340,809,875 Rls. 8,040,095 $
52 1383 ايتاليا 84813000 شيريكطرفه. 821,930 65,570,119,469 Rls. 7,714,132 $
53 1383 ايتاليا 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 670,756 63,736,061,718 Rls. 7,498,360 $
54 1383 ايتاليا 89019000 وسايط نقليه, بيبرا ي حمل ونقل كالاووسايط نقليه, بي برا ي حمل و نقل توا م ا شخاص و كالا 749,772 62,817,967,216 Rls. 7,390,349 $
55 1383 ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هابجزرديفهاي 84138110و84138120 440,363 60,557,921,865 Rls. 7,124,461 $
56 1383 ايتاليا 84621000 ماشين هاي, هنگري يامنگنه كاري قالبي)ا زجمله پرس ها(وچكش ها 1,656,779 58,932,257,641 Rls. 6,933,207 $
57 1383 ايتاليا 29419090 ساير,نتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 54,057 57,553,666,473 Rls. 6,771,020 $
58 1383 ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 256,522 55,210,176,208 Rls. 6,495,315 $
59 1383 ايتاليا 84434000 ماشين, لات ودستگاههاي چاپ گرا وور 316,409 54,719,285,468 Rls. 6,437,563 $
60 1383 ايتاليا 84819090 ساير ا جزا و قطعات بجز رديفهاي 84819010 50,297 53,999,787,155 Rls. 6,352,916 $
61 1383 ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار 387,657 52,223,224,877 Rls. 6,143,909 $
62 1383 ايتاليا 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعيكه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 4,984,854 51,426,679,464 Rls. 6,050,198 $
63 1383 ايتاليا 84253110 موتورگيربكس, سانسورشامل ا لكتروموتورجعبه دنده پولي وترمزبر روي يك پايه مشترك 1,573,841 50,505,915,150 Rls. 5,941,872 $
64 1383 ايتاليا 84451200 ماشين هاي شانه زني)machines Combing( 362,088 50,500,126,412 Rls. 5,941,191 $
65 1383 ايتاليا 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي. 471,874 50,424,733,466 Rls. 5,932,322 $
66 1383 ايتاليا 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري )غيرا زلوله حفاري (برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 4,334,486 47,639,979,579 Rls. 5,604,703 $
67 1383 ايتاليا 84601900 ماشين هاي سنگ زنيسطوح تخت برا ي فلزا ت, بادقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد 119,140 46,790,701,277 Rls. 5,504,788 $
68 1383 ايتاليا 84143010 كمپرسورهاي برودتيباگازفريوني)سازگاربالايه ا وزون (باقدرت حدا كثريك ا سب بخار)75/0كي 1,586,820 45,916,180,038 Rls. 5,401,904 $
69 1383 ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگيتاروپودباف برا ي پارچه بافيبه عرض بيش ا ز30,Cmا زنوع بدون ماكو 1,154,955 45,280,779,818 Rls. 5,327,151 $
70 1383 ايتاليا 76072090 سايرورق هاي, لومينيوم 1,214,477 44,282,788,610 Rls. 5,209,740 $
71 1383 ايتاليا 38119000 سايرا فزودنيهاغيرا ز,نهائيكه برا ي روا ن كردن روغنهاي نفتيا ست ودرجاي ديگرمذكورنيست 2,565,753 43,663,797,411 Rls. 5,136,917 $
72 1383 ايتاليا 98870240 باساخت دا خل 51درصدوبيشتربه ا ستثناي موتور گيربكس ا كسل جعبه فرمان كولرولاستيك 305,132 42,372,326,424 Rls. 4,984,980 $
73 1383 ايتاليا 84490000 ماشين, لات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديانبافته ها 1,214,062 41,887,865,147 Rls. 4,927,984 $
74 1383 ايتاليا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري 73,575 41,120,167,963 Rls. 4,837,667 $
75 1383 ايتاليا 30021000 سرمهاي مخصوص كه ا ز حيوا ن يا ا نسان مصون تهيه شده و ساير ا جزا ء خون 13,356 39,645,906,492 Rls. 4,664,224 $
76 1383 ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 441,992 39,005,487,679 Rls. 4,588,881 $
77 1383 ايتاليا 38249090 ساير فر,ورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 1,538,696 38,882,144,602 Rls. 4,574,370 $
78 1383 ايتاليا 39204330 ورقABS/ PVC 473,063 38,313,488,587 Rls. 4,507,469 $
79 1383 ايتاليا 29261000 ا كريلو نيتريل 3,997,613 38,082,535,030 Rls. 4,480,298 $
80 1383 ايتاليا 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن )همچنين پرس ها( 118,496 37,613,169,047 Rls. 4,425,079 $
81 1383 ايتاليا 84213990 سايرفيلترهاي گازي بجزكالاهاي رديف 84213910 85,189 35,269,963,848 Rls. 4,149,407 $
82 1383 ايتاليا 84099110 كيت كامل گازسوز 123,665 35,242,027,259 Rls. 4,146,121 $
83 1383 ايتاليا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقيبرا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره. 408,664 34,307,906,409 Rls. 4,036,224 $
84 1383 ايتاليا 84186900 تجهيزا ت سردكننده يامنجمدكننده, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,تلمبه هاي حرا رتي 107,369 33,726,995,699 Rls. 3,967,882 $
85 1383 ايتاليا 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 258,631 33,664,308,258 Rls. 3,960,507 $
86 1383 ايتاليا 72085110 ,---هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميليم 4,600,563 33,363,293,056 Rls. 3,925,093 $
87 1383 ايتاليا 84295211 ا نوا ع بيل مكانيكي به قدرت 200ا سب بخاروكمتر بيل مكانيكي نو 859,085 33,262,761,468 Rls. 3,913,266 $
88 1383 ايتاليا 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات... برا ي ا زصافيگذرا ندن ياتصفيه 72,100 33,106,931,617 Rls. 3,894,933 $
89 1383 ايتاليا 84198990 ساير ماشين, لات مجموعه ماشين, لات وا دوا ت برا ي عمل, وردن موا د 170,310 33,089,083,225 Rls. 3,892,833 $
90 1383 ايتاليا 85023910 مجموعه توربين ژنرا تورنيروگاهي 229,562 32,674,672,716 Rls. 3,844,079 $
91 1383 ايتاليا 32071090 سايرپيگمانها.كدركننده ورنگهاي, ماده وفر,ورده هاي همانند 649,532 32,600,487,746 Rls. 3,835,352 $
92 1383 ايتاليا 85389090 سايرا جزا وقطعات 110,436 32,457,769,988 Rls. 3,818,561 $
93 1383 ايتاليا 84440000 ماشين هاي ا لكترودينگ, كشش.... يابرش موا دنسجيسنتتيك يامصنوعي 239,619 32,233,602,736 Rls. 3,792,189 $
94 1383 ايتاليا 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 259,967 32,226,657,786 Rls. 3,791,372 $
95 1383 ايتاليا 91070000 كليه قطع ووصل ساعتيدا را ي ا نوا ع محرك ساعت يادا را ي موتورسنكرون. 263,167 32,085,570,853 Rls. 3,774,773 $
96 1383 ايتاليا 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 221,170 31,810,912,668 Rls. 3,742,460 $
97 1383 ايتاليا 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 123,968 31,345,238,911 Rls. 3,687,675 $
98 1383 ايتاليا 84411000 ماشينهاي برش 136,390 31,336,677,909 Rls. 3,686,668 $
99 1383 ايتاليا 84751000 ماشين هابرا ي سوا ركردن لامپ, لوله... ا لكتريكيدرغلاف شيشه ا ي. 84,500 31,320,665,550 Rls. 3,684,784 $
100 1383 ايتاليا 48119000 كاغذومقوا, قشرزده, ا ندوده,, غشته و...درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي دي 1,034,027 31,161,393,223 Rls. 3,666,046 $
101 1383 ايتاليا 84261100 جرثقيل هاي سقفيريليروي تكيه گاه ثابت 506,880 31,117,346,327 Rls. 3,660,864 $
102 1383 ايتاليا 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تك فاز 691,323 31,074,694,728 Rls. 3,655,847 $
103 1383 ايتاليا 73219000 cccا جزا ءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 11/7321لغايت 83/7321,ا ز,هن ياا زفولاد. 825,356 30,898,182,881 Rls. 3,635,080 $
104 1383 ايتاليا 84543000 ماشين هاي ريخته گري )قالب ريزي (ا زنوعيكه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 161,089 30,688,745,429 Rls. 3,610,441 $
105 1383 ايتاليا 84839000 ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 180,179 30,262,962,846 Rls. 3,560,349 $
106 1383 ايتاليا 73072900 لوله وا تصالات لوله كشيا زفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 639,200 30,136,458,362 Rls. 3,545,466 $
107 1383 ايتاليا 28263000 هگزا فلوئور و, لومينات سديم )كريوليت سينتتيك ( 3,715,000 29,980,251,664 Rls. 3,527,088 $
108 1383 ايتاليا 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدكردن يارنگ كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 206,433 29,915,779,184 Rls. 3,519,503 $
109 1383 ايتاليا 84148090 سايركمپرسورها بجزرديف 84148010 113,673 29,780,314,362 Rls. 3,503,566 $
110 1383 ايتاليا 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 1,078,813 29,526,061,063 Rls. 3,473,654 $
111 1383 ايتاليا 84418000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 78,243 29,335,224,778 Rls. 3,451,203 $
112 1383 ايتاليا 73041000 لوله هاي بدون درزا ز,هن ياا زفولادكه برا ي خطلوله نفت ياگازبكارميروند. 2,420,300 29,283,590,614 Rls. 3,445,128 $
113 1383 ايتاليا 90318090 ساير, لات و وسايل و ماشين هاي سنجش كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 41,459 29,217,955,306 Rls. 3,437,407 $
114 1383 ايتاليا 84178000 كوره هاي صنعتييا,زمايشگاهي)همچنين زباله سوزها( 566,544 29,116,713,873 Rls. 3,425,496 $
115 1383 ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل, وردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي حرا رت )غيرا زا لياف ا پتيكي(. 149,959 28,967,499,764 Rls. 3,407,941 $
116 1383 ايتاليا 84791000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي كارهاي عمومي,ساختماني,...بانحوه عمل خاص. 146,273 28,007,836,206 Rls. 3,295,040 $
117 1383 ايتاليا 84393000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي تكميل كردن كاغذيامقوا 62,750 27,666,748,320 Rls. 3,254,912 $
118 1383 ايتاليا 38111900 فر,ورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده; 1,340,711 27,220,955,125 Rls. 3,202,465 $
119 1383 ايتاليا 84453000 ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موا دنسجي 229,777 27,096,352,769 Rls. 3,187,806 $
120 1383 ايتاليا 84501100 ماشين هاي رختشوئيتمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 5,946,412 26,998,861,934 Rls. 3,176,337 $
121 1383 ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هايبخاروسايرتوربين هاي بخار,ب 111,618 26,970,661,486 Rls. 3,173,019 $
122 1383 ايتاليا 84807100 قالب ا زنوع تزريقييافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 91,181 26,500,824,282 Rls. 3,117,744 $
123 1383 ايتاليا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 51,283 26,310,605,473 Rls. 3,095,365 $
124 1383 ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه 157,946 25,815,560,659 Rls. 3,037,125 $
125 1383 ايتاليا 85371000 تابلوهاو...مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536 ,برا ي ولتاژ حدا كثر 1000 ولت 49,370 25,319,107,306 Rls. 2,978,719 $
126 1383 ايتاليا 39201020 يك لايه چاپ نشده 1,361,811 25,227,579,563 Rls. 2,967,951 $
127 1383 ايتاليا 84821000 بلبرينگ. 83,395 25,075,917,339 Rls. 2,950,108 $
128 1383 ايتاليا 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز)غيرا زمحصولات شماره 01/38( 2,963,614 24,292,233,590 Rls. 2,857,910 $
129 1383 ايتاليا 84342000 ماشين, لات ودستگاههاي تهيه لبنيات 64,010 24,129,305,806 Rls. 2,838,742 $
130 1383 ايتاليا 84807900 قالب برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي)غيرا زا نوا ع تزريقييافشاري (. 107,970 24,097,564,684 Rls. 2,835,008 $
131 1383 ايتاليا 84541000 كنورتيسورا زنوعيكه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 145,266 24,070,450,515 Rls. 2,831,818 $
132 1383 ايتاليا 84631000 دستگاههاي كشش ميله, لوله, پروفيل ياهمانند 232,108 23,636,299,493 Rls. 2,780,741 $
133 1383 ايتاليا 84193900 خشك كننده هاي غيرخانگي,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 202,670 23,614,136,227 Rls. 2,778,134 $
134 1383 ايتاليا 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 20,334 23,288,829,302 Rls. 2,739,862 $
135 1383 ايتاليا 74111090 سايرلوله هاي مسي 540,522 22,916,417,646 Rls. 2,696,049 $
136 1383 ايتاليا 85369090 سايردستگاهها 89,501 22,542,227,890 Rls. 2,652,027 $
137 1383 ايتاليا 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوطغيرمذكور درجاي ديگر 30,070 22,177,075,315 Rls. 2,609,068 $
138 1383 ايتاليا 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتوربه ا ستثناي لاستيك باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 169,667 21,884,595,782 Rls. 2,574,658 $
139 1383 ايتاليا 90321000 ترموستات 113,707 21,728,309,013 Rls. 2,556,272 $
140 1383 ايتاليا 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين )غيرا ز,نهائيكه دا را ي قسمت عامل ا زسرمت هاهستند(,ا زجم 287,804 21,141,574,434 Rls. 2,487,244 $
141 1383 ايتاليا 84454000 0- ماشين هاي نخ پيچي)ا زجمله ماسوره پيچي(قرقره پيچييابازكردن موا دنسجي 147,238 20,913,100,622 Rls. 2,460,365 $
142 1383 ايتاليا 84435900 ماشين, لات ودستگاههاي چاپ, كه درجاي ديكرمذكورنباشد 120,758 20,755,806,838 Rls. 2,441,860 $
143 1383 ايتاليا 84248990 سايروسايل بجز پاشنده مخصوص ظروف ا سپري 111,884 20,630,787,235 Rls. 2,427,151 $
144 1383 ايتاليا 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري, ماده ونيمه, ماده )فلس وگرا نول ( 717,677 20,536,633,776 Rls. 2,416,075 $
145 1383 ايتاليا 39199090 صفحه. ورق ونوا ربصورت ورق ورول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 1,125,953 20,202,648,096 Rls. 2,376,782 $
146 1383 ايتاليا 84602900 ماشين هاي سنگ زنيبرا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,بادقت تا01/0ميليمتر 57,970 19,996,342,410 Rls. 2,352,511 $
147 1383 ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو 140,327 19,570,038,224 Rls. 2,302,357 $
148 1383 ايتاليا 87087011 چرخ ها برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت و ترا كتور كشاورزي 852,432 19,493,677,778 Rls. 2,293,374 $
149 1383 ايتاليا 85365090 سايركليدها 146,886 19,432,549,126 Rls. 2,286,182 $
150 1383 ايتاليا 84199090 سايرا جزا وقطعات بجزرديفهاي 84199010 و84199020 153,014 19,401,490,885 Rls. 2,282,528 $
151 1383 ايتاليا 85153190 سايرماشينهاودستگاههاي جوشكاري باقوس ا لكتريكي )ا زجمله قوس پلاسمايي ( 41,597 19,298,192,157 Rls. 2,270,376 $
152 1383 ايتاليا 39013000 كوپليمرهاي ا ستات ا تيلن وينيل, به ا شكال ا بتدا ئي 976,500 18,848,393,084 Rls. 2,217,458 $
153 1383 ايتاليا 72061000 شمش ا ز,هن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 4,827,686 18,624,096,872 Rls. 2,191,070 $
154 1383 ايتاليا 30039090 ساير دا روهاغيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رند 25,552 18,516,147,264 Rls. 2,178,370 $
155 1383 ايتاليا 98870441 برا ي توليدكاميون و كاميونت با ساخت دا خل 14% 61,032 18,454,925,329 Rls. 2,171,168 $
156 1383 ايتاليا 90262000 ,-لات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 26,391 18,177,739,058 Rls. 2,138,558 $
157 1383 ايتاليا 98842930 قطعات منفصله برا ي توليدماشين, لات را هسازي به ا ستثناي لاستيك با ساخت دا خل 21%لغايت 234,934 18,133,455,235 Rls. 2,133,348 $
158 1383 ايتاليا 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي روغن هاي نفتي 1,357,257 18,086,694,257 Rls. 2,127,846 $
159 1383 ايتاليا 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا, تش سوزي و دستگاههاي همانند 14,285 18,026,705,206 Rls. 2,120,789 $
160 1383 ايتاليا 48114100 كاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ) self-adhesive ( 3,707,062 17,815,237,365 Rls. 2,095,910 $
161 1383 ايتاليا 84138200 بالابرهاي, بگونها 816,070 17,575,069,046 Rls. 2,067,655 $
162 1383 ايتاليا 84629900 پرس ها)غيرا زپرس هيدروليك (برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 287,854 17,552,108,686 Rls. 2,064,954 $
163 1383 ايتاليا 26151000 سنگ زيركنيم وكنسانتره هاي, ن 2,689,000 17,064,514,531 Rls. 2,007,590 $
164 1383 ايتاليا 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, و 182,078 16,925,215,978 Rls. 1,991,202 $
165 1383 ايتاليا 84659100 ماشين هاي ا ره كردن برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, وغيره 124,704 16,458,758,664 Rls. 1,936,325 $
166 1383 ايتاليا 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي 35,143 16,452,718,891 Rls. 1,935,614 $
167 1383 ايتاليا 38082010 قارچ كشها, ماده برا ي خرده فروشيي 160,000 16,428,401,706 Rls. 1,932,753 $
168 1383 ايتاليا 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,)غيرا زا نوا ع كنترل شماره ا ي ( 130,333 16,404,983,674 Rls. 1,929,998 $
169 1383 ايتاليا 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين, لات را هسازي به ا ستثناي لاستيك با ساخت دا خل 31%وبيشت 136,273 16,401,348,186 Rls. 1,929,570 $
170 1383 ايتاليا 76071990 ساير ورق هابه جز ورق هاي نورد شده 393,942 16,128,190,321 Rls. 1,897,434 $
171 1383 ايتاليا 84313900 قطعات مربوط;ماشين, لات شماره 8428)غيرا ز,سانسور,بالاكشنده هاي محفظه دا رياپلكان متحرك ( 366,958 16,078,732,767 Rls. 1,891,616 $
172 1383 ايتاليا 84549000 ا جزا ءوقطعات كنورتيسور,ملاقه فلزريزي.... ماشين هاي ريخته گري 159,035 16,052,379,613 Rls. 1,888,515 $
173 1383 ايتاليا 30032090 دا روهاي حاوي, نتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 21,063 15,863,376,102 Rls. 1,866,280 $
174 1383 ايتاليا 84312000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين, لات شماره 8427 146,272 15,743,920,782 Rls. 1,852,226 $
175 1383 ايتاليا 90328900 ,--لات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 46,856 15,729,431,945 Rls. 1,850,521 $
176 1383 ايتاليا 84518000 ماشين هاي چلاندن,, هارزدن, پردا خت كردن..... نخ هاي نسجي,پارچه..... 165,541 15,624,217,850 Rls. 1,838,143 $
177 1383 ايتاليا 32081040 لاك عايق ا لكترونيكي 505,667 15,431,341,864 Rls. 1,815,452 $
178 1383 ايتاليا 37019920 زينك ا فست 248,567 15,342,980,000 Rls. 1,805,056 $
179 1383 ايتاليا 84149010 برا ي ا نوا ع بادزن 74,990 15,329,742,014 Rls. 1,803,499 $
180 1383 ايتاليا 38140000 حلال هاورقيق كننده هاي, ليمركب وتينرغيرمذكورومشمول درجاي ديگرفر,ورده هابرا ي زدودن رنگ ياو 601,733 15,195,140,563 Rls. 1,787,664 $
181 1383 ايتاليا 38220000 معرف هاي, زمايشگاهيياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه; معرف هاي مركب برا ي تشخيص مرض 58,388 15,152,072,382 Rls. 1,782,597 $
182 1383 ايتاليا 76072010 فويل لاينه چند لايه به صورت رول جهت وا حدهاي توليد كننده ظروف لوله ا ي )تيوب ( 404,505 14,882,077,055 Rls. 1,750,833 $
183 1383 ايتاليا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي, ماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 490,474 14,881,011,653 Rls. 1,750,707 $
184 1383 ايتاليا 84251100 قرقره هاي طناب دا ربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده,... دا را ي موتوربرقي 500,465 14,726,776,539 Rls. 1,732,562 $
185 1383 ايتاليا 90011090 ساير ا لياف ا ژتيكي دسته و كامل ا لياف ا پتيكي 9,939 14,494,611,874 Rls. 1,705,248 $
186 1383 ايتاليا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 60,975 14,482,352,962 Rls. 1,703,806 $
187 1383 ايتاليا 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي 13,938 14,160,675,433 Rls. 1,665,962 $
188 1383 ايتاليا 84295221 سايربيلهاي مكانيكي- بيلهاي مكانيكي نو 391,093 14,134,560,254 Rls. 1,662,889 $
189 1383 ايتاليا 84775900 ماشين, لات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دا دن كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره, غيرمذكوردرجاي دي 41,844 14,107,698,116 Rls. 1,659,729 $
190 1383 ايتاليا 82079000 ا بزا رهاي تعويضيبرا ي ا بزا ر,لات دستيياماشين ا فزا ر,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 35,796 14,019,543,634 Rls. 1,649,358 $
191 1383 ايتاليا 69032020 دا را ي بيش ا ز 45%وزني, لومين lA 2O3 باشد 262,414 13,756,239,852 Rls. 1,618,381 $
192 1383 ايتاليا 84099940 برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 90,151 13,756,022,986 Rls. 1,618,356 $
193 1383 ايتاليا 40027000 كائوچوي ا تيلن -پروپيلن -ا ين غيرمتصل )EPDM( 1,189,040 13,717,135,783 Rls. 1,613,781 $
194 1383 ايتاليا 85252020 دستگاههاي گيرنده فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت BM / S155 وبالاتر 11,440 13,639,821,725 Rls. 1,604,685 $
195 1383 ايتاليا 32081090 محلول هاي مشخص شده برپايه پلي ا ستر 370,560 13,573,283,918 Rls. 1,596,857 $
196 1383 ايتاليا 32099010 رنگ رويه و,ستري ا تومبيل 174,894 13,545,584,891 Rls. 1,593,598 $
197 1383 ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات ا قلام رديفهاي 84149010 لغايت 84149040 56,691 13,537,122,007 Rls. 1,592,603 $
198 1383 ايتاليا 85411000 ديودها)غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور( 64,043 13,400,809,432 Rls. 1,576,566 $
199 1383 ايتاليا 84351090 سايرماشين, لات ودستگاهها بجز رديف 84351010 115,690 13,136,190,412 Rls. 1,545,434 $
200 1383 ايتاليا 84741000 ماشين هاي جوركردن, غربال كردن, جدا كردن يانشستن خاك, سنگ و.... 104,516 13,113,928,006 Rls. 1,542,815 $
مجموع کل
17,419,847,663,131 ريال
مجموع کل
2,049,393,843 دلار