آمار کل " واردات از" کشور "اوکراين" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 اوکراين 72061000 شمش ا ز,هن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 146,902,538 531,324,787,982 Rls. 62,508,799 $
2 1383 اوکراين 15121100 روغن دا نه ,فتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن كاذب )كارتام Carthame ( ,خام 88,611,004 517,272,963,312 Rls. 60,855,643 $
3 1383 اوکراين 31021000 ا وره حتي بصورت محلول درا ب 72,393,812 179,918,482,744 Rls. 21,166,880 $
4 1383 اوکراين 72142000 ميله هاي, هنييافولادي, گرم نوردشده... تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 39,022,614 157,464,814,241 Rls. 18,525,272 $
5 1383 اوکراين 73051100 لوله ا ز,هن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس ا لكتريكيغوطه ور,بامقطعX مدوربيش ا ز4/06 22,475,803 152,718,016,104 Rls. 17,966,825 $
6 1383 اوکراين 23040000 كنجاله و ساير ,خال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 47,975,000 133,138,912,750 Rls. 15,663,402 $
7 1383 اوکراين 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 613,674 81,768,280,549 Rls. 9,619,798 $
8 1383 اوکراين 72085290 ساير,هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 1850 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10 20,645,850 77,588,923,762 Rls. 9,128,109 $
9 1383 اوکراين 86061000 وا گن هاي مخزنيوهمانند ,غيرخودرو 6,475,000 77,172,297,505 Rls. 9,079,094 $
10 1383 اوکراين 86063000 وا گن هاي باري سبك وسنگين باسيستم تخليه خودكار,غيرمذكوردرجاي ديگر)غيرا زموا دمشمول 860610 5,975,000 65,448,576,294 Rls. 7,699,833 $
11 1383 اوکراين 72163200 پروفيل بامقطعI ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 15,202,544 56,392,640,762 Rls. 6,634,428 $
12 1383 اوکراين 31042000 كلرور پتاسيم 31,499,723 44,897,984,183 Rls. 5,282,116 $
13 1383 اوکراين 88039000 ا جزا ءوقطعات وسايل نقليه هوا يي)باستثناءهوا پيما,هليكوپتر( 13,193 41,684,360,896 Rls. 4,904,042 $
14 1383 اوکراين 72163100 پروفيل بامقطعU ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 9,862,518 41,175,857,103 Rls. 4,844,218 $
15 1383 اوکراين 88033000 ا جزا ءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهوا پيماياهليكوپتر. 10,431 39,627,709,399 Rls. 4,662,083 $
16 1383 اوکراين 84198990 ساير ماشين, لات مجموعه ماشين, لات وا دوا ت برا ي عمل, وردن موا د 5,977,941 39,333,828,798 Rls. 4,627,509 $
17 1383 اوکراين 86069900 وا گنهاي باري سبك وسنگين را ه, هن ياترا موا, غيرخودرو,كه درجاي ديگري مذكورنباشد. 2,764,500 36,111,935,250 Rls. 4,248,463 $
18 1383 اوکراين 73051200 لوله ا ز,هن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زغيرمذكوردرجاي ديگربامقطعX مدور,باقطرخارجيبيش ا ز4/6 4,975,884 33,347,564,071 Rls. 3,923,243 $
19 1383 اوکراين 24022000 سيگار حاوي توتون 491,400 30,241,572,000 Rls. 3,557,832 $
20 1383 اوکراين 86069200 وا گنهاي باري سبك وسنگين را ه, هن ياترا موا, روباز,باديوا ره هاي جدا شدنيبه ا رتفاع بيش ا زCm 0 2,250,000 27,479,795,000 Rls. 3,232,917 $
21 1383 اوکراين 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هايبخاروسايرتوربين هاي بخار,ب 13,368 20,236,457,807 Rls. 2,380,760 $
22 1383 اوکراين 49029010 كاتالوگ هاي تجاري وهمانند 281 18,696,399,254 Rls. 2,199,576 $
23 1383 اوکراين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات بوژي, غيره لكوموتيوهاي را ه, هن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه, هن 3,550,144 17,981,246,218 Rls. 2,115,441 $
24 1383 اوکراين 29152100 ا سيدا ستيك 3,211,970 16,862,746,616 Rls. 1,983,853 $
25 1383 اوکراين 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني كربن 804,020 15,613,418,646 Rls. 1,836,873 $
26 1383 اوکراين 72162100 پروفيل بامقطعL ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 4,161,786 15,586,032,140 Rls. 1,833,651 $
27 1383 اوکراين 72139110 به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 3,868,121 13,623,565,610 Rls. 1,602,772 $
28 1383 اوکراين 28230000 ا كسيدهاي تيتان 1,360,000 13,288,441,991 Rls. 1,563,346 $
29 1383 اوکراين 72085110 ,---هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميليم 3,155,026 13,117,939,208 Rls. 1,543,287 $
30 1383 اوکراين 72139190 سايرميله هاي گرم نوردشده بامقطع عرض دا يره به قطركمترا ز14ميليمتربصورت طومارا ز,ه 5,138,600 12,314,180,161 Rls. 1,448,727 $
31 1383 اوکراين 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك, همچنين تنظيم كننده ها 1,166,404 11,082,346,335 Rls. 1,303,805 $
32 1383 اوکراين 72083900 ,-هن يافولادتخت ياگرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600 mmياكمتر,پيكله نشده, 2,947,680 10,018,160,495 Rls. 1,178,607 $
33 1383 اوکراين 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,381,753 9,890,112,758 Rls. 1,163,543 $
34 1383 اوکراين 48051210 كاغذتوليدشده ا زحدا قل 50%خميربكر)Virgin Polp( 2,722,556 8,678,138,668 Rls. 1,020,957 $
35 1383 اوکراين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص 166,799 7,916,256,594 Rls. 931,324 $
36 1383 اوکراين 73043900 لوله هاوپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,مدور,كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,357,274 7,847,421,153 Rls. 923,226 $
37 1383 اوکراين 72069000 ,-هن وفولادغيرممزوج, به ا شكال ا بتدا ئي)غيرا زشمش (,كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,898,700 7,564,003,384 Rls. 889,883 $
38 1383 اوکراين 84463000 ماشين هاي بافندگيتاروپودباف برا ي پارچه بافيبه عرض بيش ا ز30,Cmا زنوع بدون ماكو 370,860 6,959,958,979 Rls. 818,819 $
39 1383 اوکراين 26140000 سنگ تتيان وكنسانتره هاي, ن 1,249,000 6,439,909,006 Rls. 757,636 $
40 1383 اوکراين 73021000 خطوطرا ه, هن ا ز,هن ياا زفولاد. 1,064,910 6,425,965,287 Rls. 755,996 $
41 1383 اوکراين 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي )غيرا زا جزا ءوقطعات توربوجت هاوتوربوپرا پلرها( 15,978 5,616,573,227 Rls. 660,773 $
42 1383 اوکراين 84543000 ماشين هاي ريخته گري )قالب ريزي (ا زنوعيكه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 36,020 5,345,796,126 Rls. 628,917 $
43 1383 اوکراين 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري, ماده شده 59,984 5,195,671,943 Rls. 611,256 $
44 1383 اوکراين 27011190 ساير,نترا سيت هابدون ماده فرا ر 3,399,856 4,797,384,980 Rls. 564,398 $
45 1383 اوکراين 40116190 سايرلاستيك روي چرخ بادي موردا ستفاده دروسايل نقليه كشاورزي به شكل ا ستخوا ن شاه ماهي 632,192 4,091,820,464 Rls. 481,391 $
46 1383 اوکراين 85079000 ا جزا ء و قطعات ا نباره هاي برقي)همچنين جدا كننده هاي, نها( 298,337 3,908,785,126 Rls. 459,857 $
47 1383 اوکراين 72023000 فروسيليكومنگنز. 378,300 3,727,471,111 Rls. 438,526 $
48 1383 اوکراين 84621000 ماشين هاي, هنگري يامنگنه كاري قالبي)ا زجمله پرس ها(وچكش ها 409,700 3,397,979,566 Rls. 399,762 $
49 1383 اوکراين 72165000 پروفيل ا ز,هن يافولاد,فقطگرم نوردشده... كه درجاي ديگرذكرنشده ا ست. 577,772 3,068,070,742 Rls. 360,950 $
50 1383 اوکراين 32061190 پيگمان هاوفر,ورده هاي حاوي كمترا ز80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 241,590 2,808,229,238 Rls. 330,380 $
51 1383 اوکراين 84051000 مولدهاي گازهوا ياگاز,ب, مولدهاي گازا ستيلن, وغيره, 323,890 2,803,680,116 Rls. 329,845 $
52 1383 اوکراين 48053000 كاغذ سولفيت بشكل رول يا ورق 989,029 2,653,754,400 Rls. 312,206 $
53 1383 اوکراين 73041000 لوله هاي بدون درزا ز,هن ياا زفولادكه برا ي خطلوله نفت ياگازبكارميروند. 370,326 2,518,467,438 Rls. 296,290 $
54 1383 اوکراين 40116110 توليد دا خلي 391,338 2,471,059,664 Rls. 290,713 $
55 1383 اوکراين 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري )غيرا زلوله حفاري (برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 496,510 2,246,599,565 Rls. 264,306 $
56 1383 اوکراين 72092600 ,--هن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت بيش ا ز1وليكمتر 516,680 2,115,820,000 Rls. 248,920 $
57 1383 اوکراين 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب باف وغيره, ا ز,هن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 559,490 2,083,134,314 Rls. 245,075 $
58 1383 اوکراين 72283000 ميله هاا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده, كشيده شده ياا كسترودشده. 402,635 1,906,786,798 Rls. 224,328 $
59 1383 اوکراين 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 48,000 1,705,547,339 Rls. 200,653 $
60 1383 اوکراين 72221100 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقطگرم نوردشده,... بامقطعX دا يره. 54,640 1,663,177,343 Rls. 195,668 $
61 1383 اوکراين 84836000 كلاچ ووكرپلينگ محور)هم چنين قفل گاردا ن (. 51,600 1,587,689,300 Rls. 186,787 $
62 1383 اوکراين 84834090 ساير وسايل و, لات ا نتقال نيرو بجزكالاي رديف 84834010 23,600 1,538,872,480 Rls. 181,044 $
63 1383 اوکراين 84149090 سايرا جزا وقطعات ا قلام رديفهاي 84149010 لغايت 84149040 424 1,533,453,981 Rls. 180,406 $
64 1383 اوکراين 48052410 كاغذتوليد شده ا زحدا قل 50%خميربكر)VIRGINPULP( 498,041 1,441,736,306 Rls. 169,616 $
65 1383 اوکراين 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا كثر 150 gدرهر مترمربع غيرمذكوردرجاي ديگر 482,774 1,397,612,958 Rls. 164,425 $
66 1383 اوکراين 84593900 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خليبرا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 120,020 1,312,090,577 Rls. 154,364 $
67 1383 اوکراين 84223000 ماشين, لات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها 23,240 1,288,434,604 Rls. 151,581 $
68 1383 اوکراين 84839000 ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 38,400 1,228,379,400 Rls. 144,515 $
69 1383 اوکراين 72149900 ميله هاي, هنييافولادي, گرم نورد,گرم كشيده ياگرم ا كسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده. 299,376 1,227,740,194 Rls. 144,440 $
70 1383 اوکراين 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن )همچنين پرس ها( 200,410 1,225,008,616 Rls. 144,119 $
71 1383 اوکراين 29171200 ا سيد,دي پيك , ا ملاح و ا سترهاي, ن 78,000 1,168,733,810 Rls. 137,498 $
72 1383 اوکراين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتوربه ا ستثناي لاستيك باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 8,000 1,075,446,990 Rls. 126,523 $
73 1383 اوکراين 48114100 كاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ) self-adhesive ( 287,132 1,065,550,539 Rls. 125,359 $
74 1383 اوکراين 48041100 كرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شكل رول ياورق 281,381 1,047,408,225 Rls. 123,225 $
75 1383 اوکراين 72192100 فولادزنگ نزن گرم نوردشده, پيچيده نشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 69,630 1,011,192,386 Rls. 118,964 $
76 1383 اوکراين 84213990 سايرفيلترهاي گازي بجزكالاهاي رديف 84213910 958 966,614,631 Rls. 113,719 $
77 1383 اوکراين 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 8,073 910,794,037 Rls. 107,152 $
78 1383 اوکراين 76130000 ظروف, لومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 49,110 830,028,890 Rls. 97,650 $
79 1383 اوکراين 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,285 790,335,423 Rls. 92,981 $
80 1383 اوکراين 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 228,940 775,830,023 Rls. 91,274 $
81 1383 اوکراين 84079000 موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قيتناوبييادوا ركه درجاي ديگرمذكورنباشد. 211 767,022,555 Rls. 90,238 $
82 1383 اوکراين 54023100 نخ تكستوره, ا زنايلون ياسايرپلي,ميدها,باا ندا زه هرنخ يك لاي, ن حدا كثر50تكس غيرخرده فروشي 35,473 745,787,437 Rls. 87,740 $
83 1383 اوکراين 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقطگرم نوردشده,... بامقطعX غيردا يره. 154,045 716,296,502 Rls. 84,270 $
84 1383 اوکراين 85365090 سايركليدها 675 680,426,578 Rls. 80,050 $
85 1383 اوکراين 78019100 سرب بصورت كارنشده, دا را ي, نتيموا ن به عنوا ن عنصرا صليديگر. 58,916 673,364,479 Rls. 79,219 $
86 1383 اوکراين 73049000 لوله هاياپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,بامقطعX غيرمدور. 169,055 658,673,791 Rls. 77,491 $
87 1383 اوکراين 72085190 ساير,هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10م 129,450 653,345,398 Rls. 76,864 $
88 1383 اوکراين 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعيكه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 32,660 644,753,862 Rls. 75,853 $
89 1383 اوکراين 90292029 ساير پانلهاي نشانگر خودرو ودا را ي ا دوا ت سنجش 200 635,891,456 Rls. 74,811 $
90 1383 اوکراين 29153200 ا ستات وينيل 90,000 610,522,298 Rls. 71,826 $
91 1383 اوکراين 84138190 سايرتلمبه هابجزرديفهاي 84138110و84138120 3,782 608,468,573 Rls. 71,585 $
92 1383 اوکراين 73110000 ظروف برا ي گازهاي فشرده يامايع شده, ا ز,هن ياا زفولاد. 100,590 568,014,657 Rls. 66,825 $
93 1383 اوکراين 84595900 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي)type-Knee(,برا ي فلزا ت )غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ( 51,370 559,004,915 Rls. 65,765 $
94 1383 اوکراين 84471200 ماشين هاي كشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 10,660 558,819,606 Rls. 65,743 $
95 1383 اوکراين 84418000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 42,041 526,350,600 Rls. 61,924 $
96 1383 اوکراين 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج ديگرباپهناي كمترا ز600,mmكه درجاي ديگرذكرنشده. 108,860 506,895,531 Rls. 59,635 $
97 1383 اوکراين 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توكردن )ا زجمله پرسهاي دا غ برا ي چسباندن دوشيئينسجيبهمديگردرحالت ذوب ( 42,700 501,883,500 Rls. 59,045 $
98 1383 اوکراين 84518000 ماشين هاي چلاندن,, هارزدن, پردا خت كردن..... نخ هاي نسجي,پارچه..... 36,360 498,757,179 Rls. 58,677 $
99 1383 اوکراين 84512900 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت بيشترا ز10كيلوگرم شستنيخشك 24,830 481,051,063 Rls. 56,594 $
100 1383 اوکراين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 16,050 479,947,866 Rls. 56,464 $
101 1383 اوکراين 84342000 ماشين, لات ودستگاههاي تهيه لبنيات 18,355 415,662,016 Rls. 48,901 $
102 1383 اوکراين 84378000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي, سياب كردن ياعمل, وردن غلات ياسبزيجات خشك كرده 19,800 400,383,949 Rls. 47,104 $
103 1383 اوکراين 84254900 جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه, كه درجاي ديگرمذكورنباشند 20,470 398,516,929 Rls. 46,884 $
104 1383 اوکراين 90328900 ,--لات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 153 376,879,727 Rls. 44,339 $
105 1383 اوکراين 84581900 ماشين ترا ش ا فقيبرا ي بردا شتن فلز)غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ( 46,420 367,307,384 Rls. 43,213 $
106 1383 اوکراين 84821000 بلبرينگ. 18,428 364,222,002 Rls. 42,850 $
107 1383 اوکراين 85111000 شمع هاي جرقه زن 393 355,889,953 Rls. 41,869 $
108 1383 اوکراين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقيبرا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره. 18,300 335,783,131 Rls. 39,504 $
109 1383 اوکراين 84271021 ساير ا را به نو 18,900 319,702,966 Rls. 37,612 $
110 1383 اوکراين 72085490 ساير ورق, هن با عرض بيشترا ز 1850 mmو ضخامت بيشتر ا ز 5.2mm 85,110 316,979,280 Rls. 37,292 $
111 1383 اوکراين 25070090 خاكهاي رس كائوليني حتي تكليس شده 137,000 315,116,281 Rls. 37,073 $
112 1383 اوکراين 84531000 ماشين, لات ودستگاههاي, ماده كردن, دباغيكردن ياعمل, وردن پوست ياچرم 19,980 310,888,682 Rls. 36,575 $
113 1383 اوکراين 94051000 لوستروسايروسايل روشنائيبرقيبرا ي, ويختن يانصب كردن به سقف ياديوا ر 6,000 295,578,622 Rls. 34,774 $
114 1383 اوکراين 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 71,170 293,727,000 Rls. 34,556 $
115 1383 اوکراين 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 33,590 289,876,061 Rls. 34,103 $
116 1383 اوکراين 90262000 ,-لات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 1,100 285,785,902 Rls. 33,622 $
117 1383 اوکراين 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 200 282,272,172 Rls. 33,208 $
118 1383 اوکراين 84454000 0- ماشين هاي نخ پيچي)ا زجمله ماسوره پيچي(قرقره پيچييابازكردن موا دنسجي 10,580 274,330,973 Rls. 32,274 $
119 1383 اوکراين 90230000 ,لات, دستگاههاومدلها,طرا حيشده برا ي مقاصدنمايشي)مثلابرا ي, موزشييانمايش ( 2,700 268,734,004 Rls. 31,616 $
120 1383 اوکراين 84099190 سايرا جزا وقطعات بجزكيت كامل گازسوز 1,500 263,507,157 Rls. 31,001 $
121 1383 اوکراين 29142200 سيكلوهگزا نون و متيل سيكلو هگزا نون ها 15,200 258,616,824 Rls. 30,426 $
122 1383 اوکراين 72159000 ميله هاا ز,هن يافولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده )همچنين فقطسردشكل دا ده ياسردتمام شده (. 43,550 256,107,165 Rls. 30,130 $
123 1383 اوکراين 72085410 ورق, هن با عرض بيشترا ز 1850 mmو ضخامت بيشتر ا ز 5.2mm 84,672 244,340,977 Rls. 28,746 $
124 1383 اوکراين 84822000 رولربيرينگ مخروطي,هم چنين رولربيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطيوغلتك مخطروطي. 16,934 239,730,691 Rls. 28,204 $
125 1383 اوکراين 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده لكوموتيورا ه, هن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه, هن وقطعات, نها 1,665 235,492,917 Rls. 27,705 $
126 1383 اوکراين 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدكردن يارنگ كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 19,220 232,707,900 Rls. 27,377 $
127 1383 اوکراين 84382000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدكاكائوياشكلات 13,000 229,042,586 Rls. 26,946 $
128 1383 اوکراين 72249000 محصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج )باستثناءفولادزنگ نزن (. 48,720 228,949,820 Rls. 26,935 $
129 1383 اوکراين 90318020 ا نوا ع حسگرSENSOR 40 218,475,113 Rls. 25,703 $
130 1383 اوکراين 84829100 گلوله, سوزن وغلتك. 8,240 204,560,000 Rls. 24,066 $
131 1383 اوکراين 38249020 سيليكاژل بشكل پرك 15,220 200,276,403 Rls. 23,562 $
132 1383 اوکراين 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,)غيرا زا نوا ع كنترل شماره ا ي ( 20,400 197,775,793 Rls. 23,268 $
133 1383 اوکراين 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاههابرا ي بردا شت... 7,923 188,527,080 Rls. 22,180 $
134 1383 اوکراين 85461000 نقره هاي عايق برق ا ز شيشه 67,320 185,993,025 Rls. 21,882 $
135 1383 اوکراين 84081000 موتورهاي ترا كمي-ا حترا قيبرا ي بحركت در,وردن وسايطنقليه, بي 19,960 184,572,498 Rls. 21,714 $
136 1383 اوکراين 84601900 ماشين هاي سنگ زنيسطوح تخت برا ي فلزا ت, بادقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد 15,030 159,046,302 Rls. 18,711 $
137 1383 اوکراين 84148090 سايركمپرسورها بجزرديف 84148010 32,750 153,962,289 Rls. 18,113 $
138 1383 اوکراين 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاههاي, سياب كردن, وغيره 7,257 144,940,697 Rls. 17,052 $
139 1383 اوکراين 82075090 سايرا بزا رهابرا ي سورا خ كردن موا دبجزسنگ 8,205 142,208,240 Rls. 16,730 $
140 1383 اوکراين 29021100 سيكلو هگزا ن 15,200 141,904,541 Rls. 16,695 $
141 1383 اوکراين 27101920 روغن صنعتي 18,612 141,026,685 Rls. 16,591 $
142 1383 اوکراين 88021100 هليكوپترهاي, بدون بار به وزن حدا كثر 2000 كيلوگرم 270 140,007,000 Rls. 16,471 $
143 1383 اوکراين 85045010 كويل وا لقاكننده به قطر35/6ميليمترتا25/9ميليمتر موردمصرف در صنايع صوتي وتصويري و 105 137,940,343 Rls. 16,228 $
144 1383 اوکراين 85392920 لامپ حبابي رشته ا ي 200لغايت 300 وا ت 7,430 133,589,787 Rls. 15,716 $
145 1383 اوکراين 84132090 سايرتلمبه هاي رديف 841320بجز تلمبه هاي پزشكي )همووا ك ( 1,200 130,199,158 Rls. 15,318 $
146 1383 اوکراين 84145900 بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,275 129,649,873 Rls. 15,253 $
147 1383 اوکراين 48101400 كاغذمقوا ا ندوده باكائولن يا..بصورت ورق بحالت تانشده يك ضلع ا ز435mmوضلع ديگرا ز297mmبيش 2,877 122,544,654 Rls. 14,417 $
148 1383 اوکراين 33059000 فر,ورده هابرا ي پاكيزگي و, را يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 1,527 119,208,234 Rls. 14,025 $
149 1383 اوکراين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه 1,520 112,842,872 Rls. 13,276 $
150 1383 اوکراين 86072900 ترمزهاي لكوموتيورا ه, هن يانوا قل روي خط را ه, هن )غيرا زترمزهاي هوا ي فشرده (وقطعات, نها 162 111,374,721 Rls. 13,103 $
151 1383 اوکراين 84778000 ماشين, لات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكييابرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي 5,950 106,770,858 Rls. 12,561 $
152 1383 اوکراين 21033000 ,-رد و زبره خردل و خردل, ماده 20,000 94,908,320 Rls. 11,166 $
153 1383 اوکراين 68127000 ا لياف فشرده پنبه نسوزبرا ي درزگيري بصورت ورق ورول برا ساس پنبه نسوزوكربنات منيزيم 180 94,847,550 Rls. 11,159 $
154 1383 اوکراين 38249090 ساير فر,ورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 8,450 91,794,624 Rls. 10,799 $
155 1383 اوکراين 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت 133 91,017,990 Rls. 10,708 $
156 1383 اوکراين 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 9,200 90,905,122 Rls. 10,695 $
157 1383 اوکراين 84224000 ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرا رتيغيرمذكوردرجاي ديگر 5,017 90,825,899 Rls. 10,685 $
158 1383 اوکراين 84212990 سايرفيلترهاي مايعات بجزرديفهاي 84212910 و74212920 240 88,746,580 Rls. 10,441 $
159 1383 اوکراين 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا ز,كريليك يامد,كريليك, حلاجينشده, غيره. 10,883 79,860,397 Rls. 9,395 $
160 1383 اوکراين 84609090 سايرماشينهاي ا بزا ر 6,200 69,302,829 Rls. 8,153 $
161 1383 اوکراين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت وترا كتوركشاورزي 19,980 65,616,922 Rls. 7,720 $
162 1383 اوکراين 86090000 كانتينرها)ا زجمله كانتينرهاترا بري سيالات (مخصوصاطرا حيشده وبرا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 6,600 61,502,124 Rls. 7,236 $
163 1383 اوکراين 28211000 ا كسيدهاوهيدروا كسيدهاي, هن 20,000 55,130,338 Rls. 6,486 $
164 1383 اوکراين 84253190 سايرچرخهاي كشنده چرخهاي طناب بجزرديفهاي 84253110 لغايت 84253130 3,000 54,402,540 Rls. 6,400 $
165 1383 اوکراين 25070010 كائولن 60,000 54,155,340 Rls. 6,371 $
166 1383 اوکراين 84612000 ماشين هاي شكل دا دن ياشكافدا ركردن برا ي كاركردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 4,500 51,850,669 Rls. 6,100 $
167 1383 اوکراين 40094200 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده باسايرموا دبالوا زم و ملحق 11,100 50,256,946 Rls. 5,913 $
168 1383 اوکراين 85443010 مجموعه هاي سيم برا ي شمع هاي جرقه زن 22 46,569,964 Rls. 5,479 $
169 1383 اوکراين 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلونيياا زپليا سترها. 246 46,542,352 Rls. 5,476 $
170 1383 اوکراين 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زنيياپردا خت كردن چرخ دنده برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمتها 5,000 46,213,269 Rls. 5,437 $
171 1383 اوکراين 28042100 , --رگون 18,000 45,219,616 Rls. 5,320 $
172 1383 اوکراين 70109060 بطريهاي رنگيباظرفيت ا سميبيشترا زيك ليتر 20,000 45,143,138 Rls. 5,311 $
173 1383 اوکراين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,778 44,481,390 Rls. 5,233 $
174 1383 اوکراين 49060000 نقشه هاورسم هابرا ي معماريمهندسي وساير نقشه هاورسم هايصنعتيتجارتيتوپوگرا في ياهمانند 3 43,161,048 Rls. 5,078 $
175 1383 اوکراين 84099940 برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 9,789 40,398,660 Rls. 4,753 $
176 1383 اوکراين 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,500 40,009,216 Rls. 4,707 $
177 1383 اوکراين 73141300 نوا رهاي بيسروتورباف برا ي ماشين, لات ا ز,هن ياا زفولاد,)غيرا زفولادزنگ نزن (. 3,000 36,921,190 Rls. 4,344 $
178 1383 اوکراين 40139010 برا ي هوا پيما 828 34,399,657 Rls. 4,047 $
179 1383 اوکراين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتيبامهره ها ياوا شرهاي مربوط,هن يافولادي غيرا زجنس ا ستنلس 28 33,111,867 Rls. 3,896 $
180 1383 اوکراين 72139900 ميله هاي, هنييافولادي غيرممزوج تخت نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده. 10,800 25,808,522 Rls. 3,036 $
181 1383 اوکراين 85479000 قطعات ا تصال عايق, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,برا ي دستگاههاي برقي,...لوله كشيكابل ها 1,100 19,571,270 Rls. 2,303 $
182 1383 اوکراين 84144090 سايركمپرسورهابجزا قلام رديفهاي 84144010و84144020 875 16,159,464 Rls. 1,901 $
183 1383 اوکراين 84481900 ماشين, لات ودستگاههاي كمكيبرا ي ماشين هاي شماره هاي 8444,8445,8446,8447 118 15,111,954 Rls. 1,778 $
184 1383 اوکراين 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا, تش سوزي و دستگاههاي همانند 150 13,144,721 Rls. 1,546 $
185 1383 اوکراين 84144010 كمپرسورهاي معدني باهوا دماني بالاترا ز CFM 600 3,600 11,575,635 Rls. 1,362 $
186 1383 اوکراين 85053000 سرهاي ا لكترومغناطيسي دستگاه هاي بلندكردن 2,700 9,691,230 Rls. 1,140 $
187 1383 اوکراين 85043390 ساير ترا نسفورماتورها 222 9,395,220 Rls. 1,105 $
188 1383 اوکراين 40129000 لاستيك روئي توپريانيمه توپر،لاستيك ونوار دوررينگ چرخ ا ز كائوچو 1,501 9,194,850 Rls. 1,082 $
189 1383 اوکراين 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سكلت چوبي 162 6,739,490 Rls. 793 $
190 1383 اوکراين 73024000 پشت بندوبالشتك را ه, هن ا ز,هن ياا زفولاد. 2,000 6,308,029 Rls. 742 $
191 1383 اوکراين 33049900 فر,ورده هابرا ي زيبائيو,را يش, مرا قبت پوست وضد,فتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 19 3,281,580 Rls. 386 $
192 1383 اوکراين 84623900 ماشين هاي قيچيكردن )ا زجمله پرس ها(,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 900 2,781,745 Rls. 327 $
193 1383 اوکراين 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 36 2,595,024 Rls. 305 $
194 1383 اوکراين 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشيسياه قلم ونقاشيبامدا درنگي,تمامابادست كشيده شده. 1,299 1,764,390 Rls. 208 $
195 1383 اوکراين 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 135 268,300 Rls. 32 $
مجموع کل
2,717,680,259,949 ريال
مجموع کل
319,727,089 دلار
[1]