آمار کل " واردات از" کشور "انگلستان" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 انگلستان 72061000 شمش ا ز,هن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 317,641,783 1,147,423,765,404 Rls. 134,991,031 $
2 1383 انگلستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتوربه ا ستثناي لاستيك باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 2,308,693 216,999,589,364 Rls. 25,529,363 $
3 1383 انگلستان 76011000 ,-لومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 12,257,635 205,116,046,564 Rls. 24,131,300 $
4 1383 انگلستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص 463,944 198,034,854,386 Rls. 23,298,218 $
5 1383 انگلستان 12010000 دا نه سويا ,بادا م زميني),را شيو( ,تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده 65,000,000 184,457,689,850 Rls. 21,700,905 $
6 1383 انگلستان 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي )غيرا زا جزا ءوقطعات توربوجت هاوتوربوپرا پلرها( 23,136 158,818,646,861 Rls. 18,684,547 $
7 1383 انگلستان 84818090 ساير شيرها و وسايل 627,875 117,200,446,893 Rls. 13,788,288 $
8 1383 انگلستان 84812000 شيربرا ي كنترل ا نتقالات ا ولئوهيدروليكيياپنوماتيكي. 535,344 116,929,136,438 Rls. 13,756,369 $
9 1383 انگلستان 27101110 بنزين 28,386,686 93,796,209,980 Rls. 11,034,848 $
10 1383 انگلستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده برا ي فلزا ت 1,966,244 93,790,001,848 Rls. 11,034,118 $
11 1383 انگلستان 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بيني,غيرمذكوردر جاي ديگر 54,296 93,227,362,362 Rls. 10,967,925 $
12 1383 انگلستان 84351090 سايرماشين, لات ودستگاهها بجز رديف 84351010 301,085 91,026,972,663 Rls. 10,709,056 $
13 1383 انگلستان 29261000 ا كريلو نيتريل 10,012,644 88,689,431,645 Rls. 10,434,051 $
14 1383 انگلستان 85389090 سايرا جزا وقطعات 257,583 84,661,202,740 Rls. 9,960,142 $
15 1383 انگلستان 87041090 سايردا مپرهاي طرا حيشده برا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص وسيله نقليه بيشترا ز0 887,380 79,415,955,116 Rls. 9,343,054 $
16 1383 انگلستان 72142000 ميله هاي, هنييافولادي, گرم نوردشده... تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 20,155,250 79,256,367,358 Rls. 9,324,279 $
17 1383 انگلستان 84099930 برا ي موتورهاي كشاورزي 1,219,547 79,045,426,710 Rls. 9,299,462 $
18 1383 انگلستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 18,851,063 74,287,095,261 Rls. 8,739,658 $
19 1383 انگلستان 73051100 لوله ا ز,هن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس ا لكتريكيغوطه ور,بامقطعX مدوربيش ا ز4/06 6,729,335 70,041,593,479 Rls. 8,240,187 $
20 1383 انگلستان 84099190 سايرا جزا وقطعات بجزكيت كامل گازسوز 247,361 69,859,930,925 Rls. 8,218,815 $
21 1383 انگلستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 18,673,046 67,753,212,328 Rls. 7,970,966 $
22 1383 انگلستان 29349990 سايرا سيدهاي نوكلوئيك وا ملاح, ن هاوتركيبات هتروسيكليك غيرمذكور درجاي ديگر 28,476 66,954,033,034 Rls. 7,876,945 $
23 1383 انگلستان 72092700 ,--هن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0وحدا كثر1mm 11,557,826 65,350,611,199 Rls. 7,688,307 $
24 1383 انگلستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار 377,918 59,868,602,937 Rls. 7,043,365 $
25 1383 انگلستان 29173600 ا سيدترفتاليك و ا ملاح, ن 8,845,200 59,579,955,382 Rls. 7,009,407 $
26 1383 انگلستان 87089949 سايرا جزا وقطعات وسايطنقليه بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري سوا ري كاروا نت ترا كتوركشاو 570,238 58,595,176,984 Rls. 6,893,550 $
27 1383 انگلستان 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 386,221 56,814,690,701 Rls. 6,684,081 $
28 1383 انگلستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري 19,608 56,449,313,449 Rls. 6,641,096 $
29 1383 انگلستان 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي مشمول رديف 8703باساخت دا خل 56% وبيشتر بجز لاستيك 383,542 49,102,793,590 Rls. 5,776,799 $
30 1383 انگلستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 47,689 48,342,895,444 Rls. 5,687,399 $
31 1383 انگلستان 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائيوفر,ورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 201,004 48,123,692,819 Rls. 5,661,611 $
32 1383 انگلستان 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاهها,فاقدا تصالات برقي,...كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 40,269 47,514,718,197 Rls. 5,589,967 $
33 1383 انگلستان 85021390 ساير مجموعه مولدها 544,283 47,426,163,461 Rls. 5,579,549 $
34 1383 انگلستان 73072900 لوله وا تصالات لوله كشيا زفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 223,868 46,596,425,548 Rls. 5,481,932 $
35 1383 انگلستان 30031090 دا روهاي دا را ي پني سيلين يامشتقات, نها كه توليد دا خلي ندا رند 15,097 46,474,359,782 Rls. 5,467,572 $
36 1383 انگلستان 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي 9,594 46,100,425,486 Rls. 5,423,579 $
37 1383 انگلستان 84138190 سايرتلمبه هابجزرديفهاي 84138110و84138120 128,224 44,506,154,637 Rls. 5,236,018 $
38 1383 انگلستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 72,132 44,466,097,538 Rls. 5,231,306 $
39 1383 انگلستان 90183990 ساير كاتترها و كانول ها و همانند 8,047 44,321,203,260 Rls. 5,214,259 $
40 1383 انگلستان 84819090 ساير ا جزا و قطعات بجز رديفهاي 84819010 66,290 43,446,190,389 Rls. 5,111,317 $
41 1383 انگلستان 52010010 پنبه با طول تار29 ميلي متر وبالاتر 3,270,076 43,445,575,777 Rls. 5,111,244 $
42 1383 انگلستان 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشتر 4,738,823 43,370,114,207 Rls. 5,102,366 $
43 1383 انگلستان 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 60,412 43,230,756,876 Rls. 5,085,971 $
44 1383 انگلستان 72083900 ,-هن يافولادتخت ياگرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600 mmياكمتر,پيكله نشده, 9,478,910 42,031,341,918 Rls. 4,944,864 $
45 1383 انگلستان 87089941 سايرا جزا وقطعات وسايط نقليه موتوري برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت ترا كتور كشاورز 267,768 41,954,160,344 Rls. 4,935,784 $
46 1383 انگلستان 24031000 توتون و تنباكو برا ي پيپ با پيچيدن سيگار حتي حاوي بدل توتون يا تنباكو 1,007,950 41,055,077,204 Rls. 4,830,009 $
47 1383 انگلستان 84813000 شيريكطرفه. 244,846 39,696,847,070 Rls. 4,670,217 $
48 1383 انگلستان 01051110 مولد نژا د خاص 19,189 39,130,341,512 Rls. 4,603,570 $
49 1383 انگلستان 29304000 متيونين 1,406,968 36,976,196,534 Rls. 4,350,141 $
50 1383 انگلستان 73041000 لوله هاي بدون درزا ز,هن ياا زفولادكه برا ي خطلوله نفت ياگازبكارميروند. 3,240,595 36,042,758,812 Rls. 4,240,325 $
51 1383 انگلستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشيا ز,هن ياا زفولاد)باستثناءفولادزنگ نزن (,كه درجاي ديگرذكرنشده. 127,039 35,312,986,057 Rls. 4,154,469 $
52 1383 انگلستان 84792000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتيياحيوا ني. 365,441 34,620,821,575 Rls. 4,073,038 $
53 1383 انگلستان 84099910 برا ي موتورهاي صنعتي 188,333 34,455,581,036 Rls. 4,053,598 $
54 1383 انگلستان 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 76,757 33,340,119,774 Rls. 3,922,367 $
55 1383 انگلستان 84149090 سايرا جزا وقطعات ا قلام رديفهاي 84149010 لغايت 84149040 21,138 33,176,671,690 Rls. 3,903,138 $
56 1383 انگلستان 30032090 دا روهاي حاوي, نتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 22,397 32,882,065,279 Rls. 3,868,478 $
57 1383 انگلستان 72102000 ,-هن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mm,بكاري ياروكش شده باسرب, همچنين با,لياژسرب و 4,173,110 31,279,660,520 Rls. 3,679,960 $
58 1383 انگلستان 85178000 دستگاههاي برقي برا ي تلفن ياتلگرا ف باسيم , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 18,387 31,235,946,256 Rls. 3,674,817 $
59 1383 انگلستان 30039090 ساير دا روهاغيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رند 17,468 29,983,648,496 Rls. 3,527,488 $
60 1383 انگلستان 72139110 به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 8,122,368 29,202,046,399 Rls. 3,435,535 $
61 1383 انگلستان 84162000 مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز)همچنين مشعل هاي مختلط( 94,197 29,195,509,655 Rls. 3,434,766 $
62 1383 انگلستان 90262000 ,-لات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 15,284 28,551,789,183 Rls. 3,359,034 $
63 1383 انگلستان 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 373,271 28,020,509,083 Rls. 3,296,531 $
64 1383 انگلستان 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 21/90 1,395 27,567,160,318 Rls. 3,243,195 $
65 1383 انگلستان 84148090 سايركمپرسورها بجزرديف 84148010 138,620 27,541,444,852 Rls. 3,240,170 $
66 1383 انگلستان 90091100 دستگاه فتوكپيا لكتروا ستاتيك , نسخه بردا ري مستقيم ا زتصويرا صلي روي كپي)فر,يندمستقيم ( 113,504 27,049,713,102 Rls. 3,182,319 $
67 1383 انگلستان 86021000 لكوموتيوهاي ديزلي -برقي 49,211 26,612,954,320 Rls. 3,130,936 $
68 1383 انگلستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه 22,664 25,062,571,584 Rls. 2,948,538 $
69 1383 انگلستان 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن )همچنين پرس ها( 1,364,892 25,026,169,618 Rls. 2,944,255 $
70 1383 انگلستان 40094200 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده باسايرموا دبالوا زم و ملحق 152,910 24,544,450,918 Rls. 2,887,582 $
71 1383 انگلستان 30043990 ساير دا روهايي كه توليد دا خلي ندا رند 7,302 24,386,749,186 Rls. 2,869,029 $
72 1383 انگلستان 73089000 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا ز,هن ياا زفولاد. 115,353 24,199,724,632 Rls. 2,847,026 $
73 1383 انگلستان 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين )غيرا ز,نهائيكه دا را ي قسمت عامل ا زسرمت هاهستند(,ا زجم 86,857 23,692,398,205 Rls. 2,787,341 $
74 1383 انگلستان 38119000 سايرا فزودنيهاغيرا ز,نهائيكه برا ي روا ن كردن روغنهاي نفتيا ست ودرجاي ديگرمذكورنيست 1,176,327 23,490,154,702 Rls. 2,763,548 $
75 1383 انگلستان 72091700 ,--هن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت حدا قل 5/0 mmوليكمت 5,203,070 23,156,916,663 Rls. 2,724,343 $
76 1383 انگلستان 90182000 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 6,131 23,130,998,671 Rls. 2,721,294 $
77 1383 انگلستان 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10%ا زا لي 362,251 22,968,277,068 Rls. 2,702,150 $
78 1383 انگلستان 48025600 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا كثر150gورق تانشده 1ضلع, ن 435وديگرا ز297mm 2,738,370 22,408,224,736 Rls. 2,636,262 $
79 1383 انگلستان 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 68,131 22,387,889,334 Rls. 2,633,869 $
80 1383 انگلستان 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعيكه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 2,260,279 22,387,558,604 Rls. 2,633,830 $
81 1383 انگلستان 73052000 لوله برا ي جدا ره سازي برا ي حفاري ا ز,هن ياا زفولادبرا ي نفت ياگاز,باقطرخارجيبيش ا ز4/406mm. 3,042,155 21,985,287,817 Rls. 2,586,504 $
82 1383 انگلستان 72085290 ساير,هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 1850 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10 4,458,100 21,970,495,164 Rls. 2,584,764 $
83 1383 انگلستان 89052000 سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 79,580 20,403,970,119 Rls. 2,400,467 $
84 1383 انگلستان 25070010 كائولن 9,003,563 20,382,865,754 Rls. 2,397,984 $
85 1383 انگلستان 37032000 كاغذ,مقوا وموا دنسجي عكاسي,حساس شده, عكسبردا ري نشده برا ي عكاسي رنگي 398,480 19,477,067,147 Rls. 2,291,420 $
86 1383 انگلستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,كلاهك و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيكي 61,474 19,389,398,885 Rls. 2,281,106 $
87 1383 انگلستان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 64,157 19,371,166,638 Rls. 2,278,961 $
88 1383 انگلستان 84212990 سايرفيلترهاي مايعات بجزرديفهاي 84212910 و74212920 367,648 19,187,824,880 Rls. 2,257,391 $
89 1383 انگلستان 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 57,501 18,871,350,210 Rls. 2,220,159 $
90 1383 انگلستان 84145900 بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 83,184 18,524,129,942 Rls. 2,179,309 $
91 1383 انگلستان 84194000 مجموعه ماشين, لات )Plants(تقطيرياتصفيه )Rectifying( 788,513 18,449,512,392 Rls. 2,170,531 $
92 1383 انگلستان 75021000 نيكل بصورت كارنشده, غيرممزوج. 150,611 18,265,182,407 Rls. 2,148,845 $
93 1383 انگلستان 84223000 ماشين, لات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها 36,005 18,107,908,498 Rls. 2,130,342 $
94 1383 انگلستان 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري )غيرا زلوله حفاري (برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 2,582,489 17,827,523,976 Rls. 2,097,356 $
95 1383 انگلستان 84833000 پوسته ياتاقان, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور. 136,693 17,764,423,358 Rls. 2,089,932 $
96 1383 انگلستان 84089000 موتورهاي پيستونيدرون سوزترا كمي-ا حترا قيكه درجاي ديگرمذكورنباشد. 329,790 17,516,930,815 Rls. 2,060,815 $
97 1383 انگلستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرا رتيغيرمذكوردرجاي ديگر 35,285 17,491,334,823 Rls. 2,057,804 $
98 1383 انگلستان 90292022 برا ي سوا ري سوا ري كار و وا نت 15,823 17,295,990,001 Rls. 2,034,822 $
99 1383 انگلستان 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري )همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن ومسابقه ( 539,733 16,975,641,397 Rls. 1,997,134 $
100 1383 انگلستان 84821000 بلبرينگ. 114,712 16,688,156,938 Rls. 1,963,313 $
101 1383 انگلستان 84212100 ماشين, لات ودستگاههابرا ي ا زصافيگذرا ندن ياتصفيه كردن, ب 83,460 16,291,658,060 Rls. 1,916,666 $
102 1383 انگلستان 90278090 ساير,لات دستگاهاي تجزيه فيزيكيوشيمياييسنجش ويسكوزيته تخلل ا نبساطهمانندكه تشعشعات ا پ 5,612 16,244,988,282 Rls. 1,911,175 $
103 1383 انگلستان 29419090 ساير,نتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 32,899 15,854,123,441 Rls. 1,865,191 $
104 1383 انگلستان 84186900 تجهيزا ت سردكننده يامنجمدكننده, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,تلمبه هاي حرا رتي 40,376 15,849,196,550 Rls. 1,864,611 $
105 1383 انگلستان 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك )monolithic( غيرديجيتالي 3,719 15,741,604,690 Rls. 1,851,954 $
106 1383 انگلستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري )قالب ريزي (ا زنوعيكه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 180,905 15,570,255,505 Rls. 1,831,795 $
107 1383 انگلستان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز رديفهاي 85135010و85135020 130,056 15,543,226,390 Rls. 1,828,615 $
108 1383 انگلستان 84411000 ماشينهاي برش 38,449 15,486,577,458 Rls. 1,821,950 $
109 1383 انگلستان 39119090 سايررزينهاي پلي سولفورها وپلي سولفون ها وسايرمحصولات وغيرمذكوردرجاي ديگر 456,715 14,670,109,858 Rls. 1,725,895 $
110 1383 انگلستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,480,542 14,511,996,219 Rls. 1,707,294 $
111 1383 انگلستان 90328900 ,--لات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 15,253 14,369,801,890 Rls. 1,690,565 $
112 1383 انگلستان 38111900 فر,ورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده; 517,339 14,032,281,733 Rls. 1,650,857 $
113 1383 انگلستان 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين كه توليد دا خلي ندا رند 184,248 13,683,463,934 Rls. 1,609,819 $
114 1383 انگلستان 87089910 ا جزا و قطعات جعبه دنده برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت ترا كتوركشاورزي 94,203 13,628,822,051 Rls. 1,603,391 $
115 1383 انگلستان 32061190 پيگمان هاوفر,ورده هاي حاوي كمترا ز80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 757,680 13,579,689,870 Rls. 1,597,611 $
116 1383 انگلستان 38249090 ساير فر,ورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 516,160 13,445,899,128 Rls. 1,581,871 $
117 1383 انگلستان 87089319 كلاچ برا ي ساير وسايل نقليه موتوري غيرمذكوردرجاي ديگر 30,034 13,351,093,212 Rls. 1,570,717 $
118 1383 انگلستان 84435100 ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهر)jet-Ink( 7,363 13,171,825,288 Rls. 1,549,627 $
119 1383 انگلستان 47032100 خميرچوب شيميائي,,ماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده ي 2,251,781 13,154,689,901 Rls. 1,547,611 $
120 1383 انگلستان 40021900 كائوچوي ا ستيرن- بوتادين; كائوچوي ا ستيرن- بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,108,870 13,087,635,274 Rls. 1,539,722 $
121 1383 انگلستان 84198990 ساير ماشين, لات مجموعه ماشين, لات وا دوا ت برا ي عمل, وردن موا د 360,875 13,041,297,627 Rls. 1,534,270 $
122 1383 انگلستان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات, لات ودستگاههاي سنجش ياكنترل مشمول 26/90 3,350 12,813,782,347 Rls. 1,507,504 $
123 1383 انگلستان 84144090 سايركمپرسورهابجزا قلام رديفهاي 84144010و84144020 82,228 12,752,390,343 Rls. 1,500,281 $
124 1383 انگلستان 72091600 ,--هن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت حدا قل 1 mmوكمترا ز3 2,789,770 12,747,699,672 Rls. 1,499,729 $
125 1383 انگلستان 85021290 ساير مجموعه مولدها 268,725 12,474,111,885 Rls. 1,467,543 $
126 1383 انگلستان 85308000 تجهيزا ت برقي علامت دا دن و... برا ي جاده , را ههاي, بي دا خلي... 16,920 12,384,872,900 Rls. 1,457,044 $
127 1383 انگلستان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي, زمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري, كشش پذيري ياسايرخوا ص مكاني 25,297 12,268,694,123 Rls. 1,443,376 $
128 1383 انگلستان 90099900 سايرا جزا و قطعات و متفرعات دستگاه فتوكپي توا م با سيستم ا پتيكي يا... 17,234 12,179,621,483 Rls. 1,432,897 $
129 1383 انگلستان 85252010 دستگاههاي گيرنده فرستنده ا ز نوع PDH بالاتر ا ز 34BM /S 2,520 12,096,113,660 Rls. 1,423,072 $
130 1383 انگلستان 73044900 لوله هاوپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,مدوركه درجاي ديگرذكرنشده. 173,510 11,977,534,493 Rls. 1,409,122 $
131 1383 انگلستان 90303900 ,--لات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 7,321 11,842,645,245 Rls. 1,393,252 $
132 1383 انگلستان 84212200 ماشين, لات ودستگاههابرا ي ا زصافيگذرا ندن ياتصفيه كردن نوشيدنيهاغيرا ز,ب 11,860 11,795,479,925 Rls. 1,387,704 $
133 1383 انگلستان 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 44,430 11,732,563,061 Rls. 1,380,302 $
134 1383 انگلستان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات... برا ي ا زصافيگذرا ندن ياتصفيه 31,467 11,506,041,535 Rls. 1,353,652 $
135 1383 انگلستان 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 21,566 11,495,491,758 Rls. 1,352,411 $
136 1383 انگلستان 84306900 ماشين, لات ودستگاههاي خاك بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 43,753 11,413,595,255 Rls. 1,342,776 $
137 1383 انگلستان 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 4,336 11,411,897,027 Rls. 1,342,576 $
138 1383 انگلستان 85426000 مدا رهاي مجتمع مختلط )hybrid( 1,728 11,209,834,313 Rls. 1,318,804 $
139 1383 انگلستان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هايبخاروسايرتوربين هاي بخار,ب 22,009 11,201,003,288 Rls. 1,317,765 $
140 1383 انگلستان 85159000 قطعات دستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري, جوشكاري وغيره مشمول شماره 8515 3,969 11,196,915,749 Rls. 1,317,284 $
141 1383 انگلستان 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوطغيرمذكور درجاي ديگر 150 11,148,615,308 Rls. 1,311,602 $
142 1383 انگلستان 98842930 قطعات منفصله برا ي توليدماشين, لات را هسازي به ا ستثناي لاستيك با ساخت دا خل 21%لغايت 60,806 11,135,151,062 Rls. 1,310,018 $
143 1383 انگلستان 90318090 ساير, لات و وسايل و ماشين هاي سنجش كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 21,432 11,098,586,926 Rls. 1,305,716 $
144 1383 انگلستان 51051000 پشم ح-لاجي شده. 248,890 11,012,509,361 Rls. 1,295,589 $
145 1383 انگلستان 30061090 سايرنخ هاي جرا حيا ز5بالاتروچسباننده ها . لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب 2,363 10,959,615,085 Rls. 1,289,366 $
146 1383 انگلستان 84841090 ساير درزگيرهاووا شرهاي همانند ا زورقه فلزي توا م باموا دديگرياا زدو يا چند لايه فلز 39,973 10,868,569,689 Rls. 1,278,655 $
147 1383 انگلستان 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت وترا كتور كشاورزي 282,323 10,844,501,218 Rls. 1,275,824 $
148 1383 انگلستان 90289020 برا ي كنتور مايعات 15,314 10,834,880,784 Rls. 1,274,692 $
149 1383 انگلستان 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,,ئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعيودرمان تنفس 10,700 10,821,337,573 Rls. 1,273,099 $
150 1383 انگلستان 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي. 347,387 10,619,791,664 Rls. 1,249,387 $
151 1383 انگلستان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,430,670 10,531,351,213 Rls. 1,238,982 $
152 1383 انگلستان 85021310 به قدرت بيشتر ا ز 375كيلووا ت, مپر لغايت 1500كيلوولت, مپر 151,102 10,445,501,714 Rls. 1,228,883 $
153 1383 انگلستان 84051000 مولدهاي گازهوا ياگاز,ب, مولدهاي گازا ستيلن, وغيره, 21,397 10,426,818,401 Rls. 1,226,685 $
154 1383 انگلستان 90158000 ,-لات نقشه بردا ري, مساحي,,بنگاري, ا قيانوسنگاري,, بشناسي,هوا شناسيياژئوفيزيكي. 3,472 10,143,441,482 Rls. 1,193,346 $
155 1383 انگلستان 30042090 دا روهاي حاوي, نتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 4,058 9,921,674,546 Rls. 1,167,256 $
156 1383 انگلستان 38151900 كاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 116,512 9,887,547,687 Rls. 1,163,241 $
157 1383 انگلستان 85369090 سايردستگاهها 12,729 9,838,806,107 Rls. 1,157,507 $
158 1383 انگلستان 90289090 ساير ا جزا و قطعات و متنوعات 16,797 9,736,571,879 Rls. 1,145,479 $
159 1383 انگلستان 72082700 ,-هن يافولادتخت ياگرم نوردشده, بشكل طومار,ياپهناي 600 mmيابيشتر,پيكله 1,998,400 9,731,563,536 Rls. 1,144,890 $
160 1383 انگلستان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي 1,704 9,688,125,739 Rls. 1,139,780 $
161 1383 انگلستان 59111000 پارچه هاي نسجي...,ا ندودشده ياقشرزده, پوشانده شده يامطبق شده باكائوچو,چرم ياسايرموا د...بر 10,595 9,589,054,323 Rls. 1,128,124 $
162 1383 انگلستان 72101200 ,--هن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمتر,بكاري شده... باق 1,516,260 9,489,641,336 Rls. 1,116,428 $
163 1383 انگلستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 53,180 9,376,281,152 Rls. 1,103,092 $
164 1383 انگلستان 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 294,285 9,270,539,466 Rls. 1,090,652 $
165 1383 انگلستان 84834090 ساير وسايل و, لات ا نتقال نيرو بجزكالاي رديف 84834010 20,767 9,199,372,641 Rls. 1,082,279 $
166 1383 انگلستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا ز,هن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 37,248 9,184,619,276 Rls. 1,080,543 $
167 1383 انگلستان 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 842211 201,578 9,150,907,325 Rls. 1,076,577 $
168 1383 انگلستان 72085110 ,---هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميليم 1,654,470 9,135,069,383 Rls. 1,074,714 $
169 1383 انگلستان 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت 1,913 9,082,721,693 Rls. 1,068,555 $
170 1383 انگلستان 84581900 ماشين ترا ش ا فقيبرا ي بردا شتن فلز)غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ( 525,281 9,001,112,116 Rls. 1,058,954 $
171 1383 انگلستان 85030090 سايرا جزا وقطعات 16,909 8,960,508,699 Rls. 1,054,177 $
172 1383 انگلستان 72104900 ,--هن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mm,بكاري شده ياا ندودشده باروي... غيرمذكوردرجاي 1,575,280 8,938,659,539 Rls. 1,051,607 $
173 1383 انگلستان 90212900 پروتزهاي دندا ن )غيرا زدندا نهاي مصنوعي( 3,220 8,920,281,812 Rls. 1,049,445 $
174 1383 انگلستان 32151100 مركب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 15,942 8,819,759,797 Rls. 1,037,619 $
175 1383 انگلستان 87083910 برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت و ترا كتور كشاورزي 215,907 8,800,922,578 Rls. 1,035,403 $
176 1383 انگلستان 72103000 ,-هن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mm,بكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت 1,527,670 8,752,266,758 Rls. 1,029,678 $
177 1383 انگلستان 84303190 سايرماشين, لات خودروبرا ي كندن معدن زغال سنگ حفرتونل 67,615 8,724,416,131 Rls. 1,026,402 $
178 1383 انگلستان 73043900 لوله هاوپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,مدور,كه درجاي ديگرذكرنشده. 801,750 8,618,861,293 Rls. 1,013,984 $
179 1383 انگلستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي 74,230 8,613,392,701 Rls. 1,013,340 $
180 1383 انگلستان 72209000 محصولات نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي كمترا ز600mmكه درجاي ديگرذكرنشده. 146,181 8,579,720,532 Rls. 1,009,379 $
181 1383 انگلستان 38083029 سايرعلف كش كندكننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن تكنيكال 192,500 8,292,008,430 Rls. 975,530 $
182 1383 انگلستان 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي كوره برا ي سوخت مايع, جامد,گاز,شبكه هاي مكانيكي.... 19,508 8,239,271,969 Rls. 969,326 $
183 1383 انگلستان 72083700 ,-هن يافولادتخت ياگرم نوردشده, بشكل طومار,ياپهناي 600 mmيابيشتر,پيكله نشده, 2,584,290 8,227,329,703 Rls. 967,921 $
184 1383 انگلستان 84413000 ماشين هابرا ي ساختن كارتن, جعبه, وغيره ا زكاغذيامقوا 305,355 8,210,026,386 Rls. 965,885 $
185 1383 انگلستان 48042100 كاغدكرا فت برا ي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيدنشده قشرنزده بشكل رول يا ورق 1,446,252 8,204,346,465 Rls. 965,217 $
186 1383 انگلستان 85442000 كابل هم محور) co-axial (و سايرهادي هاي برق هم محور 156,845 8,171,507,672 Rls. 961,354 $
187 1383 انگلستان 51052900 فتيله پشم )TOPS( و پشم شانه زده )باستثناي بصورت توده. ( 158,315 8,084,535,646 Rls. 951,122 $
188 1383 انگلستان 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي 14,545 8,081,433,319 Rls. 950,757 $
189 1383 انگلستان 25070090 خاكهاي رس كائوليني حتي تكليس شده 3,425,000 8,046,139,872 Rls. 946,605 $
190 1383 انگلستان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات ميكروتوم ها 1,321 7,838,566,078 Rls. 922,184 $
191 1383 انگلستان 73182200 وا شرها,كه درجاي ديگرگفته نشده. 20,050 7,827,066,084 Rls. 920,831 $
192 1383 انگلستان 87059000 وسايطنقليه موتوري بامصارف خاص )مثلا,كاميونهاي بلندكردن وكشيدن وسايط نقليه ا زكارا فتاده ( 38,860 7,777,712,284 Rls. 915,025 $
193 1383 انگلستان 85364990 سايررله هابجز رديف 85364910 3,325 7,730,080,763 Rls. 909,421 $
194 1383 انگلستان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 5,449 7,604,630,628 Rls. 894,662 $
195 1383 انگلستان 30041090 دا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات, نها كه توليد دا خلي ندا رند 4,797 7,525,929,241 Rls. 885,403 $
196 1383 انگلستان 73110000 ظروف برا ي گازهاي فشرده يامايع شده, ا ز,هن ياا زفولاد. 71,017 7,504,850,139 Rls. 882,924 $
197 1383 انگلستان 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 12,020 7,483,239,813 Rls. 880,381 $
198 1383 انگلستان 84213990 سايرفيلترهاي گازي بجزكالاهاي رديف 84213910 32,563 7,462,517,787 Rls. 877,943 $
199 1383 انگلستان 84839000 ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 11,378 7,404,022,071 Rls. 871,061 $
200 1383 انگلستان 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 970,329 7,328,103,090 Rls. 862,130 $
مجموع کل
7,077,371,396,333 ريال
مجموع کل
832,631,929 دلار