آمار کل " واردات از" کشور "افغانستان" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 افغانستان 12074000 تخم كنجد 4,309,544 17,982,268,542 Rls. 2,115,561 $
2 1383 افغانستان 84791000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي كارهاي عمومي,ساختماني,...بانحوه عمل خاص. 54,000 3,695,648,343 Rls. 434,782 $
3 1383 افغانستان 84294012 سايرغلطك را ه سازي 138,570 3,209,555,187 Rls. 377,595 $
4 1383 افغانستان 72101200 ,--هن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمتر,بكاري شده... باق 309,930 1,979,280,260 Rls. 232,857 $
5 1383 افغانستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 157,464 1,208,796,590 Rls. 142,211 $
6 1383 افغانستان 87054000 كاميونهاي بتون ساز )بتونير( 45,000 475,741,338 Rls. 55,970 $
7 1383 افغانستان 30042090 دا روهاي حاوي, نتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 993 421,487,640 Rls. 49,587 $
8 1383 افغانستان 87051090 سايركاميونهاي جرثقيل غيرا زا نوا ع دوكابين 21,500 247,511,262 Rls. 29,119 $
9 1383 افغانستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 34,600 242,930,050 Rls. 28,580 $
10 1383 افغانستان 87033240 باحجم سيلندر 3000سانتي مترمكعب وبيشتر 2,488 222,925,064 Rls. 26,226 $
11 1383 افغانستان 85481029 ا نباره هاي برقي مصرف شده 100,000 186,867,750 Rls. 21,984 $
12 1383 افغانستان 96072000 ا جزا ءوقطعات. 19,680 149,739,700 Rls. 17,616 $
13 1383 افغانستان 12079990 ساير دا نه ها و ميوه هاي روغني حتي خرد شده كه در جاي مذكور نباشد 60,000 129,275,712 Rls. 15,209 $
14 1383 افغانستان 87089319 كلاچ برا ي ساير وسايل نقليه موتوري غيرمذكوردرجاي ديگر 2,783 109,828,923 Rls. 12,921 $
15 1383 افغانستان 50040090 سايرنخ ا بريشم 2,820 100,630,780 Rls. 11,839 $
16 1383 افغانستان 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 40,100 78,263,403 Rls. 9,207 $
17 1383 افغانستان 63069900 ا شياءا ردوزني)باستثناءچادرياتشك بادي (ا زموا دنسجي)باستثناءپنبه (. 4,320 60,300,550 Rls. 7,094 $
18 1383 افغانستان 12079910 دا نه بزرك 40,440 54,298,798 Rls. 6,388 $
19 1383 افغانستان 87012000 ترا كتورهاي جامه ا ي برا ي نيمه تريلرها 8,500 51,182,660 Rls. 6,021 $
20 1383 افغانستان 12119090 سايرنباتات وا جزا ي, نهاا زنوع مورد ا ستفاده درعطرسازي. تازه ياخشك كرده بجزمذكوردرجا 38,600 48,514,302 Rls. 5,708 $
21 1383 افغانستان 39269090 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 5,000 45,183,464 Rls. 5,316 $
22 1383 افغانستان 63053300 جوا ل وكيسه برا ي بسته بندي كالا,ا زنوا رپليا تيلن ياپليپروپيلن ياهمانندغيرمذكوردرجاي ديگر 4,190 38,338,208 Rls. 4,510 $
23 1383 افغانستان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا, تش سوزي و دستگاههاي همانند 240 34,766,394 Rls. 4,090 $
24 1383 افغانستان 96071900 زيپ هاي غيرمذكور. 2,873 34,483,900 Rls. 4,057 $
25 1383 افغانستان 49011000 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 20,000 22,675,220 Rls. 2,668 $
26 1383 افغانستان 87032320 باحجم سيلندربيش ا ز 2000سانتي مترمكعب تاحدا كثر 2500سانتي متر مكعب 1,300 21,429,511 Rls. 2,521 $
27 1383 افغانستان 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس و باري 3,200 21,055,015 Rls. 2,477 $
28 1383 افغانستان 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايطنقليه شمارههاي 7811 لغايت 8713بغيرموتورسيكلت وچرخهاي معلولي 700 10,808,100 Rls. 1,272 $
29 1383 افغانستان 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب باف وغيره, ا ز,هن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 5,500 10,151,856 Rls. 1,194 $
30 1383 افغانستان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 2,550 9,857,852 Rls. 1,160 $
31 1383 افغانستان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 90 9,297,217 Rls. 1,094 $
32 1383 افغانستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 150 9,091,345 Rls. 1,070 $
33 1383 افغانستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, ياشمع زدن ا ز,هن يافولاد. 13,000 8,843,336 Rls. 1,040 $
34 1383 افغانستان 41021000 پوست خام حيوا نات ا ز جنس گوسفند و بره, با پشم 1,228 8,547,873 Rls. 1,006 $
35 1383 افغانستان 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده,.. غيرمذكوردرجاي ديگرنباشد 400 6,733,110 Rls. 792 $
36 1383 افغانستان 73090000 مخزن, منبع... )غيرا زبرا ي گاز(,ا ز,هن ياا زفولاد,بيش ا ز300ليتر. 4,100 5,324,287 Rls. 626 $
مجموع کل
30,951,633,542 ريال
مجموع کل
3,641,369 دلار
[1]