آمار کل " واردات از" کشور "اسپانيا" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 اسپانيا 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا ز,كريليك يامد,كريليك, حلاجينشده, غيره. 13,865,824 215,161,360,529 Rls. 25,313,101 $
2 1383 اسپانيا 84021100 ديگهاي بخار,ب لوله ا ي باتوليدبخاربيشترا ز45تن درساعت 1,393,372 151,866,057,695 Rls. 17,866,595 $
3 1383 اسپانيا 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 5,382,263 114,176,597,770 Rls. 13,432,541 $
4 1383 اسپانيا 84748000 سايرماشين, لات ودستگاههابرا ي خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 1,084,550 111,801,975,826 Rls. 13,153,174 $
5 1383 اسپانيا 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولد,ب فوق ا لعاده گرم 690,220 101,260,860,128 Rls. 11,913,042 $
6 1383 اسپانيا 98870240 باساخت دا خل 51درصدوبيشتربه ا ستثناي موتور گيربكس ا كسل جعبه فرمان كولرولاستيك 492,881 70,028,706,116 Rls. 8,238,671 $
7 1383 اسپانيا 85149000 ا جزا ء و قطعات كوره هاي صنعتي يا, زمايشگاهي,وغيره مشمول رديف 8514 2,032,125 64,234,412,608 Rls. 7,556,990 $
8 1383 اسپانيا 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 33,639 50,636,746,945 Rls. 5,957,264 $
9 1383 اسپانيا 29391190 ساير تغليظ شده هاي كاه كوكنار)خشخاش ( غيرمذكور در جاي ديگر 12,735 43,231,314,126 Rls. 5,086,037 $
10 1383 اسپانيا 72199000 فولادزنگ نزن سردنوردشده, پيچيده نشده باپهناي 600mm,يابيشتركه درجايديگرذكر نشده 3,305,514 41,888,657,676 Rls. 4,928,077 $
11 1383 اسپانيا 84518000 ماشين هاي چلاندن,, هارزدن, پردا خت كردن..... نخ هاي نسجي,پارچه..... 275,492 40,900,501,953 Rls. 4,811,824 $
12 1383 اسپانيا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص 87,901 36,074,716,610 Rls. 4,244,084 $
13 1383 اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل 166,612 35,040,280,901 Rls. 4,122,386 $
14 1383 اسپانيا 85059000 نگهدا رنده هاي, هن رباي ا لكتريكي يا,هن رباي دا ئمي,وغيره ; قطعات, هن رباها 59,242 34,572,351,290 Rls. 4,067,335 $
15 1383 اسپانيا 84223000 ماشين, لات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها 52,220 32,819,534,368 Rls. 3,861,122 $
16 1383 اسپانيا 73041000 لوله هاي بدون درزا ز,هن ياا زفولادكه برا ي خطلوله نفت ياگازبكارميروند. 3,393,501 30,803,984,680 Rls. 3,623,998 $
17 1383 اسپانيا 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري )همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن ومسابقه ( 788,943 29,254,792,244 Rls. 3,441,740 $
18 1383 اسپانيا 38249090 ساير فر,ورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 1,567,424 29,000,872,607 Rls. 3,411,867 $
19 1383 اسپانيا 29419090 ساير,نتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 204,750 28,929,848,965 Rls. 3,403,512 $
20 1383 اسپانيا 29350090 سلفون, ميدهاي غيرمذكور در جاي ديگر 20,122 27,201,830,384 Rls. 3,200,215 $
21 1383 اسپانيا 84212100 ماشين, لات ودستگاههابرا ي ا زصافيگذرا ندن ياتصفيه كردن, ب 120,234 25,573,191,073 Rls. 3,008,611 $
22 1383 اسپانيا 84621000 ماشين هاي, هنگري يامنگنه كاري قالبي)ا زجمله پرس ها(وچكش ها 2,613,025 25,504,335,622 Rls. 3,000,510 $
23 1383 اسپانيا 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيك, ا ز,كريليك يامد,كريليك. 1,398,169 23,174,109,628 Rls. 2,726,366 $
24 1383 اسپانيا 55063000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا ز,كريليك يامد,كريليك, حلاجيشده, غيره. 1,156,956 22,583,528,686 Rls. 2,656,886 $
25 1383 اسپانيا 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تك فاز 154,813 21,232,389,080 Rls. 2,497,928 $
26 1383 اسپانيا 84463000 ماشين هاي بافندگيتاروپودباف برا ي پارچه بافيبه عرض بيش ا ز30,Cmا زنوع بدون ماكو 382,700 21,105,354,501 Rls. 2,482,983 $
27 1383 اسپانيا 32071090 سايرپيگمانها.كدركننده ورنگهاي, ماده وفر,ورده هاي همانند 661,362 20,661,794,845 Rls. 2,430,799 $
28 1383 اسپانيا 29331900 تركيبات دا را ي ساختاريك حلقه پيرا زول مترا كم نشده, غيرمذكوردرجاي ديگر 15,493 20,504,551,467 Rls. 2,412,300 $
29 1383 اسپانيا 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع ا لكترونيكي و مجموعه ميكرومدا رهاي ا لكترونيكي 10,070 19,885,770,807 Rls. 2,339,502 $
30 1383 اسپانيا 40027000 كائوچوي ا تيلن -پروپيلن -ا ين غيرمتصل )EPDM( 2,676,793 19,755,405,734 Rls. 2,324,165 $
31 1383 اسپانيا 88033000 ا جزا ءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهوا پيماياهليكوپتر. 2,036 19,732,440,585 Rls. 2,321,464 $
32 1383 اسپانيا 84194000 مجموعه ماشين, لات )Plants(تقطيرياتصفيه )Rectifying( 175,955 18,995,361,420 Rls. 2,234,748 $
33 1383 اسپانيا 29291000 ا يزوسيانات ها 1,062,000 18,427,420,700 Rls. 2,167,932 $
34 1383 اسپانيا 84224000 ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرا رتيغيرمذكوردرجاي ديگر 23,093 18,285,497,516 Rls. 2,151,235 $
35 1383 اسپانيا 87089411 جعبه فرمان برا ي سوا ري سوا ري كاري وا نت و ترا كتوركشاورزي 122,839 17,901,466,798 Rls. 2,106,055 $
36 1383 اسپانيا 84519000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي پاك كردن, خشك كردن, ا توكردن, وغيره 98,325 17,821,338,466 Rls. 2,096,628 $
37 1383 اسپانيا 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوطغيرمذكور درجاي ديگر 17,496 17,722,000,910 Rls. 2,084,941 $
38 1383 اسپانيا 44112190 سايرتخته فيبرباجرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 6,069,949 17,487,080,693 Rls. 2,057,304 $
39 1383 اسپانيا 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 718,167 17,391,391,016 Rls. 2,046,046 $
40 1383 اسپانيا 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 135,182 17,316,265,618 Rls. 2,037,208 $
41 1383 اسپانيا 72169910 ا نوا ع به ضخامت تيغه 10ميليمتروكمترا ز,ن به سورا خكاري شده مورد مصرف درصنعت, 2,174,520 17,061,575,817 Rls. 2,007,244 $
42 1383 اسپانيا 28353100 تري فسفات سديم )تري پلي فسفات هاي سديم ( 2,931,000 16,905,356,870 Rls. 1,988,866 $
43 1383 اسپانيا 90330010 ترموكوپل 84,010 16,142,069,500 Rls. 1,899,067 $
44 1383 اسپانيا 90251990 ساير دماسنج ها, ذرسنجها توا م شده با ساير, لات 97,246 15,740,883,358 Rls. 1,851,869 $
45 1383 اسپانيا 72165000 پروفيل ا ز,هن يافولاد,فقطگرم نوردشده... كه درجاي ديگرذكرنشده ا ست. 1,606,640 15,578,519,533 Rls. 1,832,767 $
46 1383 اسپانيا 73043900 لوله هاوپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,مدور,كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,577,538 15,341,427,537 Rls. 1,804,874 $
47 1383 اسپانيا 84082090 سايرموتورهابجزموتورهاي رديف 84082010و84082020 156,015 14,910,689,017 Rls. 1,754,199 $
48 1383 اسپانيا 84199020 ا جزا وقطعات تعرفه 841919 45,220 14,511,150,045 Rls. 1,707,194 $
49 1383 اسپانيا 32072010 لعاب ها 1,938,073 13,922,261,425 Rls. 1,637,913 $
50 1383 اسپانيا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري 16,775 13,550,346,475 Rls. 1,594,158 $
51 1383 اسپانيا 29349910 پيروكسيكام غيرتزيقي 50,440 13,401,247,670 Rls. 1,576,617 $
52 1383 اسپانيا 39219020 ورق HPL )lamimated pressure high( با ضخامت بيشترا ز 2/1ميكرون وكمترا ز2مليمتر0 و 305,568 13,295,062,338 Rls. 1,564,125 $
53 1383 اسپانيا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 497,390 13,254,717,311 Rls. 1,559,379 $
54 1383 اسپانيا 98870443 برا ي توليدكاميون و كاميونت با ساخت دا خل 31%ا لي40%وبيشتربجزموتورگيربكس ا كسل و 168,642 12,942,819,822 Rls. 1,522,685 $
55 1383 اسپانيا 48042100 كاغدكرا فت برا ي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيدنشده قشرنزده بشكل رول يا ورق 2,302,147 12,641,547,358 Rls. 1,487,241 $
56 1383 اسپانيا 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشكاري لب به لب ا ز,هن ياا زفولاد)غيرا زفولادزنگ نزن (. 110,788 12,529,789,781 Rls. 1,474,093 $
57 1383 اسپانيا 48119000 كاغذومقوا, قشرزده, ا ندوده,, غشته و...درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي دي 390,972 12,351,475,472 Rls. 1,453,115 $
58 1383 اسپانيا 72163200 پروفيل بامقطعI ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,530,399 12,307,676,193 Rls. 1,447,962 $
59 1383 اسپانيا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار 134,050 12,127,569,038 Rls. 1,426,773 $
60 1383 اسپانيا 84144090 سايركمپرسورهابجزا قلام رديفهاي 84144010و84144020 66,880 12,049,309,403 Rls. 1,417,566 $
61 1383 اسپانيا 84812000 شيربرا ي كنترل ا نتقالات ا ولئوهيدروليكيياپنوماتيكي. 128,284 11,886,191,647 Rls. 1,398,375 $
62 1383 اسپانيا 29321900 تركيبات دا را ي ساختاريك حلقه مترا كم نشده )Unfused( فورا ن, كه درجاي ديگري مذكورنباشند 38,695 11,439,201,027 Rls. 1,345,788 $
63 1383 اسپانيا 84729090 ساير ماشينها و دستگاههاي دفتري 24,530 11,321,219,460 Rls. 1,331,908 $
64 1383 اسپانيا 40021900 كائوچوي ا ستيرن- بوتادين; كائوچوي ا ستيرن- بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 382,700 10,396,622,869 Rls. 1,223,132 $
65 1383 اسپانيا 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وكابل 914,646 9,958,138,347 Rls. 1,171,546 $
66 1383 اسپانيا 73043100 لوله هاوپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,مدور,سردگشيده شده. 961,813 9,946,679,779 Rls. 1,170,198 $
67 1383 اسپانيا 84807900 قالب برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي)غيرا زا نوا ع تزريقييافشاري (. 70,856 9,800,551,833 Rls. 1,153,006 $
68 1383 اسپانيا 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي كوره برا ي سوخت مايع, جامد,گاز,شبكه هاي مكانيكي.... 61,684 9,702,653,389 Rls. 1,141,489 $
69 1383 اسپانيا 28054000 جيوه 120,302 9,565,061,447 Rls. 1,125,301 $
70 1383 اسپانيا 72179000 مفتول ا ز,هن يافولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرگفته نشده. 1,194,428 9,297,978,384 Rls. 1,093,880 $
71 1383 اسپانيا 84192090 ساير ا سترليزه كننده ها 14,820 8,758,195,962 Rls. 1,030,376 $
72 1383 اسپانيا 84199090 سايرا جزا وقطعات بجزرديفهاي 84199010 و84199020 25,159 8,484,406,982 Rls. 998,166 $
73 1383 اسپانيا 84179000 ا جزا ءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتييا,زمايشگاهي" 124,920 8,392,388,628 Rls. 987,340 $
74 1383 اسپانيا 84021200 ديگهاي بخار,ب لوله ا ي باتوليدحدا كثر45تن بخاردرساعت 96,325 8,385,941,914 Rls. 986,581 $
75 1383 اسپانيا 44112900 تخته فيبرباجرم مخصوص بيش ا ز5/0گرم درcm3مكعب وليحدا كثرا ز8/0گرم درcm3 غيرمذكوردرجاي د 2,707,922 8,383,997,276 Rls. 986,353 $
76 1383 اسپانيا 38190090 سايرمايعات, ماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليكيا نتقال نيرودا را ي 70%وزنيكمترروغنهاي نفتي ي 228,520 8,082,233,065 Rls. 950,851 $
77 1383 اسپانيا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 211,523 8,005,255,496 Rls. 941,795 $
78 1383 اسپانيا 32074010 فريت هاي شيشه ا ي 1,514,665 7,679,238,349 Rls. 903,440 $
79 1383 اسپانيا 30041090 دا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات, نها كه توليد دا خلي ندا رند 4,031 7,531,228,830 Rls. 886,027 $
80 1383 اسپانيا 28369900 ساير كربنات ها,پرا كسو كربنات ها 825,800 7,441,655,218 Rls. 875,489 $
81 1383 اسپانيا 84803000 مدل قالب. 13,936 7,249,873,559 Rls. 852,926 $
82 1383 اسپانيا 84509000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي رختشوئيخانگيياغيرخانگي 144,390 7,157,146,437 Rls. 842,017 $
83 1383 اسپانيا 87089421 سايرغربالك فرمان رل و لوله فرمان برا ي سوا ري سوا ري كاروا نت و ترا كتور كشاورز 47,568 7,109,434,041 Rls. 836,404 $
84 1383 اسپانيا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هايبخاروسايرتوربين هاي بخار,ب 1,082 7,087,092,084 Rls. 833,776 $
85 1383 اسپانيا 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي مشمول رديف 8703باساخت دا خل 56% وبيشتر بجز لاستيك 85,778 6,730,665,885 Rls. 791,843 $
86 1383 اسپانيا 21061010 موا د پروتئيني تكستوره 411,104 6,592,861,529 Rls. 775,631 $
87 1383 اسپانيا 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, برا ي پنجره, سقفي,توا م باموتوربرقيبقدرت حدا كثر125وا ت 57,114 6,241,465,641 Rls. 734,290 $
88 1383 اسپانيا 25309090 ساير موا د معدني غير مذكور 783,675 6,197,456,031 Rls. 729,112 $
89 1383 اسپانيا 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز)غيرا زمحصولات شماره 01/38( 497,240 6,193,328,237 Rls. 728,627 $
90 1383 اسپانيا 84813000 شيريكطرفه. 135,422 6,145,006,000 Rls. 722,942 $
91 1383 اسپانيا 84138200 بالابرهاي, بگونها 75,447 6,137,949,906 Rls. 722,112 $
92 1383 اسپانيا 29372220 بتامتازون دي سديم فسفات 177 6,114,470,121 Rls. 719,349 $
93 1383 اسپانيا 29337100 6- هگزا ن لاكتام )ا پسيلون - كاپرولاكتام ( 496,000 6,107,490,490 Rls. 718,528 $
94 1383 اسپانيا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,725 6,045,384,066 Rls. 711,222 $
95 1383 اسپانيا 87084090 سايرجعبه دنده هابغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري. سوا ري. كاري. وا نت وترا كتوركشاورزي 31,017 5,986,206,200 Rls. 704,260 $
96 1383 اسپانيا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 50,381 5,955,492,249 Rls. 700,646 $
97 1383 اسپانيا 33059000 فر,ورده هابرا ي پاكيزگي و, را يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 230,365 5,931,911,218 Rls. 697,872 $
98 1383 اسپانيا 84253110 موتورگيربكس, سانسورشامل ا لكتروموتورجعبه دنده پولي وترمزبر روي يك پايه مشترك 319,775 5,838,049,700 Rls. 686,829 $
99 1383 اسپانيا 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 124,351 5,805,924,520 Rls. 683,050 $
100 1383 اسپانيا 87089949 سايرا جزا وقطعات وسايطنقليه بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري سوا ري كاروا نت ترا كتوركشاو 23,697 5,781,511,323 Rls. 680,178 $
101 1383 اسپانيا 18050090 سايرپودركاكائو بدون قندوشكر ياموا د شيرين كننده دربسته بيش ا ز ده كيلوگرم 304,000 5,775,131,380 Rls. 679,427 $
102 1383 اسپانيا 32074090 سايرشيشه هابصورت پودردا نه تيغه وفلس 1,136,315 5,770,984,442 Rls. 678,939 $
103 1383 اسپانيا 28403000 پرا كسوبرا ت ها 682,000 5,758,750,877 Rls. 677,500 $
104 1383 اسپانيا 84804100 قالب ا زنوع تزريقييافشاري برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي. 52,916 5,679,923,370 Rls. 668,226 $
105 1383 اسپانيا 39013000 كوپليمرهاي ا ستات ا تيلن وينيل, به ا شكال ا بتدا ئي 350,500 5,619,238,187 Rls. 661,087 $
106 1383 اسپانيا 29225000 ,-مينو-ا لكل/ ا سيد-فنل ; تركيبات, مينه دا را ي عامل ا كسيژنه, كه درجاي ديگري مذكور نباشند 57,150 5,585,757,627 Rls. 657,148 $
107 1383 اسپانيا 84138190 سايرتلمبه هابجزرديفهاي 84138110و84138120 20,138 5,459,788,753 Rls. 642,328 $
108 1383 اسپانيا 39023010 گريدلوله 508,500 5,420,702,403 Rls. 637,730 $
109 1383 اسپانيا 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدكردن يارنگ كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 17,285 5,328,974,319 Rls. 626,938 $
110 1383 اسپانيا 29224900 ,--مينو-ا سيدهاوا سترهاي, نها,فقطدا را ي يك عامل ا كسيژنه; ا ملاح ا ين تركيبات, غيرمذكوردرجاي د 111,300 5,323,464,987 Rls. 626,290 $
111 1383 اسپانيا 39199090 صفحه. ورق ونوا ربصورت ورق ورول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 201,775 5,258,026,587 Rls. 618,591 $
112 1383 اسپانيا 29414000 كلرا مفنيكل و مشتقات, ن ; ا ملاح ا ين محصولات 7,300 5,126,044,278 Rls. 603,064 $
113 1383 اسپانيا 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ا ولفين غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 302,000 5,068,411,859 Rls. 596,284 $
114 1383 اسپانيا 84481100 دا بي,ژا كار;ماشين هاي تقليل دهنده كارت )reducing card(كپيبردا ري كارت.... 88,300 5,058,910,225 Rls. 595,166 $
115 1383 اسپانيا 91070000 كليه قطع ووصل ساعتيدا را ي ا نوا ع محرك ساعت يادا را ي موتورسنكرون. 22,271 4,971,774,943 Rls. 584,915 $
116 1383 اسپانيا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه 80,746 4,943,906,898 Rls. 581,636 $
117 1383 اسپانيا 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 59,399 4,904,631,733 Rls. 577,016 $
118 1383 اسپانيا 69099010 گلوله هاي سرا ميكيكه دا را ي بيش ا ز50%وزني,لومين ويامخلوط ياتركيبيا ز,لومين و سليس ب 336,200 4,820,483,540 Rls. 567,116 $
119 1383 اسپانيا 73045900 لوله هاوپروفيل ممزوج بدون درز,كه درجاي ديگرذكرنشده. 107,600 4,780,275,008 Rls. 562,385 $
120 1383 اسپانيا 84186900 تجهيزا ت سردكننده يامنجمدكننده, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,تلمبه هاي حرا رتي 8,356 4,703,183,397 Rls. 553,316 $
121 1383 اسپانيا 29034900 سايرمشتقات هالوژنه هيدروكربورهاي غيرحلقوي حاوي دوهالوژن ياكمتر,غيرمذكوردرجاي ديگر 107,712 4,645,516,032 Rls. 546,531 $
122 1383 اسپانيا 29252000 ا يمين ها و مشتقات, نها ;ا ملاح ا ين تركيبات 68,500 4,560,734,739 Rls. 536,557 $
123 1383 اسپانيا 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي )غيرا زا نوا ع تزريقييافشاري (. 21,662 4,533,978,347 Rls. 533,409 $
124 1383 اسپانيا 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين, لات را هسازي به ا ستثناي لاستيك با ساخت دا خل 31%وبيشت 20,561 4,481,090,312 Rls. 527,187 $
125 1383 اسپانيا 48054000 كاغذ و مقوا ي صافي ,به شكل رول يا ورق 155,271 4,474,324,640 Rls. 526,391 $
126 1383 اسپانيا 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي. 19,170 4,390,705,886 Rls. 516,554 $
127 1383 اسپانيا 30023000 وا كسن ها برا ي دا مپزشكي 7,783 4,280,630,206 Rls. 503,604 $
128 1383 اسپانيا 73071900 لوله وا تصالات لوله كشيحاصل ا زريخته گري, ا ز,هن, كه درجاي ديگرذكرنشده, ياا زفولاد. 27,962 4,267,815,787 Rls. 502,096 $
129 1383 اسپانيا 32049000 محصولات, لي سنتتيك كه به عنوا ن نورتاب مصرف ميشود 143,785 4,267,494,844 Rls. 502,058 $
130 1383 اسپانيا 98870230 قطعات برا ي توليدا توومينيبوس به ا ستثناي لاستيك باساخت دا خل 14%ا لي50%بجزموتورگيربكس 16,476 4,249,935,726 Rls. 499,992 $
131 1383 اسپانيا 29393000 كافئين و ا ملاح, ن 1,277 4,213,997,760 Rls. 495,764 $
132 1383 اسپانيا 34021190 سايرموا د,لي تانسيوا كتيف حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 570,000 4,149,778,554 Rls. 488,209 $
133 1383 اسپانيا 73219000 cccا جزا ءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 11/7321لغايت 83/7321,ا ز,هن ياا زفولاد. 20,059 4,119,319,333 Rls. 484,626 $
134 1383 اسپانيا 29339100 , --لپرا زولام )inn( كامازپام )inn( كلرديازپوكسيد)inn( و ...ا ملاح ا ين محصولات 861 4,090,985,455 Rls. 481,292 $
135 1383 اسپانيا 84361000 ماشين, لات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 80,200 3,976,720,319 Rls. 467,849 $
136 1383 اسپانيا 84743900 ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 48,462 3,974,073,099 Rls. 467,538 $
137 1383 اسپانيا 30042090 دا روهاي حاوي, نتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 6,834 3,921,953,900 Rls. 461,406 $
138 1383 اسپانيا 84454000 0- ماشين هاي نخ پيچي)ا زجمله ماسوره پيچي(قرقره پيچييابازكردن موا دنسجي 200,978 3,854,629,375 Rls. 453,486 $
139 1383 اسپانيا 29349100 ,--مينوركس )inn(پروتيزولام )inn(كلوتي, زپام )inn( و ...ا ملاح ا ين محصولات 6,500 3,842,329,002 Rls. 452,039 $
140 1383 اسپانيا 24012000 توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي, ن دور بريده يا ساقه بريده باشد 106,920 3,823,769,416 Rls. 449,855 $
141 1383 اسپانيا 72151000 ميله هاا زفولادتندبر,فقطسردشكل دا ده شده, ياسردتمام شده. 412,840 3,792,835,034 Rls. 446,216 $
142 1383 اسپانيا 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده, را يشي وبهدا شتي 67,594 3,729,627,847 Rls. 438,780 $
143 1383 اسپانيا 84831020 مربوط به خودروهاي ا توبوس ميني بوس كاميون كاميونت ماشين, لات را هسازي و كشاورزي 72,644 3,692,580,404 Rls. 434,421 $
144 1383 اسپانيا 73044900 لوله هاوپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,مدوركه درجاي ديگرذكرنشده. 90,133 3,646,421,576 Rls. 428,991 $
145 1383 اسپانيا 21069090 سايرفر,ورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 134,418 3,617,145,129 Rls. 425,546 $
146 1383 اسپانيا 84182900 يخچال هاي خانگيكه درجاي ديگرمذكورنباشند 3,100 3,609,564,237 Rls. 424,655 $
147 1383 اسپانيا 31059090 سايركودها 98,673 3,597,189,364 Rls. 423,199 $
148 1383 اسپانيا 87082910 برا ي سوا ري . سوا ري كار . وا نت و ترا كتور كشاورزي 109,173 3,544,865,987 Rls. 417,043 $
149 1383 اسپانيا 39074000 پلي كربنات ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 165,670 3,450,670,276 Rls. 405,961 $
150 1383 اسپانيا 76072090 سايرورق هاي, لومينيوم 68,487 3,419,057,792 Rls. 402,242 $
151 1383 اسپانيا 84793000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي عمل, وردن چوب ياچوب پنبه, بانحوه عمل خاص. 67,655 3,392,987,675 Rls. 399,175 $
152 1383 اسپانيا 40092100 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوا زم و م 88,922 3,387,225,268 Rls. 398,497 $
153 1383 اسپانيا 29054200 پنتا ا رتريتول 300,000 3,381,868,087 Rls. 397,867 $
154 1383 اسپانيا 70191200 خامه ا زا لياف شيشه. 111,062 3,379,578,691 Rls. 397,598 $
155 1383 اسپانيا 34039900 ساير فر,ورده هاي روا ن كننده , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 94,413 3,308,291,328 Rls. 389,211 $
156 1383 اسپانيا 44072400 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا بضخامت بيش ا زmm6ا زگونه ويرولاماهون, ا يميوئياوب 23,213 3,267,865,620 Rls. 384,455 $
157 1383 اسپانيا 40116390 سايرلاستيك روي چرخ بادي شكل ا ستخوا ن شاه ماهي ا ستفاده دروسايل نقليه ساختمانيباطوقه قطرب 78,300 3,223,232,115 Rls. 379,204 $
158 1383 اسپانيا 29372900 هورمون هاي فوق كليوي و مشتقات ,نها ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 291 3,208,970,425 Rls. 377,526 $
159 1383 اسپانيا 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 371,250 3,118,446,164 Rls. 366,876 $
160 1383 اسپانيا 84490000 ماشين, لات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديانبافته ها 13,476 3,108,634,960 Rls. 365,722 $
161 1383 اسپانيا 72155000 ميله هاا ز,هن يافولاد,فقطسردشكل دا ده شده, ياسردتمام شده. 451,070 3,070,457,860 Rls. 361,230 $
162 1383 اسپانيا 84099910 برا ي موتورهاي صنعتي 26,600 3,064,519,250 Rls. 360,532 $
163 1383 اسپانيا 85068000 قوه ها و باطري ها ,كه در جاي ديگر مذكور نباشند 56,667 3,064,249,700 Rls. 360,500 $
164 1383 اسپانيا 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه, هن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 24,728 3,060,600,309 Rls. 360,071 $
165 1383 اسپانيا 84192010 ا توكلاودندا نپزشكي تاحجم 24 ليتر 5,638 2,996,116,402 Rls. 352,484 $
166 1383 اسپانيا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 987 2,980,656,551 Rls. 350,665 $
167 1383 اسپانيا 38081029 ساير حشره كشي تكنيكال )سم رقيق شده ( 21,825 2,964,735,000 Rls. 348,792 $
168 1383 اسپانيا 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 74,062 2,932,754,007 Rls. 345,030 $
169 1383 اسپانيا 84392000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي ساختن كاغذيامقوا 136,100 2,890,233,125 Rls. 340,027 $
170 1383 اسپانيا 33021090 سايرفر,ورده هابرا ساس موا دمعطرمورد مصرف درصنايع غذا يييانوشابه سازي غيرا ز ا سا 31,183 2,885,389,699 Rls. 339,458 $
171 1383 اسپانيا 84819090 ساير ا جزا و قطعات بجز رديفهاي 84819010 20,541 2,869,608,716 Rls. 337,601 $
172 1383 اسپانيا 72193400 فولادزنگ نزن سردنوردشده, پيچيده نشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 121,006 2,868,033,747 Rls. 337,416 $
173 1383 اسپانيا 40092200 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقط با فلزبا لوا زم و ملح 39,003 2,842,222,817 Rls. 334,379 $
174 1383 اسپانيا 69089020 كاشي يا سرا ميك باجذب, ب بين 1 تا 6 درصد)كاشي كف ( 613,445 2,789,400,377 Rls. 328,165 $
175 1383 اسپانيا 84281010 ,---سانسورهاي باسيستم محركه گيربكس )box gear ( 64,309 2,761,711,174 Rls. 324,907 $
176 1383 اسپانيا 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 254,851 2,745,443,671 Rls. 322,993 $
177 1383 اسپانيا 84148090 سايركمپرسورها بجزرديف 84148010 79,394 2,737,631,981 Rls. 322,074 $
178 1383 اسپانيا 31059010 كودهاي )ميكرو(معدني 59,697 2,686,913,760 Rls. 316,108 $
179 1383 اسپانيا 39219090 سايرصفحه ها ورق ها ورقهاي نازك ونوا را زموا دپلاستيكي غيرا سفنجي 48,905 2,682,537,337 Rls. 315,593 $
180 1383 اسپانيا 94018000 نشيمنهاي غيرمذكور 37,988 2,681,812,427 Rls. 315,507 $
181 1383 اسپانيا 90303900 ,--لات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 1,823 2,676,840,906 Rls. 314,922 $
182 1383 اسپانيا 28220000 ا كسيدهاي كبالت وهيدروا كسيدهاي كبالت, ا كسيدهاي كبالت تجارتي 413,075 2,670,600,696 Rls. 314,188 $
183 1383 اسپانيا 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 38,657 2,640,167,330 Rls. 310,608 $
184 1383 اسپانيا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتيبامهره ها ياوا شرهاي مربوط,هن يافولادي غيرا زجنس ا ستنلس 62,186 2,615,274,006 Rls. 307,679 $
185 1383 اسپانيا 68159100 ا شياءدا را ي منيزيت, دولوميت ياكروميت. 465,000 2,596,843,021 Rls. 305,511 $
186 1383 اسپانيا 29337900 لاكتام ها)باستثناي ا پسيلون كاپرولاكتام ( 28,000 2,562,074,415 Rls. 301,421 $
187 1383 اسپانيا 19011000 فر,ورده هابرا ي تغذيه كودكان, كه برا ي خرده فروشيبسته بندي شده باشد,ا ز, رد و غيره 31,869 2,557,278,805 Rls. 300,856 $
188 1383 اسپانيا 84594000 ماشين هاي صيقل كردن جدا ردا خليبرا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,150 2,530,870,313 Rls. 297,749 $
189 1383 اسپانيا 39041020 ا مولسيون 255,000 2,486,672,799 Rls. 292,550 $
190 1383 اسپانيا 73065000 لوله, جوش دا ده شده, مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 3,883 2,457,080,278 Rls. 289,068 $
191 1383 اسپانيا 39219010 نوا رلبه وروكش ا ورا ق فشرده چوبي,غشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد)رزينهاي, 47,577 2,455,555,652 Rls. 288,889 $
192 1383 اسپانيا 84393000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي تكميل كردن كاغذيامقوا 71,500 2,448,588,447 Rls. 288,069 $
193 1383 اسپانيا 85129090 سايرا جزا وقطعات 11,746 2,426,001,574 Rls. 285,412 $
194 1383 اسپانيا 84623900 ماشين هاي قيچيكردن )ا زجمله پرس ها(,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 32,700 2,421,755,342 Rls. 284,912 $
195 1383 اسپانيا 76072010 فويل لاينه چند لايه به صورت رول جهت وا حدهاي توليد كننده ظروف لوله ا ي )تيوب ( 58,338 2,420,634,302 Rls. 284,781 $
196 1383 اسپانيا 29339990 سايرتركيبات هتروسيكليك غيرمذكوركه منحصرا دا را ي هتروا تم ا زت مي باشد 600 2,415,933,355 Rls. 284,227 $
197 1383 اسپانيا 69039090 سايرا شياسرا ميكي نسوز غيرمذكور در جاي ديگر 69,654 2,399,139,564 Rls. 282,252 $
198 1383 اسپانيا 90261090 ساير, لات برا ي سنجش سطح مايعات 18,066 2,371,407,487 Rls. 278,989 $
199 1383 اسپانيا 72193300 فولادزنگ نزن سردنوردشده, پيچيده نشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 104,181 2,369,463,106 Rls. 278,760 $
200 1383 اسپانيا 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا, تش سوزي و دستگاههاي همانند 1,665 2,368,189,551 Rls. 278,611 $
مجموع کل
2,647,199,756,072 ريال
مجموع کل
311,435,266 دلار