آمار کل " واردات از" کشور "استوني" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 استوني 78019100 سرب بصورت كارنشده, دا را ي, نتيموا ن به عنوا ن عنصرا صليديگر. 205,820 2,351,981,310 Rls. 276,704 $
2 1383 استوني 29163110 بنزوا ت سديم 60,000 371,263,100 Rls. 43,678 $
3 1383 استوني 04021090 شيرو خامه شيربه شكل پودرباميزا ن چربي كمترا ز 5/1درصد غيرمذكور درجاي ديگر 20,000 342,759,555 Rls. 40,325 $
مجموع کل
3,066,003,965 ريال
مجموع کل
360,706 دلار
[1]