آمار کل " واردات از" کشور "اروگوئه" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 اروگوئه 10063090 برنج نيمه وياكامل سفيد شده حتي صيقل يابرا ق شده دا را ي توسط غيردولت 81,418,900 273,558,993,866 Rls. 32,183,411 $
2 1383 اروگوئه 51051000 پشم ح-لاجي شده. 520,811 20,581,963,732 Rls. 2,421,408 $
3 1383 اروگوئه 51052900 فتيله پشم )TOPS( و پشم شانه زده )باستثناي بصورت توده. ( 160,071 6,071,933,929 Rls. 714,345 $
4 1383 اروگوئه 04051090 كره بسته بندي شده در بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 112,000 2,047,149,300 Rls. 240,841 $
5 1383 اروگوئه 34039100 فر,ورده ها برا ي روا ن كردن موا دوغيره , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 159,960 1,953,094,803 Rls. 229,776 $
6 1383 اروگوئه 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 47,520 1,841,363,199 Rls. 216,631 $
7 1383 اروگوئه 32029000 موا ددباغيغير,لي;فر,ورده دباغي,حتيباموا دطبيعيدباغي,فر,ورده, نزيم دا رجهت پيش دباغي,ذ 380,000 1,457,138,167 Rls. 171,428 $
8 1383 اروگوئه 51012900 پشم چربي زدا ئي شده )غيرا ز چيده شده ( , كربونيزه نشده , ح-لاجي نشده و شانه نزده. 24,423 851,905,680 Rls. 100,224 $
9 1383 اروگوئه 51011100 پشم چيده شده چرب , حلاجي نشده و شانه نزده. 23,935 839,671,701 Rls. 98,785 $
10 1383 اروگوئه 84212100 ماشين, لات ودستگاههابرا ي ا زصافيگذرا ندن ياتصفيه كردن, ب 12,000 611,037,630 Rls. 71,887 $
مجموع کل
309,814,252,007 ريال
مجموع کل
36,448,736 دلار
[1]