آمار کل " واردات از" کشور "ارمنستان" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 ارمنستان 76020000 قرا ضه وضايعات, لومينيوم. 5,239,750 53,146,799,061 Rls. 6,252,565 $
2 1383 ارمنستان 26030000 سنگ مس وكنسانتره هاي, ن 20,074,600 36,122,858,001 Rls. 4,249,748 $
3 1383 ارمنستان 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن خام )Iron cast(. 24,907,465 24,879,028,909 Rls. 2,926,945 $
4 1383 ارمنستان 73059000 لوله ا ز,هن ياا زفولاد,پرچ شده, باقطرخارجيبيش ا ز4/406mm. 5,032,650 15,572,300,096 Rls. 1,832,035 $
5 1383 ارمنستان 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 31 14,172,800,000 Rls. 1,667,388 $
6 1383 ارمنستان 84621000 ماشين هاي, هنگري يامنگنه كاري قالبي)ا زجمله پرس ها(وچكش ها 900,565 8,821,092,613 Rls. 1,037,776 $
7 1383 ارمنستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج )غيرا زفولادزنگ نزن (. 5,699,820 7,585,283,634 Rls. 892,386 $
8 1383 ارمنستان 73053100 `لوله ا ز,هن ياا زفولاد,)غيرا زلوله ها(جوش شده ا زدرا زا, باقطرخارجيبيش ا ز4/406mm. 2,116,280 7,279,573,016 Rls. 856,420 $
9 1383 ارمنستان 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن )همچنين پرس ها( 478,970 4,833,390,207 Rls. 568,634 $
10 1383 ارمنستان 76011000 ,-لومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 319,110 4,570,972,973 Rls. 537,762 $
11 1383 ارمنستان 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 388,445 3,670,737,529 Rls. 431,852 $
12 1383 ارمنستان 84602900 ماشين هاي سنگ زنيبرا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,بادقت تا01/0ميليمتر 366,240 3,651,097,695 Rls. 429,541 $
13 1383 ارمنستان 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 283,875 3,404,490,127 Rls. 400,528 $
14 1383 ارمنستان 84581900 ماشين ترا ش ا فقيبرا ي بردا شتن فلز)غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ( 349,820 3,323,157,610 Rls. 390,960 $
15 1383 ارمنستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,)غيرا زا نوا ع كنترل شماره ا ي ( 356,660 3,241,309,594 Rls. 381,331 $
16 1383 ارمنستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو 589,125 3,053,663,226 Rls. 359,254 $
17 1383 ارمنستان 74050000 ,لياژهاي مادرا زمس. 220,810 2,902,908,352 Rls. 341,519 $
18 1383 ارمنستان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 2,129,140 2,776,480,419 Rls. 326,645 $
19 1383 ارمنستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقيبرا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره. 141,905 2,604,696,384 Rls. 306,435 $
20 1383 ارمنستان 44039200 چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش )گونه FAGUS (به ا ستثناي, نهائي كه عمل, مده ا ند 2,140,185 2,587,742,371 Rls. 304,440 $
21 1383 ارمنستان 84623900 ماشين هاي قيچيكردن )ا زجمله پرس ها(,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 232,850 2,455,658,673 Rls. 288,901 $
22 1383 ارمنستان 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 238,815 2,411,152,022 Rls. 283,665 $
23 1383 ارمنستان 76071190 سايرورق هابه جزورق هاي نورد شده, لومينيوم 127,164 2,378,890,036 Rls. 279,869 $
24 1383 ارمنستان 44079200 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... 1,958,385 2,370,036,637 Rls. 278,828 $
25 1383 ارمنستان 84201000 ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن )غيرا ز,نهائيكه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند( 177,500 2,367,739,694 Rls. 278,558 $
26 1383 ارمنستان 40024900 كائوچوي كلروپرن )كلروبوتادين ()به ا ستثناي لاتكس ( 120,300 2,268,233,507 Rls. 266,851 $
27 1383 ارمنستان 73063090 ساير لوله هاي خالي جوش دا ده شده ا ز,هن يا فولاد بجز لوله هاي به قطرا ز يك سانتي 636,970 2,213,248,267 Rls. 260,382 $
28 1383 ارمنستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري )قالب ريزي (ا زنوعيكه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 167,865 1,926,988,299 Rls. 226,705 $
29 1383 ارمنستان 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن )ا زجمله پرس ها(كه درجاي ديگرمذكورنباشد 188,360 1,873,017,140 Rls. 220,355 $
30 1383 ارمنستان 73053900 لوله ا ز,هن ياا زفولاد,جوش دا ده شده بطورمارپيچ باقطرخارجيبيش ا ز4/406mm. 492,820 1,844,751,444 Rls. 217,030 $
31 1383 ارمنستان 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 196,610 1,829,253,611 Rls. 215,206 $
32 1383 ارمنستان 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت 75 1,775,189,600 Rls. 208,846 $
33 1383 ارمنستان 84601900 ماشين هاي سنگ زنيسطوح تخت برا ي فلزا ت, بادقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد 169,810 1,760,856,715 Rls. 207,160 $
34 1383 ارمنستان 84597000 ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن برا ي فلزا ت, ا زطريق بردا شتن فلز,غيرمذكوردرجاي ديگر 159,925 1,717,309,263 Rls. 202,036 $
35 1383 ارمنستان 85261000 دستگاههاي را دا ر 2 1,704,588,000 Rls. 200,540 $
36 1383 ارمنستان 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي كه درجاي ديگرمذكور نيست 1,464,010 1,687,137,147 Rls. 198,487 $
37 1383 ارمنستان 84595900 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي)type-Knee(,برا ي فلزا ت )غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ( 155,360 1,559,251,171 Rls. 183,441 $
38 1383 ارمنستان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زنيياپردا خت كردن چرخ دنده برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمتها 147,800 1,434,357,667 Rls. 168,748 $
39 1383 ارمنستان 85184000 تقويت كننده برقي فركانس قابل شنوا ئي 27 1,395,075,288 Rls. 164,127 $
40 1383 ارمنستان 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 111,050 1,385,064,723 Rls. 162,949 $
41 1383 ارمنستان 84612000 ماشين هاي شكل دا دن ياشكافدا ركردن برا ي كاركردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 136,070 1,326,396,843 Rls. 156,047 $
42 1383 ارمنستان 24022000 سيگار حاوي توتون 25,820 1,320,224,027 Rls. 155,320 $
43 1383 ارمنستان 84573000 ماشين هاي ا نتقاليچندمرحله ا ي برا ي كاركردن روي فلزا ت 132,050 1,285,417,680 Rls. 151,226 $
44 1383 ارمنستان 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 94,970 1,271,163,797 Rls. 149,549 $
45 1383 ارمنستان 84629900 پرس ها)غيرا زپرس هيدروليك (برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 110,250 1,239,847,568 Rls. 145,864 $
46 1383 ارمنستان 84304900 ماشين, لات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه )غيرخودرو( 60,870 1,232,020,989 Rls. 144,944 $
47 1383 ارمنستان 84222000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف 47,280 1,190,002,481 Rls. 140,000 $
48 1383 ارمنستان 84411000 ماشينهاي برش 65,720 1,113,360,751 Rls. 130,984 $
49 1383 ارمنستان 84593900 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خليبرا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 113,450 1,070,932,762 Rls. 125,992 $
50 1383 ارمنستان 84295112 لودر مستعمل باسال ساخت 5سال وكمتر 24,700 990,462,100 Rls. 116,525 $
51 1383 ارمنستان 73051200 لوله ا ز,هن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زغيرمذكوردرجاي ديگربامقطعX مدور,باقطرخارجيبيش ا ز4/6 261,235 901,622,743 Rls. 106,073 $
52 1383 ارمنستان 84253130 ا نوا ع وينچ )hoists (باظرفيت 20تن وبالاتر 48,400 882,740,170 Rls. 103,852 $
53 1383 ارمنستان 84051000 مولدهاي گازهوا ياگاز,ب, مولدهاي گازا ستيلن, وغيره, 49,910 873,241,722 Rls. 102,734 $
54 1383 ارمنستان 87029000 وسايط نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زكالاي مشمول شماره 10/8702 24,480 841,045,233 Rls. 98,946 $
55 1383 ارمنستان 72044100 ضايعات ترا شكاري, ترا شه, خرده, ...ا ز,هن يافولاد,غيرمذكوردرجاي ديگر 169,600 835,852,057 Rls. 98,336 $
56 1383 ارمنستان 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده, غشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115900 18,549 825,895,166 Rls. 97,164 $
57 1383 ارمنستان 84748000 سايرماشين, لات ودستگاههابرا ي خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 118,990 808,732,775 Rls. 95,145 $
58 1383 ارمنستان 84632000 ماشين هاي حديده كردن بوسيله نوردبرا ي كاربرروي فلزا ت, بدون بردا شتن قسمتيا زماده 66,070 725,004,694 Rls. 85,295 $
59 1383 ارمنستان 84351090 سايرماشين, لات ودستگاهها بجز رديف 84351010 43,610 684,094,234 Rls. 80,482 $
60 1383 ارمنستان 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودكار 115,770 668,479,821 Rls. 78,645 $
61 1383 ارمنستان 84793000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي عمل, وردن چوب ياچوب پنبه, بانحوه عمل خاص. 72,830 661,615,228 Rls. 77,837 $
62 1383 ارمنستان 84294011 غلطك را ه سازي نو 16,000 652,437,192 Rls. 76,757 $
63 1383 ارمنستان 86069900 وا گنهاي باري سبك وسنگين را ه, هن ياترا موا, غيرخودرو,كه درجاي ديگري مذكورنباشد. 72,420 616,117,355 Rls. 72,484 $
64 1383 ارمنستان 84778000 ماشين, لات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكييابرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي 44,720 615,401,472 Rls. 72,400 $
65 1383 ارمنستان 84591000 ماشين ا بزا رباا بزا رگيروا حدوميزكشوئيبرا ي سورا خ كردن, ترا ش دا دن جدا ر..بابردا شتن فلز 46,200 602,209,623 Rls. 70,848 $
66 1383 ارمنستان 72111400 ,--هن يافولادتخت ياگرم نوردشده باپهناي كمترا ز600mmبضخامت حدا قل 75/4 mmروكش يا,بكاري نشد 255,640 601,492,211 Rls. 70,764 $
67 1383 ارمنستان 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي وغيره 32,850 582,149,312 Rls. 68,488 $
68 1383 ارمنستان 84490000 ماشين, لات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديانبافته ها 47,550 578,341,293 Rls. 68,040 $
69 1383 ارمنستان 84264900 جرثقيل هاي دريك, جرثقيل ها,غيرمذكوردرجاي ديگر,خودروغيرا ز,نهائيكه چرخهاي لاستيكيدا رند 58,740 540,883,670 Rls. 63,633 $
70 1383 ارمنستان 92011000 پيانو با سيم يازه عمودي 16,565 532,953,682 Rls. 62,700 $
71 1383 ارمنستان 84589100 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشدباكنترل شماره ا ي 35,620 509,211,584 Rls. 59,907 $
72 1383 ارمنستان 84262000 جرثقيل هاي برجي 90,980 503,105,291 Rls. 59,189 $
73 1383 ارمنستان 73049000 لوله هاياپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,بامقطعX غيرمدور. 137,500 501,741,315 Rls. 59,028 $
74 1383 ارمنستان 84631000 دستگاههاي كشش ميله, لوله, پروفيل ياهمانند 49,500 483,819,511 Rls. 56,920 $
75 1383 ارمنستان 84451100 ماشين هاي حلاجي)machines Carding( 35,400 483,317,875 Rls. 56,861 $
76 1383 ارمنستان 84261900 جرثقيل هاي جابجاكننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي طاقي,جرثقيل هاي سقفيريلي,غيرمذكوردرجاي ديگر 89,590 472,888,388 Rls. 55,634 $
77 1383 ارمنستان 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لكلي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 270,721 467,304,582 Rls. 54,977 $
78 1383 ارمنستان 84472000 ماشين هاي كشباف تخت باف, ماشين هاي دوختني-بافتني 33,660 457,163,780 Rls. 53,784 $
79 1383 ارمنستان 72085110 ,---هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميليم 161,430 454,373,405 Rls. 53,456 $
80 1383 ارمنستان 72083700 ,-هن يافولادتخت ياگرم نوردشده, بشكل طومار,ياپهناي 600 mmيابيشتر,پيكله نشده, 157,440 440,510,487 Rls. 51,825 $
81 1383 ارمنستان 84454000 0- ماشين هاي نخ پيچي)ا زجمله ماسوره پيچي(قرقره پيچييابازكردن موا دنسجي 22,250 414,728,760 Rls. 48,792 $
82 1383 ارمنستان 84471100 ماشين هاي كشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطرحدا كثر165ميليمتر 16,120 400,976,317 Rls. 47,174 $
83 1383 ارمنستان 44079900 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده, به ضخامت بيش ا زmm6... 276,680 400,897,662 Rls. 47,164 $
84 1383 ارمنستان 73089000 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا ز,هن ياا زفولاد. 142,780 388,174,452 Rls. 45,668 $
85 1383 ارمنستان 84272022 ا را به مستعمل 66,010 379,139,856 Rls. 44,605 $
86 1383 ارمنستان 49111000 محصولات چاپيتبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 4,754 374,798,006 Rls. 44,094 $
87 1383 ارمنستان 84269100 جرثقيل هاي دريك, جرثقيل ها,وغيره غيرمذكوردرجاي ديگر,طرا حيشده برا ي نصب كردن روي وسايطنقل 24,850 355,703,850 Rls. 41,848 $
88 1383 ارمنستان 84571000 دستگاه متمركزماشين كاري برا ي كاركردن روي فلزا ت 32,810 350,249,314 Rls. 41,206 $
89 1383 ارمنستان 84272012 ا را به مستعمل 90,000 345,287,600 Rls. 40,622 $
90 1383 ارمنستان 84821000 بلبرينگ. 19,780 340,683,995 Rls. 40,080 $
91 1383 ارمنستان 84471200 ماشين هاي كشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 6,500 339,062,606 Rls. 39,890 $
92 1383 ارمنستان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدنيبرا ي كاكردن روي كائوچوياموا دپلاستيكيوغيره. 19,200 337,355,181 Rls. 39,689 $
93 1383 ارمنستان 48211000 ا نوا ع برچسب ا زكاغذ يامقوا , چاپ شده 3,015 323,208,335 Rls. 38,025 $
94 1383 ارمنستان 85481022 باطريهاي مصرف شده 302,190 311,990,264 Rls. 36,705 $
95 1383 ارمنستان 78020000 قرا ضه وضايعات سرب. 64,660 303,721,728 Rls. 35,732 $
96 1383 ارمنستان 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز كاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 3,020 303,408,113 Rls. 35,695 $
97 1383 ارمنستان 85143000 كوره هاي صنعتي يا,زمايشگاهي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 31,930 298,800,603 Rls. 35,153 $
98 1383 ارمنستان 84271022 ا را به مستعمل 32,800 295,383,693 Rls. 34,751 $
99 1383 ارمنستان 84431900 ماشين, لات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8,850 293,832,673 Rls. 34,569 $
100 1383 ارمنستان 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره كاج 237,940 289,218,772 Rls. 34,026 $
101 1383 ارمنستان 84615000 ماشين هاي ا ره كردن ياقطع كردن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 25,355 285,260,022 Rls. 33,560 $
102 1383 ارمنستان 73043900 لوله هاوپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,مدور,كه درجاي ديگرذكرنشده. 75,080 280,386,097 Rls. 32,987 $
103 1383 ارمنستان 84453000 ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موا دنسجي 24,200 273,465,000 Rls. 32,172 $
104 1383 ارمنستان 84253190 سايرچرخهاي كشنده چرخهاي طناب بجزرديفهاي 84253110 لغايت 84253130 20,290 265,034,375 Rls. 31,181 $
105 1383 ارمنستان 72044900 قرا ضه وضايعات, هن. 238,600 263,789,383 Rls. 31,034 $
106 1383 ارمنستان 84279000 ا را به هاي كارگاهيمجهزبه وسايل بلندكردن ياجابجاكردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 36,900 263,205,085 Rls. 30,965 $
107 1383 ارمنستان 84418000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 14,200 260,848,221 Rls. 30,688 $
108 1383 ارمنستان 84272021 ا را به نو 23,265 246,270,126 Rls. 28,973 $
109 1383 ارمنستان 84581100 ماشين ترا ش ا فقيبرا ي بردا شتن فلزباكنترل شماره ا ي: 21,180 245,198,114 Rls. 28,847 $
110 1383 ارمنستان 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 17,700 243,033,052 Rls. 28,592 $
111 1383 ارمنستان 84193200 خشك كننده هابرا ي چوب, خميركاغذ,كاغذيامقوا 26,660 242,134,449 Rls. 28,486 $
112 1383 ارمنستان 84261100 جرثقيل هاي سقفيريليروي تكيه گاه ثابت 69,950 240,367,197 Rls. 28,278 $
113 1383 ارمنستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشيا ز,هن ياا زفولاد)باستثناءفولادزنگ نزن (,كه درجاي ديگرذكرنشده. 42,828 236,109,183 Rls. 27,778 $
114 1383 ارمنستان 84639000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي كاركردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتيا زماده, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 21,520 205,848,391 Rls. 24,217 $
115 1383 ارمنستان 85152900 ماشين ها و وسايل جوشكاري فلزات با مقاومت الكتريكي ، غير خودكار 11,105 199,267,813 Rls. 23,443 $
116 1383 ارمنستان 84211200 رخت خشك كن ا زنوع گريزا زمركز 9,400 197,009,133 Rls. 23,178 $
117 1383 ارمنستان 84463000 ماشين هاي بافندگيتاروپودباف برا ي پارچه بافيبه عرض بيش ا ز30,Cmا زنوع بدون ماكو 6,000 196,793,047 Rls. 23,152 $
118 1383 ارمنستان 92012000 پيانو با سيم يازه ا فقي 7,356 193,495,513 Rls. 22,764 $
119 1383 ارمنستان 84518000 ماشين هاي چلاندن,, هارزدن, پردا خت كردن..... نخ هاي نسجي,پارچه..... 13,250 192,183,283 Rls. 22,610 $
120 1383 ارمنستان 84459000 ماشين, لات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 15,490 189,223,881 Rls. 22,262 $
121 1383 ارمنستان 84772000 ا كسترودرهابرا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكيوبرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د. 10,000 185,560,848 Rls. 21,831 $
122 1383 ارمنستان 72089000 ,-هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين فقط 64,530 184,547,260 Rls. 21,711 $
123 1383 ارمنستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده برا ي فلزا ت 17,100 165,713,717 Rls. 19,496 $
124 1383 ارمنستان 84021200 ديگهاي بخار,ب لوله ا ي باتوليدحدا كثر45تن بخاردرساعت 11,000 165,471,251 Rls. 19,467 $
125 1383 ارمنستان 44011000 هيزم, بشكل گرده بينه, كنده, ...يابه ا شكال همانند-چوب بصورت خرده ياريزه 228,860 163,772,918 Rls. 19,267 $
126 1383 ارمنستان 84609010 سنگ سنباده روميزي 17,500 163,532,070 Rls. 19,239 $
127 1383 ارمنستان 84342000 ماشين, لات ودستگاههاي تهيه لبنيات 19,580 162,294,092 Rls. 19,093 $
128 1383 ارمنستان 84223000 ماشين, لات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها 10,200 160,230,499 Rls. 18,851 $
129 1383 ارمنستان 84603910 ماشين سنگ سنباده )ا بزا رتيزكن ( 15,000 159,817,780 Rls. 18,802 $
130 1383 ارمنستان 73090000 مخزن, منبع... )غيرا زبرا ي گاز(,ا ز,هن ياا زفولاد,بيش ا ز300ليتر. 11,790 157,566,253 Rls. 18,537 $
131 1383 ارمنستان 84192090 ساير ا سترليزه كننده ها 9,410 150,944,003 Rls. 17,758 $
132 1383 ارمنستان 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 10,700 148,594,495 Rls. 17,482 $
133 1383 ارمنستان 85024000 كنورتيسورهاي دوا ربرقي 7,200 147,326,688 Rls. 17,333 $
134 1383 ارمنستان 84388000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي تهيه ياتوليدصنعتيغذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 11,880 146,959,462 Rls. 17,289 $
135 1383 ارمنستان 84641000 ماشين هاي ا ره كردن برا ي كاركردن روي سنگ, سرا ميك, بتون, وغيره 12,800 145,890,992 Rls. 17,164 $
136 1383 ارمنستان 84743900 ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 9,150 140,447,384 Rls. 16,523 $
137 1383 ارمنستان 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعيكه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 14,800 137,810,580 Rls. 16,213 $
138 1383 ارمنستان 84171000 كوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب كردن... كلوخه هاي معدني,سولفورهاي طبيعي,هن ومس, فلزا ت 8,590 137,487,949 Rls. 16,175 $
139 1383 ارمنستان 84193900 خشك كننده هاي غيرخانگي,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 13,760 137,013,043 Rls. 16,119 $
140 1383 ارمنستان 84834090 ساير وسايل و, لات ا نتقال نيرو بجزكالاي رديف 84834010 28,770 123,303,329 Rls. 14,506 $
141 1383 ارمنستان 84613000 ماشين هاي برقوزدن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 23,000 114,812,040 Rls. 13,507 $
142 1383 ارمنستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوطكردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,. ..بانحوه عمل خاص. 12,500 114,802,641 Rls. 13,506 $
143 1383 ارمنستان 27101990 ساير فر,ورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت يا روغن هاي معدني غيري 37,000 110,639,250 Rls. 13,016 $
144 1383 ارمنستان 68042290 ساير سنگهاي, سياب وسنگهاي سنباده و چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي د 6,000 109,386,000 Rls. 12,869 $
145 1383 ارمنستان 84831020 مربوط به خودروهاي ا توبوس ميني بوس كاميون كاميونت ماشين, لات را هسازي و كشاورزي 8,700 107,112,227 Rls. 12,601 $
146 1383 ارمنستان 84289000 ماشين, لات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,600 102,435,786 Rls. 12,051 $
147 1383 ارمنستان 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توكردن )ا زجمله پرسهاي دا غ برا ي چسباندن دوشيئينسجيبهمديگردرحالت ذوب ( 6,900 101,657,846 Rls. 11,960 $
148 1383 ارمنستان 44079100 چوب ا ره شده يابدون ناهموا ري ا زدرا زا, لايه بري شده بضخامت بيش ا ز6ميليمترا زگونه بلوط 85,950 96,040,246 Rls. 11,299 $
149 1383 ارمنستان 84451300 ماشين هاي كشش ياخامه كني)machines roving and Drawing-( 6,600 92,137,620 Rls. 10,840 $
150 1383 ارمنستان 85153900 ماشين هاي جوشكاري فلزا ت باقوس ا لكتريكي )ا زجمله قوس پلاسمائي( ,غيرخودكار 5,600 91,235,340 Rls. 10,734 $
151 1383 ارمنستان 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده, فقط,هنگري شده. 19,740 89,583,673 Rls. 10,539 $
152 1383 ارمنستان 85158090 ساير ماشينهاودستگاهها 4,450 88,751,798 Rls. 10,441 $
153 1383 ارمنستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 4,060 84,666,706 Rls. 9,961 $
154 1383 ارمنستان 85433000 ماشين هاودستگاههابرا ي, بكاري ا لكتريكي,ا لكتروليزياا لكتروفورز 6,100 79,954,046 Rls. 9,406 $
155 1383 ارمنستان 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني كربن 28,760 78,685,827 Rls. 9,257 $
156 1383 ارمنستان 84774000 ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دا دن باحرا رت برا ي كائوچو.... 6,100 78,645,135 Rls. 9,252 $
157 1383 ارمنستان 84522900 چرخهاي دوزندگيا زنوع صنعتي)غيرا زوا حدهاي ا توماتيك ( 6,700 78,081,152 Rls. 9,186 $
158 1383 ارمنستان 84253900 چرخهاي كشنده, چرخهاي طناب, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,300 77,893,905 Rls. 9,164 $
159 1383 ارمنستان 72043000 قرا ضه وضايعات ا ز,هن يافولادپوشانده شده باقلع. 60,790 75,292,749 Rls. 8,858 $
160 1383 ارمنستان 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا كمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا كثر 75)KVA( 2,550 75,071,164 Rls. 8,832 $
161 1383 ارمنستان 84622100 ماشين هاي خم كردن, تاكردن.... )همچنين پرس ها(,باكنترل شماره ا ي 6,500 73,691,808 Rls. 8,670 $
162 1383 ارمنستان 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري )غيرا زلوله حفاري (برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 18,500 69,700,966 Rls. 8,200 $
163 1383 ارمنستان 44042000 تركه وچوب دونيم شده, چوب بطورساده هموا ره ياگردشده وليخرا طيياخم نشده برا ي ساختن عصا,چترياه 63,700 65,861,158 Rls. 7,748 $
164 1383 ارمنستان 84594000 ماشين هاي صيقل كردن جدا ردا خليبرا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,610 65,203,171 Rls. 7,671 $
165 1383 ارمنستان 84144090 سايركمپرسورهابجزا قلام رديفهاي 84144010و84144020 4,700 64,040,739 Rls. 7,534 $
166 1383 ارمنستان 84624100 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن )ا زجمله پرس ها(,باكنترل شماره ا ي 5,500 63,578,513 Rls. 7,480 $
167 1383 ارمنستان 84212100 ماشين, لات ودستگاههابرا ي ا زصافيگذرا ندن ياتصفيه كردن, ب 1,600 62,118,084 Rls. 7,308 $
168 1383 ارمنستان 72011000 چدن خام غيرممزوج دا را ي 5/0فسفر,بشكل لخته, بلوك. 41,450 57,628,114 Rls. 6,780 $
169 1383 ارمنستان 84378000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي, سياب كردن ياعمل, وردن غلات ياسبزيجات خشك كرده 3,250 52,717,100 Rls. 6,202 $
170 1383 ارمنستان 84609090 سايرماشينهاي ا بزا ر 3,600 51,277,005 Rls. 6,033 $
171 1383 ارمنستان 70199090 به صورت ا ليافstaple 8,142 50,243,430 Rls. 5,911 $
172 1383 ارمنستان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, و 5,390 49,820,095 Rls. 5,861 $
173 1383 ارمنستان 84461000 ماشين هاي بافندگيتاروپودباف برا ي بافتن پارچه به عرض حدا كثر30سانتيمتر 2,400 49,405,423 Rls. 5,812 $
174 1383 ارمنستان 84148090 سايركمپرسورها بجزرديف 84148010 3,600 48,147,793 Rls. 5,664 $
175 1383 ارمنستان 84254900 جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه, كه درجاي ديگرمذكورنباشند 4,100 44,445,176 Rls. 5,229 $
176 1383 ارمنستان 85299090 ساير ا جزا وقطعات 38 44,309,356 Rls. 5,213 $
177 1383 ارمنستان 90152000 تئودوليتها)زا ويه يابها( و تاكئومترها 8,000 43,798,896 Rls. 5,153 $
178 1383 ارمنستان 70111010 حباب لامپ رشته ا ي تيوب فلورست به نظر 25 ميليمتر وبيشتر 12,327 40,513,634 Rls. 4,766 $
179 1383 ارمنستان 84271021 ساير ا را به نو 6,000 40,353,546 Rls. 4,747 $
180 1383 ارمنستان 84212200 ماشين, لات ودستگاههابرا ي ا زصافيگذرا ندن ياتصفيه كردن نوشيدنيهاغيرا ز,ب 3,000 40,118,778 Rls. 4,720 $
181 1383 ارمنستان 84386000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي, ماده كردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 4,300 40,076,607 Rls. 4,715 $
182 1383 ارمنستان 84271011 ا را به نو باظرفيت 5تن وبالاتر 1,050 39,819,285 Rls. 4,685 $
183 1383 ارمنستان 84285000 جلوبرهاي وا گن معدن, ا نتقال دهنده هاي لوكوموتيوياوا گن... 2,930 39,750,270 Rls. 4,677 $
184 1383 ارمنستان 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 2,000 37,786,660 Rls. 4,445 $
185 1383 ارمنستان 84818015 شيرفلكه كفشويي valve gate ا ز جنس برنج لغايت سه ا ينچ 7,800 37,059,976 Rls. 4,360 $
186 1383 ارمنستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرا رتيغيرمذكوردرجاي ديگر 4,000 36,736,845 Rls. 4,322 $
187 1383 ارمنستان 85144000 ا دوا ت گرمازا ي ا لقائي يا دي ا لكتريك صنعتي يا, زمايشگاهي 2,800 35,835,817 Rls. 4,216 $
188 1383 ارمنستان 48119000 كاغذومقوا, قشرزده, ا ندوده,, غشته و...درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي دي 2,000 35,005,298 Rls. 4,118 $
189 1383 ارمنستان 84532000 ماشين, لات ودستگاههاي ساختن ياتعميركردن كفش 1,355 34,848,006 Rls. 4,100 $
190 1383 ارمنستان 84775900 ماشين, لات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دا دن كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره, غيرمذكوردرجاي دي 6,350 33,389,453 Rls. 3,928 $
191 1383 ارمنستان 84271012 ا را به مستعمل 6,000 33,089,007 Rls. 3,893 $
192 1383 ارمنستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,كلاهك و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيكي 1,120 32,269,218 Rls. 3,796 $
193 1383 ارمنستان 85021290 ساير مجموعه مولدها 1,940 32,139,149 Rls. 3,781 $
194 1383 ارمنستان 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 2,510 31,663,442 Rls. 3,725 $
195 1383 ارمنستان 84604000 ماشين هاي هموا ركردن ياصاف كردن, برا ي كاربرروي فلز0 2,500 29,450,321 Rls. 3,465 $
196 1383 ارمنستان 70049010 برا ي شيشه ا پتيكي 12,410 28,036,008 Rls. 3,298 $
197 1383 ارمنستان 84211900 ماشينهاي گريزا زمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,000 26,317,530 Rls. 3,096 $
198 1383 ارمنستان 85399010 كلاهك )پيچ ( با سايزE 27 جهت لامپ رشته ا ي 1,974 26,190,116 Rls. 3,081 $
199 1383 ارمنستان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز رديفهاي 85135010و85135020 2,000 25,549,356 Rls. 3,006 $
200 1383 ارمنستان 73202090 سايرفنر مارپيچ بجزرديف 73202010 5,700 25,095,702 Rls. 2,952 $
مجموع کل
295,635,549,348 ريال
مجموع کل
34,780,653 دلار