آمار کل " واردات از" کشور "اردن" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 اردن 31053000 هيدروژنو ا ورتوفسفات دي, مونيوم )فسفات دي, مونيك ( 115,500,000 277,372,690,119 Rls. 32,632,081 $
2 1383 اردن 25102000 فسفات كلسيم طبيعي, سياب شده, فسفات, لومينوكلسيك, سياب شده 260,740,000 100,857,680,551 Rls. 11,865,609 $
3 1383 اردن 31042000 كلرور پتاسيم 63,000,000 91,103,894,966 Rls. 10,718,105 $
4 1383 اردن 28262000 فلوئوروسيليكاتهاي سديم ياپتاسيم 3,592,000 24,059,552,488 Rls. 2,830,536 $
5 1383 اردن 88033000 ا جزا ءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهوا پيماياهليكوپتر. 2,680 4,792,185,538 Rls. 563,787 $
6 1383 اردن 24039900 ساير توتون ها و تنباكوهاي ساخته شده , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 198,700 4,737,164,883 Rls. 557,314 $
7 1383 اردن 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري 152 3,959,598,312 Rls. 465,835 $
8 1383 اردن 56012900 ,--وا ت وا شياءساخته شده ا ز,وا ت, كه درجاي ديگرگفته نشده. 87,232 3,333,558,644 Rls. 392,183 $
9 1383 اردن 48030090 ,---وا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتيكرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت 208,901 2,400,877,960 Rls. 282,456 $
10 1383 اردن 56012200 ,--وا ت ا زا لياف سنتتيك يامصنوعيوا شياءساخته شده ا ز,ن. 42,386 2,179,869,190 Rls. 256,455 $
11 1383 اردن 39173300 سايرلوله هامستحكم نشده و بنحوديگري جورنشده باسايرموا د,بالوا زم وملحقات 81,421 1,512,368,820 Rls. 177,926 $
12 1383 اردن 55095200 نخ, باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره پليا ستر,مخلوط باپشم ياكرك حيوا ن, غيرخرده فروشي 46,415 1,226,417,143 Rls. 144,284 $
13 1383 اردن 84522900 چرخهاي دوزندگيا زنوع صنعتي)غيرا زوا حدهاي ا توماتيك ( 26,405 1,086,216,902 Rls. 127,790 $
14 1383 اردن 31051010 كودNPK 101,500 1,030,632,312 Rls. 121,251 $
15 1383 اردن 31051020 كودهاي ميكرومعدني 78,486 947,892,970 Rls. 111,517 $
16 1383 اردن 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 12 947,555,710 Rls. 111,477 $
17 1383 اردن 31059090 سايركودها 29,396 881,286,030 Rls. 103,681 $
18 1383 اردن 84821000 بلبرينگ. 2,560 872,000,000 Rls. 102,588 $
19 1383 اردن 90111000 ميكروسكوپ ا سترئوسكوپي 401 688,809,317 Rls. 81,036 $
20 1383 اردن 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده ا ز پليمرهاي پروپيلن 35,474 639,884,642 Rls. 75,281 $
21 1383 اردن 39173200 سايرلوله هاكه باموا دديگرمستحكم نشده وباسايرموا دجورنشده بدون لوا زم وملحقات 40,458 522,280,500 Rls. 61,445 $
22 1383 اردن 29419090 ساير,نتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 250 437,118,400 Rls. 51,426 $
23 1383 اردن 31059010 كودهاي )ميكرو(معدني 20,600 358,505,280 Rls. 42,177 $
24 1383 اردن 31052000 كودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز كننده ا زت , فسفر و پتاسيم 58,080 344,172,425 Rls. 40,491 $
25 1383 اردن 84148090 سايركمپرسورها بجزرديف 84148010 1,500 175,106,695 Rls. 20,601 $
26 1383 اردن 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 3,277 146,133,232 Rls. 17,192 $
27 1383 اردن 55039000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, كه درجاي ديگرگفته نشده, حلاجينشده, غيره. 2,574 102,539,716 Rls. 12,064 $
28 1383 اردن 31051090 سايركودهابه شكل قرص ياا شكال همانندبسترها ناخالص كمترا ز10كيلوگرم 4,000 70,139,982 Rls. 8,252 $
29 1383 اردن 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 200 55,279,205 Rls. 6,503 $
30 1383 اردن 57050000 سايرفرشهاوكف پوشهاي نسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 631 32,270,463 Rls. 3,797 $
31 1383 اردن 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشيسياه قلم ونقاشيبامدا درنگي,تمامابادست كشيده شده. 320 30,090,000 Rls. 3,540 $
32 1383 اردن 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باكريستال مايع )LCD(ياباديودهاي ساطع نور)LED 100 24,752,500 Rls. 2,912 $
33 1383 اردن 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 640 19,449,696 Rls. 2,288 $
34 1383 اردن 38089019 ضدجوندگان قارچكشهاوعلف كشها,ماده... عرضه شده بصورت خرده فروشييابصورت فر,ورده بشكل 286 16,152,048 Rls. 1,900 $
35 1383 اردن 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده 89 15,394,724 Rls. 1,811 $
36 1383 اردن 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 291 14,124,153 Rls. 1,662 $
37 1383 اردن 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي 1,045 13,198,954 Rls. 1,553 $
38 1383 اردن 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 200 5,187,643 Rls. 610 $
39 1383 اردن 90099100 تغذيه كننده هاي خودكار ا سناد دستگاه فتوكپي توا م با سيستم ا پتيكي يا.... 237 2,333,193 Rls. 274 $
مجموع کل
527,014,365,306 ريال
مجموع کل
62,001,690 دلار
[1]