آمار کل " واردات از" کشور "آلمان" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 آلمان 98870442 برا ي توليدكاميون و كاميونت با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتورگيربكس ا كسل و. 35,239,155 2,829,516,427,986 Rls. 332,884,286 $
2 1383 آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص 6,503,679 1,264,838,870,076 Rls. 148,804,573 $
3 1383 آلمان 72085110 ,---هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميليم 213,208,957 1,066,872,116,502 Rls. 125,514,367 $
4 1383 آلمان 84748000 سايرماشين, لات ودستگاههابرا ي خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 7,572,244 902,818,486,815 Rls. 106,213,940 $
5 1383 آلمان 73051100 لوله ا ز,هن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس ا لكتريكيغوطه ور,بامقطعX مدوربيش ا ز4/06 116,202,629 731,380,579,333 Rls. 86,044,774 $
6 1383 آلمان 84778000 ماشين, لات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكييابرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي 1,439,972 683,383,069,556 Rls. 80,398,008 $
7 1383 آلمان 72061000 شمش ا ز,هن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 181,995,667 663,364,538,921 Rls. 78,042,887 $
8 1383 آلمان 72083900 ,-هن يافولادتخت ياگرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600 mmياكمتر,پيكله نشده, 158,978,563 647,208,851,866 Rls. 76,142,218 $
9 1383 آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هايبخاروسايرتوربين هاي بخار,ب 2,410,244 478,209,429,526 Rls. 56,259,933 $
10 1383 آلمان 10051090 دا نه ذرت وا ردا تي توسط غيردولت 276,375,947 452,587,529,714 Rls. 53,245,592 $
11 1383 آلمان 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرها,سايروسايط نقليه, كه بدون عمل مكانيكيرا نده ميشوند 9,168,726 426,356,893,330 Rls. 50,159,634 $
12 1383 آلمان 84772000 ا كسترودرهابرا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكيوبرا ي ساختن محصولات ا زا ين موا د. 1,363,615 419,824,251,361 Rls. 49,391,088 $
13 1383 آلمان 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا ز,كريليك يامد,كريليك, حلاجينشده, غيره. 21,999,115 378,484,785,102 Rls. 44,527,622 $
14 1383 آلمان 98870240 باساخت دا خل 51درصدوبيشتربه ا ستثناي موتور گيربكس ا كسل جعبه فرمان كولرولاستيك 2,406,218 372,673,386,094 Rls. 43,843,928 $
15 1383 آلمان 87085090 سايرمحورهاي محرك باديفرا نسيل بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري. سوا ري كاروا نت وترا كت 6,235,739 367,880,591,126 Rls. 43,280,070 $
16 1383 آلمان 84551000 ماشين هاي نوردبرا ي ساختن لوله 3,154,135 359,496,998,642 Rls. 42,293,765 $
17 1383 آلمان 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 3,829,884 341,206,933,778 Rls. 40,141,992 $
18 1383 آلمان 84431900 ماشين, لات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,221,858 338,199,580,424 Rls. 39,788,186 $
19 1383 آلمان 72163200 پروفيل بامقطعI ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 90,929,483 334,104,847,307 Rls. 39,306,453 $
20 1383 آلمان 85252030 دستگاههاي گيرنده و فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي )1+1+1(BTS 772,798 325,377,125,844 Rls. 38,279,662 $
21 1383 آلمان 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 1,824,136 311,763,926,448 Rls. 36,678,109 $
22 1383 آلمان 84223000 ماشين, لات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها 975,911 281,098,673,063 Rls. 33,070,432 $
23 1383 آلمان 72091800 ,--هن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0mm 44,893,783 259,824,261,279 Rls. 30,567,560 $
24 1383 آلمان 85175010 دستگاههاي شبكه )NGN( 324,317 250,318,912,000 Rls. 29,449,284 $
25 1383 آلمان 87084090 سايرجعبه دنده هابغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري. سوا ري. كاري. وا نت وترا كتوركشاورزي 1,073,863 245,304,768,195 Rls. 28,859,384 $
26 1383 آلمان 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي مشمول رديف 8703باساخت دا خل 56% وبيشتر بجز لاستيك 1,244,297 238,145,948,091 Rls. 28,017,170 $
27 1383 آلمان 84774000 ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دا دن باحرا رت برا ي كائوچو.... 560,960 234,082,550,344 Rls. 27,539,124 $
28 1383 آلمان 89019000 وسايط نقليه, بيبرا ي حمل ونقل كالاووسايط نقليه, بي برا ي حمل و نقل توا م ا شخاص و كالا 5,352,336 230,204,493,306 Rls. 27,082,882 $
29 1383 آلمان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده برا ي فلزا ت 2,478,010 225,459,099,426 Rls. 26,524,600 $
30 1383 آلمان 72044900 قرا ضه وضايعات, هن. 76,010,020 215,373,168,701 Rls. 25,338,020 $
31 1383 آلمان 72091700 ,--هن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت حدا قل 5/0 mmوليكمت 45,326,434 207,940,447,973 Rls. 24,463,582 $
32 1383 آلمان 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 31,383,094 207,244,658,051 Rls. 24,381,724 $
33 1383 آلمان 87083910 برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت و ترا كتور كشاورزي 390,391 206,764,790,117 Rls. 24,325,269 $
34 1383 آلمان 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين, لات را هسازي به ا ستثناي لاستيك با ساخت دا خل 31%وبيشت 1,121,888 190,323,937,127 Rls. 22,391,051 $
35 1383 آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرا رتيغيرمذكوردرجاي ديگر 304,536 190,060,927,177 Rls. 22,360,109 $
36 1383 آلمان 84795000 رباتهاي صنعتي,كه درجاي ديگرا ين فصل مذكورنباشد)robots Industrial(. 588,195 182,150,689,065 Rls. 21,429,493 $
37 1383 آلمان 31021000 ا وره حتي بصورت محلول درا ب 74,187,765 179,026,132,030 Rls. 21,061,898 $
38 1383 آلمان 84601900 ماشين هاي سنگ زنيسطوح تخت برا ي فلزا ت, بادقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد 802,700 171,855,546,757 Rls. 20,218,300 $
39 1383 آلمان 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 222,727 168,285,815,639 Rls. 19,798,331 $
40 1383 آلمان 84303110 دستگاههاي حفاري M0B0T 1,060,021 161,095,159,379 Rls. 18,952,372 $
41 1383 آلمان 87089949 سايرا جزا وقطعات وسايطنقليه بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري سوا ري كاروا نت ترا كتوركشاو 1,944,589 155,952,492,259 Rls. 18,347,352 $
42 1383 آلمان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 6,949,580 153,740,428,245 Rls. 18,087,109 $
43 1383 آلمان 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10%ا زا لي 22,952,186 152,617,461,830 Rls. 17,954,996 $
44 1383 آلمان 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشترا ز10مگاوا ت 4,950,179 148,711,056,732 Rls. 17,495,418 $
45 1383 آلمان 89040000 شناورهاي يدك كش و جلورا ن 1,003,493 142,448,865,742 Rls. 16,758,690 $
46 1383 آلمان 84171000 كوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب كردن... كلوخه هاي معدني,سولفورهاي طبيعي,هن ومس, فلزا ت 1,866,026 140,152,674,878 Rls. 16,488,550 $
47 1383 آلمان 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 6,273,126 134,897,114,611 Rls. 15,870,249 $
48 1383 آلمان 84472000 ماشين هاي كشباف تخت باف, ماشين هاي دوختني-بافتني 551,719 131,546,681,573 Rls. 15,476,080 $
49 1383 آلمان 84388000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي تهيه ياتوليدصنعتيغذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 358,118 130,217,406,068 Rls. 15,319,695 $
50 1383 آلمان 84743900 ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 985,558 129,356,866,518 Rls. 15,218,455 $
51 1383 آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگيتاروپودباف برا ي پارچه بافيبه عرض بيش ا ز30,Cmا زنوع بدون ماكو 1,999,596 129,207,299,323 Rls. 15,200,859 $
52 1383 آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري 61,121 124,600,936,996 Rls. 14,658,934 $
53 1383 آلمان 04021010 شيرخشك ا طفال در بسته بنديهاي تحت خلا و يك كيلوگرم كمتر 3,530,844 124,530,209,669 Rls. 14,650,613 $
54 1383 آلمان 98870444 برا ي توليدكاميون و كاميونت با ساخت دا خل 41% وبيشتربجزموتورگيربكس ا كسل و... 2,476,531 124,121,893,130 Rls. 14,602,576 $
55 1383 آلمان 84303900 ماشين, لات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل )غيرخودرو( 588,120 122,698,989,243 Rls. 14,435,175 $
56 1383 آلمان 24022000 سيگار حاوي توتون 894,519 120,717,307,851 Rls. 14,202,036 $
57 1383 آلمان 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, باظرفيت جابجائيقدرت بيشترا ز10000 كيلوولت, مپر 1,938,391 118,532,008,064 Rls. 13,944,942 $
58 1383 آلمان 87033240 باحجم سيلندر 3000سانتي مترمكعب وبيشتر 604,890 117,336,350,495 Rls. 13,804,277 $
59 1383 آلمان 73090000 مخزن, منبع... )غيرا زبرا ي گاز(,ا ز,هن ياا زفولاد,بيش ا ز300ليتر. 1,562,628 116,209,804,191 Rls. 13,671,742 $
60 1383 آلمان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيك, ا ز,كريليك يامد,كريليك. 7,266,474 115,132,816,364 Rls. 13,545,037 $
61 1383 آلمان 85389090 سايرا جزا وقطعات 279,479 113,438,314,229 Rls. 13,345,684 $
62 1383 آلمان 98870443 برا ي توليدكاميون و كاميونت با ساخت دا خل 31%ا لي40%وبيشتربجزموتورگيربكس ا كسل و 4,475,539 109,596,092,058 Rls. 12,893,658 $
63 1383 آلمان 84068100 توربينهاي بخار,ب غيرا ز,نهائيكه برا ي وسايل نقليه, بيبكارميرودبقدرت بيشترا ز40مگاوا ت 269,115 109,498,281,356 Rls. 12,882,151 $
64 1383 آلمان 98870441 برا ي توليدكاميون و كاميونت با ساخت دا خل 14% 1,091,873 108,364,623,192 Rls. 12,748,779 $
65 1383 آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري )قالب ريزي (ا زنوعيكه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 5,443,999 107,164,956,891 Rls. 12,607,642 $
66 1383 آلمان 84793000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي عمل, وردن چوب ياچوب پنبه, بانحوه عمل خاص. 2,268,042 106,123,860,441 Rls. 12,485,160 $
67 1383 آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات ا قلام رديفهاي 84149010 لغايت 84149040 349,152 104,906,216,005 Rls. 12,341,908 $
68 1383 آلمان 84602900 ماشين هاي سنگ زنيبرا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,بادقت تا01/0ميليمتر 231,335 102,879,065,162 Rls. 12,103,419 $
69 1383 آلمان 84813000 شيريكطرفه. 768,892 102,289,454,734 Rls. 12,034,054 $
70 1383 آلمان 72104900 ,--هن يافولادتخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mm,بكاري شده ياا ندودشده باروي... غيرمذكوردرجاي 12,804,652 101,829,039,887 Rls. 11,979,887 $
71 1383 آلمان 98870230 قطعات برا ي توليدا توومينيبوس به ا ستثناي لاستيك باساخت دا خل 14%ا لي50%بجزموتورگيربكس 528,280 101,317,387,941 Rls. 11,919,693 $
72 1383 آلمان 85252040 گوشي تلفن همرا ه 76,158 98,353,922,405 Rls. 11,571,050 $
73 1383 آلمان 84821000 بلبرينگ. 583,029 97,459,371,487 Rls. 11,465,808 $
74 1383 آلمان 84791000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي كارهاي عمومي,ساختماني,...بانحوه عمل خاص. 1,187,057 97,265,888,239 Rls. 11,443,046 $
75 1383 آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل 524,126 95,032,129,206 Rls. 11,180,250 $
76 1383 آلمان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 379,452 93,533,632,524 Rls. 11,003,957 $
77 1383 آلمان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 80,454 91,202,035,011 Rls. 10,729,651 $
78 1383 آلمان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقيبرا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره. 1,534,411 88,203,687,713 Rls. 10,376,904 $
79 1383 آلمان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج )غيرا زفولادزنگ نزن (. 33,689,689 86,336,048,173 Rls. 10,157,182 $
80 1383 آلمان 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي )غيرا زا جزا ءوقطعات توربوجت هاوتوربوپرا پلرها( 97,021 85,671,836,642 Rls. 10,079,040 $
81 1383 آلمان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 595,118 85,006,124,804 Rls. 10,000,721 $
82 1383 آلمان 84775900 ماشين, لات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دا دن كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره, غيرمذكوردرجاي دي 405,426 82,002,449,528 Rls. 9,647,347 $
83 1383 آلمان 90318090 ساير, لات و وسايل و ماشين هاي سنجش كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 204,093 81,765,564,574 Rls. 9,619,478 $
84 1383 آلمان 38249090 ساير فر,ورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 2,665,744 79,001,685,730 Rls. 9,294,316 $
85 1383 آلمان 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 376,418 76,944,817,101 Rls. 9,052,331 $
86 1383 آلمان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت )غيرا زغلتك ها( 158,812 75,872,163,435 Rls. 8,926,137 $
87 1383 آلمان 84295190 بيل مكانيكي وگودبردا ر 1,219,290 75,863,853,676 Rls. 8,925,159 $
88 1383 آلمان 87086029 سايرا جزا وقطعات محورهاي غيرمحرك بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري سوا ري كاروا نت ترا كتو 1,120,996 75,803,176,094 Rls. 8,918,021 $
89 1383 آلمان 84082090 سايرموتورهابجزموتورهاي رديف 84082010و84082020 484,831 74,256,606,091 Rls. 8,736,071 $
90 1383 آلمان 72021990 دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا كمترا ز 2درصد وزني كربن ساير ا بعاد 5,762,480 74,045,140,912 Rls. 8,711,193 $
91 1383 آلمان 29291000 ا يزوسيانات ها 4,196,425 73,670,478,504 Rls. 8,667,115 $
92 1383 آلمان 98870424 برا ي توليدخودرو و وا نت با ساخت دا خل 73%ا لي 83% بجز لاستيك 901,134 72,483,585,335 Rls. 8,527,481 $
93 1383 آلمان 87089419 سايرجعبه فرمانهابغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري سوا ري كاري وا نت وترا كتوركشا 365,491 71,266,545,029 Rls. 8,384,299 $
94 1383 آلمان 84812000 شيربرا ي كنترل ا نتقالات ا ولئوهيدروليكيياپنوماتيكي. 407,061 70,475,287,859 Rls. 8,291,210 $
95 1383 آلمان 89052000 سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 2,419,364 70,210,481,590 Rls. 8,260,057 $
96 1383 آلمان 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب 385,272 69,491,472,319 Rls. 8,175,467 $
97 1383 آلمان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, و 1,158,905 69,356,883,658 Rls. 8,159,633 $
98 1383 آلمان 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيك. 602,508 68,191,237,739 Rls. 8,022,499 $
99 1383 آلمان 85179000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا تلگرا في 36,578 67,938,325,050 Rls. 7,992,744 $
100 1383 آلمان 84089000 موتورهاي پيستونيدرون سوزترا كمي-ا حترا قيكه درجاي ديگرمذكورنباشد. 490,207 67,881,036,063 Rls. 7,986,004 $
101 1383 آلمان 24031000 توتون و تنباكو برا ي پيپ با پيچيدن سيگار حتي حاوي بدل توتون يا تنباكو 1,605,040 67,684,840,157 Rls. 7,962,922 $
102 1383 آلمان 84133000 تلمبه هاي سوخت, موا دروا ن كننده يا,بگون هاي سردكننده موتورهاي پيستونيدرون سوز 133,381 66,949,956,964 Rls. 7,876,466 $
103 1383 آلمان 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده, را يشي وبهدا شتي 617,165 66,372,607,120 Rls. 7,808,542 $
104 1383 آلمان 82073000 ا بزا رهاي تعويضيبرا ي پرس كردن, منگنه كردن ياپانچ كردن. 250,949 65,798,366,432 Rls. 7,740,984 $
105 1383 آلمان 23012000 ,-رد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ك ا نسان 11,514,602 65,724,540,947 Rls. 7,732,299 $
106 1383 آلمان 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده, غشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115900 822,403 65,355,523,550 Rls. 7,688,885 $
107 1383 آلمان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدنيبرا ي كاكردن روي كائوچوياموا دپلاستيكيوغيره. 311,131 64,272,371,593 Rls. 7,561,455 $
108 1383 آلمان 30039090 ساير دا روهاغيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رند 66,207 63,683,284,063 Rls. 7,492,151 $
109 1383 آلمان 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 91,272 63,045,723,207 Rls. 7,417,144 $
110 1383 آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگيموا دنسجي 804,326 62,943,630,044 Rls. 7,405,133 $
111 1383 آلمان 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي وغيره 512,130 62,534,834,787 Rls. 7,357,039 $
112 1383 آلمان 85072010 ا ز نوع سربسته )sealed( 150,250 62,059,434,642 Rls. 7,301,110 $
113 1383 آلمان 84435900 ماشين, لات ودستگاههاي چاپ, كه درجاي ديكرمذكورنباشد 306,250 61,801,254,958 Rls. 7,270,736 $
114 1383 آلمان 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري )همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن ومسابقه ( 1,959,616 61,546,425,724 Rls. 7,240,756 $
115 1383 آلمان 84411000 ماشينهاي برش 362,371 61,171,511,802 Rls. 7,196,648 $
116 1383 آلمان 86040000 وسائطنقليه تعميرونگهدا ري ياسرويس را ه, هن ياترا موا وحتيخودرو)مثلا,وا گن كارگاه و... 488,044 61,100,721,898 Rls. 7,188,320 $
117 1383 آلمان 84138120 تملبه هاي تزريقي 138,930 60,971,922,083 Rls. 7,173,167 $
118 1383 آلمان 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,,ئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعيودرمان تنفس 38,239 60,806,591,259 Rls. 7,153,717 $
119 1383 آلمان 30043990 ساير دا روهايي كه توليد دا خلي ندا رند 64,703 59,707,246,391 Rls. 7,024,382 $
120 1383 آلمان 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 848,465 59,156,394,040 Rls. 6,959,576 $
121 1383 آلمان 84392000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي ساختن كاغذيامقوا 1,375,582 58,334,443,320 Rls. 6,862,876 $
122 1383 آلمان 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 428,677 55,820,878,346 Rls. 6,567,162 $
123 1383 آلمان 26011100 سنگ هاي )كلوخه هاي (, هن بهم فشرده نشده و كنسانتره هاي, ن 144,275,672 54,306,670,064 Rls. 6,389,020 $
124 1383 آلمان 39041020 ا مولسيون 5,879,800 53,745,122,717 Rls. 6,322,956 $
125 1383 آلمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار 368,655 53,369,072,147 Rls. 6,278,714 $
126 1383 آلمان 84440000 ماشين هاي ا لكترودينگ, كشش.... يابرش موا دنسجيسنتتيك يامصنوعي 244,980 52,232,552,913 Rls. 6,145,006 $
127 1383 آلمان 84212100 ماشين, لات ودستگاههابرا ي ا زصافيگذرا ندن ياتصفيه كردن, ب 282,765 51,289,637,716 Rls. 6,034,075 $
128 1383 آلمان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين, لات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 329,115 50,971,409,772 Rls. 5,996,636 $
129 1383 آلمان 84143090 سايرا قلام بجزا قلام رديفهاي 84143010و84143020و84143030و84143040 560,303 49,841,106,263 Rls. 5,863,660 $
130 1383 آلمان 39219010 نوا رلبه وروكش ا ورا ق فشرده چوبي,غشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد)رزينهاي, 1,175,176 49,807,502,972 Rls. 5,859,706 $
131 1383 آلمان 84342000 ماشين, لات ودستگاههاي تهيه لبنيات 144,204 49,398,590,787 Rls. 5,811,599 $
132 1383 آلمان 73061000 لوله كه برا ي خطوطنفت ياگازبكارميروندا ز,هن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده. 6,034,369 49,033,683,891 Rls. 5,768,669 $
133 1383 آلمان 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي 113,914 48,907,661,370 Rls. 5,753,843 $
134 1383 آلمان 90181200 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري ا سكن ا ولترا سونيك )ا سكانر( 19,201 48,605,459,560 Rls. 5,718,289 $
135 1383 آلمان 32061190 پيگمان هاوفر,ورده هاي حاوي كمترا ز80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 2,791,000 48,551,722,403 Rls. 5,711,967 $
136 1383 آلمان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات صنعتيبرا ي تهيه ياتوليدغذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 136,997 47,920,641,707 Rls. 5,637,723 $
137 1383 آلمان 72139110 به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 11,931,614 47,894,161,450 Rls. 5,634,607 $
138 1383 آلمان 72092700 ,--هن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0وحدا كثر1mm 9,127,677 47,833,962,500 Rls. 5,627,525 $
139 1383 آلمان 84248990 سايروسايل بجز پاشنده مخصوص ظروف ا سپري 483,267 47,611,579,113 Rls. 5,601,362 $
140 1383 آلمان 84138190 سايرتلمبه هابجزرديفهاي 84138110و84138120 137,809 47,287,117,246 Rls. 5,563,190 $
141 1383 آلمان 48119000 كاغذومقوا, قشرزده, ا ندوده,, غشته و...درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي دي 1,772,864 46,806,599,128 Rls. 5,506,659 $
142 1383 آلمان 74031300 شمش كوچك ا زمس تصفيه شده. 1,453,127 46,680,449,776 Rls. 5,491,818 $
143 1383 آلمان 85359000 سايردستگاههابرا ي قطع و وصل و...مدا رهاي برقي,برا ي بيشترا ز V1000, غيرمذكوردرجاي دي 72,799 45,976,475,561 Rls. 5,408,997 $
144 1383 آلمان 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاهها,فاقدا تصالات برقي,...كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 45,928 45,943,035,552 Rls. 5,405,063 $
145 1383 آلمان 90262000 ,-لات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 61,326 45,560,054,720 Rls. 5,360,006 $
146 1383 آلمان 72202000 فولادزنگ نزن سردنوردشده باپهناي كمترا ز600.mm 2,333,314 44,535,747,700 Rls. 5,239,500 $
147 1383 آلمان 90318020 ا نوا ع حسگرSENSOR 28,290 43,756,737,506 Rls. 5,147,851 $
148 1383 آلمان 88033000 ا جزا ءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهوا پيماياهليكوپتر. 20,882 43,055,384,703 Rls. 5,065,339 $
149 1383 آلمان 84051000 مولدهاي گازهوا ياگاز,ب, مولدهاي گازا ستيلن, وغيره, 230,722 42,777,550,298 Rls. 5,032,653 $
150 1383 آلمان 72091600 ,--هن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت حدا قل 1 mmوكمترا ز3 8,890,605 42,307,046,824 Rls. 4,977,300 $
151 1383 آلمان 84839000 ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 136,557 42,273,907,769 Rls. 4,973,401 $
152 1383 آلمان 84471200 ماشين هاي كشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 101,297 41,745,853,620 Rls. 4,911,277 $
153 1383 آلمان 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 239,463 41,448,408,731 Rls. 4,876,283 $
154 1383 آلمان 84381000 ماشين, لات نانوا يييانان شيرينيپزي, بيسكويت سازي وماشين, لات توليدماكاروني,ا سپاگتيوغيره 92,168 40,601,798,005 Rls. 4,776,682 $
155 1383 آلمان 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 226,717 40,449,864,161 Rls. 4,758,808 $
156 1383 آلمان 84672990 ساير ا بزا رهاي برقي و دستي 176,232 40,378,064,229 Rls. 4,750,360 $
157 1383 آلمان 85030090 سايرا جزا وقطعات 392,025 40,064,064,830 Rls. 4,713,419 $
158 1383 آلمان 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6-, به ا شكال ا بتدا ئي 1,995,904 39,924,578,206 Rls. 4,697,009 $
159 1383 آلمان 94012000 نشيمنهاا زا نوا عيكه برا ي وسايط نقليه موتوري زمينيموردا ستفاده قرا رميگيرند 197,424 39,873,532,422 Rls. 4,691,004 $
160 1383 آلمان 84222000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف 370,123 39,845,900,043 Rls. 4,687,753 $
161 1383 آلمان 84123100 موتورهاوماشين هاي محرك پنوماتيك, باحركت خطي)سيلندرها( 12,649 39,763,410,436 Rls. 4,678,048 $
162 1383 آلمان 90278090 ساير,لات دستگاهاي تجزيه فيزيكيوشيمياييسنجش ويسكوزيته تخلل ا نبساطهمانندكه تشعشعات ا پ 24,711 39,588,999,846 Rls. 4,657,529 $
163 1383 آلمان 85143000 كوره هاي صنعتي يا,زمايشگاهي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 498,082 38,847,291,582 Rls. 4,570,270 $
164 1383 آلمان 84082010 گازسوز 158,544 38,835,001,000 Rls. 4,568,824 $
165 1383 آلمان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات بوژي, غيره لكوموتيوهاي را ه, هن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه, هن 1,521,965 38,764,992,038 Rls. 4,560,587 $
166 1383 آلمان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشيا ز,هن ياا زفولاد)باستثناءفولادزنگ نزن (,كه درجاي ديگرذكرنشده. 525,103 38,595,968,898 Rls. 4,540,702 $
167 1383 آلمان 85369090 سايردستگاهها 92,313 38,541,062,047 Rls. 4,534,243 $
168 1383 آلمان 86090000 كانتينرها)ا زجمله كانتينرهاترا بري سيالات (مخصوصاطرا حيشده وبرا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 6,765,724 38,491,764,742 Rls. 4,528,443 $
169 1383 آلمان 84118100 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت حدا كثر5000كيلووا ت 9,756 38,392,654,832 Rls. 4,516,783 $
170 1383 آلمان 30041090 دا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات, نها كه توليد دا خلي ندا رند 89,242 38,368,746,834 Rls. 4,513,970 $
171 1383 آلمان 76072090 سايرورق هاي, لومينيوم 1,048,797 38,292,088,345 Rls. 4,504,952 $
172 1383 آلمان 12091000 تخم چغندر قند 80,947 38,195,414,978 Rls. 4,493,578 $
173 1383 آلمان 84213990 سايرفيلترهاي گازي بجزكالاهاي رديف 84213910 141,417 37,777,978,104 Rls. 4,444,468 $
174 1383 آلمان 26011200 سنگ هاي )كلوخه هاي (, هن بهم فشرده شده و كنسانتره هاي, ن 55,430,836 37,666,179,998 Rls. 4,431,315 $
175 1383 آلمان 85352190 ساير قطع كننده هاي خودكار مدا ر 102,296 37,511,989,641 Rls. 4,413,175 $
176 1383 آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوطكردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,. ..بانحوه عمل خاص. 136,007 37,278,748,699 Rls. 4,385,735 $
177 1383 آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو 215,882 37,009,925,094 Rls. 4,354,109 $
178 1383 آلمان 84149010 برا ي ا نوا ع بادزن 149,546 36,785,378,126 Rls. 4,327,692 $
179 1383 آلمان 84269900 جرثقيل هاي دريك )shipsderricks(,جرثقيل ها,وغيره, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 119,056 36,558,682,107 Rls. 4,301,021 $
180 1383 آلمان 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 420,354 36,531,778,739 Rls. 4,297,856 $
181 1383 آلمان 37011000 صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , برا ي ا شعه ا يكس , عكسبردا ري نشده 260,140 36,526,734,683 Rls. 4,297,263 $
182 1383 آلمان 84198990 ساير ماشين, لات مجموعه ماشين, لات وا دوا ت برا ي عمل, وردن موا د 125,565 36,152,995,796 Rls. 4,253,294 $
183 1383 آلمان 10063090 برنج نيمه وياكامل سفيد شده حتي صيقل يابرا ق شده دا را ي توسط غيردولت 14,710,266 35,847,268,763 Rls. 4,217,326 $
184 1383 آلمان 84518000 ماشين هاي چلاندن,, هارزدن, پردا خت كردن..... نخ هاي نسجي,پارچه..... 147,239 35,602,051,773 Rls. 4,188,477 $
185 1383 آلمان 72099000 ,-هن يافولادغيرممزوج تخت ياسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروكش,, بكاري ياا ندودنشده, كه د 6,788,249 35,421,628,786 Rls. 4,167,250 $
186 1383 آلمان 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن )ا زجمله پرس ها(كه درجاي ديگرمذكورنباشد 544,467 35,243,400,271 Rls. 4,146,282 $
187 1383 آلمان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاوكنورتيسورهاي ا ستاتيك 550,024 35,155,552,863 Rls. 4,135,947 $
188 1383 آلمان 87042190 سايروسايط نقليه موتوري برا ي حمل ونقل كالاباوزن ناخالص ا ز 5/3تن به بالا تا حدا كثر 5 353,565 35,034,372,306 Rls. 4,121,691 $
189 1383 آلمان 72082700 ,-هن يافولادتخت ياگرم نوردشده, بشكل طومار,ياپهناي 600 mmيابيشتر,پيكله 7,360,760 34,601,935,706 Rls. 4,070,816 $
190 1383 آلمان 84211900 ماشينهاي گريزا زمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 119,387 34,193,234,009 Rls. 4,022,733 $
191 1383 آلمان 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توكردن )ا زجمله پرسهاي دا غ برا ي چسباندن دوشيئينسجيبهمديگردرحالت ذوب ( 159,554 33,942,185,288 Rls. 3,993,198 $
192 1383 آلمان 85023990 سايرمجموعه مولدها 101,139 33,765,923,465 Rls. 3,972,462 $
193 1383 آلمان 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدكردن يارنگ كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 155,173 33,264,143,016 Rls. 3,913,429 $
194 1383 آلمان 84541000 كنورتيسورا زنوعيكه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 24,718 33,151,339,794 Rls. 3,900,158 $
195 1383 آلمان 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 486,579 32,959,265,423 Rls. 3,877,561 $
196 1383 آلمان 84751000 ماشين هابرا ي سوا ركردن لامپ, لوله... ا لكتريكيدرغلاف شيشه ا ي. 78,211 32,670,250,512 Rls. 3,843,559 $
197 1383 آلمان 76082000 لوله ا ز,لومينيوم ممزوج. 384,053 32,530,741,120 Rls. 3,827,146 $
198 1383 آلمان 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات ,نها ,مخلوط نشده 276,105 32,086,099,438 Rls. 3,774,835 $
199 1383 آلمان 84834090 ساير وسايل و, لات ا نتقال نيرو بجزكالاي رديف 84834010 139,970 32,030,346,697 Rls. 3,768,276 $
200 1383 آلمان 84571000 دستگاه متمركزماشين كاري برا ي كاركردن روي فلزا ت 270,540 31,859,136,965 Rls. 3,748,134 $
مجموع کل
28,428,122,494,103 ريال
مجموع کل
3,344,484,999 دلار