آمار کل " واردات از" کشور "آذربايجان" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 آذربايجان 27101110 بنزين 89,954,087 308,927,299,270 Rls. 36,344,388 $
2 1383 آذربايجان 72162100 پروفيل بامقطعL ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 43,438,485 158,449,671,238 Rls. 18,641,138 $
3 1383 آذربايجان 72061000 شمش ا ز,هن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 36,974,693 118,697,228,207 Rls. 13,964,380 $
4 1383 آذربايجان 27101190 ساير روغنهاي سبك وفر,ورده ها 43,016,247 107,295,950,523 Rls. 12,623,053 $
5 1383 آذربايجان 76011000 ,-لومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 6,411,026 103,949,246,518 Rls. 12,229,323 $
6 1383 آذربايجان 72163100 پروفيل بامقطعU ا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 25,022,957 87,624,171,867 Rls. 10,308,726 $
7 1383 آذربايجان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 11,790,160 42,676,484,804 Rls. 5,020,763 $
8 1383 آذربايجان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 30,294,567 42,178,038,584 Rls. 4,962,122 $
9 1383 آذربايجان 72071200 محصولات نيمه تمام ا ز,هن يافولاد,دا را ي كمترا ز25/0%كربن, بامقطع مربع مستطيل. 4,553,370 14,257,317,789 Rls. 1,677,332 $
10 1383 آذربايجان 84463000 ماشين هاي بافندگيتاروپودباف برا ي پارچه بافيبه عرض بيش ا ز30,Cmا زنوع بدون ماكو 719,044 9,014,148,000 Rls. 1,060,488 $
11 1383 آذربايجان 70193200 ورق نازك نبافته )Voiles(,ا زا لياف شيشه )ا زجمله پشم شيشه (. 721,963 8,429,401,562 Rls. 991,694 $
12 1383 آذربايجان 76012000 ,-لياژهاي, لومينيوم, كارنشده. 668,860 8,301,713,047 Rls. 976,672 $
13 1383 آذربايجان 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم 1,282,345 6,213,432,129 Rls. 730,992 $
14 1383 آذربايجان 72071900 محصولات نيمه تمام ا ز,هن يافولادغيرممزوج دا را ي كمترا ز25/0%كربن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,610,600 6,143,142,038 Rls. 722,723 $
15 1383 آذربايجان 72142000 ميله هاي, هنييافولادي, گرم نوردشده... تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,936,830 5,021,613,566 Rls. 590,778 $
16 1383 آذربايجان 76020000 قرا ضه وضايعات, لومينيوم. 469,816 4,671,310,558 Rls. 549,566 $
17 1383 آذربايجان 39011019 پلي ا تيلن باچگالي كمتر ا ز 94%يه غيرا ز نوع خطي وپودري 510,238 3,334,255,761 Rls. 392,265 $
18 1383 آذربايجان 23061000 كنجاله و ساير ,خال هاي همانند ,ا ز پنبه دا نه 3,709,024 2,731,093,610 Rls. 321,305 $
19 1383 آذربايجان 12072000 دا نه پنبه 2,139,236 2,321,799,255 Rls. 273,153 $
20 1383 آذربايجان 70133190 ساخته شده بصورت ماشيني 125,381 2,012,633,031 Rls. 236,780 $
21 1383 آذربايجان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده برا ي فلزا ت 54,975 1,993,733,168 Rls. 234,557 $
22 1383 آذربايجان 87032320 باحجم سيلندربيش ا ز 2000سانتي مترمكعب تاحدا كثر 2500سانتي متر مكعب 6,000 1,949,864,827 Rls. 229,396 $
23 1383 آذربايجان 39011049 پلي ا تلين گريدتزريقي با چگالي كمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 285,895 1,928,084,346 Rls. 226,833 $
24 1383 آذربايجان 07112000 زيتون محفوظ شده به طور موقت , كه بهمان حالت بلاوا سطه قابل خوردن نباشد 603,000 1,708,166,065 Rls. 200,961 $
25 1383 آذربايجان 50020000 ا بريشم خام ) نتابيده (. 40,229 1,410,223,414 Rls. 165,909 $
26 1383 آذربايجان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج )غيرا زفولادزنگ نزن (. 1,218,510 1,383,417,869 Rls. 162,755 $
27 1383 آذربايجان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتيمونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 1,154,735 1,314,353,900 Rls. 154,630 $
28 1383 آذربايجان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي كمترا ز94 %به جز نوع پودري 124,085 1,265,276,799 Rls. 148,856 $
29 1383 آذربايجان 70131000 ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,,شپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده. 98,114 1,245,023,084 Rls. 146,473 $
30 1383 آذربايجان 52010010 پنبه با طول تار29 ميلي متر وبالاتر 147,447 1,118,312,001 Rls. 131,566 $
31 1383 آذربايجان 72044900 قرا ضه وضايعات, هن. 785,162 1,117,669,314 Rls. 131,490 $
32 1383 آذربايجان 70193100 مت )Mat(نبافته ا زا لياف شيشه )ا زجمله پشم شيشه (.ؤ 93,473 1,025,120,175 Rls. 120,602 $
33 1383 آذربايجان 23023000 سبوس, فضولات و ساير, خال گندم 1,448,937 992,105,604 Rls. 116,718 $
34 1383 آذربايجان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 143,000 970,755,327 Rls. 114,207 $
35 1383 آذربايجان 72149900 ميله هاي, هنييافولادي, گرم نورد,گرم كشيده ياگرم ا كسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده. 263,230 958,053,838 Rls. 112,712 $
36 1383 آذربايجان 39041020 ا مولسيون 95,633 856,730,453 Rls. 100,792 $
37 1383 آذربايجان 72043000 قرا ضه وضايعات ا ز,هن يافولادپوشانده شده باقلع. 711,310 855,606,423 Rls. 100,660 $
38 1383 آذربايجان 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا ز,هن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 193,710 846,866,386 Rls. 99,631 $
39 1383 آذربايجان 15091000 روغن زيتون بكر 185,900 834,114,297 Rls. 98,131 $
40 1383 آذربايجان 34021190 سايرموا د,لي تانسيوا كتيف حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 114,114 812,664,454 Rls. 95,608 $
41 1383 آذربايجان 29051200 پروپان- 1-ا ل )ا لكل پروپيليك (وپروپان 2-ئول )ا لكل ا يزوپروپيليك ( 313,843 747,437,072 Rls. 87,934 $
42 1383 آذربايجان 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن خام )Iron cast(. 687,997 701,615,051 Rls. 82,543 $
43 1383 آذربايجان 87032400 وسائطنقليه باموتورپيستونيدرونسوزتناوبيجرقه ا ي- ا حترا قيباحجم سيلندربيش ا ز3000س م. 1,500 673,084,300 Rls. 79,186 $
44 1383 آذربايجان 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 49,200 671,954,743 Rls. 79,054 $
45 1383 آذربايجان 74032100 برنج, بصورت كارنشده. 55,220 666,865,886 Rls. 78,455 $
46 1383 آذربايجان 84621000 ماشين هاي, هنگري يامنگنه كاري قالبي)ا زجمله پرس ها(وچكش ها 161,950 656,959,416 Rls. 77,289 $
47 1383 آذربايجان 44079200 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... 616,420 624,283,336 Rls. 73,445 $
48 1383 آذربايجان 44091000 چوب ا زتيره كاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي, ن بطورپيوسته كارشده باشد 174,114 616,626,025 Rls. 72,544 $
49 1383 آذربايجان 84451100 ماشين هاي حلاجي)machines Carding( 24,000 603,909,600 Rls. 71,048 $
50 1383 آذربايجان 96132000 فندك جيبي,گازي, قابل پركردن. 35,053 560,045,087 Rls. 65,888 $
51 1383 آذربايجان 38249090 ساير فر,ورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 212,291 529,107,404 Rls. 62,248 $
52 1383 آذربايجان 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 46,700 515,107,449 Rls. 60,601 $
53 1383 آذربايجان 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 76,220 444,010,645 Rls. 52,237 $
54 1383 آذربايجان 84223000 ماشين, لات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها 29,210 441,241,523 Rls. 51,911 $
55 1383 آذربايجان 73043900 لوله هاوپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,مدور,كه درجاي ديگرذكرنشده. 107,650 414,740,292 Rls. 48,793 $
56 1383 آذربايجان 44083900 ورق هاي روكش وورق هاي لائيبرا ي تخته هاي چندلا,بضخامت حدا كثرmm6ا زچوبهاي گرمسيري مذكوردرياد 27,210 390,219,023 Rls. 45,908 $
57 1383 آذربايجان 73044900 لوله هاوپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,مدوركه درجاي ديگرذكرنشده. 88,958 388,801,715 Rls. 45,741 $
58 1383 آذربايجان 84099910 برا ي موتورهاي صنعتي 47,390 345,860,181 Rls. 40,689 $
59 1383 آذربايجان 41012000 پوست خام بصورت كامل وزن هرجلد,ن صرفاخشك بيشتر8kgنمك زده خشك بيشتر10kgتازه ترنحوديگربي 62,430 341,771,496 Rls. 40,208 $
60 1383 آذربايجان 84261100 جرثقيل هاي سقفيريليروي تكيه گاه ثابت 27,330 337,619,028 Rls. 39,720 $
61 1383 آذربايجان 39011011 به صورت پودر 60,900 323,121,947 Rls. 38,014 $
62 1383 آذربايجان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 50,997 301,473,921 Rls. 35,468 $
63 1383 آذربايجان 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 3,565 294,708,031 Rls. 34,672 $
64 1383 آذربايجان 61091000 تيشرت وزيرپوش چسبان وهمانند,كشباف, ا زپنبه 4,008 289,886,879 Rls. 34,104 $
65 1383 آذربايجان 96131000 فندك جيبي,گازي, غيرقابل پركردن. 15,359 273,516,450 Rls. 32,178 $
66 1383 آذربايجان 61062000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, كشباف, ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي. 11,240 269,625,949 Rls. 31,721 $
67 1383 آذربايجان 73110000 ظروف برا ي گازهاي فشرده يامايع شده, ا ز,هن ياا زفولاد. 39,830 257,058,713 Rls. 30,242 $
68 1383 آذربايجان 72085210 ,---هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 1850 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي 68,450 251,572,704 Rls. 29,597 $
69 1383 آذربايجان 84831020 مربوط به خودروهاي ا توبوس ميني بوس كاميون كاميونت ماشين, لات را هسازي و كشاورزي 23,460 250,144,150 Rls. 29,429 $
70 1383 آذربايجان 84581100 ماشين ترا ش ا فقيبرا ي بردا شتن فلزباكنترل شماره ا ي: 19,500 248,949,960 Rls. 29,288 $
71 1383 آذربايجان 28353900 پليفسفات ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 49,620 243,598,920 Rls. 28,659 $
72 1383 آذربايجان 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني)ا زجمله تيغه هاي تكميل نشده بشكل نوا ر(. 2,840 240,009,387 Rls. 28,236 $
73 1383 آذربايجان 72149100 ميله هاي, هنييافولادي, گرم نوردشده... بامقطعX مربع مستطيل )غيرا زمربع (. 69,510 239,163,318 Rls. 28,137 $
74 1383 آذربايجان 84581900 ماشين ترا ش ا فقيبرا ي بردا شتن فلز)غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ( 48,010 226,002,348 Rls. 26,589 $
75 1383 آذربايجان 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شكال ا بتدا يي غيرمذكوردر جاي ديگر 24,000 224,571,312 Rls. 26,420 $
76 1383 آذربايجان 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيك. 19,330 222,816,469 Rls. 26,214 $
77 1383 آذربايجان 85365090 سايركليدها 7,276 221,430,837 Rls. 26,051 $
78 1383 آذربايجان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,)غيرا زا نوا ع كنترل شماره ا ي ( 41,560 208,625,131 Rls. 24,544 $
79 1383 آذربايجان 84672100 مته ا ز هر نوع 1,670 206,199,041 Rls. 24,259 $
80 1383 آذربايجان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدنيبرا ي كاكردن روي كائوچوياموا دپلاستيكيوغيره. 9,360 202,862,751 Rls. 23,866 $
81 1383 آذربايجان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقيبرا ي كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي,وغيره. 18,600 201,657,169 Rls. 23,724 $
82 1383 آذربايجان 72085110 ,---هن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميليم 49,430 200,927,759 Rls. 23,639 $
83 1383 آذربايجان 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره كاج 175,080 197,799,515 Rls. 23,271 $
84 1383 آذربايجان 62046100 شلوا رحتيبابندوپيش بند,شلوا ركوتاه, زنانه يادخترا نه ا زپشم ياموي نرم 6,495 193,190,289 Rls. 22,728 $
85 1383 آذربايجان 72283000 ميله هاا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده, كشيده شده ياا كسترودشده. 39,920 189,839,960 Rls. 22,334 $
86 1383 آذربايجان 84248990 سايروسايل بجز پاشنده مخصوص ظروف ا سپري 16,200 183,392,736 Rls. 21,576 $
87 1383 آذربايجان 62021200 پالتوونيم پالتوومانتو,ردا, شنل وشنل باشلق دا ر,زنانه يادخترا نه ا زپنبه. 5,986 182,539,869 Rls. 21,475 $
88 1383 آذربايجان 84289000 ماشين, لات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 12,860 176,295,179 Rls. 20,741 $
89 1383 آذربايجان 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 8,079 174,405,162 Rls. 20,518 $
90 1383 آذربايجان 72071100 محصولات نيمه تمام ا ز,هن يافولاد,دا را ي كمترا ز25/0%كربن, بامقطع چهارگوش. 41,120 172,616,332 Rls. 20,308 $
91 1383 آذربايجان 78020000 قرا ضه وضايعات سرب. 37,627 165,948,212 Rls. 19,523 $
92 1383 آذربايجان 73202010 فنر پيچشي مخصوص نوا ر ويدئو 36,790 162,409,498 Rls. 19,107 $
93 1383 آذربايجان 73021000 خطوطرا ه, هن ا ز,هن ياا زفولاد. 66,150 159,203,072 Rls. 18,730 $
94 1383 آذربايجان 85030090 سايرا جزا وقطعات 19,960 158,708,786 Rls. 18,672 $
95 1383 آذربايجان 62063000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زپنبه:. 4,422 158,010,992 Rls. 18,590 $
96 1383 آذربايجان 34022020 پودريا مايع لباسشويي ماشيني 31,000 156,812,328 Rls. 18,449 $
97 1383 آذربايجان 84743900 ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 43,110 155,050,020 Rls. 18,241 $
98 1383 آذربايجان 62053000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي. 15,805 154,604,111 Rls. 18,189 $
99 1383 آذربايجان 84431900 ماشين, لات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 34,250 153,771,275 Rls. 18,091 $
100 1383 آذربايجان 84148090 سايركمپرسورها بجزرديف 84148010 3,940 153,028,238 Rls. 18,003 $
101 1383 آذربايجان 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 841580 3,050 152,428,629 Rls. 17,933 $
102 1383 آذربايجان 73090000 مخزن, منبع... )غيرا زبرا ي گاز(,ا ز,هن ياا زفولاد,بيش ا ز300ليتر. 17,470 149,797,199 Rls. 17,623 $
103 1383 آذربايجان 28151100 هيدرا كسيدسديم )سودسوز,ور(,جامد 80,000 145,221,760 Rls. 17,085 $
104 1383 آذربايجان 84201000 ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن )غيرا ز,نهائيكه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند( 53,500 144,634,093 Rls. 17,016 $
105 1383 آذربايجان 84793000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي عمل, وردن چوب ياچوب پنبه, بانحوه عمل خاص. 39,370 142,788,533 Rls. 16,799 $
106 1383 آذربايجان 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 32,270 141,278,926 Rls. 16,621 $
107 1383 آذربايجان 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن )همچنين پرس ها( 15,410 136,023,020 Rls. 16,003 $
108 1383 آذربايجان 84821000 بلبرينگ. 6,068 135,612,208 Rls. 15,954 $
109 1383 آذربايجان 85433000 ماشين هاودستگاههابرا ي, بكاري ا لكتريكي,ا لكتروليزياا لكتروفورز 2,550 135,490,216 Rls. 15,940 $
110 1383 آذربايجان 62046900 شلوا رحتيدا را ي بندوپيش بند,شلوا ركوتاه, زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجيغيرمذكوردرجاي 8,838 134,986,189 Rls. 15,881 $
111 1383 آذربايجان 87032310 باحجم سيلندربيش ا ز 1500 سانتيمترمكعب وحدا كثر 3000 سانتي مترمكعب 3,000 132,458,150 Rls. 15,583 $
112 1383 آذربايجان 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شكل سيستم 60 124,708,415 Rls. 14,672 $
113 1383 آذربايجان 39232190 سايركيسه 0كيسه كوچك ا زموا دپلاستيكي بجزكيسه خون 23,130 121,493,522 Rls. 14,293 $
114 1383 آذربايجان 72111990 سايرمحصولات تخت وكرم نوردشده ا ز,هن يا فولادغيرممزوج باضخامت بيش ا ز5/0ميليمت 39,160 120,767,910 Rls. 14,208 $
115 1383 آذربايجان 85479000 قطعات ا تصال عايق, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,برا ي دستگاههاي برقي,...لوله كشيكابل ها 210 118,811,262 Rls. 13,978 $
116 1383 آذربايجان 73051200 لوله ا ز,هن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زغيرمذكوردرجاي ديگربامقطعX مدور,باقطرخارجيبيش ا ز4/6 32,220 118,349,678 Rls. 13,923 $
117 1383 آذربايجان 84253130 ا نوا ع وينچ )hoists (باظرفيت 20تن وبالاتر 8,840 108,568,584 Rls. 12,773 $
118 1383 آذربايجان 74082900 مفتول ا ز,لياژمس كه درجاي ديگرگفته نشده. 3,400 108,560,249 Rls. 12,772 $
119 1383 آذربايجان 84378000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي, سياب كردن ياعمل, وردن غلات ياسبزيجات خشك كرده 6,710 108,442,444 Rls. 12,758 $
120 1383 آذربايجان 12060000 دا نه, فتابگردا ن , ساير دا نه و ميوه هاي روغن دا ر 78,400 106,162,044 Rls. 12,490 $
121 1383 آذربايجان 84133000 تلمبه هاي سوخت, موا دروا ن كننده يا,بگون هاي سردكننده موتورهاي پيستونيدرون سوز 7,029 103,960,228 Rls. 12,231 $
122 1383 آذربايجان 83024900 يرا ق, چفت وبست, غيره, برا ي در,پله كان ا زفلزمعمولي. 8,825 103,702,118 Rls. 12,200 $
123 1383 آذربايجان 34022090 سايرفر,ورده هاي تانسيو ا كتيف بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 2,200 101,587,038 Rls. 11,951 $
124 1383 آذربايجان 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 27,000 101,189,439 Rls. 11,905 $
125 1383 آذربايجان 15220000 دگرا ها,تفاله هاي ا جسام چرب يا موم هاي حيوا ني يا نباتي 104,200 101,099,760 Rls. 11,894 $
126 1383 آذربايجان 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده )باستثناءزنجيرغلتكي(ا ز,هن ياا زفولاد. 20,000 100,458,975 Rls. 11,819 $
127 1383 آذربايجان 90065200 ساير دوربينهاي عكاسي )غيرمذكور(بافيلمهاي به صورت رول باپهناي كمترا ز35ميليمتر 520 98,649,939 Rls. 11,606 $
128 1383 آذربايجان 84672990 ساير ا بزا رهاي برقي و دستي 788 97,544,120 Rls. 11,476 $
129 1383 آذربايجان 84748000 سايرماشين, لات ودستگاههابرا ي خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 12,000 96,427,617 Rls. 11,344 $
130 1383 آذربايجان 94033000 مبلهاي چوبي)غيرا زنشيمنها(ا زا نوا عيكه دردفاتركارموردا ستفاده قرا ر ميگيرند 57,400 95,408,171 Rls. 11,224 $
131 1383 آذربايجان 84543000 ماشين هاي ريخته گري )قالب ريزي (ا زنوعيكه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 21,000 94,270,141 Rls. 11,091 $
132 1383 آذربايجان 44039200 چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش )گونه FAGUS (به ا ستثناي, نهائي كه عمل, مده ا ند 95,100 93,885,117 Rls. 11,045 $
133 1383 آذربايجان 50079000 پارچه هاي تار و پود باف چاپ شده , دا را ي كمتر ا ز 85 درصد ا بريشم. 1,997 91,277,816 Rls. 10,739 $
134 1383 آذربايجان 84388000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي تهيه ياتوليدصنعتيغذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 7,900 91,123,984 Rls. 10,720 $
135 1383 آذربايجان 40021900 كائوچوي ا ستيرن- بوتادين; كائوچوي ا ستيرن- بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,500 89,866,142 Rls. 10,572 $
136 1383 آذربايجان 23040000 كنجاله و ساير ,خال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 40,000 87,650,000 Rls. 10,312 $
137 1383 آذربايجان 84522100 چرخهاي دوزندگيا توماتيك 2,240 87,364,600 Rls. 10,278 $
138 1383 آذربايجان 74031300 شمش كوچك ا زمس تصفيه شده. 5,900 84,747,411 Rls. 9,970 $
139 1383 آذربايجان 74031900 مس تصفيه شده, كه درجاي ديگرگفته نشده, بصورت كارنشده. 5,720 83,519,321 Rls. 9,826 $
140 1383 آذربايجان 94043000 كيسه خوا ب 6,750 80,695,350 Rls. 9,494 $
141 1383 آذربايجان 73044100 لوله هاوپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,مدورسردكشيده شده. 5,870 80,235,450 Rls. 9,439 $
142 1383 آذربايجان 87032100 وسائطنقليه باموتورپيستونيدرونسوزتناوبيجرقه ا ي- ا حترا قيباحجم سيلندرحدا كثر1000س م. 1,500 80,210,320 Rls. 9,437 $
143 1383 آذربايجان 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 8,890 79,683,205 Rls. 9,374 $
144 1383 آذربايجان 86012000 لكوموتيو و لكوترا كتورها با ا نباره هاي برقي 5,230 78,027,048 Rls. 9,180 $
145 1383 آذربايجان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو 14,626 78,025,721 Rls. 9,180 $
146 1383 آذربايجان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري. 1,680 76,121,410 Rls. 8,955 $
147 1383 آذربايجان 28461000 تركيبات سريوم 2,000 75,630,510 Rls. 8,898 $
148 1383 آذربايجان 29071100 فنل )هيدروكسي بنزن ( و ا ملاح, ن 7,425 74,671,531 Rls. 8,785 $
149 1383 آذربايجان 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب ),لترناتورها(به قدرت حدا كثر 75كيلوولت, مپرKVA 5,300 73,630,775 Rls. 8,662 $
150 1383 آذربايجان 84484900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي بافندگيتاروپود)looms(,غيرمذكوردرجاي ديگر 5,162 72,945,878 Rls. 8,582 $
151 1383 آذربايجان 84601900 ماشين هاي سنگ زنيسطوح تخت برا ي فلزا ت, بادقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد 10,000 72,415,114 Rls. 8,519 $
152 1383 آذربايجان 84132090 سايرتلمبه هاي رديف 841320بجز تلمبه هاي پزشكي )همووا ك ( 4,300 71,399,539 Rls. 8,400 $
153 1383 آذربايجان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا ز,هن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 2,800 68,610,495 Rls. 8,072 $
154 1383 آذربايجان 70133110 ساخته شده بصورت دستي 4,008 64,381,582 Rls. 7,574 $
155 1383 آذربايجان 84593900 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خليبرا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,000 62,432,421 Rls. 7,345 $
156 1383 آذربايجان 85065030 قوه هاي گرد)دكمه ا ي cell round ( 635 62,099,730 Rls. 7,306 $
157 1383 آذربايجان 84193100 خشك كننده هابرا ي محصولات كشاورزي 9,700 61,943,201 Rls. 7,287 $
158 1383 آذربايجان 74092900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زبرنج, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز15/0ميليمتر. 3,764 61,277,771 Rls. 7,209 $
159 1383 آذربايجان 74082100 مفتول برنجي. 3,590 56,494,207 Rls. 6,646 $
160 1383 آذربايجان 90142000 ,-لات ودستگاههاي ناوبري هوا ئي يا فضائي )غيرا زقطب نماها( 59 55,274,500 Rls. 6,503 $
161 1383 آذربايجان 84609090 سايرماشينهاي ا بزا ر 5,000 55,061,927 Rls. 6,478 $
162 1383 آذربايجان 28230000 ا كسيدهاي تيتان 6,100 54,818,347 Rls. 6,449 $
163 1383 آذربايجان 96081010 با جوهر خميري )خودكار( 1,413 53,053,549 Rls. 6,242 $
164 1383 آذربايجان 62021100 پالتو,ردا, شنل وشنل باشلق دا ر,زنانه يادخترا نه ا زپشم ياموي نرم 1,080 52,194,087 Rls. 6,140 $
165 1383 آذربايجان 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودكار 6,040 51,679,685 Rls. 6,080 $
166 1383 آذربايجان 84222000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف 8,000 51,046,800 Rls. 6,006 $
167 1383 آذربايجان 70133200 ا شياءشيشه ا ي سرميز,/شپزخانه )غيرا زليوا ن (,باضريب ا نبساط خطيحدا كثر5*1E0-6برحسب كلوي 3,160 50,167,534 Rls. 5,902 $
168 1383 آذربايجان 94035000 مبلهاي چوبي)غيرا زنشيمن ها(ا زا نوا عيكه درا تاق خوا ب موردا ستفاده قرا ر ميگيرند 21,735 50,158,431 Rls. 5,901 $
169 1383 آذربايجان 84399100 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 4,330 47,364,198 Rls. 5,572 $
170 1383 آذربايجان 84829100 گلوله, سوزن وغلتك. 2,600 46,340,112 Rls. 5,452 $
171 1383 آذربايجان 85365040 كليد فشاري )switch buttom push( 901 45,017,431 Rls. 5,296 $
172 1383 آذربايجان 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين )غيرا ز,نهائيكه دا را ي قسمت عامل ا زسرمت هاهستند(,ا زجم 1,800 44,624,712 Rls. 5,250 $
173 1383 آذربايجان 55121900 پارچه تاروپودباف, چاپ شده, رنگرزي شده ياا زنخ هاي رنگارنگ, باحدا قل 85%ا لياف غيريكسره پل 870 44,223,879 Rls. 5,203 $
174 1383 آذربايجان 28331900 سولفات سديم )باستثناي سولفات دي سديم ( 40,000 44,176,700 Rls. 5,197 $
175 1383 آذربايجان 64023000 كفش باسرپنجه فلزي, ا زكائوچوياا زموا دپلاستيك. 3,898 43,755,251 Rls. 5,148 $
176 1383 آذربايجان 84679100 ا جزا ءوقطعات ا ره زنجيري 1,163 43,155,751 Rls. 5,077 $
177 1383 آذربايجان 62121000 پستان بندوسينه بند. 1,741 43,009,547 Rls. 5,060 $
178 1383 آذربايجان 64035900 كفش باتخت ورويه ا زچرم طبيعي,كه قوزك پارا نميپوشاند. 600 42,114,350 Rls. 4,955 $
179 1383 آذربايجان 84623900 ماشين هاي قيچيكردن )ا زجمله پرس ها(,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 13,150 41,090,032 Rls. 4,834 $
180 1383 آذربايجان 84595900 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي)type-Knee(,برا ي فلزا ت )غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ( 3,600 39,887,380 Rls. 4,693 $
181 1383 آذربايجان 38130000 فر,ورده ها)تركيبات وخرج (برا ي دستگاه هاي, تش نشاني,نارنجكهاي, تش نشاني 8,000 39,822,684 Rls. 4,685 $
182 1383 آذربايجان 62019900 ,--نورا ك, بادگيرو...مردا نه ياپسرا نه ا زسايرا لياف نسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده 880 39,018,542 Rls. 4,590 $
183 1383 آذربايجان 70133900 ا شياءشيشه ا ي سرميز,/شپزخانه )غيرا زليوا ن (,كه درجاي ديگرذكرنشده. 2,376 37,572,912 Rls. 4,420 $
184 1383 آذربايجان 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن )ا زجمله پرس ها(كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,570 36,608,566 Rls. 4,307 $
185 1383 آذربايجان 62044400 پيرا هن بلندا زا لياف مصنوعي. 3,210 35,854,283 Rls. 4,218 $
186 1383 آذربايجان 84342000 ماشين, لات ودستگاههاي تهيه لبنيات 5,000 35,599,890 Rls. 4,188 $
187 1383 آذربايجان 70051030 سايرضخامتهاي بيشتر ا ز 5/3 ميليمتر تا 5/4ميليمتر 19,854 33,549,160 Rls. 3,947 $
188 1383 آذربايجان 84602900 ماشين هاي سنگ زنيبرا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,بادقت تا01/0ميليمتر 9,500 33,447,355 Rls. 3,935 $
189 1383 آذربايجان 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعيكه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 9,250 32,579,429 Rls. 3,833 $
190 1383 آذربايجان 90189090 ساير, لات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي جرا حي و دا مپزشكي 90 31,230,764 Rls. 3,674 $
191 1383 آذربايجان 84145900 بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,510 30,626,952 Rls. 3,603 $
192 1383 آذربايجان 84839000 ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 2,832 30,560,181 Rls. 3,595 $
193 1383 آذربايجان 72199000 فولادزنگ نزن سردنوردشده, پيچيده نشده باپهناي 600mm,يابيشتركه درجايديگرذكر نشده 2,420 30,400,763 Rls. 3,577 $
194 1383 آذربايجان 90031990 سايردوره و قاب برا ي عينك ا ز موا د غيرپلاستيكي بغيرا زا نوا ع نيم ساختBLANK 250 30,377,778 Rls. 3,574 $
195 1383 آذربايجان 85369030 ترمينال ريلي 40 29,238,738 Rls. 3,440 $
196 1383 آذربايجان 61082200 شورت وتنكه, زنانه يادخترا نه, كشباف, ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي. 505 28,697,667 Rls. 3,376 $
197 1383 آذربايجان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي كف, برا ي سقف و همانند 2,160 28,626,502 Rls. 3,368 $
198 1383 آذربايجان 74050000 ,لياژهاي مادرا زمس. 2,070 27,670,394 Rls. 3,255 $
199 1383 آذربايجان 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياكمتر با يابدون وزنه 70 27,346,500 Rls. 3,217 $
200 1383 آذربايجان 84171000 كوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب كردن... كلوخه هاي معدني,سولفورهاي طبيعي,هن ومس, فلزا ت 2,000 27,154,061 Rls. 3,195 $
مجموع کل
1,093,418,344,643 ريال
مجموع کل
128,637,452 دلار