آمار کل " واردات از" کشور "گرجستان" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 گرجستان 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 2,009,790 13,590,214,827 Rls. 1,715,929 $
2 1382 گرجستان 760200 قراضه وضايعات آلومينيوم , 1,203,580 11,739,736,237 Rls. 1,482,291 $
3 1382 گرجستان 844511 --ماشين هاي حلاجي senihcam(gnidraC ) 396,900 5,530,938,710 Rls. 698,351 $
4 1382 گرجستان 440710 -چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه بري شده با,,,,بضخامت بي از6mmازتيره كاج 3,430,172 4,500,077,760 Rls. 568,192 $
5 1382 گرجستان 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 430,290 3,597,039,389 Rls. 454,178 $
6 1382 گرجستان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 727,150 3,509,944,975 Rls. 443,178 $
7 1382 گرجستان 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 1,534 3,371,200,000 Rls. 425,657 $
8 1382 گرجستان 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 207,940 3,289,536,941 Rls. 415,345 $
9 1382 گرجستان 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 184,070 3,240,607,794 Rls. 409,168 $
10 1382 گرجستان 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 552,510 3,103,175,822 Rls. 391,815 $
11 1382 گرجستان 721621 --پروفيل بامقطعLاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 1,292,310 2,824,217,704 Rls. 356,593 $
12 1382 گرجستان 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 375,600 2,729,699,792 Rls. 344,660 $
13 1382 گرجستان 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 415,790 2,566,391,290 Rls. 324,039 $
14 1382 گرجستان 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-),براي فلزات (غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 404,210 2,441,758,218 Rls. 308,302 $
15 1382 گرجستان 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 244,480 2,232,231,518 Rls. 281,848 $
16 1382 گرجستان 844720 -ماشين هاي كشباف تخت باف ,ماشين هاي دوختني -بافتني 148,650 2,127,854,280 Rls. 268,669 $
17 1382 گرجستان 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 487,525 2,061,406,736 Rls. 260,280 $
18 1382 گرجستان 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 578,790 2,011,172,177 Rls. 253,937 $
19 1382 گرجستان 846249 --ساير ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه داركردن (ازجمله پرس ها)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 245,890 1,948,346,357 Rls. 246,004 $
20 1382 گرجستان 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 230,280 1,946,176,714 Rls. 245,729 $
21 1382 گرجستان 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 256,870 1,938,522,238 Rls. 244,764 $
22 1382 گرجستان 845140 -ماشين هاي شستن ,سفيدكردن يارنگ كردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 155,680 1,936,082,522 Rls. 244,455 $
23 1382 گرجستان 847420 -ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره , 316,810 1,779,728,568 Rls. 224,712 $
24 1382 گرجستان 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متركه درجاي ديگرمذكورنباشد 171,200 1,504,648,756 Rls. 189,983 $
25 1382 گرجستان 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,نخ هاي نسجي ,پارچه ,,,,, 91,240 1,239,253,330 Rls. 156,471 $
26 1382 گرجستان 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 158,450 1,067,052,273 Rls. 134,728 $
27 1382 گرجستان 844329 --ماشين آلات چاپ تيپوگرافيك ,(غيرازماشين آلات ودستگاههاي فلكسوگرافيك ),غيرمذكوردرجاي د 30,070 1,013,257,984 Rls. 127,937 $
28 1382 گرجستان 847730 -ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاكردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره , 63,200 1,001,080,123 Rls. 126,400 $
29 1382 گرجستان 240220 -سيگار حاوي توتون 36,375 923,245,162 Rls. 116,572 $
30 1382 گرجستان 844512 --ماشين هاي شانه زني senihcam(gnibmoC ) 68,900 868,175,505 Rls. 109,618 $
31 1382 گرجستان 730590 -لوله از آهن ياازفولاد,پرچ شده ,باقطرخارجي بي از4/406mm, 294,070 839,121,830 Rls. 105,950 $
32 1382 گرجستان 842549 --جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه ,كه درجاي ديگرمذكورنباشند 79,518 804,914,092 Rls. 101,631 $
33 1382 گرجستان 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن چرخ دنده براي كاربرروي فلزات ياسرمتها 113,500 803,293,447 Rls. 101,427 $
34 1382 گرجستان 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 56,900 800,683,767 Rls. 101,096 $
35 1382 گرجستان 844900 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديانبافته ها 45,500 795,761,000 Rls. 100,475 $
36 1382 گرجستان 440392 -- چوب خام ياچهارترا ازرا (گونه SUGAF )به استثناي آنهائي كه عمل آمده اند 949,307 787,985,573 Rls. 99,494 $
37 1382 گرجستان 890510 - كشتي هاي لايروب 64,340 781,461,000 Rls. 98,669 $
38 1382 گرجستان 720890 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين فقط 295,170 761,489,965 Rls. 96,148 $
39 1382 گرجستان 846190 -ماشين هاي ابزاربراي كاربرروي فلزات ازطريق برداشتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 162,630 731,398,957 Rls. 92,346 $
40 1382 گرجستان 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن ,وغيره , 54,550 713,600,569 Rls. 90,101 $
41 1382 گرجستان 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 160,400 661,782,180 Rls. 83,558 $
42 1382 گرجستان 846120 -ماشين هاي شكل دادن ياشكافداركردن براي كاركردن برروي فلزات ياسرمت ها 71,000 638,213,825 Rls. 80,583 $
43 1382 گرجستان 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت بيشتراز10ميليمتر 215,970 584,099,593 Rls. 73,749 $
44 1382 گرجستان 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 119,760 580,785,681 Rls. 73,331 $
45 1382 گرجستان 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 275,665 568,269,459 Rls. 71,752 $
46 1382 گرجستان 720219 --فرومنگنز,داراي 2%وزني ياكمتركربن , 149,160 536,641,338 Rls. 67,757 $
47 1382 گرجستان 841940 -مجموعه ماشين آلات stnalP()تقطيرياتصفيه gniyfitceR() 384,900 533,952,264 Rls. 67,418 $
48 1382 گرجستان 282090 -اكسيدهاي منگنز(باستثناي اكسيدمنگنز) 279,890 524,119,601 Rls. 66,175 $
49 1382 گرجستان 846040 -ماشين هاي همواركردن ياصاف كردن ,براي كاربرروي فلز0 130,210 510,770,657 Rls. 64,492 $
50 1382 گرجستان 847920 -ماشين آلات ودستگاههابراي استخراج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ياحيواني , 319,980 470,415,131 Rls. 59,396 $
51 1382 گرجستان 440792 چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بي ازmm6ازگونه را 601,450 468,463,087 Rls. 59,150 $
52 1382 گرجستان 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 30,660 465,112,839 Rls. 58,726 $
53 1382 گرجستان 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج 126,440 429,601,389 Rls. 54,242 $
54 1382 گرجستان 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 28,800 414,259,529 Rls. 52,306 $
55 1382 گرجستان 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي ميباشد) 89,130 402,218,566 Rls. 50,787 $
56 1382 گرجستان 844790 -ماشين هاي تهيه نخ گيپه ,تور,دانتل ,پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي ,علاقه بندي وغيره 28,700 390,146,433 Rls. 49,261 $
57 1382 گرجستان 843490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردو وتهيه لبنيات 30,000 386,234,550 Rls. 48,767 $
58 1382 گرجستان 845530 -غلتك هاي ماشين هاي نورد 91,455 386,093,343 Rls. 48,749 $
59 1382 گرجستان 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده شده ياازموادسراميك , 50,415 364,535,076 Rls. 46,028 $
60 1382 گرجستان 846320 -ماشين هاي حديده كردن بوسيله نوردبراي كاربرروي فلزات ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 37,500 357,103,571 Rls. 45,089 $
61 1382 گرجستان 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود, 103,250 356,723,777 Rls. 45,040 $
62 1382 گرجستان 720449 --قراضه وضايعات آهن , 307,770 335,042,224 Rls. 42,303 $
63 1382 گرجستان 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 44,230 312,573,210 Rls. 39,466 $
64 1382 گرجستان 283711 --سيانورهاو اكسي سيانورهاي سديم 40,000 310,980,572 Rls. 39,265 $
65 1382 گرجستان 844110 -ماشينهاي بر 20,360 302,856,462 Rls. 38,239 $
66 1382 گرجستان 842511 --قرقره هاي طناب داربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده ...,داراي موتوربرقي 66,180 285,712,292 Rls. 36,075 $
67 1382 گرجستان 720852 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 75/4ولي 10ميليمتر 108,070 281,779,439 Rls. 35,579 $
68 1382 گرجستان 730511 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده ازدرازاباقوس الكتريكي غوطه ور,بامقطعXمدوربي از4/064 77,290 278,686,176 Rls. 35,188 $
69 1382 گرجستان 847740 -ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دادن باحرارت براي كائوچو,,,, 17,500 256,875,672 Rls. 32,434 $
70 1382 گرجستان 846231 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),باكنترل شماره اي 41,000 248,626,798 Rls. 31,393 $
71 1382 گرجستان 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشستن خاك ,سنگ و,,,, 56,500 243,080,515 Rls. 30,692 $
72 1382 گرجستان 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 43,900 234,708,556 Rls. 29,634 $
73 1382 گرجستان 846299 --پرس ها(غيرازپرس هيدروليك )براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 58,910 231,477,880 Rls. 29,228 $
74 1382 گرجستان 730520 -لوله براي جداره سازي براي حفاري از آهن ياازفولادبراي نفت ياگاز,باقطرخارجي بي از4/406mm, 65,730 227,126,376 Rls. 28,678 $
75 1382 گرجستان 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,سائيدن ,,,,بانحوه عمل خاص , 25,000 222,021,120 Rls. 28,033 $
76 1382 گرجستان 845521 --ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوام شده براي فلزات 47,500 218,177,824 Rls. 27,548 $
77 1382 گرجستان 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474, 12,000 211,530,359 Rls. 26,708 $
78 1382 گرجستان 851420 - كوره هاي القائي يا دي الكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 15,500 210,045,750 Rls. 26,521 $
79 1382 گرجستان 842710 -ارابه هاي كارگاهي خودروداراي موتوربرقي 23,670 205,530,654 Rls. 25,952 $
80 1382 گرجستان 860719 --محور,چرخ واجزاءوقطعات بوژي ,غيره لكوموتيوهاي راه آهن ياتراموايانواقل روي خط راه آهن 37,750 190,440,563 Rls. 24,046 $
81 1382 گرجستان 847910 -ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ,ساختماني ,,,,بانحوه عمل خاص , 15,890 190,364,605 Rls. 24,036 $
82 1382 گرجستان 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وبراي ساختن محصولات ازاين مواد, 10,500 186,866,852 Rls. 23,594 $
83 1382 گرجستان 854330 -ماشين هاودستگاههابراي آبكاري الكتريكي ,الكتروليزياالكتروفورز 15,160 178,887,672 Rls. 22,587 $
84 1382 گرجستان 846630 -ادوات تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص براي ماشين ابزارها 14,000 177,601,430 Rls. 22,424 $
85 1382 گرجستان 842911 --بولدوزروانگلدوزرخودروزنجيري 39,490 173,830,113 Rls. 21,948 $
86 1382 گرجستان 440320 - چوب خام يا چهارترا ,از تيره كاج 188,650 154,360,029 Rls. 19,490 $
87 1382 گرجستان 730630 -لوله ,جو داده شده ,مدور,از آهن ياازفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 43,000 149,013,520 Rls. 18,815 $
88 1382 گرجستان 730519 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده ازدرازغيرمذكوردرجاي ديگربامقطعXمدور,باقطرخارجي بي 41,080 143,074,311 Rls. 18,065 $
89 1382 گرجستان 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 33,000 139,507,062 Rls. 17,615 $
90 1382 گرجستان 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 13,490 138,574,622 Rls. 17,497 $
91 1382 گرجستان 850132 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر75 كيلووات WK() 19,380 137,824,065 Rls. 17,402 $
92 1382 گرجستان 844610 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي بافتن پارچه به عرض حداكثر30سانتي متر 10,000 130,087,283 Rls. 16,425 $
93 1382 گرجستان 440920 -چوازتيره غيركاج ,كه هريك ازلبه هايارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد 129,366 128,788,176 Rls. 16,262 $
94 1382 گرجستان 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 13,500 128,467,491 Rls. 16,221 $
95 1382 گرجستان 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزات 30,600 128,437,000 Rls. 16,217 $
96 1382 گرجستان 720826 اهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومارپهناي 600يابيشترضخامت 3يابيشترولي كمتر57.4پيكله 45,560 126,258,919 Rls. 15,942 $
97 1382 گرجستان 845951 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي (epyt-eemk),براي فلزات باكنترل شماره اي 13,500 122,257,112 Rls. 15,437 $
98 1382 گرجستان 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 23,707 121,501,914 Rls. 15,341 $
99 1382 گرجستان 841899 --اجزاءوقطعات يخچال ها,فريزرها,,,تلمبه هاي حرارتي 23,630 118,082,847 Rls. 14,909 $
100 1382 گرجستان 846310 -دستگاههاي كش ميله ,لوله ,پروفيل ياهمانند 14,000 115,069,735 Rls. 14,529 $
101 1382 گرجستان 850151 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قدرت حداكثر 750 وات 17,830 113,101,251 Rls. 14,280 $
102 1382 گرجستان 846130 -ماشين هاي برقوزدن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 16,000 112,696,406 Rls. 14,229 $
103 1382 گرجستان 850520 -كوپلينگ ها,كلاج ها و ترمزهاي الكترومغناطيسي 10,820 111,468,289 Rls. 14,074 $
104 1382 گرجستان 842430 -ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي افشاندن فوراني همانند 26,970 103,144,200 Rls. 13,023 $
105 1382 گرجستان 844621 --ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ازنو ع ماكوداربراي پارچه بافي به عرض بي از30mC باموتور 39,860 101,241,916 Rls. 12,783 $
106 1382 گرجستان 841382 --بالابرهاي آبگونها 9,970 100,974,806 Rls. 12,749 $
107 1382 گرجستان 761300 ظروف آلومينيوم براي گازهاي فشرده يامايعشده , 6,500 99,705,222 Rls. 12,589 $
108 1382 گرجستان 730512 --لوله از آهن يافولاد,جو داده ازدرازغيرمذكوردرجاي ديگربامقطعXمدور,باقطرخارجي بي از4/604 28,150 97,769,454 Rls. 12,345 $
109 1382 گرجستان 842010 -ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيراز آنهائيكه براي فلزات ياشيشه مي باشند) 18,200 95,634,044 Rls. 12,075 $
110 1382 گرجستان 440799 --چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه بري شده ياپوست كنده ,به ضخامت بي ازmm6,,, 94,370 92,825,595 Rls. 11,720 $
111 1382 گرجستان 845891 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشدباكنترل شماره اي 22,750 92,678,331 Rls. 11,702 $
112 1382 گرجستان 842111 --خامه گيرازنو ع گريزازمركز 5,150 88,582,407 Rls. 11,185 $
113 1382 گرجستان 847930 ن آلات ودستگاههابراي عمل آوردن چوب ياچوب پنبه ,پرس هابراي ساختن تخته زيرچوب بانحوه عمل خاص 28,000 87,882,807 Rls. 11,096 $
114 1382 گرجستان 845490 -اجزاءوقطعات كنورتر,ملاقه فلزريزي ,,,,ماشين هاي ريخته گري 8,000 86,904,680 Rls. 10,973 $
115 1382 گرجستان 841410 -تلمبه هاي خلاء 6,300 83,272,666 Rls. 10,514 $
116 1382 گرجستان 842691 --جرثقيل هاي دريك ,جرثقيل ها,وغيره غيرمذكوردرجاي ديگر,طراحي شده براي نصب كردن روي وسايطنقل 19,260 82,862,491 Rls. 10,462 $
117 1382 گرجستان 842790 -ارابه هاي كارگاهي مجهزبه وسايل بلندكردن ياجابجاكردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 28,250 82,378,889 Rls. 10,401 $
118 1382 گرجستان 250490 -سايرگرافيت هاي طبيعي (باستثناي ,بشكل پودر يا فلس ) 15,020 82,360,298 Rls. 10,399 $
119 1382 گرجستان 846490 -سايرماشين هاي ابزاربراي كارروي سنگ ,سراميك ,بتون ,وغيره 21,200 81,704,852 Rls. 10,316 $
120 1382 گرجستان 842890 -ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن ,جابجاكردن ,باركردن ,ياتخليه كردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 18,040 77,312,521 Rls. 9,762 $
121 1382 گرجستان 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 7,226 74,836,703 Rls. 9,449 $
122 1382 گرجستان 841360 -تلمبه هاي دوارحجمي براي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,220 72,636,491 Rls. 9,171 $
123 1382 گرجستان 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,بادقت تا01/0ميلي متر 8,000 67,241,498 Rls. 8,490 $
124 1382 گرجستان 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 8,240 67,096,893 Rls. 8,471 $
125 1382 گرجستان 720836 - آهن يافولادتخت نوردشده ياگرم نوردشده بشكل طومارپهناي 600mmيابيشتربه بي از01mmپيكله نشده 23,770 65,871,298 Rls. 8,317 $
126 1382 گرجستان 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 2,450 62,948,708 Rls. 7,948 $
127 1382 گرجستان 721499 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نورد,گرم كشيده ياگرم اكسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده , 26,660 62,678,963 Rls. 7,914 $
128 1382 گرجستان 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 18,000 61,027,098 Rls. 7,705 $
129 1382 گرجستان 843590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه شراب ,شراب سيب , آب ميوه ,وغيره 6,500 60,991,293 Rls. 7,701 $
130 1382 گرجستان 842820 -بالابرهاونقاله هاي پنوماتيك , 8,500 60,158,352 Rls. 7,596 $
131 1382 گرجستان 844359 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,كه درجاي ديكرمذكورنباشد 4,000 59,832,180 Rls. 7,555 $
132 1382 گرجستان 730210 -خطوط راه آهن از آهن ياازفولاد,ريل 22,480 57,015,182 Rls. 7,199 $
133 1382 گرجستان 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر 4,850 56,783,078 Rls. 7,170 $
134 1382 گرجستان 681510 -اشياءساخته شده ازگرافيت ياازكربن هاي ديگر(ازجمله الياف كربن )غيربرقي , 11,050 56,782,304 Rls. 7,169 $
135 1382 گرجستان 854320 - مولدهاي علائم srotareneg(langis ) 5,090 56,674,127 Rls. 7,156 $
136 1382 گرجستان 848130 -شيريكطرفه , 2,700 56,196,313 Rls. 7,095 $
137 1382 گرجستان 850213 --مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشتراز375كيلوولت آمپر, 16,110 55,859,890 Rls. 7,053 $
138 1382 گرجستان 842619 --جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي طاقي ,جرثقيل هاي سقفي ريلي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 37,500 55,148,128 Rls. 6,963 $
139 1382 گرجستان 845699 -ماشين هاي ابزاركه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,000 53,894,796 Rls. 6,805 $
140 1382 گرجستان 844711 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطرحداكثر165ميلي متر 21,030 52,905,300 Rls. 6,680 $
141 1382 گرجستان 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر 75كيلو وات 10,950 51,360,311 Rls. 6,485 $
142 1382 گرجستان 853210 -خازن هاي ثابت براي مدارهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت كه كمتراز5/0كيلوولت آمپرراكتيو 11,269 47,236,821 Rls. 5,964 $
143 1382 گرجستان 844629 --ماشين هاي بافندگي تاروپود(Weavingmachinelooms)براي يافتن پارچه به عرض بيشتراز30سانتي متر,ازنوع ماكودارغيرازانهائيكه مشمول رديف 8446/21مي شوند. 13,190 44,768,235 Rls. 5,653 $
144 1382 گرجستان 440349 --سايرچوبهاي گرمسيري مذكوردريادداشت شماره فرعي فصل 44 غيراز41/4403 خام ياچهارترا 43,860 40,915,978 Rls. 5,166 $
145 1382 گرجستان 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4,200 35,432,845 Rls. 4,474 $
146 1382 گرجستان 845522 --ماشين هاي نوردسردفلزات 10,000 33,810,911 Rls. 4,269 $
147 1382 گرجستان 846711 ابزارپنوماتيك ,نو ع دوار,براي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 1,240 33,739,061 Rls. 4,260 $
148 1382 گرجستان 845940 -ماشين هاي صيقل كردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,000 32,479,515 Rls. 4,101 $
149 1382 گرجستان 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,270 32,228,854 Rls. 4,069 $
150 1382 گرجستان 841981 --دستگاههاي غيرخانگي ,براي پختن ياگرم كردن غذا 3,800 32,162,548 Rls. 4,061 $
151 1382 گرجستان 940540 -سايرچراغهاووسايل روشنائي برق 4,250 30,523,700 Rls. 3,854 $
152 1382 گرجستان 720719 --محصولات نيمه تمام از آهن يافولادغيرممزوج داراي كمتراز25/0%كربن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 12,575 29,284,702 Rls. 3,698 $
153 1382 گرجستان 920190 -پيانوي خودكار,كلاوسن وساير آلات سيمي يازهي شستي داركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 1,190 28,614,996 Rls. 3,613 $
154 1382 گرجستان 721632 -پروفيل بامقطعIاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 11,810 27,877,552 Rls. 3,520 $
155 1382 گرجستان 850161 -- ژنراتورها باجريان متناوب ( آلترناتورها)به قدرت حداكثر 75كيلوولت آمپرAVK 1,600 26,930,000 Rls. 3,400 $
156 1382 گرجستان 843420 -ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 3,110 26,693,099 Rls. 3,370 $
157 1382 گرجستان 851529 --ماشين هاووسايل جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي ,غيرخودكار 4,900 25,337,227 Rls. 3,199 $
158 1382 گرجستان 844842 --شانه ماشين تاروپودباف ,ميلميلك وچارچوب ميلميلك 500 23,774,336 Rls. 3,002 $
159 1382 گرجستان 851539 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات باقوس الكتريكي (ازجمله قوس پلاسمائي ), غيرخودكار 2,270 23,517,760 Rls. 2,970 $
160 1382 گرجستان 846241 --ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه داركردن (ازجمله پرس ها),باكنترل شماره اي 4,500 22,234,862 Rls. 2,807 $
161 1382 گرجستان 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 9,920 22,195,644 Rls. 2,802 $
162 1382 گرجستان 845811 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلزباكنترل شماره اي 7,500 18,897,069 Rls. 2,386 $
163 1382 گرجستان 845910 -ماشين ابزارباابزارگيرواحدوميزكشوئي براي سوراخ كردن ,ترا دادن جدار,,بابرداشتن فلز 1,500 16,672,252 Rls. 2,105 $
164 1382 گرجستان 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 600 16,564,510 Rls. 2,091 $
165 1382 گرجستان 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 600 15,467,454 Rls. 1,953 $
166 1382 گرجستان 902580 --چگالي سنجها,غلظت سنجهاو آلات شناورمشابه , آذرسنج ,فشارسنج هوا,رطوبت سنج ,پسيكرومتر 830 14,837,768 Rls. 1,873 $
167 1382 گرجستان 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان ,چرخ دنده ,وغيره , 3,320 14,251,183 Rls. 1,799 $
168 1382 گرجستان 847790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره , 3,500 13,270,234 Rls. 1,675 $
169 1382 گرجستان 842542 --جكهاي هيدروليكي وچرخهاي بالاكشنده 1,950 12,955,789 Rls. 1,636 $
170 1382 گرجستان 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همواركردن ,وغيره فلزات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 4,740 12,541,797 Rls. 1,583 $
171 1382 گرجستان 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 1,200 11,415,103 Rls. 1,441 $
172 1382 گرجستان 851519 -- ماشين ها ودستگاه هاي زردجوشكاري ynizarB()يا لحيم كاري ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 2,000 10,734,809 Rls. 1,355 $
173 1382 گرجستان 480459 --كاغذومقواي كرافت به وزن هرمترمربع حداقل 225 گرم كه درجاي ديگرمذكور نباشد 2,300 9,559,594 Rls. 1,207 $
174 1382 گرجستان 842839 --بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,000 9,329,086 Rls. 1,178 $
175 1382 گرجستان 842382 --ماشين هاي توزين ,غيرمذكوردرجاي ديگرباظرفيت توزين بيشتراز30كيلوگرم وحداكثر5000كيلوگرم 200 8,898,421 Rls. 1,124 $
176 1382 گرجستان 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 400 8,617,180 Rls. 1,088 $
177 1382 گرجستان 690310 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده ,بابي از50%گرافيت ياديگركربن ها, 600 8,610,653 Rls. 1,087 $
178 1382 گرجستان 721119 -- آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده باپهناي كمتراز600mm,بضخامت كمتراز75/4mmروك نش 3,280 8,539,796 Rls. 1,078 $
179 1382 گرجستان 843810 -ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي ,بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني ,اسپاگتي وغيره 1,800 7,735,815 Rls. 977 $
180 1382 گرجستان 846039 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,280 7,729,688 Rls. 976 $
181 1382 گرجستان 842630 -جرثقيل هاي چهارطاقي (senarc bij latsedep ro latrop ) 1,080 7,414,812 Rls. 936 $
182 1382 گرجستان 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 34 6,240,198 Rls. 788 $
183 1382 گرجستان 854459 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشدبراي ولتاژ80الي 1000ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 290 6,209,226 Rls. 784 $
184 1382 گرجستان 846390 -سايرماشين هاي ابزاربراي كاركردن روي فلز,بدون برداشتن قسمتي ازماده ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,000 5,036,745 Rls. 636 $
185 1382 گرجستان 731581 --زنجيرباحلقه هاي داراي تكيه گاه از آهن ياازفولاد, 1,100 4,623,250 Rls. 584 $
186 1382 گرجستان 851680 مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي 100 4,449,211 Rls. 562 $
187 1382 گرجستان 845970 -ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن براي فلزات ,ازطريق برداشتن فلز,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,000 4,312,610 Rls. 545 $
188 1382 گرجستان 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 1,000 4,297,675 Rls. 543 $
189 1382 گرجستان 846692 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8465 160 4,002,161 Rls. 506 $
190 1382 گرجستان 722230 -ميله هاازفولادزنگ نزن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,460 3,898,180 Rls. 492 $
191 1382 گرجستان 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و ديودهاي ساطع نور) 90 3,854,003 Rls. 487 $
192 1382 گرجستان 820740 -ابزارهاي تعويضي براي قلاويزكردن ياحديده كردن , 700 3,589,324 Rls. 453 $
193 1382 گرجستان 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 2,010 3,004,768 Rls. 379 $
194 1382 گرجستان 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 200 2,748,733 Rls. 347 $
195 1382 گرجستان 854519 -- الكترودهاي زغالي (غيرازانوا ع مخصوص كوره ها) 500 2,580,150 Rls. 326 $
196 1382 گرجستان 851310 - چرا غ برقي قابل حمل كه بوسيله باطري خشك ,انباره ,ماگنتو كار مي كند 216 1,932,854 Rls. 244 $
197 1382 گرجستان 842541 --سيستم بالابرثابت ازنوعي كه درتعميرگاههابكارميروند 750 1,891,330 Rls. 239 $
198 1382 گرجستان 854079 --لامپ هاولوله هاي ميكروويو(غيرازماگنترونها,كليسترونهاولوله هاي باسيستم كنترل شبكه , 147 1,576,513 Rls. 199 $
مجموع کل
121,238,641,613 ريال
مجموع کل
15,307,918 دلار
[1]