آمار کل " واردات از" کشور "کوبا" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 کوبا 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر جاي ديگر, آماده شده براي خرده فروشي 2,315 36,470,799,835 Rls. 4,604,899 $
2 1382 کوبا 300220 - واكسن ها براي پزشكي انساني 10,872 30,286,817,160 Rls. 3,824,093 $
3 1382 کوبا 350400 پپتون هاوسايرموادپروتئيني ومشتقات آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر;پودرپوست حتي عمل آمده 5,000 1,005,962,527 Rls. 127,015 $
4 1382 کوبا 120999 --ساير دانه ها, ميوه ها و نطفه ها براي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 2 331,178,157 Rls. 41,815 $
مجموع کل
68,094,757,679 ريال
مجموع کل
8,597,822 دلار
[1]