آمار کل " واردات از" کشور "کانادا" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 کانادا 100110 -گندم سخت 347,566,548 443,922,897,328 Rls. 56,050,870 $
2 1382 کانادا 120100 دانه سويا حتي خردشده 67,503,883 144,815,191,867 Rls. 18,284,747 $
3 1382 کانادا 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 733,502 117,104,588,294 Rls. 14,785,932 $
4 1382 کانادا 151411 روغن خام منداب يالفت داراي مقداركمي اسيداروسيك واجزاآن 15,000,000 72,684,102,885 Rls. 9,177,286 $
5 1382 کانادا 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود, 1,831,192 48,944,503,053 Rls. 6,179,862 $
6 1382 کانادا 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 64,084 48,680,675,265 Rls. 6,146,549 $
7 1382 کانادا 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 254,777 47,671,921,728 Rls. 6,019,182 $
8 1382 کانادا 480100 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 10,961,085 36,679,225,941 Rls. 4,631,215 $
9 1382 کانادا 480421 --كاغدكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيدنشده قشرنزده بشكل رول يا ورق 3,588,086 20,576,267,657 Rls. 2,598,014 $
10 1382 کانادا 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 100,070 19,970,322,292 Rls. 2,521,505 $
11 1382 کانادا 841940 -مجموعه ماشين آلات stnalP()تقطيرياتصفيه gniyfitceR() 159,413 17,042,586,400 Rls. 2,151,841 $
12 1382 کانادا 902710 - دستگاه تجزيه گاز يا دود 6,468 16,644,384,983 Rls. 2,101,563 $
13 1382 کانادا 750210 -نيكل بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 223,337 15,821,278,141 Rls. 1,997,637 $
14 1382 کانادا 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشستن خاك ,سنگ و,,,, 72,428 15,565,311,494 Rls. 1,965,318 $
15 1382 کانادا 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 112,380 13,684,700,271 Rls. 1,727,866 $
16 1382 کانادا 847940 -ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي , 634,008 13,646,056,544 Rls. 1,722,986 $
17 1382 کانادا 380820 - قارچ ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 169,497 13,072,496,000 Rls. 1,650,568 $
18 1382 کانادا 292310 -كولين و املاح آن 1,546,000 12,899,204,351 Rls. 1,628,687 $
19 1382 کانادا 392010 -صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي اتيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه هاياجورنشده باموادديگر 1,060,953 12,220,514,489 Rls. 1,542,994 $
20 1382 کانادا 843680 -ماشين آلات ودستگاههاي كشاورزي ,,,,جنگل داري ياپرور نبورعسل ,غيرمذكوردرجاي ديگر 31,379 11,721,012,719 Rls. 1,479,925 $
21 1382 کانادا 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتانيوم , باكمتراز 80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 744,000 11,654,090,801 Rls. 1,471,475 $
22 1382 کانادا 120510 دانه هاي منداب يالفت داراي مقداركمي اسيداورسيك -حتي خردشده 314,000 10,676,450,783 Rls. 1,348,037 $
23 1382 کانادا 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 2,735 10,365,226,490 Rls. 1,308,741 $
24 1382 کانادا 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 14,862 10,132,447,262 Rls. 1,279,349 $
25 1382 کانادا 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت ,بدون ادوات ثبات 14,567 8,827,585,712 Rls. 1,114,594 $
26 1382 کانادا 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 2,634 7,941,386,003 Rls. 1,002,702 $
27 1382 کانادا 901580 - آلات نقشه برداري ,مساحي , آب نگاري ,اقيانوس نگاري , آبشناسي ,هواشناسي ياژئوفيزيكي , 6,699 7,766,826,839 Rls. 980,659 $
28 1382 کانادا 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 16,653 7,653,204,413 Rls. 966,313 $
29 1382 کانادا 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 42,336 7,393,098,272 Rls. 933,473 $
30 1382 کانادا 051110 اسپرم گاوي 134 7,062,627,797 Rls. 891,746 $
31 1382 کانادا 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان ,چرخ دنده ,وغيره , 13,187 7,042,353,950 Rls. 889,186 $
32 1382 کانادا 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازموادپلاستيكي بشكل رول باعرض حداكثرmc20 103,985 6,995,394,203 Rls. 883,256 $
33 1382 کانادا 840610 --توربينهاي بخار آب وسايرتوربينهاي بخار آب براي بحركت در آوردن وسايل نقليه آبي 2,716 6,948,087,653 Rls. 877,284 $
34 1382 کانادا 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 21,319 6,818,685,573 Rls. 860,948 $
35 1382 کانادا 880400 چترنجات (همچنين چترنجات قابل هدايت وپاراگلايدرها)ورونوشتها;قطعات ومتفرعات آنها 12,498 6,610,437,021 Rls. 834,652 $
36 1382 کانادا 853720 -تابلوها و,,, مجهز به دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژبيشتراز1000 ولت 2,613 6,467,818,461 Rls. 816,644 $
37 1382 کانادا 902300 آلات ,دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي (مثلابراي آموزشي يانماي ) 5,946 6,460,907,653 Rls. 815,771 $
38 1382 کانادا 854690 قره هاي عايق برق (غيراز انوا ع شيشه و سراميك ) 55,534 6,312,323,922 Rls. 797,011 $
39 1382 کانادا 271011 روغن هاي سبك غيرخام وفرآورده هاكه داراي 70درصدوزني يابيشترنفت ياروغن حاصل ازموادمعدني قيري باشد 200,038 6,260,228,310 Rls. 790,433 $
40 1382 کانادا 470321 --خميرچوب شيميائي , آماده شده ياسودياباسولفات ,غيرازخميرهاازدرجه حل شونده ,نيمه سفيدشده ي 1,187,965 6,119,815,613 Rls. 772,704 $
41 1382 کانادا 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 28,430 5,679,814,533 Rls. 717,149 $
42 1382 کانادا 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 17,176 5,677,288,850 Rls. 716,828 $
43 1382 کانادا 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن گازها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 65,977 5,625,773,794 Rls. 710,325 $
44 1382 کانادا 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 114,566 4,959,151,730 Rls. 626,156 $
45 1382 کانادا 441129 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي از5/0گرم درmc3مكعب ولي حداكثراز8/0گرم درmc3 غيرمذكوردرجاي د 1,798,284 4,909,090,395 Rls. 619,836 $
46 1382 کانادا 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن مايعات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 17,173 4,870,973,880 Rls. 615,022 $
47 1382 کانادا 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 8,076 4,804,979,612 Rls. 606,690 $
48 1382 کانادا 721730 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج , آبكاري يااندودشده بافلزات معمولي (باستثناءروي ), 352,039 4,797,537,444 Rls. 605,749 $
49 1382 کانادا 842121 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن آب 50,414 4,734,395,061 Rls. 597,778 $
50 1382 کانادا 841382 --بالابرهاي آبگونها 40,190 4,720,758,605 Rls. 596,055 $
51 1382 کانادا 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 14,037 4,686,581,343 Rls. 591,741 $
52 1382 کانادا 441121 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي ازrgmc/35/0ولي ازrgmc/38/0بيشترنباشد, كار نشده 1,995,270 4,496,169,901 Rls. 567,699 $
53 1382 کانادا 721030 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري يااندودشده باروي بطريق الكتروليت 180,710 4,469,195,985 Rls. 564,292 $
54 1382 کانادا 390190 - ساير پليمرهاي اتيلن كه درجاي ديگر مذكور نباشد, به اشكال ابتدائي 385,500 4,453,411,409 Rls. 562,300 $
55 1382 کانادا 480511 كاغذفلوتينگ نيمه شيميايي بصورت رول ياورق 1,442,738 4,395,794,161 Rls. 555,025 $
56 1382 کانادا 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 15,530 4,239,391,271 Rls. 535,276 $
57 1382 کانادا 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آهن ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,ياازفولاد, 31,456 3,990,749,197 Rls. 503,882 $
58 1382 کانادا 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي بخار آب 1,168 3,945,087,141 Rls. 498,117 $
59 1382 کانادا 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 49,855 3,909,463,861 Rls. 493,619 $
60 1382 کانادا 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 8,408 3,900,289,683 Rls. 492,461 $
61 1382 کانادا 841013 --توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشتراز10مگاوات 299,378 3,885,442,963 Rls. 490,586 $
62 1382 کانادا 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 6,328 3,651,583,335 Rls. 461,058 $
63 1382 کانادا 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 65,150 3,615,565,674 Rls. 456,511 $
64 1382 کانادا 470421 خميرچوب شيميائي آماده شده سولفيت ,غيرازخميرهاازدرجه حل شونده نيمه سفيدشده سفيدشده ازتيره كاج 665,073 3,606,963,299 Rls. 455,424 $
65 1382 کانادا 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 11,417 3,573,124,534 Rls. 451,153 $
66 1382 کانادا 382440 - افزودني هاي آماده براي سيمان , ملاط, بتون 382,580 3,404,693,844 Rls. 429,886 $
67 1382 کانادا 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 15,692 3,067,170,854 Rls. 387,269 $
68 1382 کانادا 843621 --ماشين هاي جوجه كشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرور پرندگان خانگي 64,235 2,963,083,260 Rls. 374,127 $
69 1382 کانادا 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 129,013 2,940,229,446 Rls. 371,240 $
70 1382 کانادا 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 4,110 2,666,648,195 Rls. 336,697 $
71 1382 کانادا 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 208,730 2,629,955,640 Rls. 332,066 $
72 1382 کانادا 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 38,578 2,584,339,314 Rls. 326,306 $
73 1382 کانادا 391721 -- لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده از پليمرهاي اتيلن 30,516 2,475,042,480 Rls. 312,505 $
74 1382 کانادا 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 5,143 2,385,183,483 Rls. 301,160 $
75 1382 کانادا 293499 اسيدهاي نوكلينگواملاح آن -باساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص -تركيبات هتروسيكليك غيرمذكوردرجاي ديگر 5,475 2,362,169,810 Rls. 298,254 $
76 1382 کانادا 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 1,800 2,295,097,859 Rls. 289,785 $
77 1382 کانادا 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,032 2,277,951,971 Rls. 287,620 $
78 1382 کانادا 730620 -لوله براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت وگازاز آهن ياازفولادغيرمذكوردرجاي ديگر 9,955 2,277,651,590 Rls. 287,582 $
79 1382 کانادا 847740 -ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دادن باحرارت براي كائوچو,,,, 48,595 2,180,200,698 Rls. 275,278 $
80 1382 کانادا 851140 -استارتر موتورها و ژنراتور-استارترهاي دومنظوره 6,587 2,175,864,617 Rls. 274,730 $
81 1382 کانادا 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 64,127 2,051,790,093 Rls. 259,065 $
82 1382 کانادا 760692 --صفحه ,,,(غيرازمربعمستطيل )از آلياژهاي آلومينيوم ,به ضخامت بي از2/0mm, 63,264 1,993,774,185 Rls. 251,740 $
83 1382 کانادا 847910 -ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ,ساختماني ,,,,بانحوه عمل خاص , 24,166 1,973,095,337 Rls. 249,128 $
84 1382 کانادا 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج 7,496 1,931,864,066 Rls. 243,922 $
85 1382 کانادا 842959 --بولدوزر,گودبردار,,,,,خودرو,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 53,150 1,897,163,091 Rls. 239,541 $
86 1382 کانادا 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 4,395 1,784,723,901 Rls. 225,344 $
87 1382 کانادا 400220 - كائوچوي بوتادين 100,122 1,784,578,749 Rls. 225,326 $
88 1382 کانادا 850630 - قوه ها و باطري هابااكسيد جيوه 26,416 1,768,132,668 Rls. 223,249 $
89 1382 کانادا 854140 -وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور, ديودهاي ساطع نور 23,719 1,734,308,219 Rls. 218,978 $
90 1382 کانادا 252400 پنبه كوهي ( آميانت يا آسست ) 720,250 1,729,617,447 Rls. 218,386 $
91 1382 کانادا 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 24,014 1,722,634,836 Rls. 217,504 $
92 1382 کانادا 903020 -نوسان سنج اشعه كاتوديك ونوسان نگار اشعه كاتوديك 594 1,680,815,336 Rls. 212,224 $
93 1382 کانادا 130220 -مواد پكتيني , پكتينات ها و پكتات ها 15,000 1,676,452,208 Rls. 211,673 $
94 1382 کانادا 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,سائيدن ,,,,بانحوه عمل خاص , 2,737 1,657,755,618 Rls. 209,312 $
95 1382 کانادا 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا بيشتربه اشكال ابتدائي 168,000 1,656,802,583 Rls. 209,193 $
96 1382 کانادا 283311 --سولفات دي سديم 2,000,000 1,631,200,155 Rls. 205,960 $
97 1382 کانادا 901814 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري سينتيگرافي 2,300 1,626,360,730 Rls. 205,349 $
98 1382 کانادا 902580 --چگالي سنجها,غلظت سنجهاو آلات شناورمشابه , آذرسنج ,فشارسنج هوا,رطوبت سنج ,پسيكرومتر 5,064 1,602,269,359 Rls. 202,306 $
99 1382 کانادا 854229 سايرمدارهاي مجتمع مونوليتيك به غيرازديجيتالي كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 930 1,501,798,028 Rls. 189,621 $
100 1382 کانادا 853529 -- قطع كننده خودكار براي ولتاژ بيشتر از 5/72 كيلو ولت 3,350 1,466,287,750 Rls. 185,137 $
101 1382 کانادا 820760 -ابزارهاي تعويضي براي صيقلي كردن جدارداخلي يابرقوزدن , 900 1,449,720,827 Rls. 183,046 $
102 1382 کانادا 848210 -بلبرينگ , 8,864 1,435,574,973 Rls. 181,259 $
103 1382 کانادا 381210 فر آورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزاسيون كائوچو 49,075 1,432,763,269 Rls. 180,904 $
104 1382 کانادا 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 456 1,406,821,966 Rls. 177,630 $
105 1382 کانادا 847780 -ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد,غيرمذكوردرجاي 36,287 1,393,943,600 Rls. 176,003 $
106 1382 کانادا 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,884 1,345,594,281 Rls. 169,899 $
107 1382 کانادا 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 13,800 1,323,960,680 Rls. 167,167 $
108 1382 کانادا 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 21,300 1,285,386,052 Rls. 162,296 $
109 1382 کانادا 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 2,297 1,272,906,800 Rls. 160,721 $
110 1382 کانادا 320620 - پيگمان ها و فر آورده هاي براساس تركيبات كروم 62,270 1,267,758,084 Rls. 160,069 $
111 1382 کانادا 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 6,574 1,247,952,460 Rls. 157,570 $
112 1382 کانادا 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 1,826 1,243,438,864 Rls. 157,000 $
113 1382 کانادا 300410 داروهاي حاوي پنيسيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 1,080 1,177,115,158 Rls. 148,626 $
114 1382 کانادا 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 741 1,171,944,351 Rls. 147,973 $
115 1382 کانادا 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 17,055 1,168,875,745 Rls. 147,585 $
116 1382 کانادا 844110 -ماشينهاي بر 9,444 1,158,902,560 Rls. 146,326 $
117 1382 کانادا 520790 -نخ ازپنبه (غيرازنخ دوخت ), آماده شده براي خرده فروشي ,داراي كمتراز 85 درصدپنبه , 116,790 1,153,837,098 Rls. 145,687 $
118 1382 کانادا 850680 - قوه ها و باطري ها, كه در جاي ديگر مذكور نباشند 12,530 1,145,350,079 Rls. 144,615 $
119 1382 کانادا 391890 - پوش كف ,ديوارياسقف ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر,بشكل رول يا چهارگو 71,921 1,136,222,847 Rls. 143,462 $
120 1382 کانادا 481141 --كاغذومقواي خودچسب 75,269 1,129,713,602 Rls. 142,641 $
121 1382 کانادا 841229 --موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرازحركت خطي ) 110 1,118,650,164 Rls. 141,244 $
122 1382 کانادا 842952 --بولدوزر,,,خودروباقسمت فوقاني آن كه 360درجه چرخ دارد 54,850 1,106,941,736 Rls. 139,765 $
123 1382 کانادا 843780 -ماشين آلات ودستگاههابراي آسياب كردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات خشك كرده 41,105 1,099,993,177 Rls. 138,888 $
124 1382 کانادا 840410 -دستگاههاي كمكي براي ديگهاي شماره 8402يا8403 38,342 1,080,775,808 Rls. 136,462 $
125 1382 کانادا 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 1,994 1,014,961,112 Rls. 128,152 $
126 1382 کانادا 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 53,000 1,010,792,371 Rls. 127,627 $
127 1382 کانادا 880520 -دستگاه هاي زميني براي آموز پرواز و اجزاء و قطعات آنها 1,021 1,010,136,600 Rls. 127,543 $
128 1382 کانادا 901910 -دستگاههاي مكانوتراپي ,دستگاههاي ماساژ,دستگاههاي سنج تونائي رواني 6,926 1,007,374,139 Rls. 127,193 $
129 1382 کانادا 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 5,574 997,083,982 Rls. 125,894 $
130 1382 کانادا 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 655 996,577,255 Rls. 125,831 $
131 1382 کانادا 851580 - ماشين ها و دستگاههاي جوشكاري يادا غ افشاني فلزات 18,100 952,517,362 Rls. 120,267 $
132 1382 کانادا 902290 -مولداشعه ايكس ,مولدفشارقوي اشعه ايكس ,وسايروسايل وهمچنين اجزاقطعات و متفرعات 3,452 949,527,666 Rls. 119,890 $
133 1382 کانادا 848299 --اجزاءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرازگلوله ,سوزن وغلتك ), 1,150 947,019,680 Rls. 119,573 $
134 1382 کانادا 441111 --تخته فيبري ازچوب ياازسايرموادچوبي باجرم مخصوص بي ازrg mc/38/0,كارنشده 544,822 937,136,433 Rls. 118,326 $
135 1382 کانادا 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 1,886 931,873,843 Rls. 117,661 $
136 1382 کانادا 321210 -ورقه هاي دا غ زني 19,500 930,442,644 Rls. 117,481 $
137 1382 کانادا 851590 - قطعات دستگاههاي لحيم كاري , زردجوشكاري ,جوشكاري وغيره مشمول شماره 8515 12,056 929,166,197 Rls. 117,319 $
138 1382 کانادا 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 68,000 912,234,808 Rls. 115,181 $
139 1382 کانادا 848079 --قالب براي كائوچوياموادپلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ), 870 901,965,169 Rls. 113,884 $
140 1382 کانادا 854419 --سيم براي سيم پيچي (غيرازنو ع مسي ) 17,649 900,505,188 Rls. 113,700 $
141 1382 کانادا 854129 --سايرترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حساس دربرابرنور) 68 896,904,456 Rls. 113,246 $
142 1382 کانادا 293500 سولفوناميدها 2,250 891,189,494 Rls. 112,524 $
143 1382 کانادا 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي ميباشد) 39,326 885,360,902 Rls. 111,788 $
144 1382 کانادا 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج ياكنترل مشمول 26/90 437 874,414,598 Rls. 110,406 $
145 1382 کانادا 902810 - كنتور گاز 1,963 856,387,232 Rls. 108,130 $
146 1382 کانادا 210330 - آرد و زبره خردل و خردل آماده 66,000 824,218,942 Rls. 104,068 $
147 1382 کانادا 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 3,501 818,710,332 Rls. 103,372 $
148 1382 کانادا 850422 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع ,باظرفيت جابجائي قدرت بيشتراز650 كيلوولت آمپر 10,682 799,463,848 Rls. 100,942 $
149 1382 کانادا 391732 --سايرلوله هاكه باموادديگرمستحكم نشده وباسايرموادجورنشده بدون لوازم وملحقات 20,612 784,716,612 Rls. 99,080 $
150 1382 کانادا 840490 -اجزاءوقطعات دستگاههاي كمكي براي استفاده درديگها+ 6,332 757,560,925 Rls. 95,652 $
151 1382 کانادا 550320 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي نشده ,غيره , 100,808 750,904,152 Rls. 94,811 $
152 1382 کانادا 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-),براي فلزات (غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 51,500 750,058,184 Rls. 94,704 $
153 1382 کانادا 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 1,174 722,117,487 Rls. 91,176 $
154 1382 کانادا 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 361 717,951,482 Rls. 90,651 $
155 1382 کانادا 830710 -لوله هاي قابل انحناءاز آهن يافولاد, 119 699,071,484 Rls. 88,267 $
156 1382 کانادا 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر 13,100 697,364,423 Rls. 88,052 $
157 1382 کانادا 860791 --اجزاءوقطعات لكوموتيوهايالكوتراكتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند, 4,672 693,538,516 Rls. 87,568 $
158 1382 کانادا 901890 - آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي غيرمذكور 358 692,251,706 Rls. 87,406 $
159 1382 کانادا 843131 --اجزاءوقطعات مربوط به آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك 13,075 688,204,232 Rls. 86,894 $
160 1382 کانادا 903010 - آلات ودستگاههاي سنج ياكشف تشعشعات آلفا,بتا,گاما,اشعه ايكس ,تشعشعات كيهاني ياسايرتش 77 686,359,534 Rls. 86,661 $
161 1382 کانادا 853530 -كليدجداكننده مدارازمنبع تغذيه وسويچهاي قطع و وصل ,براي ولتاژبيشترازV 1000 884 674,857,346 Rls. 85,209 $
162 1382 کانادا 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 4,035 654,487,979 Rls. 82,639 $
163 1382 کانادا 843139 --قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيراز آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك ) 5,343 654,105,060 Rls. 82,589 $
164 1382 کانادا 480256 كاغذومقواذكرشده درشماره 4802/55بصورت ورق براي نوشتن 000 102,564 649,835,319 Rls. 82,050 $
165 1382 کانادا 845150 -ماشين هاي پيچيدن ,بازكردن ,تاكردن ,بر دادن ,,,,پارچه 10,000 619,939,361 Rls. 78,275 $
166 1382 کانادا 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 735 616,782,003 Rls. 77,876 $
167 1382 کانادا 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ياسايرخواص مكانيكي فلزات 600 584,287,310 Rls. 73,774 $
168 1382 کانادا 870324 --وسائطنقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندربي از3000س م , 4,400 567,768,501 Rls. 71,688 $
169 1382 کانادا 853540 -برق گير,محدودكننده ولتاژ و مسدودكننده افزاي ناگهاني ولتاژ, براي بيشترازV 1000 8,910 565,700,000 Rls. 71,427 $
170 1382 کانادا 390730 - رزين هاي اپوكسيد, به اشكال ابتدائي 9,450 540,547,683 Rls. 68,250 $
171 1382 کانادا 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 72 539,605,577 Rls. 68,132 $
172 1382 کانادا 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ,كش پذيري ياسايرخواص مكاني 2,096 533,488,645 Rls. 67,360 $
173 1382 کانادا 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 8,265 526,756,872 Rls. 66,510 $
174 1382 کانادا 844190 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقواغيرمذكوردرجاي ديگ 8,115 522,361,240 Rls. 65,955 $
175 1382 کانادا 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 33,000 517,928,726 Rls. 65,395 $
176 1382 کانادا 852540 -دوربين هاي ويدئويي تصويرغيرمتحرك وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي 356 516,383,221 Rls. 65,200 $
177 1382 کانادا 340490 -موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 18,000 511,866,274 Rls. 64,630 $
178 1382 کانادا 320649 -- ساير مواد رنگ كننده ; فر آورده هاي يادداشت 3 فصل غيرمذكوردر جاي ديگر 25,628 510,694,326 Rls. 64,482 $
179 1382 کانادا 900590 -اجزاءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي ,دوربين يك چشمي ,سايرتلسكوپهاي اپتي 27 505,230,665 Rls. 63,792 $
180 1382 کانادا 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها, 2,877 482,844,530 Rls. 60,966 $
181 1382 کانادا 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 24,048 471,951,880 Rls. 59,590 $
182 1382 کانادا 903210 - ترموستات 1,537 467,052,795 Rls. 58,970 $
183 1382 کانادا 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور, 2,999 464,737,754 Rls. 58,679 $
184 1382 کانادا 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474, 4,500 457,890,383 Rls. 57,814 $
185 1382 کانادا 842520 -چرخهاي بالاكشنده سرچاه ,چرخهاي كشنده براي كاربرددرزيرزمين 678 447,106,271 Rls. 56,453 $
186 1382 کانادا 844359 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,كه درجاي ديكرمذكورنباشد 16,250 434,834,516 Rls. 54,903 $
187 1382 کانادا 731822 --واشرها,كه درجاي ديگرگفته نشده , 91 431,286,581 Rls. 54,455 $
188 1382 کانادا 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 11,900 430,557,583 Rls. 54,363 $
189 1382 کانادا 841410 -تلمبه هاي خلاء 2,173 426,513,345 Rls. 53,853 $
190 1382 کانادا 730723 --لوازم واتصالات براي جوشكاري (باستثناءزانوئي ومهره )ازفولادزنك نزن , 3,270 421,108,330 Rls. 53,170 $
191 1382 کانادا 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 127 418,176,255 Rls. 52,800 $
192 1382 کانادا 731419 --تورباف ازمفتول آهني يافولادي (باستثناءنواربي سروته يافولادزنگ نزن ), 9,000 414,021,358 Rls. 52,275 $
193 1382 کانادا 842199 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ,,,براي ازصافي گذراندن ياتصفيه 35,100 406,098,097 Rls. 51,275 $
194 1382 کانادا 843352 --ماشين آلات ودستگاههاي خرمن كوبي gnihserht()براي محصولات كشاورزي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 5,728 405,338,534 Rls. 51,179 $
195 1382 کانادا 750712 --لوله ازنيكل ممزوج , 90 403,828,538 Rls. 50,988 $
196 1382 کانادا 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 4,151 399,244,162 Rls. 50,409 $
197 1382 کانادا 848220 -رولربيرينگ مخروطي ,هم چنين رولربيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتك مخطروطي , 252 397,670,640 Rls. 50,211 $
198 1382 کانادا 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 2,038 395,053,541 Rls. 49,881 $
199 1382 کانادا 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتيتر(retehtoc),كانول ,همانندمورداستفاده درعل 209 392,083,154 Rls. 49,506 $
200 1382 کانادا 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 515 390,093,429 Rls. 49,253 $
مجموع کل
1,564,371,848,468 ريال
مجموع کل
197,521,705 دلار