آمار کل " واردات از" کشور "پرتغال" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 پرتغال 480255 كاغذومقوا)بدون يابا%10الياف مكانيكي (بوزن مترمربعي حداقل 40وحداكثر150گرمي بصورت رول براي نوشتن 8,602,909 51,759,986,523 Rls. 6,535,351 $
2 1382 پرتغال 480257 كاغذومقوا)بدون يابا%10ازالياف مكانيكي (بوزن هرمترمربع حداقل 40گرم وحداكثر150گرم براي نوشتن 000 5,190,783 30,869,102,482 Rls. 3,897,614 $
3 1382 پرتغال 550330 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكريليك ,حلاجي نشده ,غيره , 813,610 9,647,188,257 Rls. 1,218,080 $
4 1382 پرتغال 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 35,148 7,790,756,573 Rls. 983,681 $
5 1382 پرتغال 480256 كاغذومقواذكرشده درشماره 4802/55بصورت ورق براي نوشتن 000 944,452 6,873,608,732 Rls. 867,879 $
6 1382 پرتغال 870839 -- ترمزها و ترمزهاي خودكاروسايط نقليه مشمول 01/87 لغايت 05/87 وقطعات آنها 106,244 6,182,767,758 Rls. 780,652 $
7 1382 پرتغال 851999 -- دستگاههاي پخ صوت بدون وسيله ضبط,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 17,440 6,054,350,000 Rls. 764,438 $
8 1382 پرتغال 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 219,180 5,925,735,361 Rls. 748,199 $
9 1382 پرتغال 292429 -- آميدهاي حلقوي (بانضمام كاربامات ها)ومشتقات آنها;املاح اين تركيبات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,673 5,843,897,432 Rls. 737,866 $
10 1382 پرتغال 441021 تخته هاي نازك وتخته بارشته هاي جهت دارازچرب ياكارنشده يافقط سمباده خورده 3,327,910 5,550,947,591 Rls. 700,877 $
11 1382 پرتغال 294130 -تتراسيكلين ها و مشتقات آنها; املاح اين محصولات 4,805 4,924,235,396 Rls. 621,746 $
12 1382 پرتغال 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 2,300 4,184,272,685 Rls. 528,318 $
13 1382 پرتغال 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 99,791 3,914,117,717 Rls. 494,208 $
14 1382 پرتغال 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 14,088 3,261,551,719 Rls. 411,813 $
15 1382 پرتغال 441111 --تخته فيبري ازچوب ياازسايرموادچوبي باجرم مخصوص بي ازrg mc/38/0,كارنشده 633,175 3,070,404,785 Rls. 387,675 $
16 1382 پرتغال 450410 - بلوك ,صفحه ,ورق ,نوار,لوحه بهرشكل ;استوانه هاي توپر,ديسك ازچوب پنبه فشرده 167,604 2,980,216,878 Rls. 376,289 $
17 1382 پرتغال 852721 - گيرنده هاي راديوئي براي وسايل نقليه موتوري , توام شده با دستگاه ضبط ياپخ و,,,صوت 3,706 2,603,810,000 Rls. 328,764 $
18 1382 پرتغال 870831 -- لنت ترمزسوارشده وسايط نقليه موتوري مشول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 30,500 2,460,755,711 Rls. 310,701 $
19 1382 پرتغال 560729 --ريسمان ,طناب وكابل ,ازسيزال ,غيره ,ازگونه آگاو,كه درجاي ديگري گفته نشده , 198,740 2,298,318,152 Rls. 290,192 $
20 1382 پرتغال 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 1,114 2,152,142,472 Rls. 271,735 $
21 1382 پرتغال 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 499 1,920,365,062 Rls. 242,470 $
22 1382 پرتغال 854441 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورشده با قطعات اتصال 10,784 1,656,822,902 Rls. 209,195 $
23 1382 پرتغال 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 6,202 1,510,151,678 Rls. 190,676 $
24 1382 پرتغال 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 773 1,435,971,208 Rls. 181,310 $
25 1382 پرتغال 903089 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذكوردرجاي ديگر, 600 1,121,251,453 Rls. 141,572 $
26 1382 پرتغال 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 500 969,485,455 Rls. 122,410 $
27 1382 پرتغال 847780 -ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد,غيرمذكوردرجاي 4,800 901,899,134 Rls. 113,876 $
28 1382 پرتغال 701710 -شيشه آلات براي آزمايشگاه ,بهداشت ياداروخانه ,ازكوارتزدوب شده ,,,, 7,950 821,846,266 Rls. 103,769 $
29 1382 پرتغال 480254 كاغذومقوا)بدون يابا%10الياف مكانيكي (بوزن هرمترمربع كمتراز40گرم براي نوشتن 000 105,546 614,381,978 Rls. 77,573 $
30 1382 پرتغال 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 75,000 525,892,351 Rls. 66,401 $
31 1382 پرتغال 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير مذكوردرجاي ديگر,براي ولتاژحداكثرV 1000 622 439,862,857 Rls. 55,539 $
32 1382 پرتغال 848071 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي كائوچوياموادپلاستيكي , 898 408,726,900 Rls. 51,607 $
33 1382 پرتغال 844811 -دابي ,ژاكار;ماشين هاي تقليل دهنده كارت gnicuder(drac)كپي برداري كارت پانچ كننده يابستن كارت 10,800 389,957,374 Rls. 49,237 $
34 1382 پرتغال 731210 -مفتول بهم تابيده ,كابل از آهن ياازفولاد,عايق نشده براي مصرف برق , 55,434 313,351,356 Rls. 39,565 $
35 1382 پرتغال 854690 قره هاي عايق برق (غيراز انوا ع شيشه و سراميك ) 1,186 299,306,706 Rls. 37,791 $
36 1382 پرتغال 550620 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي شده ,غيره , 13,813 258,036,615 Rls. 32,580 $
37 1382 پرتغال 853610 - فيوز, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4,004 233,208,639 Rls. 29,446 $
38 1382 پرتغال 441029 تخته هاي نازك وتخته بارشته هاي جهت دارازچرب به جزشماره 441021حتي بهم فشرده بارزين يا000 130,617 230,930,708 Rls. 29,158 $
39 1382 پرتغال 841822 --يخچال هاي خانگي ازنو ع جذبي ,برقي noitbrosbA() 22,388 225,429,272 Rls. 28,464 $
40 1382 پرتغال 390930 - سايرزرينهاي آمينيك كه درجاي ديگر مذكورنباشد, به اشكال ابتدائي 30,400 206,414,048 Rls. 26,063 $
41 1382 پرتغال 391723 -- لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده از پليمرهاي كلروروينيل 4,214 205,284,896 Rls. 25,920 $
42 1382 پرتغال 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 3,411 201,759,789 Rls. 25,475 $
43 1382 پرتغال 441830 - پاركت بصورت پانل يا صفحه از چوب 12,960 188,627,434 Rls. 23,817 $
44 1382 پرتغال 851679 -- دستگاه هاي الكتروترميك براي مصارف خانگي , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 6,500 187,137,589 Rls. 23,628 $
45 1382 پرتغال 846694 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 4 184,783,470 Rls. 23,331 $
46 1382 پرتغال 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازموادپلاستيكي بشكل رول باعرض حداكثرmc20 1,884 131,082,438 Rls. 16,550 $
47 1382 پرتغال 450110 - چوب پنبه طبيعي ,خام يا بطور ساده آماده شده 7,840 124,620,088 Rls. 15,735 $
48 1382 پرتغال 841840 -فريزرهاازنو ع ايستاده ,به گنجاي حداكثر900ليتر 3,960 124,122,340 Rls. 15,672 $
49 1382 پرتغال 830241 -يراق ,چفت وبست ,غيره ,براي ساختمان ازفلزمعمولي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 1,534 101,333,265 Rls. 12,795 $
50 1382 پرتغال 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ياسايرخواص مكانيكي فلزات 25 71,195,593 Rls. 8,989 $
51 1382 پرتغال 841899 --اجزاءوقطعات يخچال ها,فريزرها,,,تلمبه هاي حرارتي 1,140 56,513,028 Rls. 7,135 $
52 1382 پرتغال 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس اين مواد 510 45,739,119 Rls. 5,775 $
53 1382 پرتغال 590610 -نوارچسب باعرض 20سانتيمترياكمتر, 184 38,305,991 Rls. 4,837 $
54 1382 پرتغال 820810 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاي كاركردن روي فلز, 9 33,106,850 Rls. 4,180 $
55 1382 پرتغال 391620 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطععرضي بي ازيك mm,ميله قلم وپروفيله ,حتي كارشده درسطح ازپليمرها.. 469 30,994,079 Rls. 3,913 $
56 1382 پرتغال 392043 صفحه -ورق -ورقه هاي نازك بدون تكيه گاه ازپليمركلروروينيل حاوي حداقل %6وزني پلاستي سايزر 423 27,967,533 Rls. 3,531 $
57 1382 پرتغال 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 600 27,523,182 Rls. 3,475 $
58 1382 پرتغال 940210 -صندليهاي دندانپزشكي ,صندليهاي آرايشگاه ياصندليهاي همانندواجزاءوقطعات آنها 200 18,117,206 Rls. 2,288 $
59 1382 پرتغال 901730 - ميكرومتر, اندازه گير قطرو اندازه گير ظرفيت 10 15,977,856 Rls. 2,017 $
60 1382 پرتغال 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 8 14,300,003 Rls. 1,806 $
61 1382 پرتغال 292910 -ايزوسيانات ها 240 12,702,344 Rls. 1,604 $
62 1382 پرتغال 481159 --كاغذومقواي قشرزده اندوده اغشته ياپوشانده باموادپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 184 12,004,823 Rls. 1,516 $
63 1382 پرتغال 392010 -صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي اتيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه هاياجورنشده باموادديگر 74 4,820,056 Rls. 609 $
مجموع کل
184,689,477,158 ريال
مجموع کل
23,319,378 دلار
[1]