آمار کل " واردات از" کشور "پاکستان" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 پاکستان 100630 -برنج نيمه سفيد كرده (نيم آسياب ) يا برنج تمام سفيد كرده (تمام آسياب ) 142,994,297 507,668,760,202 Rls. 64,099,586 $
2 1382 پاکستان 550330 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكريليك ,حلاجي نشده ,غيره , 5,684,664 64,461,617,502 Rls. 8,139,089 $
3 1382 پاکستان 890200 وسايط نقليه آبي صيادي ;كشتي هاي كارخانه اي براي عمل آوردن ياكنسروكردن محصولات 7,207,140 28,687,935,247 Rls. 3,622,214 $
4 1382 پاکستان 531010 -پارچه تاروپودباف ازكنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات ,سفيدنشده , 2,601,875 14,976,735,137 Rls. 1,891,001 $
5 1382 پاکستان 481160 --كاغذومقواي قشرزده اندوده اغشته ياپوشانده باموم وموم پارافين واسته ارين وروغن ياگليسرين 332,192 10,602,414,088 Rls. 1,338,689 $
6 1382 پاکستان 481159 --كاغذومقواي قشرزده اندوده اغشته ياپوشانده باموادپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 193,330 8,138,070,718 Rls. 1,027,534 $
7 1382 پاکستان 120740 -تخم كنجد 3,176,066 7,966,080,091 Rls. 1,005,818 $
8 1382 پاکستان 481950 - محفظه هاي بسته بندي ,وجلدصفحه گرامافون غيرمذكوردرجاي ديگراز كاغذيامقوا 200,332 7,132,654,559 Rls. 900,588 $
9 1382 پاکستان 481190 -كاغذومقوا,قشرزده ,اندوده , آغشته و,,,درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي دي 140,392 5,605,857,771 Rls. 707,810 $
10 1382 پاکستان 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 1,373,000 5,525,050,972 Rls. 697,609 $
11 1382 پاکستان 350300 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي ,سايرچسب هاي حيواني غيرازچسب هاي كازئين شماره 01/35 252,000 4,967,203,844 Rls. 627,173 $
12 1382 پاکستان 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 6,174 3,800,006,814 Rls. 479,799 $
13 1382 پاکستان 701090 -قرابه ,بطري ,دبه (Flacon),ظرف دهان گشاد,كوزه (Pot),لوله جاي قرص ,وسايرظروف ازشيشه ,براي نقل وانتقال يابسته بندي ,ظرف دهان گشادشيشه اي براي محافظت ,درپوش ,سرپوش وسايردرپوشها,ازشيشه غيرازحباب هاي مشمول شماره 7010/10 1,499,422 3,457,805,960 Rls. 436,592 $
14 1382 پاکستان 200919 -- آب پرتقال يخ نزده ,تخميرنشده , كه به آن الكل افزوده نشده باشد 214,060 1,933,254,846 Rls. 244,097 $
15 1382 پاکستان 200980 - آب هر يك از ديگر ميوه ها, تخميرنشده , كه به آن الكل افزوده نشده باشد 239,950 1,830,021,336 Rls. 231,064 $
16 1382 پاکستان 520942 --پارچه هاي موسوم به "دنيم ",داراي 85%يابيشترپنبه ,بوزن هرمترمربع200گرم بابيشتر, 73,001 1,518,500,683 Rls. 191,731 $
17 1382 پاکستان 392051 --صفحه ,ورق ,,,,ازپلي متاكريلات متيل ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 120,021 1,487,123,445 Rls. 187,767 $
18 1382 پاکستان 200911 -- آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده كه به آن الكل افزوده نشده باشد 138,080 1,286,650,574 Rls. 162,456 $
19 1382 پاکستان 390760 - پلي اتيلن ترفتالات , به اشكال ابتدائي 106,855 1,100,679,375 Rls. 138,975 $
20 1382 پاکستان 846021 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,غيرمذكوردرجاي ديگر,بادقت تا01/0ميلي متر,باكنترل شماره اي 60,500 1,090,124,227 Rls. 137,643 $
21 1382 پاکستان 392020 - صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي پروپيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 7,076 888,688,842 Rls. 112,209 $
22 1382 پاکستان 271099 آخال روغن هابه غيرازشماره 271091كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 107,400 858,353,000 Rls. 108,378 $
23 1382 پاکستان 130232 --لعاب و مواد غليظ كننده از خرنوب , از دانه خرنوب يا از دانه گوار 37,000 719,078,946 Rls. 90,793 $
24 1382 پاکستان 590700 پارچه نسجي آغشته ,اندوده ياپوشانده شده بنحوديگر,كرباسهاي نقاشي شده براي دكورتاتر, آتليه ياهم 54,610 701,166,166 Rls. 88,531 $
25 1382 پاکستان 821210 -تيغسلماني وخودترا (غيربرقي ), 13,755 603,949,440 Rls. 76,256 $
26 1382 پاکستان 081320 - آلو, خشك كرده 34,294 602,204,219 Rls. 76,035 $
27 1382 پاکستان 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 23,461 575,169,447 Rls. 72,622 $
28 1382 پاکستان 271011 روغن هاي سبك غيرخام وفرآورده هاكه داراي 70درصدوزني يابيشترنفت ياروغن حاصل ازموادمعدني قيري باشد 54,129 456,929,282 Rls. 57,693 $
29 1382 پاکستان 821300 قيچي ,قيچي خياطي وقيچي هاي همانند,وتيغه هاي آنها, 16,740 400,323,343 Rls. 50,545 $
30 1382 پاکستان 780300 ميله ,پروفيل ومفتول ازسرب , 2,000 399,704,813 Rls. 50,468 $
31 1382 پاکستان 550320 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي نشده ,غيره , 49,873 391,134,218 Rls. 49,386 $
32 1382 پاکستان 901849 -- آلات ودستگاههاي مورداستفاده درعلوم دندانپزشكي (غيرازچرخ دندانپزشكي ) 722 365,692,319 Rls. 46,173 $
33 1382 پاکستان 850162 -- ژنراتورهاباجريان متناوب ( آلترناتورها)به قدرت بيشتراز75كيلوولت آمپروحداكثر375كيل 12,430 360,006,580 Rls. 45,455 $
34 1382 پاکستان 380290 - موادمعدني طبيعي اكتيف شده ,زغال هاودوده هاي حيواني 153,000 343,640,720 Rls. 43,389 $
35 1382 پاکستان 291241 لين (4-هيدروكسي -3-متوكسي بنز آلدئيد ) 3,000 260,033,742 Rls. 32,833 $
36 1382 پاکستان 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 68 215,450,829 Rls. 27,203 $
37 1382 پاکستان 010290 -حيوانات زنده از نو ع گاو, غير ازمولد نژاد خالص 30,720 190,461,923 Rls. 24,048 $
38 1382 پاکستان 091030 -زردچوبه 80,850 189,314,137 Rls. 23,903 $
39 1382 پاکستان 490110 -كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت اوراق مجزا,حتي تاشده 7,847 184,897,504 Rls. 23,346 $
40 1382 پاکستان 531090 -پارچه تاروپودباف ازكنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات (باستثناءسفيدنشده ), 1,013 174,870,856 Rls. 22,080 $
41 1382 پاکستان 521142 --پارچه موسوم به "دنيم ",ازنخهاي رنگارنگ ,داراي كمتراز85% پنبه ,بوزن مترمربع 10,147 169,054,323 Rls. 21,345 $
42 1382 پاکستان 380991 --موادتكميل ,حاملين رنگ بعنوان تسريع كننده درعمل رنگرزي 8,000 148,790,880 Rls. 18,787 $
43 1382 پاکستان 270400 كك ونيمه كك زغال سنگ ,لينييت ياتورب 237,295 148,012,226 Rls. 18,689 $
44 1382 پاکستان 750890 -مصنوعات ازنيكل كه درجاي ديگرگفته نشده است , 864 140,402,490 Rls. 17,728 $
45 1382 پاکستان 480530 - كاغذ سولفيت بشكل رول يا ورق 16,325 114,924,843 Rls. 14,511 $
46 1382 پاکستان 841990 --اجزاءوقطعات دستگاههاي غيرخانگي گرم كننده ياسردكننده 12,000 95,649,240 Rls. 12,077 $
47 1382 پاکستان 901580 - آلات نقشه برداري ,مساحي , آب نگاري ,اقيانوس نگاري , آبشناسي ,هواشناسي ياژئوفيزيكي , 1,786 87,048,443 Rls. 10,991 $
48 1382 پاکستان 390791 -- ساير پلي استرهاي اشبا ع نشده به اشكال ابتدائي 1,166 86,853,641 Rls. 10,966 $
49 1382 پاکستان 843710 -ماشين براي پاك كردن ,جوركردن يادرجه بندي كردن دانه ها,غلات ياسبزيجات خشك كرده 4,700 83,434,165 Rls. 10,534 $
50 1382 پاکستان 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 5,200 81,316,033 Rls. 10,267 $
51 1382 پاکستان 441121 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي ازrgmc/35/0ولي ازrgmc/38/0بيشترنباشد, كار نشده 29,120 79,060,939 Rls. 9,982 $
52 1382 پاکستان 070320 ير تازه يا سردكرده 40,972 66,688,170 Rls. 8,420 $
53 1382 پاکستان 853210 -خازن هاي ثابت براي مدارهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت كه كمتراز5/0كيلوولت آمپرراكتيو 734 63,686,703 Rls. 8,041 $
54 1382 پاکستان 551694 --پارچه تاروپودي ,چاپ شده ,باكمتراز85%الياف غيريكسره مصنوعي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,300 63,123,625 Rls. 7,970 $
55 1382 پاکستان 392010 -صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي اتيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه هاياجورنشده باموادديگر 392 51,086,921 Rls. 6,450 $
56 1382 پاکستان 844841 --ماكو 1,111 50,911,196 Rls. 6,428 $
57 1382 پاکستان 901590 -قطعات ومتفرعات آلات نقشه برداري ,مساحي ,ترازگيري ,فتوگرامتري ,هواشناسي وغيره 9015 1,160 46,310,338 Rls. 5,847 $
58 1382 پاکستان 844849 --اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي بافندگي تاروپودsmool(),غيرمذكوردرجاي ديگر 915 43,797,108 Rls. 5,530 $
59 1382 پاکستان 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 1,200 42,759,780 Rls. 5,399 $
60 1382 پاکستان 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 1,530 39,414,834 Rls. 4,977 $
61 1382 پاکستان 080450 -گلابي هندي , انبه و جوز انجبان , تازه يا خشك كرده 43,350 37,712,585 Rls. 4,762 $
62 1382 پاکستان 902121 -- دندانهاي مصنوعي 50 33,630,000 Rls. 4,246 $
63 1382 پاکستان 370130 -سايرصفحه هاوفيلم هاي لوله نشده ,كه هرضلع آن بي از 255ميليمترباشد,عكسبرداري نشده 550 29,340,286 Rls. 3,705 $
64 1382 پاکستان 690390 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,083 23,457,317 Rls. 2,962 $
65 1382 پاکستان 420329 --دستك ,دستكشهاي يك انگشتي ونيم دستك از چرم ياازچرم دوباره ساخته شده ,غيرازورزشي 2,150 19,177,862 Rls. 2,421 $
66 1382 پاکستان 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 9,380 16,066,076 Rls. 2,029 $
67 1382 پاکستان 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتيتر(retehtoc),كانول ,همانندمورداستفاده درعل 60 14,412,000 Rls. 1,820 $
68 1382 پاکستان 540232 --نخ تكستوره ,ازنايلون ياسايرپلي آميدها,بااندازه هرنخ يك لاي آن بي از50تكس غيرخرده فروشي 971 11,422,228 Rls. 1,442 $
69 1382 پاکستان 732111 --وسائل خوراك پزي ,خوراك گرم كن ,باسوخت گازي ,,,,از آهن ياازفولاد, 325 6,293,081 Rls. 795 $
70 1382 پاکستان 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 126 6,089,488 Rls. 769 $
71 1382 پاکستان 531100 پارچه هاي تاروپودباف ازسايرالياف نسجي نباتي ونخ كاغذي , 25 3,461,170 Rls. 437 $
72 1382 پاکستان 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 8 2,014,622 Rls. 254 $
73 1382 پاکستان 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج ياكنترل مشمول 26/90 1 640,634 Rls. 81 $
مجموع کل
694,023,660,964 ريال
مجموع کل
87,629,242 دلار
[1]