آمار کل " واردات از" کشور "يونان" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 يونان 741110 -لوله ازمس تصفيه شده , 389,903 8,624,013,522 Rls. 1,088,893 $
2 1382 يونان 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 2,680 6,304,070,301 Rls. 795,966 $
3 1382 يونان 854460 - هادي هاي برق ,كه در جاي ديگرمذكورنباشد, براي ولتاژبيشتراز 1000 ولت 267,193 6,267,918,924 Rls. 791,403 $
4 1382 يونان 740921 --صفحه ,ورق ونوارازبرنج ,بصورت طومار,به ضخامت بي از15/0ميليمتر, 193,302 3,851,176,317 Rls. 486,260 $
5 1382 يونان 481920 -كارتن ,قوطي وجعبه تاشو,ازكاغذيامقواي غيرموج دار 304,275 3,625,329,209 Rls. 457,743 $
6 1382 يونان 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 26,850 3,328,057,364 Rls. 420,209 $
7 1382 يونان 730512 --لوله از آهن يافولاد,جو داده ازدرازغيرمذكوردرجاي ديگربامقطعXمدور,باقطرخارجي بي از4/604 689,989 2,725,747,627 Rls. 344,160 $
8 1382 يونان 481141 --كاغذومقواي خودچسب 104,500 2,536,467,666 Rls. 320,261 $
9 1382 يونان 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 9,200 2,363,992,677 Rls. 298,484 $
10 1382 يونان 240220 -سيگار حاوي توتون 43,200 2,067,633,327 Rls. 261,065 $
11 1382 يونان 842211 --ماشين هاي ظرفشوئي ازنو ع خانگي 16,358 855,562,148 Rls. 108,025 $
12 1382 يونان 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 9,000 765,612,000 Rls. 96,668 $
13 1382 يونان 842290 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول شماره هاي 842211الي 842240 18,594 761,726,928 Rls. 96,178 $
14 1382 يونان 252400 پنبه كوهي ( آميانت يا آسست ) 384,000 751,180,562 Rls. 94,846 $
15 1382 يونان 820299 --تيغه اره ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 735 661,787,892 Rls. 83,559 $
16 1382 يونان 854411 سيم براي سيم پيچي ازمس 37,258 645,679,980 Rls. 81,525 $
17 1382 يونان 391190 -پلي سولفورها,پلي سولفونهامحصولات يادداشت فصل غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه شكل اوليه 37,500 626,806,680 Rls. 79,142 $
18 1382 يونان 200919 -- آب پرتقال يخ نزده ,تخميرنشده , كه به آن الكل افزوده نشده باشد 105,000 603,375,236 Rls. 76,184 $
19 1382 يونان 340111 --صابون ومحصولات آلي تانسيواكتيف به صورت شم ياميله ياقالبي براي مصارف پاكيزگي وطبي 63,242 576,480,509 Rls. 72,787 $
20 1382 يونان 390799 -- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد به اشكال ابتدائي 28,500 514,791,418 Rls. 64,999 $
21 1382 يونان 290341 -- تري كلرو فلوئور و متان 39,200 512,621,800 Rls. 64,725 $
22 1382 يونان 330510 - شامپوها 75,046 480,184,973 Rls. 60,629 $
23 1382 يونان 760691 --صفحه ,,(باستثناءمربعمستطيل )از آلومينيوم ,غيرممزوج ,به ضخامت بي از2/0mm, 24,012 463,845,764 Rls. 58,567 $
24 1382 يونان 903289 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 590 442,896,388 Rls. 55,921 $
25 1382 يونان 382100 محيطهاي كشت آماده براي تكثير موجودات زنده ذره بيني 401 419,743,716 Rls. 52,998 $
26 1382 يونان 680221 --سنگ مرمر,سنگ تراورتن ,رخام ,بريده يااره شده ,داراي سطح صاف يايكپارچه , 238,600 417,618,400 Rls. 52,730 $
27 1382 يونان 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 18,612 386,195,247 Rls. 48,762 $
28 1382 يونان 720529 --پودرازچدن خام ,چدن اشپيگل , آهن يافولاد, 1,700 352,529,095 Rls. 44,511 $
29 1382 يونان 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 14,585 282,658,817 Rls. 35,689 $
30 1382 يونان 320619 --پيگمان هاوفر آورده ها براساس دي اكسيدتيتانيوم باكمتراز80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 36,000 273,915,376 Rls. 34,585 $
31 1382 يونان 903120 - دستگاههاي آزماي 6 273,306,785 Rls. 34,508 $
32 1382 يونان 680299 --سنگ يادبودياسنگ ساختماني ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,كارشده , 136,600 270,478,636 Rls. 34,151 $
33 1382 يونان 391739 --سايرلوله هاوشيلنگ هاازموادپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 7,282 246,513,983 Rls. 31,126 $
34 1382 يونان 482319 --كاغذصمغ زده ياچسب زده (به استثناي كاغذخودچسب )بصورت نواريارول 7,847 226,146,419 Rls. 28,554 $
35 1382 يونان 850410 -متعادل كننده هاي جريان (stsallaB)براي لامپ ها و لوله هاي تخليه 20,400 224,641,560 Rls. 28,364 $
36 1382 يونان 330499 -فر آورده هابراي زيبائي و آراي ,مراقبت پوست وضد آفتاب وبراي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 30,248 224,382,887 Rls. 28,332 $
37 1382 يونان 844110 -ماشينهاي بر 12,500 211,340,077 Rls. 26,684 $
38 1382 يونان 841360 -تلمبه هاي دوارحجمي براي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,374 204,061,656 Rls. 25,765 $
39 1382 يونان 340700 خميربراي قالب گيري ,يابراي سرگرمي كودكان ;تركيبات موسوم به "موم دندانسازي 10,559 191,783,222 Rls. 24,215 $
40 1382 يونان 300640 -سيمان و ساير محصولات براي پركردن دندان ,سيمان براي بازسازي استخوان 430 176,576,661 Rls. 22,295 $
41 1382 يونان 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 71 150,451,122 Rls. 18,996 $
42 1382 يونان 250810 -بنتونيت 80,000 148,134,755 Rls. 18,704 $
43 1382 يونان 845150 -ماشين هاي پيچيدن ,بازكردن ,تاكردن ,بر دادن ,,,,پارچه 5,700 147,639,621 Rls. 18,641 $
44 1382 يونان 392610 - لوازم براي دفتركار و مدارس از مواد پلاستيكي 6,037 134,893,681 Rls. 17,032 $
45 1382 يونان 820900 پولك ,قلم ,,,براي ابزارها,سوارنشده ازكربورهاي فلزي ياسرمت , 191 133,000,000 Rls. 16,793 $
46 1382 يونان 910700 كليه قطع و وصل ساعتي داراي انوا ع محرك ساعت ياداراي موتورسنكرون 386 130,800,174 Rls. 16,516 $
47 1382 يونان 480256 كاغذومقواذكرشده درشماره 4802/55بصورت ورق براي نوشتن 000 16,035 123,612,866 Rls. 15,608 $
48 1382 يونان 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي ,براي بيشترازV 1000, غيرمذكوردرجاي دي 61 110,059,449 Rls. 13,896 $
49 1382 يونان 391740 - لوازم وملحقات لوله و شيلنگ از مواد پلاستيكي 3,640 109,481,682 Rls. 13,823 $
50 1382 يونان 382440 - افزودني هاي آماده براي سيمان , ملاط, بتون 10,559 106,752,683 Rls. 13,479 $
51 1382 يونان 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,340 96,482,573 Rls. 12,182 $
52 1382 يونان 870893 --كلاچهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 8,810 90,270,962 Rls. 11,398 $
53 1382 يونان 330491 - پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده براي مصارف آرايشي 9,458 87,409,829 Rls. 11,036 $
54 1382 يونان 841850 -سايرصندوقها,گنجه ها,,,,سردكننده يامنجمدكننده وهمانندسردكننده ,غيرمذكوردرجاي ديگر 240 77,659,113 Rls. 9,805 $
55 1382 يونان 560110 -دستمال وتامپون بهداشتي ,پوشاك بچه ,غيره ,,,,, از آوات موادنسجي , 9,143 73,924,518 Rls. 9,334 $
56 1382 يونان 391000 سيليكونها به اشكال ابتدائي 603 73,366,418 Rls. 9,263 $
57 1382 يونان 271129 --گازهاي نفتي و ساير هيدروكربورهاي گازي شكل بحالت گازي , غيرمذكور درجاي ديگر 8,800 70,382,817 Rls. 8,887 $
58 1382 يونان 843230 -دستگاه بذرپا ,كاشت ونشاء 200 66,876,197 Rls. 8,444 $
59 1382 يونان 380890 -ضدجوندگان ومحصولات مشابه عرضه شده بصورت خرده فروشي كه درجاي ديگرمذكور نباشد 623 63,735,125 Rls. 8,047 $
60 1382 يونان 842691 --جرثقيل هاي دريك ,جرثقيل ها,وغيره غيرمذكوردرجاي ديگر,طراحي شده براي نصب كردن روي وسايطنقل 20,000 59,994,100 Rls. 7,575 $
61 1382 يونان 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 18 46,890,033 Rls. 5,920 $
62 1382 يونان 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 41 43,895,489 Rls. 5,542 $
63 1382 يونان 810590 -مصنوعات ازكبالت ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 150 40,294,750 Rls. 5,088 $
64 1382 يونان 700721 -شيشه ايمني چندلايه براي وسائطنقليه زميني ,هواپيماوغيره , 2,668 40,049,082 Rls. 5,057 $
65 1382 يونان 320649 -- ساير مواد رنگ كننده ; فر آورده هاي يادداشت 3 فصل غيرمذكوردر جاي ديگر 2,000 35,446,700 Rls. 4,476 $
66 1382 يونان 851671 -- دستگاه هاي الكتروترميك درست كردن قهوه يا چاي 50 34,712,972 Rls. 4,383 $
67 1382 يونان 960321 --مسواك دندان , 530 30,448,505 Rls. 3,845 $
68 1382 يونان 330730 -املاح معطروسايرفر آورده هابراي استحمام 3,576 27,062,035 Rls. 3,416 $
69 1382 يونان 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 42 26,539,229 Rls. 3,351 $
70 1382 يونان 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 66 24,836,788 Rls. 3,136 $
71 1382 يونان 491110 -محصولات چاپي تبليغاتي تجاري ,كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 146 24,444,125 Rls. 3,086 $
72 1382 يونان 903210 - ترموستات 99 23,415,017 Rls. 2,956 $
73 1382 يونان 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 502 20,654,909 Rls. 2,607 $
74 1382 يونان 391721 -- لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده از پليمرهاي اتيلن 18 20,412,631 Rls. 2,577 $
75 1382 يونان 560121 -- آوات ازپنبه واشياءساخته شده از آن , 834 18,030,622 Rls. 2,277 $
76 1382 يونان 851680 مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي 201 17,725,322 Rls. 2,238 $
77 1382 يونان 330410 -فر آورده ها براي آراي لب 72 14,253,185 Rls. 1,800 $
78 1382 يونان 320419 --سايرموادرنگ كننده سنتتيك آلي ازچندين موادرنگ كننده مشمول شماره هاي 320411تا320419 200 14,197,142 Rls. 1,793 $
79 1382 يونان 854430 -مجموعه سيم براي سيم كشي شمعهاي روشن كردن وسايرمجموعه هاي سيم براي سيم كشي ازانوا ع مورداستفاده د 99 12,036,484 Rls. 1,520 $
80 1382 يونان 340220 - فر آورده هابراي شستشو و فر آورده هاي تميز كردن بسته بندي شده براي خرده فروشي 1,452 11,612,144 Rls. 1,466 $
81 1382 يونان 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن گازها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 69 11,541,756 Rls. 1,457 $
82 1382 يونان 330720 - بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 490 9,812,734 Rls. 1,239 $
83 1382 يونان 851660 - كوره (اجاق )هاي برقي ,غيرمذكوردرجاي ديگر;خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جو آورنده آب ,سرخ 100 9,240,230 Rls. 1,167 $
84 1382 يونان 390591 -- كوپليمرها 600 9,018,225 Rls. 1,139 $
85 1382 يونان 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 71 5,347,881 Rls. 675 $
86 1382 يونان 330690 -فر آورده براي بهداشت دهان يادندان غيرمذكوردرجاي ديگر 300 2,150,757 Rls. 272 $
87 1382 يونان 852712 -- دستگاههاي پخ صوت كاست جيبي 75 168,098 Rls. 21 $
مجموع کل
57,368,016,279 ريال
مجموع کل
7,243,432 دلار
[1]