آمار کل " واردات از" کشور "هند" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 هند 271019 نفت وروغن هاي حاصل ازموادمعدني قيري )غيرخام (وفرآورده هايي كه درجاي ديگرمذكورنباشدغيرازشماره 271011 1,077,143,820 2,482,767,892,719 Rls. 313,480,795 $
2 1382 هند 271011 روغن هاي سبك غيرخام وفرآورده هاكه داراي 70درصدوزني يابيشترنفت ياروغن حاصل ازموادمعدني قيري باشد 416,663,461 1,070,344,361,461 Rls. 135,144,490 $
3 1382 هند 730610 -لوله كه براي خطوطنفت ياگازبكارمي رونداز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده , 57,805,721 299,179,185,924 Rls. 37,775,150 $
4 1382 هند 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري شده يااندودشده باروي ,,,غيرمذكوردرجاي 59,013,681 247,069,536,879 Rls. 31,195,648 $
5 1382 هند 720836 - آهن يافولادتخت نوردشده ياگرم نوردشده بشكل طومارپهناي 600mmيابيشتربه بي از01mmپيكله نشده 64,016,658 212,222,241,803 Rls. 26,795,739 $
6 1382 هند 281820 -اكسيد آلومينيم ,غيرازكوروندوم مصنوعي 79,429,578 186,612,412,672 Rls. 23,562,173 $
7 1382 هند 720837 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده شكل طومارياپهناي 600يابيشترضخامت 57.4يابيشترولي كمتراز01پيك 56,289,493 160,061,693,983 Rls. 20,209,811 $
8 1382 هند 230400 كنجاله و ساير آخال هاي جامد, از دانه سويا 59,791,938 144,214,398,382 Rls. 18,208,889 $
9 1382 هند 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 169,091 107,062,039,620 Rls. 13,517,936 $
10 1382 هند 300220 - واكسن ها براي پزشكي انساني 57,229 105,895,837,601 Rls. 13,370,687 $
11 1382 هند 854511 --الكترودهاي زغالي براي كوره ها 6,929,730 104,914,794,442 Rls. 13,246,818 $
12 1382 هند 100630 -برنج نيمه سفيد كرده (نيم آسياب ) يا برنج تمام سفيد كرده (تمام آسياب ) 60,739,594 99,002,242,444 Rls. 12,500,283 $
13 1382 هند 721012 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت كمتراز5/0ميليمتر آبكاري شده ,,,باق 11,626,587 61,617,173,366 Rls. 7,779,945 $
14 1382 هند 730512 --لوله از آهن يافولاد,جو داده ازدرازغيرمذكوردرجاي ديگربامقطعXمدور,باقطرخارجي بي از4/604 11,466,197 60,130,501,540 Rls. 7,592,235 $
15 1382 هند 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 769,147 49,688,012,466 Rls. 6,273,742 $
16 1382 هند 720110 -چدن خام غيرممزوج داراي 5/0فسفر,بشكل لخته ,بلوك , 28,009,000 44,905,040,578 Rls. 5,669,828 $
17 1382 هند 540242 --نخ يك لاازپلي استرها,تاحدي جهت يافته ,باحداكثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 4,507,098 42,346,447,105 Rls. 5,346,772 $
18 1382 هند 721030 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري يااندودشده باروي بطريق الكتروليت 9,800,065 40,021,863,149 Rls. 5,053,266 $
19 1382 هند 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 693,144 39,952,310,014 Rls. 5,044,486 $
20 1382 هند 291735 --انيدريد فتاليك 6,834,200 35,036,685,086 Rls. 4,423,823 $
21 1382 هند 730511 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده ازدرازاباقوس الكتريكي غوطه ور,بامقطعXمدوربي از4/064 8,179,044 34,713,372,837 Rls. 4,383,001 $
22 1382 هند 380810 - حشره ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 569,272 34,639,477,597 Rls. 4,373,671 $
23 1382 هند 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 182,741 33,743,533,226 Rls. 4,260,546 $
24 1382 هند 260600 سنگ آلومينيم وكنسانتره هاي آن 143,510,000 30,955,857,189 Rls. 3,908,568 $
25 1382 هند 260111 --سنگ هاي (كلوخه هاي ) آهن بهم فشرده نشده و كنسانتره هاي آن 97,535,930 29,886,955,859 Rls. 3,773,605 $
26 1382 هند 294200 ساير تركيبات آلي , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 66,101 27,573,248,398 Rls. 3,481,472 $
27 1382 هند 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 4,464,000 25,957,826,779 Rls. 3,277,505 $
28 1382 هند 845510 -ماشين هاي نوردبراي ساختن لوله 597,000 25,806,758,121 Rls. 3,258,429 $
29 1382 هند 481099 --كاغذومقواي ,اندوده ياكائولن ,ياباسايرمواد,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,080,807 23,771,299,166 Rls. 3,001,425 $
30 1382 هند 293499 اسيدهاي نوكلينگواملاح آن -باساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص -تركيبات هتروسيكليك غيرمذكوردرجاي ديگر 25,275 23,765,961,658 Rls. 3,000,752 $
31 1382 هند 720917 اهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومارباپهناي حداقل 600به ضخامت 5/0mmيابيشترولي كمتراز1mm 5,403,870 20,122,725,616 Rls. 2,540,749 $
32 1382 هند 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 37,869 19,863,359,367 Rls. 2,507,999 $
33 1382 هند 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 811,278 19,491,933,671 Rls. 2,461,103 $
34 1382 هند 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده ,كشيده شده يااكسترودشده , 5,482,682 18,505,559,995 Rls. 2,336,560 $
35 1382 هند 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 34,245 16,624,889,606 Rls. 2,099,104 $
36 1382 هند 510521 --پشم شانه زده بصورت توده , 238,947 16,090,029,670 Rls. 2,031,570 $
37 1382 هند 720825 اهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بصورت طومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتروبه ضخامت 57.4mmيابيش 5,765,580 16,070,838,154 Rls. 2,029,146 $
38 1382 هند 283620 -كربنات دي سديم 15,000,000 16,005,016,738 Rls. 2,020,836 $
39 1382 هند 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 99,341 14,747,638,809 Rls. 1,862,076 $
40 1382 هند 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 344,924 14,207,948,291 Rls. 1,793,935 $
41 1382 هند 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 342,580 14,078,439,160 Rls. 1,777,581 $
42 1382 هند 722230 -ميله هاازفولادزنگ نزن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 989,694 12,650,501,144 Rls. 1,597,288 $
43 1382 هند 531010 -پارچه تاروپودباف ازكنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات ,سفيدنشده , 2,266,329 12,250,821,018 Rls. 1,546,821 $
44 1382 هند 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 2,368,995 12,086,000,000 Rls. 1,526,010 $
45 1382 هند 871419 --اجزاءوقطعات ومتفرعاتي كه درجاي ديگري مذكورنباشندموتورسيكلت (ازجمله موتورسيكلت گازي ) 390,858 12,057,155,587 Rls. 1,522,373 $
46 1382 هند 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس اين مواد 222,280 11,982,893,829 Rls. 1,512,995 $
47 1382 هند 380110 -گرافيت مصنوعي 1,734,682 11,501,370,881 Rls. 1,452,195 $
48 1382 هند 842951 --لودربيل داربابارگيري ازجلو 185,886 10,885,301,476 Rls. 1,374,406 $
49 1382 هند 844400 -ماشين هاي الكترودينگ ,كش ,,,,يابر موادنسجي سنتتيك يامصنوعي 49,630 10,482,236,401 Rls. 1,323,515 $
50 1382 هند 252310 سيمان هاي پودر نشده موسوم به كلينگرسيمان 42,000,000 10,365,199,000 Rls. 1,308,737 $
51 1382 هند 701939 --نطع,ماترس ,صفحه نبافته ومحصولات نبافته همانندارالياف شيشه , 444,106 10,327,755,417 Rls. 1,304,011 $
52 1382 هند 400270 - كائوچوي اتيلن - پروپيلن - اين غيرمتصل MDPE() 851,055 10,198,345,235 Rls. 1,287,669 $
53 1382 هند 550952 --نخ ,باكمتراز85%الياف غيريكسره پلي استر,مخلوط باپشم ياكرك حيوان ,غيرخرده فروشي 188,252 10,012,754,801 Rls. 1,264,237 $
54 1382 هند 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 1,102,401 9,997,462,094 Rls. 1,262,308 $
55 1382 هند 854790 -قطعات اتصال عايق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي دستگاههاي برقي ,,,,لوله كشي كابل ها 356,162 9,791,485,151 Rls. 1,236,300 $
56 1382 هند 293500 سولفوناميدها 119,598 9,659,465,890 Rls. 1,219,630 $
57 1382 هند 291620 -اسيدهاي مونوكربوكسيليك سيكلانيك ,,, سيكلوترپنيك ,غيره , مشتقات ,,, آنها 74,500 9,633,228,905 Rls. 1,216,317 $
58 1382 هند 382370 - الكل هاي چرب صنعتي 881,200 9,465,277,057 Rls. 1,195,111 $
59 1382 هند 291890 -اسيدهاي كربوكسيليك باعامل اكسيژنه , وغيره ,مشتقات ,,, آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 23,569 9,433,481,855 Rls. 1,191,096 $
60 1382 هند 290341 -- تري كلرو فلوئور و متان 722,120 9,353,820,817 Rls. 1,181,037 $
61 1382 هند 293219 --تركيبات داراي ساختاريك حلقه متراكم نشده desufnU() فوران ,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 57,000 9,193,068,725 Rls. 1,160,742 $
62 1382 هند 722220 -ميله هاازفولادزنگ نزن ,سردشكل داده شده ياسردتمام شده , 830,279 9,162,668,975 Rls. 1,156,900 $
63 1382 هند 381129 --افزودنيهابراي روغن هاي روان كننده داراي موادي غيرازروغن هاي نفتي 793,746 9,035,578,356 Rls. 1,140,856 $
64 1382 هند 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 448,193 8,520,827,582 Rls. 1,075,859 $
65 1382 هند 840732 --موتورهاي پيستوني درون سوزتناوبي وسايطنقليه فصل 87كه حجم سيلندر آنهااز50mC3تا250mC3است 98,361 8,051,074,372 Rls. 1,016,550 $
66 1382 هند 292429 -- آميدهاي حلقوي (بانضمام كاربامات ها)ومشتقات آنها;املاح اين تركيبات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 85,600 7,725,561,871 Rls. 975,451 $
67 1382 هند 291639 --اسيدهاي مونوكربوكسيليك بودار,وغيره ,مشتقات ,,, آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 117,000 7,416,652,661 Rls. 936,446 $
68 1382 هند 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 10,447 6,993,844,132 Rls. 883,063 $
69 1382 هند 380890 -ضدجوندگان ومحصولات مشابه عرضه شده بصورت خرده فروشي كه درجاي ديگرمذكور نباشد 277,808 6,954,838,311 Rls. 878,134 $
70 1382 هند 560600 نخ گيپه ,نوارگيپه ,نخ شنيل ,نخ گردباف (حلقه دار)موسوم به nraY"elaW pool", 210,464 6,913,472,020 Rls. 872,911 $
71 1382 هند 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر جاي ديگر, آماده شده براي خرده فروشي 38,018 6,868,446,868 Rls. 867,228 $
72 1382 هند 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 535,178 6,639,657,280 Rls. 838,342 $
73 1382 هند 292310 -كولين و املاح آن 910,000 6,535,365,395 Rls. 825,171 $
74 1382 هند 730640 -لوله ,جو داده شده ,مدور,ازفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده , 333,168 6,504,457,611 Rls. 821,269 $
75 1382 هند 380130 - خميرهاي كربن داربراي الكترودها و خميرهاي مشابه براي پوش داخلي كوره ها 1,916,646 5,924,528,247 Rls. 748,047 $
76 1382 هند 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتيتر(retehtoc),كانول ,همانندمورداستفاده درعل 23,853 5,835,524,897 Rls. 736,808 $
77 1382 هند 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 55,354 5,819,515,728 Rls. 734,786 $
78 1382 هند 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,سائيدن ,,,,بانحوه عمل خاص , 7,083 5,810,776,508 Rls. 733,684 $
79 1382 هند 200710 فراورده هاي هموژنيزه 905,943 5,742,150,645 Rls. 725,018 $
80 1382 هند 740921 --صفحه ,ورق ونوارازبرنج ,بصورت طومار,به ضخامت بي از15/0ميليمتر, 261,399 5,728,606,515 Rls. 723,309 $
81 1382 هند 550130 -دسته الياف ازرشته هاي سنتتيك ,از آكريليك يامد آكريليك , 476,055 5,422,261,087 Rls. 684,629 $
82 1382 هند 392113 --صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك ,باريكه هاي اسفنجي ازپليمرهاي پلي اوره تان 71,764 5,344,323,695 Rls. 674,788 $
83 1382 هند 390319 --پلي استيرن (به استثناء پلي استيرن قابل انبساط),به اشكال ابتدائي 756,000 5,266,930,232 Rls. 665,016 $
84 1382 هند 690390 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 163,275 5,235,491,830 Rls. 661,047 $
85 1382 هند 293100 ساير تركيبات آلي - غير آلي 16,235 5,083,112,092 Rls. 641,808 $
86 1382 هند 300340 -داروهااز آلكالوئيدهايامشتقات آنها, آماده نشده براي خرده فروشي 3,810 5,042,149,759 Rls. 636,635 $
87 1382 هند 340111 --صابون ومحصولات آلي تانسيواكتيف به صورت شم ياميله ياقالبي براي مصارف پاكيزگي وطبي 697,000 5,003,639,564 Rls. 631,773 $
88 1382 هند 853990 - اجزاء و قطعات لامپهاي رشته اي يا تخليه الكتريكي 17,896 4,964,853,442 Rls. 626,874 $
89 1382 هند 120740 -تخم كنجد 1,150,109 4,569,570,378 Rls. 576,966 $
90 1382 هند 830990 -در,درپو ,سرپو (باستثناءطشتك ),,,ازفلزمعمولي , 217,846 4,445,568,619 Rls. 561,309 $
91 1382 هند 843041 --ماشين آلات خودروسوراخ كردن زمين ياكندن چاه 41,425 4,428,989,270 Rls. 559,216 $
92 1382 هند 200980 - آب هر يك از ديگر ميوه ها, تخميرنشده , كه به آن الكل افزوده نشده باشد 434,328 4,379,334,994 Rls. 552,945 $
93 1382 هند 720529 --پودرازچدن خام ,چدن اشپيگل , آهن يافولاد, 575,000 4,368,166,697 Rls. 551,535 $
94 1382 هند 842920 -گريدروتسطيح كننده خودرو 68,380 4,274,667,303 Rls. 539,731 $
95 1382 هند 847790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره , 7,945 4,267,156,471 Rls. 538,782 $
96 1382 هند 842119 --ماشينهاي گريزازمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 60,557 4,258,995,530 Rls. 537,752 $
97 1382 هند 550330 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكريليك ,حلاجي نشده ,غيره , 382,999 4,254,905,971 Rls. 537,236 $
98 1382 هند 401120 - تايربادي نوازكائوچو براي اتوبوس و باري 644,152 4,182,733,810 Rls. 528,122 $
99 1382 هند 281830 -هيدرواكسيد آلومينيم 2,523,000 4,090,641,578 Rls. 516,494 $
100 1382 هند 290545 -- گليسرول 540,000 3,988,862,054 Rls. 503,644 $
101 1382 هند 290319 --سايرمشتقات كلره اشبا ع شده هيدروكربورهاي غيرحلقوي ,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 195,840 3,921,847,160 Rls. 495,183 $
102 1382 هند 390760 - پلي اتيلن ترفتالات , به اشكال ابتدائي 501,140 3,859,963,908 Rls. 487,370 $
103 1382 هند 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 37,982 3,794,756,733 Rls. 479,136 $
104 1382 هند 291720 -اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك ,,,سيكلوترپنيك ,وغيره ,مشتقات ,,, آنها 60,000 3,790,670,042 Rls. 478,620 $
105 1382 هند 292111 --متيل آمين ,دي ياتري متيل آمين و املاح آنها 356,360 3,648,486,139 Rls. 460,667 $
106 1382 هند 681270 -اتصالات ازالياف فشرده پنبه نسوز,بصورت رول ياورق , 289,026 3,627,143,688 Rls. 457,973 $
107 1382 هند 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 30,220 3,615,380,844 Rls. 456,487 $
108 1382 هند 722300 مفتول ازفولادزنگ نزن , 193,693 3,602,670,110 Rls. 454,883 $
109 1382 هند 320419 --سايرموادرنگ كننده سنتتيك آلي ازچندين موادرنگ كننده مشمول شماره هاي 320411تا320419 76,800 3,592,221,324 Rls. 453,563 $
110 1382 هند 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشستن خاك ,سنگ و,,,, 61,458 3,572,983,662 Rls. 451,134 $
111 1382 هند 350790 - آنزيم ها با آنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 45,270 3,567,226,416 Rls. 450,407 $
112 1382 هند 843920 -ماشين آلات ودستگاههابراي ساختن كاغذيامقوا 264,890 3,538,313,736 Rls. 446,757 $
113 1382 هند 381210 فر آورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزاسيون كائوچو 150,040 3,411,719,313 Rls. 430,774 $
114 1382 هند 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميائي وفر آورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 67,130 3,373,132,372 Rls. 425,900 $
115 1382 هند 845720 ماشين ساخت يك واحدي (يك مرحله اي )براي كاركردن روي فلزات 34,650 3,328,919,074 Rls. 420,318 $
116 1382 هند 151530 -روغن كرچك و اجزاء آن 385,400 3,314,537,098 Rls. 418,501 $
117 1382 هند 291590 -اسيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي اشبا ع شده ومشتقات ,,, آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 64,370 3,295,440,541 Rls. 416,092 $
118 1382 هند 870860 -محورهاي غيرمتحرك وقطعات آنهابراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 123,255 3,286,499,413 Rls. 414,962 $
119 1382 هند 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 37,479 3,191,107,577 Rls. 402,918 $
120 1382 هند 290342 -- دي كلرو فلوئور و متان 158,152 3,172,846,512 Rls. 400,612 $
121 1382 هند 540331 --نخ يك لاازريون ويسكوز,با120دورياكمتردرمتر, آماده نشده براي خرده فروشي , 131,870 3,147,068,791 Rls. 397,357 $
122 1382 هند 293942 -- پزودوافدرين "NNI " "NNI nirdehpeoduesP " و املاح آن 7,700 3,090,204,142 Rls. 390,177 $
123 1382 هند 854411 سيم براي سيم پيچي ازمس 151,348 3,089,085,856 Rls. 390,036 $
124 1382 هند 848210 -بلبرينگ , 106,918 3,087,409,999 Rls. 389,824 $
125 1382 هند 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,نخ هاي نسجي ,پارچه ,,,,, 50,761 3,086,012,200 Rls. 389,649 $
126 1382 هند 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 3,034 3,077,555,206 Rls. 388,579 $
127 1382 هند 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 16,175 3,066,026,675 Rls. 387,126 $
128 1382 هند 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن ,وغيره , 59,802 3,059,432,812 Rls. 386,293 $
129 1382 هند 291819 --اسيدهاي كربوكسيليك باعامل الكلي ,بدون عامل اكسيژن دار,,,غيرمذكوردرجاي ديگر 18,400 3,034,663,213 Rls. 383,164 $
130 1382 هند 871499 -- اجزاءوقطعات و متفرعات غيرمذكور, براي چرخهاي پائي 371,263 3,017,024,860 Rls. 380,937 $
131 1382 هند 293690 - ساير ويتامين ها (بانضمام كنسانتره هاي طبيعي ), كه در جاي ديگري مذكور نباشند 40 2,973,192,336 Rls. 375,404 $
132 1382 هند 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 31,514 2,898,135,822 Rls. 365,926 $
133 1382 هند 480255 كاغذومقوا)بدون يابا%10الياف مكانيكي (بوزن مترمربعي حداقل 40وحداكثر150گرمي بصورت رول براي نوشتن 512,268 2,836,759,514 Rls. 358,177 $
134 1382 هند 392069 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرپلي استرها,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 159,891 2,789,262,313 Rls. 352,180 $
135 1382 هند 390730 - رزين هاي اپوكسيد, به اشكال ابتدائي 132,000 2,778,471,126 Rls. 350,818 $
136 1382 هند 843790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آسياب كردن ,وغيره 68,582 2,775,846,755 Rls. 350,485 $
137 1382 هند 847920 -ماشين آلات ودستگاههابراي استخراج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ياحيواني , 129,694 2,764,357,673 Rls. 349,035 $
138 1382 هند 721210 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمتراز600ميليمتر, آبكاري شده يااندودشده باقلع, 540,715 2,733,096,549 Rls. 345,088 $
139 1382 هند 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 44,432 2,722,099,950 Rls. 343,699 $
140 1382 هند 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 54,308 2,691,761,498 Rls. 339,869 $
141 1382 هند 681290 -اشياءازپنبه نسوز,ازمخلوطهاي پنبه نسوز,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 193,130 2,644,782,849 Rls. 333,939 $
142 1382 هند 550690 -الياف سنتتيك غيريكسره ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,حلاجي شده ,غيره , 53,396 2,622,975,843 Rls. 331,184 $
143 1382 هند 292910 -ايزوسيانات ها 132,740 2,615,116,884 Rls. 330,191 $
144 1382 هند 960200 موادنباتي يامعدني ترا پذيركارشده واشياءازاين مواد,اشياءقالب گيري شده ياتراشيده شده ازمو 13,370 2,615,036,491 Rls. 330,181 $
145 1382 هند 844540 -ماشين هاي نخ پيچي (ازجمله ماسوره پيچي )قرقره پيچي يابازكردن موادنسجي 52,963 2,600,407,268 Rls. 328,335 $
146 1382 هند 380830 - علف ك ها,كندكننده ها يا بازدارنده هاي جوانه زدن وتنظيم كننده هاي رشدنباتات 49,300 2,584,390,305 Rls. 326,312 $
147 1382 هند 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين ماشين جوركردن شمردن يابسته بندي كردن مسكوكات 97,905 2,579,355,000 Rls. 325,676 $
148 1382 هند 292250 - آمينو-الكل /اسيد-فنل ; تركيبات آمينه داراي عامل اكسيژنه ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 1,975 2,559,282,935 Rls. 323,142 $
149 1382 هند 842940 -ماشين كوبيدن وسفت كردن زمين وغلتك هاي راهسازي 102,067 2,556,847,125 Rls. 322,834 $
150 1382 هند 291619 --اسيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي اشبا ع نشده ومشتقات ,,, آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 52,500 2,504,882,500 Rls. 316,274 $
151 1382 هند 840710 -موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي براي وسايطنقليه هوايي 440 2,492,324,599 Rls. 314,687 $
152 1382 هند 550320 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي نشده ,غيره , 380,740 2,490,867,645 Rls. 314,503 $
153 1382 هند 732619 --مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 151,540 2,453,189,942 Rls. 309,746 $
154 1382 هند 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده شده براي خرده فروشي 9,126 2,427,642,086 Rls. 306,520 $
155 1382 هند 291431 --فنيل استن (1- فنيل پروپان -2- اون ) 35,800 2,340,656,974 Rls. 295,539 $
156 1382 هند 760692 --صفحه ,,,(غيرازمربعمستطيل )از آلياژهاي آلومينيوم ,به ضخامت بي از2/0mm, 124,225 2,329,504,272 Rls. 294,129 $
157 1382 هند 381511 --كاتاليزورهاي تقويت شده بانيكل ياتركيبات نيكل به عنوان ماده فعال 26,540 2,322,738,820 Rls. 293,275 $
158 1382 هند 321519 -- مركب چاپ به غير از رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 95,345 2,316,153,739 Rls. 292,443 $
159 1382 هند 853529 -- قطع كننده خودكار براي ولتاژ بيشتر از 5/72 كيلو ولت 24,947 2,296,765,155 Rls. 289,995 $
160 1382 هند 721260 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمتراز600mm,روك شده , 119,344 2,278,564,916 Rls. 287,698 $
161 1382 هند 870810 -سپرواجزاءوقطعات آن مربوطبه وسايطنقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 87,253 2,259,511,628 Rls. 285,292 $
162 1382 هند 294110 -پني سيلين هاومشتقات داراي ساختاراسيدپني سيلانيك ; املاح اين محصولات 6,985 2,221,215,078 Rls. 280,457 $
163 1382 هند 550969 --نخ ,باكمتراز85%الياف غيريكسره آكريليك يامد آكريليك ,غيرمذكوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي 99,005 2,141,128,032 Rls. 270,345 $
164 1382 هند 130232 --لعاب و مواد غليظ كننده از خرنوب , از دانه خرنوب يا از دانه گوار 321,000 2,137,203,702 Rls. 269,848 $
165 1382 هند 842919 -بولدوزروانگلدوزرخودرو(غيرازنو ع زنجيري ) 53,525 2,114,607,896 Rls. 266,996 $
166 1382 هند 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور, 29,797 2,100,893,853 Rls. 265,265 $
167 1382 هند 853540 -برق گير,محدودكننده ولتاژ و مسدودكننده افزاي ناگهاني ولتاژ, براي بيشترازV 1000 54,995 2,048,887,106 Rls. 258,698 $
168 1382 هند 293491 پمولين آمينوركس وبروتيزولام وكلوتي آزپام وكلوكسازولام ودكسترومورآميد000 14,620 2,040,965,747 Rls. 257,698 $
169 1382 هند 551011 --نخ يك لا,داراي 85%يابيشترالياف غيريكسره مصنوعي , آماده نشده براي خرده فروشي , 114,738 2,040,965,034 Rls. 257,699 $
170 1382 هند 283711 --سيانورهاو اكسي سيانورهاي سديم 200,400 2,031,427,276 Rls. 256,493 $
171 1382 هند 292249 -- آمينو-اسيدهاواسترهاي آنها,فقطداراي يك عامل اكسيژنه ;املاح اين تركيبات ,غيرمذكوردرجاي د 6,259 2,007,186,147 Rls. 253,432 $
172 1382 هند 271312 --كك نفت تكليس شده 1,100,000 2,005,456,994 Rls. 253,216 $
173 1382 هند 283510 -فسفينات ها و فسفونات ها 119,000 1,941,053,385 Rls. 245,083 $
174 1382 هند 293999 سايرالكالوئيدهاي نباتي -طبيعي يادوباره توليدشده بوسيله نستز-املاح -اترها000-غيرمذكوردرجاي ديگر 1,050 1,938,653,935 Rls. 244,780 $
175 1382 هند 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 88,168 1,921,436,946 Rls. 242,606 $
176 1382 هند 871120 -موتورسيكلتها(همچنين موتورسيكلت گازي )وچرخهاي پائي باموتورپيستوني باسيلندربي ازCC50و 31,572 1,921,279,766 Rls. 242,586 $
177 1382 هند 401310 -لاستيك تويي ازكائوچو,ازنو ع موردمصرف دراتومبيل سواري (ازجمله استيشن واگن ومسابقه ) 268,896 1,908,888,832 Rls. 241,022 $
178 1382 هند 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 22,989 1,904,382,981 Rls. 240,452 $
179 1382 هند 350300 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي ,سايرچسب هاي حيواني غيرازچسب هاي كازئين شماره 01/35 59,000 1,898,340,526 Rls. 239,689 $
180 1382 هند 293090 -ساير تركيبات آلي گوگرددار, كه در جاي ديگري مذكور نباشند 9,050 1,885,625,543 Rls. 238,084 $
181 1382 هند 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 37,442 1,879,809,247 Rls. 237,350 $
182 1382 هند 842191 --اجزاءوقطعات ماشين هاي گريزازمركز,همچنين خشك كن هاي گريزازمركز 9,010 1,876,051,796 Rls. 236,875 $
183 1382 هند 845590 -اجزاءوقطعات ماشين هاي نوردفلزات (غيرازغلتك ها) 28,155 1,860,694,373 Rls. 234,937 $
184 1382 هند 690220 - آجر,بلوك نسوز,,,بابي از50%سيليس oiS(3)يا آلومين lA(o23), 288,341 1,858,452,814 Rls. 234,654 $
185 1382 هند 040210 ير و خامه شيركه ميزان مواد چرب آن مساوي يك درصدونيم ياكمترباشدبه شكل پودر 143,000 1,839,870,944 Rls. 232,306 $
186 1382 هند 760711 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,بدون تكيه گاه ,نوردشده , 83,690 1,818,938,639 Rls. 229,665 $
187 1382 هند 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متركه درجاي ديگرمذكورنباشد 69,405 1,798,246,742 Rls. 227,051 $
188 1382 هند 290629 -- الكل هاي بودارcitamorA() ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 1,150 1,781,133,870 Rls. 224,891 $
189 1382 هند 721720 -مفتول ار آهن ياازفولادغيرممزوج , آبكاري شده يااندودشده باروي , 398,299 1,771,847,521 Rls. 223,717 $
190 1382 هند 680710 -اشياءساخته شده از آسفالت ياازموادهمانند,بصورت رول , 182,792 1,771,053,394 Rls. 223,618 $
191 1382 هند 320416 --مواد رنگي ر آكتيف و فر آورده ها براساس اين مواد 50,400 1,749,733,814 Rls. 220,927 $
192 1382 هند 550951 --نخ ,باكمتراز85%الياف غيريكسره پلي استر,مخلوط باالياف غيريكسره مصنوعي ,غيرخرده فروشي 70,353 1,727,017,610 Rls. 218,057 $
193 1382 هند 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 104,649 1,710,507,431 Rls. 215,974 $
194 1382 هند 480230 -كاغذپايه براي كاربن بشكل رول يا ورق 254,927 1,705,368,805 Rls. 215,324 $
195 1382 هند 590210 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالا,ازنايلون ياازسايرپلي آميدها, 32,409 1,694,599,446 Rls. 213,965 $
196 1382 هند 721230 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي 600mm, آبكاري يااندودشده باروي غيراز آبكاري شده بط 373,464 1,678,859,406 Rls. 211,975 $
197 1382 هند 846130 -ماشين هاي برقوزدن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 20,000 1,657,797,999 Rls. 209,318 $
198 1382 هند 844359 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,كه درجاي ديكرمذكورنباشد 33,527 1,630,686,749 Rls. 205,895 $
199 1382 هند 290890 -سايرمشتقات هالوژنه ,,,يانيتروزه فنل ها,غيره ,كه درجاي ديگر مذكور نباشند 20,500 1,630,554,681 Rls. 205,878 $
200 1382 هند 392020 - صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي پروپيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 129,236 1,626,824,184 Rls. 205,408 $
مجموع کل
6,760,442,846,945 ريال
مجموع کل
853,591,287 دلار