آمار کل " واردات از" کشور "هلند" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 هلند 290244 -- ايزومرهاي اكسيلن مخلوط شده 61,447,906 198,867,921,542 Rls. 25,109,587 $
2 1382 هلند 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 140,941 135,889,995,410 Rls. 17,157,827 $
3 1382 هلند 843860 -ماشين آلات ودستگاههابراي آماده كردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 213,582 135,202,029,691 Rls. 17,070,963 $
4 1382 هلند 292610 -اكريلو نيتريل 18,793,372 129,558,160,268 Rls. 16,358,355 $
5 1382 هلند 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 1,221,874 80,372,169,116 Rls. 10,148,001 $
6 1382 هلند 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 4,628,726 78,608,134,768 Rls. 9,925,268 $
7 1382 هلند 100510 -دانه ذرت 67,174,000 76,630,500,806 Rls. 9,675,568 $
8 1382 هلند 151211 --روغن دانه آفتابگردان , روغن گلرنگ يا زعفران كاذب (كارتام emahtraC ), خام 14,487,626 69,117,807,019 Rls. 8,726,996 $
9 1382 هلند 150710 -روغن خام سويا 15,000,000 67,970,002,052 Rls. 8,582,071 $
10 1382 هلند 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 20,731 66,779,240,450 Rls. 8,431,721 $
11 1382 هلند 292910 -ايزوسيانات ها 3,185,076 58,787,013,876 Rls. 7,422,605 $
12 1382 هلند 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 52,875 58,061,546,866 Rls. 7,331,003 $
13 1382 هلند 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 2,444,320 47,091,348,570 Rls. 5,945,876 $
14 1382 هلند 040510 - كره 3,385,500 41,866,692,647 Rls. 5,286,197 $
15 1382 هلند 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 16,994 40,757,862,647 Rls. 5,146,192 $
16 1382 هلند 841311 --تلمبه هاي توزيعسوخت يامواد روان كننده مورد استفاده درجايگاه توزيعبنزيني يادرتعميرگاه 209,647 39,741,246,018 Rls. 5,017,834 $
17 1382 هلند 846221 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,,,,(همچنين پرس ها),باكنترل شماره اي 45,080 34,445,364,917 Rls. 4,349,162 $
18 1382 هلند 901813 -- دستگاههاي تصويري رزنانس و مغناطيس IRM 43,945 34,211,615,038 Rls. 4,319,648 $
19 1382 هلند 890400 شناورهاي يدك ك و جلوران 212,100 29,349,278,904 Rls. 3,705,718 $
20 1382 هلند 230400 كنجاله و ساير آخال هاي جامد, از دانه سويا 11,774,224 29,245,976,895 Rls. 3,692,673 $
21 1382 هلند 401110 -تايربادي نو ازكائوچوبراي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن واگن ومسابقه ) 906,935 28,356,680,336 Rls. 3,580,388 $
22 1382 هلند 120991 --تخم سبزيجات براي كشت 88,954 27,125,538,259 Rls. 3,424,942 $
23 1382 هلند 401120 - تايربادي نوازكائوچو براي اتوبوس و باري 775,693 26,915,019,705 Rls. 3,398,362 $
24 1382 هلند 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوقطعات توربوجت هاوتوربوپراپلرها) 22,111 25,913,738,726 Rls. 3,271,935 $
25 1382 هلند 390810 - پلي اميد 6-11-12-6/6-10و6يا12/6-, به اشكال ابتدائي 1,363,209 25,551,016,475 Rls. 3,226,136 $
26 1382 هلند 151411 روغن خام منداب يالفت داراي مقداركمي اسيداروسيك واجزاآن 4,973,625 25,324,431,957 Rls. 3,197,529 $
27 1382 هلند 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همواركردن ,وغيره فلزات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 158,642 23,511,761,013 Rls. 2,968,656 $
28 1382 هلند 270119 --ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده كه درجاي ديگري مذكور نباشد 41,924,000 23,368,032,351 Rls. 2,950,509 $
29 1382 هلند 330290 -مخلوطهاي موادمعطرومخلوطهابراساس يك ياچندماده ازاين موادازنو ع موردمصرف درصنايعغذايي 236,355 22,866,401,021 Rls. 2,887,171 $
30 1382 هلند 730290 -لوازم راه آهن از آهن ياازفولادوغيره ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,719,600 21,920,122,500 Rls. 2,767,692 $
31 1382 هلند 070110 -بذر سيب زميني 2,605,050 21,269,822,346 Rls. 2,685,584 $
32 1382 هلند 290949 -- ساير اتر-الكل هاي غيرحلقوي و مشتقات هالوژنه ,,, آنها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 2,249,725 21,172,048,244 Rls. 2,673,239 $
33 1382 هلند 841382 --بالابرهاي آبگونها 84,733 20,580,253,799 Rls. 2,598,517 $
34 1382 هلند 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 100,466 20,465,058,919 Rls. 2,583,969 $
35 1382 هلند 400270 - كائوچوي اتيلن - پروپيلن - اين غيرمتصل MDPE() 1,408,060 19,902,228,653 Rls. 2,512,907 $
36 1382 هلند 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 41,880 19,672,837,292 Rls. 2,483,944 $
37 1382 هلند 040700 تخم پرندگان ,باپوست ,تازه , محفوظ شده يا پخته 598,972 19,616,091,395 Rls. 2,476,779 $
38 1382 هلند 293499 اسيدهاي نوكلينگواملاح آن -باساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص -تركيبات هتروسيكليك غيرمذكوردرجاي ديگر 52,700 18,870,637,057 Rls. 2,382,656 $
39 1382 هلند 902214 --دستگاههايي كه اشعه ايكس رابه كارمي برندودستگاه هابراي مصارف پزشكي جراحي يادامپزشكي 11,353 18,541,190,374 Rls. 2,341,059 $
40 1382 هلند 902212 --دستگاههاي توموگرافي كامپيوتري 33,697 17,802,885,822 Rls. 2,247,840 $
41 1382 هلند 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميائي وفر آورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 988,747 17,385,187,138 Rls. 2,195,099 $
42 1382 هلند 381511 --كاتاليزورهاي تقويت شده بانيكل ياتركيبات نيكل به عنوان ماده فعال 274,224 17,298,800,814 Rls. 2,184,191 $
43 1382 هلند 390690 - پليمرهاي اكريليك آماده ,كه در جاي ديگر مذكورنباشد, به اشكال ابتدائي 790,617 17,197,208,769 Rls. 2,171,366 $
44 1382 هلند 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 16,422 16,231,727,996 Rls. 2,049,459 $
45 1382 هلند 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن روغنهاي نفتي است ودرجاي ديگرمذكورنيست 824,792 15,971,689,989 Rls. 2,016,627 $
46 1382 هلند 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 56,349 15,900,541,893 Rls. 2,007,645 $
47 1382 هلند 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 21,016 15,441,608,671 Rls. 1,949,698 $
48 1382 هلند 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف 7,135 15,180,438,221 Rls. 1,916,722 $
49 1382 هلند 900911 --دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , نسخه برداري مستقيم ازتصويراصلي روي كپي (فر آيندمستقيم ) 94,935 15,174,965,717 Rls. 1,916,032 $
50 1382 هلند 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي مركب براي كائوچو و يا موادپلاستيكي 759,550 14,969,825,554 Rls. 1,890,129 $
51 1382 هلند 731600 لنگركشتي ,چنگك كشتي واجزاءوقطعات آنهااز آهن ياازفولاد, 349,220 14,935,760,000 Rls. 1,885,828 $
52 1382 هلند 300230 - واكسن ها براي دامپزشكي 10,933 14,916,687,371 Rls. 1,883,420 $
53 1382 هلند 741012 --ورق ونوارهاي نازك ,بدون تكيه گاه ,از آلياژهاي مس ,به ضخامت 15/0mmياكمتر, 745,930 14,595,165,910 Rls. 1,842,825 $
54 1382 هلند 293690 - ساير ويتامين ها (بانضمام كنسانتره هاي طبيعي ), كه در جاي ديگري مذكور نباشند 3,493,450 14,259,123,118 Rls. 1,800,394 $
55 1382 هلند 581092 --گلدوزي وقلابدوزي ازالياف سنتتيك يامصنوعي ,بصورت توپ ,نوارياداراي فرم مشخص , 17,836 14,178,585,503 Rls. 1,790,226 $
56 1382 هلند 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 51,342 14,140,486,429 Rls. 1,785,416 $
57 1382 هلند 901890 - آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي غيرمذكور 15,207 14,090,859,811 Rls. 1,779,149 $
58 1382 هلند 901850 - آلات ووسايل امتحان ,تشخيص بيماري و جراحي چشم 5,020 13,743,013,931 Rls. 1,735,229 $
59 1382 هلند 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 100,410 13,360,569,097 Rls. 1,686,940 $
60 1382 هلند 180400 كره , چربي و روغن كاكائو 343,140 13,133,517,905 Rls. 1,658,272 $
61 1382 هلند 180500 پودر كاكائو, بدون افزودن قند, شكر يا ساير مواد شيرين كننده 321,800 11,882,222,866 Rls. 1,500,281 $
62 1382 هلند 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 73,918 11,122,858,156 Rls. 1,404,403 $
63 1382 هلند 290312 -- دي كلرومتان (كلرور متيلن ) 2,163,548 11,065,309,917 Rls. 1,397,133 $
64 1382 هلند 853939 -سايرلامپهاي تخليه الكتريكي , غيرازماوراء بنف ,بخارجيوه ياسديم 1,388 10,615,040,440 Rls. 1,340,283 $
65 1382 هلند 851531 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات با قوس الكتريكي (از جمله قوس پلاسمائي ) خودكار 16,019 10,311,331,248 Rls. 1,301,936 $
66 1382 هلند 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 25,570 10,139,335,685 Rls. 1,280,221 $
67 1382 هلند 846719 ابزارپنوماتيك (غيرازنو ع دوار),براي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 13,626 9,989,259,553 Rls. 1,261,270 $
68 1382 هلند 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر جاي ديگر, آماده شده براي خرده فروشي 22,580 9,701,863,012 Rls. 1,224,983 $
69 1382 هلند 251990 -منيزي و ساير اكسيدهاي منيزيم 2,691,750 9,686,411,672 Rls. 1,223,032 $
70 1382 هلند 842199 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ,,,براي ازصافي گذراندن ياتصفيه 21,927 9,327,120,532 Rls. 1,177,666 $
71 1382 هلند 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 78,740 9,255,574,012 Rls. 1,168,633 $
72 1382 هلند 293790 سايرهورمونهاومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاكه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 267 9,068,248,961 Rls. 1,144,981 $
73 1382 هلند 850134 --موتورها و ژنراتورها باجريان مستقيم به قدرت بيشتراز 375 كيلووات 225,935 8,871,339,559 Rls. 1,120,119 $
74 1382 هلند 290542 -- پنتا ارتريتول 840,000 8,580,954,288 Rls. 1,083,454 $
75 1382 هلند 390720 - ساير پلي اترها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد, به اشكال ابتدائي 462,514 8,345,750,268 Rls. 1,053,756 $
76 1382 هلند 370790 - فر آورده هاي شيميائي براي مصارف عكسبرداري كه در جاي ديگر مذكور نباشد 20,937 8,212,968,519 Rls. 1,036,992 $
77 1382 هلند 330210 -مخلوط موادمعطرومخلوطها,,,براساس يك ياچندماده ازاين مواد,ازنو ع موردمصرف درصنايعغذائ 83,261 8,047,767,981 Rls. 1,016,132 $
78 1382 هلند 842420 -پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرات ريزووسايل همانند 51,322 8,041,247,088 Rls. 1,015,309 $
79 1382 هلند 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 5,380 7,955,707,342 Rls. 1,004,511 $
80 1382 هلند 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 95,555 7,784,626,410 Rls. 982,906 $
81 1382 هلند 170230 -گلوكز وشربت گلوكز داراي كمتر از 20 درصد فروكتوز 2,537,100 7,592,653,315 Rls. 958,668 $
82 1382 هلند 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 31,081 7,572,492,300 Rls. 956,123 $
83 1382 هلند 380890 -ضدجوندگان ومحصولات مشابه عرضه شده بصورت خرده فروشي كه درجاي ديگرمذكور نباشد 187,489 7,498,232,851 Rls. 946,747 $
84 1382 هلند 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 18,368 7,251,355,999 Rls. 915,574 $
85 1382 هلند 845522 --ماشين هاي نوردسردفلزات 18,000 7,211,993,660 Rls. 910,605 $
86 1382 هلند 291619 --اسيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي اشبا ع نشده ومشتقات ,,, آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 917,398 7,023,166,293 Rls. 886,764 $
87 1382 هلند 851521 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي تمام خودكار يا قسمتي خودكار 12,000 6,993,630,693 Rls. 883,034 $
88 1382 هلند 340219 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد 273,075 6,861,759,268 Rls. 866,383 $
89 1382 هلند 120925 --تخم چمن مرتعي براي كشت 336,910 6,809,593,905 Rls. 859,798 $
90 1382 هلند 848420 -كاسه نمدهاي مكانيكي , 1,118 6,682,278,560 Rls. 843,723 $
91 1382 هلند 290532 -- پروپيلن گليكول (پروپان 1,2-دي ئول ) 776,780 6,626,963,753 Rls. 836,739 $
92 1382 هلند 390750 - رزين هاي الكيد, به اشكال ابتدائي 290,800 6,576,231,837 Rls. 830,335 $
93 1382 هلند 290490 - مشتقات سولفونه ,نيتره يا نيتروزه هيدروكربورها, كه درجاي ديگري مذكور نباشند 224,000 6,564,248,359 Rls. 828,820 $
94 1382 هلند 271119 --گازهاي نفتي و ساير هيدروكربورهاي گازي شكل , مايع شده غيرمذكور درجاي ديگر 1,092,331 6,547,958,684 Rls. 826,762 $
95 1382 هلند 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 14,104 6,487,963,267 Rls. 819,187 $
96 1382 هلند 902750 -دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف ,مرئي ,مادون قرمز)غيرمذكوردرج 5,324 6,425,416,439 Rls. 811,290 $
97 1382 هلند 900999 اجزاوقطعات ومتفرعات دستگاههاي فتوكپي باسيستم اپتيكي يا000دستگاه ترموكپي غيرمذكوردرجاي ديگر 9,398 6,387,795,655 Rls. 806,539 $
98 1382 هلند 843120 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 12,830 6,351,523,114 Rls. 801,959 $
99 1382 هلند 293100 ساير تركيبات آلي - غير آلي 38,500 6,328,439,394 Rls. 799,044 $
100 1382 هلند 320710 `-پيگمان هاي آماده ,كدركننده هاورنگهاي آماده و فر آورده هاي همانند 19,092 6,302,619,048 Rls. 795,786 $
101 1382 هلند 381129 --افزودنيهابراي روغن هاي روان كننده داراي موادي غيرازروغن هاي نفتي 515,168 6,219,126,529 Rls. 785,242 $
102 1382 هلند 540210 -نخ بسيارمقاوم ازنايلون ياازسايرپلي آميدها, آماده نشده براي خرده فروشي , 10,872 6,191,982,422 Rls. 781,816 $
103 1382 هلند 230990 -ساير فر آورده ها از نو ع مورد استفاده براي تغذيه حيوانات , غيرمذكور درجاي ديگر 745,000 6,173,330,218 Rls. 779,461 $
104 1382 هلند 902219 --دستگاههايي كه اشعه ايكس به كارمي برند,براي سايرمصارف 4,156 6,165,476,672 Rls. 778,469 $
105 1382 هلند 846299 --پرس ها(غيرازپرس هيدروليك )براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 5,019 6,097,616,939 Rls. 769,902 $
106 1382 هلند 283531 --تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 1,700,000 6,063,885,984 Rls. 765,642 $
107 1382 هلند 290512 -- پروپان - 1-ال (الكل پروپيليك )وپروپان 2-ئول (الكل ايزوپروپيليك ) 519,890 5,924,121,310 Rls. 747,995 $
108 1382 هلند 293629 -- ساير ويتامين ها و مشتقات آنها, مخلوط نشده , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 406,110 5,783,754,386 Rls. 730,270 $
109 1382 هلند 843850 -ماشين آلات ودستگاههابراي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 13,237 5,767,391,905 Rls. 728,205 $
110 1382 هلند 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكاغذومقوا,اوات سلولزياالياف سلولزي ,غيرمذكو 178,759 5,757,151,312 Rls. 726,914 $
111 1382 هلند 880390 -اجزاءوقطعات وسايل نقليه هوايي (باستثناءهواپيما,هليكوپتر) 1,861 5,740,721,538 Rls. 724,839 $
112 1382 هلند 900110 - الياف اپتيكي , دسته وكابل الياف اپتيكي (غيراز آنهائي كه مشمول 44/58است ) 11,291 5,714,508,686 Rls. 721,529 $
113 1382 هلند 481099 --كاغذومقواي ,اندوده ياكائولن ,ياباسايرمواد,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,537,380 5,599,443,833 Rls. 707,002 $
114 1382 هلند 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتيتر(retehtoc),كانول ,همانندمورداستفاده درعل 545 5,586,488,658 Rls. 705,365 $
115 1382 هلند 010511 -مر غ و خروس , زنده به وزن 185 گرم و كمتر (جوجه ) 4,206 5,536,212,108 Rls. 699,017 $
116 1382 هلند 300190 -هپارين واملاح آن ,سايرموادانساني ياحيواني براي درمان ياپيشگيري ازبيماري ,غيرمذكوردرجاي ديگ 212 5,411,078,465 Rls. 683,217 $
117 1382 هلند 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,667 5,229,286,952 Rls. 660,263 $
118 1382 هلند 290290 - ساير هيدروكربورهاي حلقوي ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 570,200 5,163,704,645 Rls. 651,983 $
119 1382 هلند 292800 مشتقات آلي هيد آزين يا هيدروكسي آمين 224,820 5,129,286,285 Rls. 647,637 $
120 1382 هلند 910700 كليه قطع و وصل ساعتي داراي انوا ع محرك ساعت ياداراي موتورسنكرون 5,433 5,088,302,941 Rls. 642,463 $
121 1382 هلند 390920 - رزين هاي ملامينيك به اشكال ابتدائي 253,080 5,048,426,730 Rls. 637,428 $
122 1382 هلند 852010 - ماشين ديكته كردن براي ضبط صوت ,كه بدون منبع انرژي خارجي كارنمي كند. 2,026 4,985,130,442 Rls. 629,435 $
123 1382 هلند 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 15,285 4,984,714,564 Rls. 629,384 $
124 1382 هلند 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي بخار آب 2,570 4,958,652,056 Rls. 626,094 $
125 1382 هلند 290250 - استايرن 619,200 4,946,400,551 Rls. 624,544 $
126 1382 هلند 853990 - اجزاء و قطعات لامپهاي رشته اي يا تخليه الكتريكي 64,985 4,768,733,276 Rls. 602,113 $
127 1382 هلند 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 23,634 4,741,538,916 Rls. 598,680 $
128 1382 هلند 300331 -- داروهاي انسولين , آماده نشده براي خرده فروشي 8 4,662,956,691 Rls. 588,757 $
129 1382 هلند 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 4,010 4,660,963,378 Rls. 588,506 $
130 1382 هلند 480511 كاغذفلوتينگ نيمه شيميايي بصورت رول ياورق 1,952,680 4,579,101,154 Rls. 578,169 $
131 1382 هلند 842549 --جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه ,كه درجاي ديگرمذكورنباشند 61,323 4,550,712,042 Rls. 574,585 $
132 1382 هلند 170219 --لاكتوز و شربت لاكتوز داراي كمتر از 99% وزني لاكتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشك 573,500 4,532,108,538 Rls. 572,236 $
133 1382 هلند 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج 397,278 4,451,398,713 Rls. 562,045 $
134 1382 هلند 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ياسايرخواص مكانيكي فلزات 2,120 4,385,278,310 Rls. 553,696 $
135 1382 هلند 320650 - محصولات غير آلي از انواعي كه بعنوان نورتاب بكار مي رود 98,060 4,284,256,544 Rls. 540,941 $
136 1382 هلند 120999 --ساير دانه ها, ميوه ها و نطفه ها براي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 17,220 4,120,372,678 Rls. 520,251 $
137 1382 هلند 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 6,060 4,090,356,897 Rls. 516,459 $
138 1382 هلند 040210 ير و خامه شيركه ميزان مواد چرب آن مساوي يك درصدونيم ياكمترباشدبه شكل پودر 94,649 4,087,383,456 Rls. 516,084 $
139 1382 هلند 902150 - دستگاههاي محرك ماهيچه قلب (باستثناي اجزاء قطعات و متفرعات ) 293 4,018,892,299 Rls. 507,436 $
140 1382 هلند 701931 --مت taM()نبافته ازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ).ؤ 156,610 4,010,846,368 Rls. 506,421 $
141 1382 هلند 210690 -ساير فر آورده هاي غذائي , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 84,258 3,937,727,494 Rls. 497,190 $
142 1382 هلند 170211 --لاكتوز و شربت لاكتوز حاوي 99% وزني يا بيشتر لاكتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشك 423,800 3,922,810,879 Rls. 495,305 $
143 1382 هلند 730441 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدورسردكشيده شده , 44,500 3,835,724,224 Rls. 484,308 $
144 1382 هلند 901790 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات رسامي و اندازه گيري مشمول 17/90 623 3,790,310,490 Rls. 478,574 $
145 1382 هلند 390799 -- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد به اشكال ابتدائي 265,270 3,776,533,427 Rls. 476,835 $
146 1382 هلند 390730 - رزين هاي اپوكسيد, به اشكال ابتدائي 199,391 3,765,767,438 Rls. 475,475 $
147 1382 هلند 060110 -انوا ع پيازگل ,غده زيرخاكي نباتات ,ريشه غده دارنباتات ,,,,,درحال خواب نباتي , 171,518 3,763,172,914 Rls. 475,147 $
148 1382 هلند 842951 --لودربيل داربابارگيري ازجلو 92,520 3,754,018,680 Rls. 473,992 $
149 1382 هلند 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن مايعات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 25,248 3,752,443,481 Rls. 473,793 $
150 1382 هلند 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 14,103 3,727,323,622 Rls. 470,622 $
151 1382 هلند 730890 -اسكلت وقطعات اسكلت ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,از آهن ياازفولاد, 144,057 3,710,326,732 Rls. 468,475 $
152 1382 هلند 870600 شاسي هاي موتوردار براي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 31,250 3,703,220,410 Rls. 467,578 $
153 1382 هلند 847810 -ماشين آلات براي آماده كردن وتغييرشكل دادن توتون وتنباكوغيرمذكوردرجاي ديگراين فصل 4,865 3,690,814,650 Rls. 466,012 $
154 1382 هلند 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 7,380 3,689,792,353 Rls. 465,882 $
155 1382 هلند 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 1,121 3,673,040,678 Rls. 463,769 $
156 1382 هلند 902290 -مولداشعه ايكس ,مولدفشارقوي اشعه ايكس ,وسايروسايل وهمچنين اجزاقطعات و متفرعات 3,506 3,670,526,834 Rls. 463,451 $
157 1382 هلند 291422 --سيكلوهگزانون و متيل سيكلو هگزانون ها 375,680 3,621,867,522 Rls. 457,308 $
158 1382 هلند 900912 --دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك ,طريقه نسخه برداري ازتصويراصلي بايك واسطه روي كپي 23,810 3,598,378,054 Rls. 454,341 $
159 1382 هلند 510521 --پشم شانه زده بصورت توده , 96,661 3,564,176,803 Rls. 450,023 $
160 1382 هلند 730640 -لوله ,جو داده شده ,مدور,ازفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده , 146,927 3,446,819,375 Rls. 435,205 $
161 1382 هلند 841590 -اجزاءوقطعات ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع 8,974 3,393,556,146 Rls. 428,479 $
162 1382 هلند 721123 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده ,باپهناي كمتراز600mm,ازلحاظوزن داراي كمتراز25/0%كربن 525,705 3,358,514,751 Rls. 424,055 $
163 1382 هلند 880400 چترنجات (همچنين چترنجات قابل هدايت وپاراگلايدرها)ورونوشتها;قطعات ومتفرعات آنها 2,011 3,339,865,247 Rls. 421,701 $
164 1382 هلند 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر 13,447 3,215,836,775 Rls. 406,040 $
165 1382 هلند 843319 --ماشين هاي چمن زني براي چمنزار,پارك يازمين ورز ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8,832 3,192,160,165 Rls. 403,051 $
166 1382 هلند 380810 - حشره ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 70,370 3,187,458,503 Rls. 402,457 $
167 1382 هلند 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخصوصاطراحي شده وبراي هرنو ع وسيله حمل ونقل 151,650 3,173,983,499 Rls. 400,757 $
168 1382 هلند 253090 -ساير مواد معدني كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 732,000 3,157,632,388 Rls. 398,691 $
169 1382 هلند 292419 آميدهاي غيرحلقوي )همچنين كاربامات هاي غيرحلقوي (ومشتقات آنها-املاح مربوطه غيرمذكوردرجاي ديگر 609,910 3,155,570,893 Rls. 398,430 $
170 1382 هلند 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 14,200 3,144,026,643 Rls. 396,974 $
171 1382 هلند 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 1,418 3,122,771,749 Rls. 394,291 $
172 1382 هلند 390740 - پلي كربنات ها, به اشكال ابتدائي 139,000 3,106,576,785 Rls. 392,244 $
173 1382 هلند 840710 -موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي براي وسايطنقليه هوايي 1,285 3,103,793,328 Rls. 391,893 $
174 1382 هلند 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن گازها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 24,584 3,100,496,936 Rls. 391,478 $
175 1382 هلند 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 94%,به اشكال ابتدائي 440,900 3,096,759,667 Rls. 391,006 $
176 1382 هلند 901812 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسكن اولتراسونيك 422 3,082,677,074 Rls. 389,227 $
177 1382 هلند 291529 --املاح اسيد استيك (باستثناي سديم و كبالت ) 278,930 3,082,538,519 Rls. 389,209 $
178 1382 هلند 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتانيوم , باكمتراز 80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 190,000 3,047,313,105 Rls. 384,762 $
179 1382 هلند 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 6,277 3,025,361,919 Rls. 381,990 $
180 1382 هلند 852090 -دستگاههاي ضبطنوارمغناطيسي وسايردستگاههاي پخ صوت ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,290 2,999,096,745 Rls. 378,674 $
181 1382 هلند 281810 -كوروندوم مصنوعي ,اعم ازاينكه ازنظرشيميائي مشخص شده يانشده باشد 380,000 2,972,410,150 Rls. 375,304 $
182 1382 هلند 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 13,452 2,969,328,826 Rls. 374,916 $
183 1382 هلند 350510 - دكسترين و ساير نشاسته ها و فكول هاي تغييريافته 508,270 2,964,423,785 Rls. 374,296 $
184 1382 هلند 470321 --خميرچوب شيميائي , آماده شده ياسودياباسولفات ,غيرازخميرهاازدرجه حل شونده ,نيمه سفيدشده ي 569,258 2,951,185,620 Rls. 372,624 $
185 1382 هلند 292121 --اتيلن دي آمين و املاح آن 110,380 2,941,391,389 Rls. 371,388 $
186 1382 هلند 842542 --جكهاي هيدروليكي وچرخهاي بالاكشنده 38,181 2,929,223,951 Rls. 369,852 $
187 1382 هلند 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 729 2,926,691,004 Rls. 369,530 $
188 1382 هلند 846231 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),باكنترل شماره اي 7,650 2,898,886,777 Rls. 366,021 $
189 1382 هلند 722990 -مفتول ازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 388,640 2,895,266,520 Rls. 365,564 $
190 1382 هلند 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 15,886 2,877,615,675 Rls. 363,337 $
191 1382 هلند 390461 -- پلي تترافلوئورو اتيلن , به اشكال ابتدائي 42,000 2,860,059,337 Rls. 361,120 $
192 1382 هلند 060120 -انوا ع پيازگل ,غده زيرخاكي نباتات ,ريشه غده دارنباتات ,,,,,درحال نموياگل دادن 54,014 2,847,719,697 Rls. 359,561 $
193 1382 هلند 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 32,816 2,792,259,427 Rls. 352,559 $
194 1382 هلند 902190 - اجزاء وقطعات ,متفرعات اشياء ودستگاههاي مشمول 21/90 205 2,791,371,527 Rls. 352,445 $
195 1382 هلند 294000 قندهاي خالص ازلحاظشيميائي (باستثناي گلوكز,وغيره )اترهاي قندواملاح ,غيرمذكوردرجاي ديگر 146,990 2,779,859,367 Rls. 350,992 $
196 1382 هلند 730791 --فلانچ از آهن ياازفولاد(غيرازفولادزنگ نزن ), 3,324 2,773,957,263 Rls. 350,247 $
197 1382 هلند 846729 ابزارهابراي كاركردن دردست )باستثناي مته واره (باموتورالكتريكي كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 19,283 2,755,838,946 Rls. 347,960 $
198 1382 هلند 060290 -ساير نباتات زنده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 10,288 2,743,752,938 Rls. 346,434 $
199 1382 هلند 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 17,288 2,717,667,692 Rls. 343,141 $
200 1382 هلند 390610 - پلي متيل متاكريلات , به اشكال ابتدائي 119,810 2,649,539,985 Rls. 334,539 $
مجموع کل
2,927,237,053,642 ريال
مجموع کل
369,600,642 دلار