آمار کل " واردات از" کشور "نروژ" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 نروژ 720219 --فرومنگنز,داراي 2%وزني ياكمتركربن , 7,873,000 50,712,822,206 Rls. 6,403,135 $
2 1382 نروژ 290911 -- دي اتيل اتر(اتردي اتيليك يا اكسيد دي اتيل ) 14,799,935 37,180,400,894 Rls. 4,694,495 $
3 1382 نروژ 290919 --سايراترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه ,,, آنها, كه درجاي ديگري مذكور نباشند 10,000,000 35,623,356,000 Rls. 4,497,898 $
4 1382 نروژ 854890 -اجزاءوقطعات برقي ماشين آلات يادستگاهها,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 445,895 27,687,904,535 Rls. 3,495,948 $
5 1382 نروژ 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 1,831,500 11,900,877,808 Rls. 1,502,636 $
6 1382 نروژ 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 632,043 11,581,725,962 Rls. 1,462,340 $
7 1382 نروژ 843290 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده كردن ياكشت وزر ع زمين ,,, 214,616 9,189,275,471 Rls. 1,160,262 $
8 1382 نروژ 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج ياكنترل مشمول 26/90 2,900 6,690,684,349 Rls. 844,783 $
9 1382 نروژ 390920 - رزين هاي ملامينيك به اشكال ابتدائي 202,800 5,253,223,833 Rls. 663,286 $
10 1382 نروژ 902300 آلات ,دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي (مثلابراي آموزشي يانماي ) 3,423 4,445,810,618 Rls. 561,340 $
11 1382 نروژ 720299 -- آلياژهاي آهني (فرو آلياژها),كه درجاي ديگرذكرنشده 363,040 4,217,946,632 Rls. 532,569 $
12 1382 نروژ 852990 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8525 لغايت 8528 181 3,749,509,210 Rls. 473,423 $
13 1382 نروژ 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده شده براي خرده فروشي 1,378 3,719,303,187 Rls. 469,609 $
14 1382 نروژ 730890 -اسكلت وقطعات اسكلت ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,از آهن ياازفولاد, 6,750 2,918,000,000 Rls. 368,434 $
15 1382 نروژ 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر جاي ديگر, آماده شده براي خرده فروشي 1,500 2,303,062,806 Rls. 290,791 $
16 1382 نروژ 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت ,بدون ادوات ثبات 1,636 1,675,802,789 Rls. 211,591 $
17 1382 نروژ 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,646 1,529,405,872 Rls. 193,107 $
18 1382 نروژ 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,100 1,525,439,385 Rls. 192,606 $
19 1382 نروژ 853180 -دستگاههاي برقي علامت دادن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 954 1,362,208,615 Rls. 171,996 $
20 1382 نروژ 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 24,725 1,351,277,917 Rls. 170,616 $
21 1382 نروژ 853530 -كليدجداكننده مدارازمنبع تغذيه وسويچهاي قطع و وصل ,براي ولتاژبيشترازV 1000 8,830 1,129,670,445 Rls. 142,635 $
22 1382 نروژ 841229 --موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرازحركت خطي ) 1,131 1,047,139,695 Rls. 132,215 $
23 1382 نروژ 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 20,000 1,004,640,436 Rls. 126,849 $
24 1382 نروژ 441119 --تخته فيبري ازچوب ياسايرموادچوبي باجرم مخصوص بي ازrgmc/38/0غيرمذكوردرجاي ديگر 114,954 892,250,316 Rls. 112,658 $
25 1382 نروژ 851890 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8518 31 730,756,874 Rls. 92,267 $
26 1382 نروژ 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 567 685,475,907 Rls. 86,550 $
27 1382 نروژ 843999 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي ساختن ياتكميل كردن كاغذيامقوا 368 681,194,265 Rls. 86,009 $
28 1382 نروژ 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 112,753 638,169,443 Rls. 80,577 $
29 1382 نروژ 720229 --فروسيلسيوم داراي 55%وزني ياكمترسيلسيوم , 40,000 620,802,150 Rls. 78,384 $
30 1382 نروژ 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتانيوم , باكمتراز 80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 40,000 607,722,583 Rls. 76,733 $
31 1382 نروژ 854260 مدارهاي مجتمع مختلط 710 576,261,619 Rls. 72,760 $
32 1382 نروژ 842549 --جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه ,كه درجاي ديگرمذكورنباشند 1,080 562,052,408 Rls. 70,966 $
33 1382 نروژ 720839 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بشكل طومار,باپهناي 600mm ياكمتربه ضخامت كمتراز3mmپيكله نشده 7,787 530,445,984 Rls. 66,975 $
34 1382 نروژ 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 1,090 501,429,366 Rls. 63,312 $
35 1382 نروژ 480990 -كاغذكپي وكاغذانتقال ,غيرمذكوردرجاي ديگر,رول به عرض بي از36سانتيمترباشديابصورت 42,099 479,870,859 Rls. 60,590 $
36 1382 نروژ 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 42 470,794,457 Rls. 59,444 $
37 1382 نروژ 720990 - آهن يافولادغيرممزوج تخت ياسردنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm روك , آبكاري يااندودنشده ,كه د 5,101 427,617,934 Rls. 53,992 $
38 1382 نروژ 854520 -- جاروبك هاي زغالي 380 376,473,859 Rls. 47,535 $
39 1382 نروژ 300410 داروهاي حاوي پنيسيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 720 367,317,943 Rls. 46,379 $
40 1382 نروژ 854420 - كابل هم محور(laixa-oc )و سايرهادي هاي برق هم محور 379 352,699,423 Rls. 44,533 $
41 1382 نروژ 902710 - دستگاه تجزيه گاز يا دود 9 329,299,614 Rls. 41,578 $
42 1382 نروژ 720221 --فروسيلسيوم ,داراي بي از55%وزني سيلسيوم , 16,000 323,007,485 Rls. 40,784 $
43 1382 نروژ 391310 - اسيد آلژينيك و استرهاي آن , به اشكال ابتدائي 2,000 321,200,683 Rls. 40,556 $
44 1382 نروژ 850161 -- ژنراتورها باجريان متناوب ( آلترناتورها)به قدرت حداكثر 75كيلوولت آمپرAVK 880 285,010,086 Rls. 35,986 $
45 1382 نروژ 848130 -شيريكطرفه , 286 258,534,196 Rls. 32,643 $
46 1382 نروژ 260200 سنگ منگنز و كنسانتره هاي آن (باستثناي suonigurref ) 60,000 249,848,000 Rls. 31,546 $
47 1382 نروژ 841090 -اجزاءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك ,همچنين تنظيم كننده ها 2,000 208,505,905 Rls. 26,327 $
48 1382 نروژ 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 652 182,827,814 Rls. 23,084 $
49 1382 نروژ 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 374 177,055,651 Rls. 22,355 $
50 1382 نروژ 851529 --ماشين هاووسايل جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي ,غيرخودكار 11,150 174,280,614 Rls. 22,005 $
51 1382 نروژ 720293 --فرونيوبيوم , 10,880 166,833,462 Rls. 21,065 $
52 1382 نروژ 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 12 153,793,782 Rls. 19,418 $
53 1382 نروژ 310510 - كودهاكه به شكل قرص يااشكال هماننديا دربسته هاي به وزن حداكثر10gkعرضه شود 48,000 145,250,050 Rls. 18,340 $
54 1382 نروژ 846249 --ساير ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه داركردن (ازجمله پرس ها)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 37,240 137,760,061 Rls. 17,394 $
55 1382 نروژ 381511 --كاتاليزورهاي تقويت شده بانيكل ياتركيبات نيكل به عنوان ماده فعال 100 137,436,100 Rls. 17,353 $
56 1382 نروژ 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 42 132,884,984 Rls. 16,778 $
57 1382 نروژ 850530 -سرهاي الكترومغناطيسي دستگاه هاي بلندكردن 285 123,741,794 Rls. 15,624 $
58 1382 نروژ 831110 -الكترودهاي اندودشده بافلزمعمولي ,براي جوشكاري باقوس الكتريكي , 9,468 117,822,800 Rls. 14,877 $
59 1382 نروژ 901920 -دستگاههاي اوزنوتراپي ,اكسيژنوتراپي , آئروسول تراپي ,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 923 110,366,101 Rls. 13,935 $
60 1382 نروژ 903289 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 115 101,838,854 Rls. 12,858 $
61 1382 نروژ 852540 -دوربين هاي ويدئويي تصويرغيرمتحرك وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي 74 92,476,359 Rls. 11,676 $
62 1382 نروژ 901580 - آلات نقشه برداري ,مساحي , آب نگاري ,اقيانوس نگاري , آبشناسي ,هواشناسي ياژئوفيزيكي , 70 81,710,000 Rls. 10,317 $
63 1382 نروژ 902190 - اجزاء وقطعات ,متفرعات اشياء ودستگاههاي مشمول 21/90 58 81,404,783 Rls. 10,278 $
64 1382 نروژ 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان ,چرخ دنده ,وغيره , 800 73,344,276 Rls. 9,261 $
65 1382 نروژ 730791 --فلانچ از آهن ياازفولاد(غيرازفولادزنگ نزن ), 1,850 68,705,802 Rls. 8,675 $
66 1382 نروژ 841319 --تلمبه مايعات مجهزبوسيله اندازه گيري ياطراحي شده به نحوي كه بيك وسيله اندازه گيري مجهزگردد 67 62,447,454 Rls. 7,885 $
67 1382 نروژ 852821 -- مونيتورهاي ويدئويي رنگي 324 61,453,890 Rls. 7,759 $
68 1382 نروژ 853521 -- قطع كننده خودكار مدار براي ولتاژ 1 تا 5/72 كيلو ولت 410 60,899,916 Rls. 7,689 $
69 1382 نروژ 903120 - دستگاههاي آزماي 185 56,784,985 Rls. 7,170 $
70 1382 نروژ 848071 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي كائوچوياموادپلاستيكي , 229 49,882,658 Rls. 6,298 $
71 1382 نروژ 381010 فر آورده هابراي پاك كردن وپرداخت سطح فلزات ;خميروپودرهاي لحيم كاري وجوشكاري مركب ازفلزوساير. 40 47,099,642 Rls. 5,947 $
72 1382 نروژ 401012 -- تسمه نقاله ,,, ازكائوچوي ولكانيزه مستحكم شده فقط با موادنسجي 1,355 44,328,398 Rls. 5,597 $
73 1382 نروژ 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 1,317 44,314,029 Rls. 5,595 $
74 1382 نروژ 900110 - الياف اپتيكي , دسته وكابل الياف اپتيكي (غيراز آنهائي كه مشمول 44/58است ) 111 42,987,050 Rls. 5,428 $
75 1382 نروژ 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس اين مواد 80 41,632,080 Rls. 5,257 $
76 1382 نروژ 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 280 39,870,926 Rls. 5,034 $
77 1382 نروژ 851821 -- تك بلندگو, تعبيه شده در محفظه آن 414 35,700,000 Rls. 4,508 $
78 1382 نروژ 440710 -چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه بري شده با,,,,بضخامت بي از6mmازتيره كاج 22,000 34,035,320 Rls. 4,297 $
79 1382 نروژ 843820 -ماشين آلات ودستگاههابراي قنادي يابراي توليدكاكائوياشكلات 520 27,882,574 Rls. 3,521 $
80 1382 نروژ 850132 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر75 كيلووات WK() 940 27,841,527 Rls. 3,515 $
81 1382 نروژ 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,800 20,636,225 Rls. 2,606 $
82 1382 نروژ 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 6,700 19,738,998 Rls. 2,492 $
83 1382 نروژ 730729 --لوله واتصالات لوله كشي ازفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 65 18,387,994 Rls. 2,322 $
84 1382 نروژ 821194 --تيغه براي كاردها(باستثناءتيغه هاي مشمول شماره 08/82), 2,367 18,152,351 Rls. 2,292 $
85 1382 نروژ 846595 --ماشين هاي سوراخ كردن يااسكنه كردن براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,وغيره 900 17,944,543 Rls. 2,266 $
86 1382 نروژ 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 10 12,741,541 Rls. 1,609 $
87 1382 نروژ 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرازمحصولات شماره 01/38) 3,600 11,585,182 Rls. 1,463 $
88 1382 نروژ 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 600 10,766,726 Rls. 1,359 $
89 1382 نروژ 340590 - ساير جلاها,كرم ها و فر آورده هاي مشابه كه در جاي ديگري مذكور نباشد 63 7,227,566 Rls. 913 $
90 1382 نروژ 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 600 7,177,817 Rls. 906 $
91 1382 نروژ 846420 -ماشين هاي سنگ زني ياصيقل كردن ,براي كارروي سنگ ,سراميك وغيره 3,000 7,177,817 Rls. 906 $
مجموع کل
242,364,460,520 ريال
مجموع کل
30,601,575 دلار
[1]