آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 841810 -يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا 3,931,896 66,666,695,881 Rls. 8,417,511 $
2 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 852812 -- گيرنده هاي تلويزيوني رنگي ,بايابدون راديو,ياوسايل پخ يا ضبط صدا يا تصوير 1,310,192 35,333,392,232 Rls. 4,461,287 $
3 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 845011 --ماشين هاي رختشوئي تمام اتوماتيك باظرفيت حداكثر10كيلوگرم 2,446,411 31,251,846,687 Rls. 3,945,936 $
4 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 841510 -ماشين هاودستگاههاي تهويه مطبو ع ,ازنو ع ديواري يابراي پنجره باتجهيزات توام شده دريك محفظه 849,755 17,314,834,920 Rls. 2,186,218 $
5 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 850910 - جاروهاي برقي خانگي , با موتور برقي 841,820 17,273,875,108 Rls. 2,181,047 $
6 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 841581 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ 224,582 8,282,645,282 Rls. 1,045,788 $
7 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 842911 --بولدوزروانگلدوزرخودروزنجيري 56,720 5,371,450,224 Rls. 678,214 $
8 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 851650 - اجاق nevo() ميكروويو 283,874 4,354,256,878 Rls. 549,779 $
9 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 852190 -دستگاههاي ضبطياپخ ويدئو,بايابدون تيونرويدئو(renutoediv)غيرازنو ع مغناطيسي 45,936 4,159,889,713 Rls. 525,238 $
10 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 841840 -فريزرهاازنو ع ايستاده ,به گنجاي حداكثر900ليتر 245,013 2,699,338,577 Rls. 340,825 $
11 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 841822 --يخچال هاي خانگي ازنو ع جذبي ,برقي noitbrosbA() 86,366 1,465,808,400 Rls. 185,077 $
12 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 852713 --گيرنده هاي پخ راديوئي توام شده با وسايل ضبط يا پخ صوت 59,096 1,223,109,670 Rls. 154,433 $
13 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 870860 -محورهاي غيرمتحرك وقطعات آنهابراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 594,468 1,186,797,612 Rls. 149,848 $
14 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 731812 --پيچ هاي چوب (باستثناءمهره پيچ بزرگ )از آهن ياازفولاد, 208,550 867,769,376 Rls. 109,567 $
15 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 841821 --يخچال هاي خانگي ازنو ع تراكمي noisserpmoC() 74,110 515,108,880 Rls. 65,039 $
16 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 852033 --دستگاههاي ضبط نوارمغناطيسي توام شده بادستگاه پخ صوت ,ازنو ع كاست ,غيرمذكوردرجاي ديگر 7,900 406,178,200 Rls. 51,285 $
17 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 821210 -تيغسلماني وخودترا (غيربرقي ), 4,380 359,481,750 Rls. 45,389 $
18 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 701310 -اشياءازشيشه -سراميك ,براي سرميز, آشپزخانه ,,,,كه درجاي ديگرذكرنشده , 40,800 315,986,495 Rls. 39,898 $
19 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 4,758 213,971,839 Rls. 27,017 $
20 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 600122 --پارچه هاي پرزحلقوي ازالياف سنتتيك يامصنوعي ,كشباف ياقلاب باف , 11,540 147,439,683 Rls. 18,616 $
21 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8471, 8,085 142,778,444 Rls. 18,029 $
22 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 830241 -يراق ,چفت وبست ,غيره ,براي ساختمان ازفلزمعمولي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 18,000 129,033,764 Rls. 16,292 $
23 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 852821 -- مونيتورهاي ويدئويي رنگي 95 82,517,407 Rls. 10,419 $
24 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 830210 -لولاازفلزمعمولي , 4,731 47,596,241 Rls. 6,010 $
25 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 2,535 36,992,449 Rls. 4,671 $
26 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 582 36,320,101 Rls. 4,586 $
27 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 830160 -اجزاءوقطعات قفل آويزوقفل مغزي وكلوني ازفلزات معمولي , 5,820 32,441,989 Rls. 4,096 $
28 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 870810 -سپرواجزاءوقطعات آن مربوطبه وسايطنقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 3,252 32,300,585 Rls. 4,078 $
29 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 392590 -سايرلوازم ساختماني كه درجاي ديگرمذكور نباشد, از مواد پلاستيكي 1,600 26,704,175 Rls. 3,372 $
30 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 830120 -قفل مغزي وكلوني براي وسائط نقليه موتوري , 280 10,320,600 Rls. 1,303 $
31 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 630419 --روتختي ورختخواب پو (باستثناءكشباف ياقلاب باف ), 2,050 9,959,119 Rls. 1,257 $
32 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 853110 - دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آت سوزي و دستگاههاي همانند 230 6,811,596 Rls. 860 $
33 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 630629 --چادرازموادنسجي (باستثناءپنبه ياالياف سنتتيك ), 1,400 5,889,617 Rls. 744 $
34 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 852990 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8525 لغايت 8528 1,357 5,862,062 Rls. 740 $
35 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 392630 - يراق آلات براي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند از مواد پلاستيكي 200 3,392,969 Rls. 428 $
36 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 851190 - اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن كردن يا براه انداختن مشمول شماره 8511 14 2,968,594 Rls. 375 $
37 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 330749 - فر آورده هابراي بوزدايي اماكن كه در جاي ديگر مذكور نباشد 240 2,580,150 Rls. 326 $
38 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 460199 --بافته هاواشياءهمانندازموادقابل بافت ,بسته شده بهم بصورت رشته هاي موازي يابافته شده , 180 1,545,380 Rls. 195 $
39 1382 منطقه ويژه اقتصادي خرمشهر 848210 -بلبرينگ , 43 1,015,345 Rls. 128 $
مجموع کل
200,026,907,994 ريال
مجموع کل
25,255,921 دلار
[1]