آمار کل " واردات از" کشور "مصر" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 مصر 240399 --ساير توتون ها و تنباكوهاي ساخته شده , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 531,030 11,283,499,721 Rls. 1,424,683 $
2 1382 مصر 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده ,كشيده شده يااكسترودشده , 2,225,545 7,418,920,421 Rls. 936,733 $
3 1382 مصر 280300 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 1,374,000 5,298,000,002 Rls. 668,940 $
4 1382 مصر 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 1,129 5,119,696,900 Rls. 646,426 $
5 1382 مصر 590210 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالا,ازنايلون ياازسايرپلي آميدها, 134,015 3,570,300,000 Rls. 450,795 $
6 1382 مصر 854459 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشدبراي ولتاژ80الي 1000ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 126,170 2,687,450,904 Rls. 339,325 $
7 1382 مصر 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 5,151 1,659,010,557 Rls. 209,471 $
8 1382 مصر 271312 --كك نفت تكليس شده 352,800 818,164,214 Rls. 103,304 $
9 1382 مصر 940591 --اجزاءوقطعات ازشيشه براي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورافكن ها 18,507 699,174,307 Rls. 88,279 $
10 1382 مصر 520522 --نخ ازپنبه يك لا,شانه زده باحداقل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بي از14وحداكثر43درسيستم مت 22,566 385,799,077 Rls. 48,712 $
11 1382 مصر 481159 --كاغذومقواي قشرزده اندوده اغشته ياپوشانده باموادپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 17,605 365,406,877 Rls. 46,137 $
12 1382 مصر 481190 -كاغذومقوا,قشرزده ,اندوده , آغشته و,,,درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي دي 17,850 359,354,046 Rls. 45,373 $
13 1382 مصر 271390 -سايرتفاله هاازروغنهاي نفتي ياازروغنهاي حاصل ازموادقيري 192,500 356,767,270 Rls. 45,046 $
14 1382 مصر 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتقال داده هابروي حامل داده ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,662 347,361,113 Rls. 43,859 $
15 1382 مصر 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتيتر(retehtoc),كانول ,همانندمورداستفاده درعل 350 343,074,974 Rls. 43,317 $
16 1382 مصر 850680 - قوه ها و باطري ها, كه در جاي ديگر مذكور نباشند 5,653 213,667,407 Rls. 26,978 $
17 1382 مصر 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 5,588 191,577,704 Rls. 24,189 $
18 1382 مصر 282590 -سايربازهاي غير آلي ,سايراكسيدها,هيدراكسيدهاوپراكسيدهاي فلزي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 20,000 188,421,402 Rls. 23,790 $
19 1382 مصر 392590 -سايرلوازم ساختماني كه درجاي ديگرمذكور نباشد, از مواد پلاستيكي 4,165 161,077,335 Rls. 20,338 $
20 1382 مصر 151620 -چربي ها و روغن هاي نباتي و اجزاء آنها, هيدروژنه شده و غيره 17,500 128,116,508 Rls. 16,176 $
21 1382 مصر 844390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,,,, 2,050 105,875,170 Rls. 13,368 $
22 1382 مصر 392630 - يراق آلات براي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند از مواد پلاستيكي 650 70,314,639 Rls. 8,878 $
23 1382 مصر 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8471, 315 61,322,051 Rls. 7,743 $
24 1382 مصر 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 1,333 60,030,316 Rls. 7,580 $
25 1382 مصر 831120 -مفتول پرشده ازفلزمعمولي ,براي جوشكاري باقوس الكتريكي , 168 50,581,690 Rls. 6,387 $
26 1382 مصر 310590 - ساير كودها, كه در جاي ديگري مذكور نباشد 228 45,156,036 Rls. 5,702 $
27 1382 مصر 841382 --بالابرهاي آبگونها 102 38,113,364 Rls. 4,812 $
28 1382 مصر 848220 -رولربيرينگ مخروطي ,هم چنين رولربيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتك مخطروطي , 32 26,636,793 Rls. 3,363 $
29 1382 مصر 853224 --خازنهاي ثابت برقي دي الكتريك سراميكي , چند لايه 1 23,546,526 Rls. 2,973 $
30 1382 مصر 310100 كودحيواني يانباتي ,حتي مخلوطياعمل آورده بطورشيميائي ,كودحاصل ازمحصول حيواني يانباتي 96 22,175,281 Rls. 2,800 $
31 1382 مصر 820239 --تيغه اره مدور(ازجمله تيغه اره راست برولي باستثناءقسمت عامل ازفولاد),اجزاءوقطعات , 30 17,846,197 Rls. 2,253 $
32 1382 مصر 848210 -بلبرينگ , 4 15,101,872 Rls. 1,907 $
33 1382 مصر 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 140 8,996,510 Rls. 1,136 $
مجموع کل
42,140,537,184 ريال
مجموع کل
5,320,772 دلار
[1]