آمار کل " واردات از" کشور "مراکش" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 مراکش 310310 - سوپرفسفات ها 120,320,000 155,900,264,142 Rls. 19,684,377 $
2 1382 مراکش 280920 - اسيد فسفريك و اسيدهاي پلي فسفريك 27,523,117 68,689,985,992 Rls. 8,672,977 $
3 1382 مراکش 251020 -فسفات كلسيم طبيعي آسياب شده ,فسفات هاي آلومينيم كلسيم طبيعي آسياب شده 85,787,000 30,866,999,745 Rls. 3,897,349 $
4 1382 مراکش 230120 - آرد,زبره و حبه , از ماهي و غيره نامناسب براي خوراك انسان 2,110,000 12,758,015,813 Rls. 1,610,861 $
5 1382 مراکش 844811 -دابي ,ژاكار;ماشين هاي تقليل دهنده كارت gnicuder(drac)كپي برداري كارت پانچ كننده يابستن كارت 75,850 2,285,773,441 Rls. 288,608 $
6 1382 مراکش 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 30,100 984,728,260 Rls. 124,335 $
7 1382 مراکش 260200 سنگ منگنز و كنسانتره هاي آن (باستثناي suonigurref ) 65,000 321,272,000 Rls. 40,565 $
8 1382 مراکش 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,794 278,054,298 Rls. 35,108 $
9 1382 مراکش 844530 -ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موادنسجي 20,500 255,649,328 Rls. 32,279 $
10 1382 مراکش 490210 -روزنامه ,مجله ونشريات ادواري ,كه حداقل چهاربار درهفته منتشر شود 2,976 127,550,000 Rls. 16,105 $
11 1382 مراکش 490110 -كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت اوراق مجزا,حتي تاشده 346 25,826,275 Rls. 3,261 $
12 1382 مراکش 870790 -بدنه (اتاق راننده ),براي وسايط نقليه موتوري مشمول 01/87,02/87,04/87لغايت 05/87 223 7,102,511 Rls. 897 $
13 1382 مراکش 854229 سايرمدارهاي مجتمع مونوليتيك به غيرازديجيتالي كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 27 5,621,788 Rls. 710 $
مجموع کل
272,506,843,593 ريال
مجموع کل
34,407,432 دلار
[1]