آمار کل " واردات از" کشور "مجارستان" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 مجارستان 292910 -ايزوسيانات ها 1,360,000 19,629,671,506 Rls. 2,478,494 $
2 1382 مجارستان 380830 - علف ك ها,كندكننده ها يا بازدارنده هاي جوانه زدن وتنظيم كننده هاي رشدنباتات 402,580 18,879,233,888 Rls. 2,383,742 $
3 1382 مجارستان 853990 - اجزاء و قطعات لامپهاي رشته اي يا تخليه الكتريكي 100,971 9,589,271,369 Rls. 1,210,765 $
4 1382 مجارستان 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 14,295 8,730,625,150 Rls. 1,102,351 $
5 1382 مجارستان 854460 - هادي هاي برق ,كه در جاي ديگرمذكورنباشد, براي ولتاژبيشتراز 1000 ولت 268,845 8,649,865,487 Rls. 1,092,155 $
6 1382 مجارستان 292390 -املاح و هيدروكسيدهاي آمونيوم چهارتايي 10,000 5,488,442,220 Rls. 692,986 $
7 1382 مجارستان 293790 سايرهورمونهاومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاكه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 356 5,069,708,918 Rls. 640,115 $
8 1382 مجارستان 040700 تخم پرندگان ,باپوست ,تازه , محفوظ شده يا پخته 159,720 4,929,755,190 Rls. 622,444 $
9 1382 مجارستان 380810 - حشره ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 124,400 4,768,479,373 Rls. 602,081 $
10 1382 مجارستان 690390 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 33,307 4,758,459,698 Rls. 600,816 $
11 1382 مجارستان 481159 --كاغذومقواي قشرزده اندوده اغشته ياپوشانده باموادپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 72,062 3,602,753,804 Rls. 454,893 $
12 1382 مجارستان 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده شده براي خرده فروشي 5,566 3,381,371,470 Rls. 426,941 $
13 1382 مجارستان 292429 -- آميدهاي حلقوي (بانضمام كاربامات ها)ومشتقات آنها;املاح اين تركيبات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 6,000 3,275,763,320 Rls. 413,607 $
14 1382 مجارستان 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,روي تكيه گاه ازكاغذ, 82,405 2,812,004,718 Rls. 355,051 $
15 1382 مجارستان 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر جاي ديگر, آماده شده براي خرده فروشي 3,391 2,419,121,131 Rls. 305,445 $
16 1382 مجارستان 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 6,677 2,231,356,307 Rls. 281,736 $
17 1382 مجارستان 481190 -كاغذومقوا,قشرزده ,اندوده , آغشته و,,,درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي دي 38,211 2,063,308,273 Rls. 260,519 $
18 1382 مجارستان 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 168,500 1,908,423,812 Rls. 240,962 $
19 1382 مجارستان 300230 - واكسن ها براي دامپزشكي 7,914 1,881,431,480 Rls. 237,554 $
20 1382 مجارستان 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 21,001 1,798,604,383 Rls. 227,096 $
21 1382 مجارستان 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر 6,235 1,488,520,825 Rls. 187,945 $
22 1382 مجارستان 550630 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكريليك ,حلاجي شده ,غيره , 116,921 1,473,913,024 Rls. 186,100 $
23 1382 مجارستان 847510 -ماشين هابراي سواركردن لامپ ,لوله ,,,الكتريكي درغلاف شيشه اي , 2,600 1,455,800,000 Rls. 183,813 $
24 1382 مجارستان 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,350 1,430,024,640 Rls. 180,559 $
25 1382 مجارستان 281820 -اكسيد آلومينيم ,غيرازكوروندوم مصنوعي 342,000 1,305,830,501 Rls. 164,878 $
26 1382 مجارستان 701110 -غلاف هاي شيشه اي باز(ازجمله حباب ولوله ),براي روشنائي برق , 174,178 1,238,264,125 Rls. 156,347 $
27 1382 مجارستان 271210 -وازلين 203,280 1,066,899,150 Rls. 134,709 $
28 1382 مجارستان 292250 - آمينو-الكل /اسيد-فنل ; تركيبات آمينه داراي عامل اكسيژنه ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 1,551 999,115,060 Rls. 126,151 $
29 1382 مجارستان 481149 --كاغذومقواي خودچسب غيرمذموردرجاي ديگر 19,319 882,531,296 Rls. 111,431 $
30 1382 مجارستان 830140 -قفل مغزي وكلوني ازفلزمعمولي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 13,301 846,892,358 Rls. 106,931 $
31 1382 مجارستان 841790 -اجزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي " 3,474 818,897,449 Rls. 103,396 $
32 1382 مجارستان 293090 -ساير تركيبات آلي گوگرددار, كه در جاي ديگري مذكور نباشند 1,800 723,267,258 Rls. 91,322 $
33 1382 مجارستان 293499 اسيدهاي نوكلينگواملاح آن -باساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص -تركيبات هتروسيكليك غيرمذكوردرجاي ديگر 2,250 720,263,064 Rls. 90,942 $
34 1382 مجارستان 320649 -- ساير مواد رنگ كننده ; فر آورده هاي يادداشت 3 فصل غيرمذكوردر جاي ديگر 26,850 635,178,616 Rls. 80,199 $
35 1382 مجارستان 283090 -ساير سولفورها و پلي سولفورها 300 572,816,365 Rls. 72,325 $
36 1382 مجارستان 854129 --سايرترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حساس دربرابرنور) 50 562,817,860 Rls. 71,063 $
37 1382 مجارستان 293921 -- گنه گنه (كينين ) و املاح آن 3,000 561,703,901 Rls. 70,922 $
38 1382 مجارستان 847590 -اجزاءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475, 258 535,393,866 Rls. 67,601 $
39 1382 مجارستان 720840 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بصورت طومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقو برجسته , 88,588 499,999,287 Rls. 63,131 $
40 1382 مجارستان 370390 -كاغذ,مقواو موادنسجي عكاسي ,حساس شده ,عكسبرداري نشده كه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,283 463,297,387 Rls. 58,497 $
41 1382 مجارستان 294200 ساير تركيبات آلي , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 600 417,261,053 Rls. 52,685 $
42 1382 مجارستان 860719 --محور,چرخ واجزاءوقطعات بوژي ,غيره لكوموتيوهاي راه آهن ياتراموايانواقل روي خط راه آهن 18,120 407,768,982 Rls. 51,486 $
43 1382 مجارستان 831110 -الكترودهاي اندودشده بافلزمعمولي ,براي جوشكاري باقوس الكتريكي , 37,521 393,963,036 Rls. 49,743 $
44 1382 مجارستان 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م 3,260 392,540,058 Rls. 49,563 $
45 1382 مجارستان 845290 -اجزاءوقطعات چرخهاي دوزندگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,012 366,261,545 Rls. 46,245 $
46 1382 مجارستان 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 862 353,792,401 Rls. 44,671 $
47 1382 مجارستان 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 5,640 340,453,047 Rls. 42,986 $
48 1382 مجارستان 290890 -سايرمشتقات هالوژنه ,,,يانيتروزه فنل ها,غيره ,كه درجاي ديگر مذكور نباشند 310 334,788,902 Rls. 42,271 $
49 1382 مجارستان 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 25,460 317,766,861 Rls. 40,122 $
50 1382 مجارستان 843999 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي ساختن ياتكميل كردن كاغذيامقوا 1,970 305,102,960 Rls. 38,523 $
51 1382 مجارستان 690320 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده ,بابي از50% آلومين ياسيليس , 9,775 299,358,014 Rls. 37,798 $
52 1382 مجارستان 901890 - آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي غيرمذكور 225 296,950,072 Rls. 37,494 $
53 1382 مجارستان 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباشد 11,619 280,129,047 Rls. 35,370 $
54 1382 مجارستان 851590 - قطعات دستگاههاي لحيم كاري , زردجوشكاري ,جوشكاري وغيره مشمول شماره 8515 1,536 237,080,058 Rls. 29,933 $
55 1382 مجارستان 120991 --تخم سبزيجات براي كشت 20,000 228,779,700 Rls. 28,886 $
56 1382 مجارستان 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكاغذومقوا,اوات سلولزياالياف سلولزي ,غيرمذكو 4,449 199,966,676 Rls. 25,248 $
57 1382 مجارستان 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 256 195,182,000 Rls. 24,644 $
58 1382 مجارستان 071021 --نخودفرنگي , غلافدار يا غلاف كنده , يخ زده 24,000 189,780,905 Rls. 23,962 $
59 1382 مجارستان 700239 --لوله ازشيشه ,كارشده ,كه درجاي ديگرذكرنشده باشد,ك 19,440 184,915,198 Rls. 23,348 $
60 1382 مجارستان 293491 پمولين آمينوركس وبروتيزولام وكلوتي آزپام وكلوكسازولام ودكسترومورآميد000 450 180,729,894 Rls. 22,819 $
61 1382 مجارستان 853922 --لامپ هاي رشته اي بقدرت حداكثرV 200 وبراي بيشترازV 100, غير مذكور درجاي ديگر 2,970 173,708,988 Rls. 21,933 $
62 1382 مجارستان 700231 --لوله ازكوارتزذوب شده ياازسايرسيليس هاي ذوب شده كارشده , 17,930 169,934,252 Rls. 21,456 $
63 1382 مجارستان 820291 --تيغه اره هاي مستقيم ,براي كاركردن روي فلزات , 539 169,533,319 Rls. 21,406 $
64 1382 مجارستان 721129 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده ,باپهناي كمتراز600ميليمترازلحاظوزن داري 25/0%يابيشتركربن 17,746 164,863,962 Rls. 20,816 $
65 1382 مجارستان 721113 - آهن يافولادگرم نوردشده ازچهارطرف باپهناي بيشتراز150ولي كمتراز600mmبه ضخامت حداقل 4يابيشتر 19,355 161,505,336 Rls. 20,392 $
66 1382 مجارستان 880220 -هواپيماوسايروسايط نقليه هوائي ,كه غيرمذكوردرجاي ديگربدون باربه وزن حداكثرrgk2000 190 161,176,954 Rls. 20,351 $
67 1382 مجارستان 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 183 157,355,553 Rls. 19,868 $
68 1382 مجارستان 392390 - اشياء براي بسته بندي كالا, كه در جاي ديگر مذكور نباشد, ازمواد پلاستيكي 2,175 149,916,363 Rls. 18,929 $
69 1382 مجارستان 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 128 146,018,324 Rls. 18,437 $
70 1382 مجارستان 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 52 145,126,085 Rls. 18,324 $
71 1382 مجارستان 901580 - آلات نقشه برداري ,مساحي , آب نگاري ,اقيانوس نگاري , آبشناسي ,هواشناسي ياژئوفيزيكي , 17 135,452,829 Rls. 17,103 $
72 1382 مجارستان 731589 --زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 85 132,793,659 Rls. 16,767 $
73 1382 مجارستان 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير مذكوردرجاي ديگر,براي ولتاژحداكثرV 1000 710 130,165,050 Rls. 16,435 $
74 1382 مجارستان 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج ياكنترل مشمول 26/90 660 120,978,755 Rls. 15,275 $
75 1382 مجارستان 320620 - پيگمان ها و فر آورده هاي براساس تركيبات كروم 6,000 118,484,133 Rls. 14,960 $
76 1382 مجارستان 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 80 117,206,210 Rls. 14,799 $
77 1382 مجارستان 290369 -- مشتقات هالوژنه هيدروكربورهاي بودارcitamorA(), كه درجاي ديگري مذكور نباشند 105 112,057,335 Rls. 14,149 $
78 1382 مجارستان 280540 -جيوه 8 104,650,350 Rls. 13,213 $
79 1382 مجارستان 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 82 101,213,295 Rls. 12,779 $
80 1382 مجارستان 392020 - صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي پروپيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 770 99,176,396 Rls. 12,522 $
81 1382 مجارستان 340290 - فر آورده هابراي شستشو و فر آورده هاي تميز كردن بسته بندي نشده براي خرده فروشي 6,000 96,032,535 Rls. 12,125 $
82 1382 مجارستان 820299 --تيغه اره ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 300 92,450,680 Rls. 11,673 $
83 1382 مجارستان 293723 استروژن وپروژسترون ها 6 86,228,421 Rls. 10,887 $
84 1382 مجارستان 720853 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm ,به ضخامت 3ميليمترك 12,715 79,828,209 Rls. 10,079 $
85 1382 مجارستان 392350 - سربطري , سرپو , كلاهك و ساير درپو ها, از مواد پلاستيكي 2,070 78,026,436 Rls. 9,852 $
86 1382 مجارستان 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و ديودهاي ساطع نور) 386 76,633,875 Rls. 9,676 $
87 1382 مجارستان 850590 -ساير آهن رباي الكتريكي يا آهن رباي دائمي وهمچنين اجزا قطعات انها 51 72,010,087 Rls. 9,092 $
88 1382 مجارستان 853949 --لامپهاي ماوراء بنف يا مادون قرمز 10 62,942,060 Rls. 7,947 $
89 1382 مجارستان 700220 -ميله ازشيشه ,كارشده , 4,900 62,693,704 Rls. 7,916 $
90 1382 مجارستان 851190 - اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن كردن يا براه انداختن مشمول شماره 8511 1,229 57,110,000 Rls. 7,211 $
91 1382 مجارستان 848320 -پوسته ياتاقان ,توام شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ , 50 56,783,670 Rls. 7,170 $
92 1382 مجارستان 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 7 51,955,317 Rls. 6,560 $
93 1382 مجارستان 300440 داروهاحاوي آلكالوئيدها يامشتقات آنها, آماده شده براي خرده فروشي 130 49,555,645 Rls. 6,257 $
94 1382 مجارستان 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 3 42,165,600 Rls. 5,324 $
95 1382 مجارستان 840290 -اجزاءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولد آب فوق العاده گرم 127 42,099,159 Rls. 5,316 $
96 1382 مجارستان 820570 -گيره ,قيدوهمانند, 1 39,537,968 Rls. 4,992 $
97 1382 مجارستان 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 76 38,806,892 Rls. 4,900 $
98 1382 مجارستان 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 76 37,045,609 Rls. 4,677 $
99 1382 مجارستان 847150 -ماشين داده پردازي عددي داراي يك يادونو ع ازواحدهاي حافظه ,واحدهاي ورود,واحدهاي خروج 100 35,189,363 Rls. 4,443 $
100 1382 مجارستان 854290 -اجزاءوقطعات مدارهاي مجتمع الكترونيكي و مجموعه ميكرومدارهاي الكترونيكي 24 29,184,658 Rls. 3,685 $
101 1382 مجارستان 950629 --اسكي آبي ,تخته اسكي روي آب وسايرادوات براي ورزشهاي آبي (غيرازتخته شناورشراعي ) 53 22,400,000 Rls. 2,828 $
102 1382 مجارستان 321590 -سايرمركب هاي تحريريارسم ونقاشي حتي تغليظشده يابه صورت جامدغيرمذكوردرجاي ديگر 5 17,049,535 Rls. 2,153 $
103 1382 مجارستان 281810 -كوروندوم مصنوعي ,اعم ازاينكه ازنظرشيميائي مشخص شده يانشده باشد 1,000 13,652,771 Rls. 1,724 $
104 1382 مجارستان 392010 -صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي اتيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه هاياجورنشده باموادديگر 99 13,284,194 Rls. 1,677 $
105 1382 مجارستان 841410 -تلمبه هاي خلاء 43 11,759,058 Rls. 1,485 $
106 1382 مجارستان 841990 --اجزاءوقطعات دستگاههاي غيرخانگي گرم كننده ياسردكننده 8 7,797,375 Rls. 985 $
107 1382 مجارستان 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي )از آهن ياازفولاد, 2 6,928,968 Rls. 875 $
108 1382 مجارستان 732090 -فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 775 6,229,313 Rls. 787 $
109 1382 مجارستان 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 7 5,983,916 Rls. 756 $
110 1382 مجارستان 854229 سايرمدارهاي مجتمع مونوليتيك به غيرازديجيتالي كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 18 5,730,000 Rls. 723 $
111 1382 مجارستان 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 195 4,811,965 Rls. 608 $
مجموع کل
144,144,872,069 ريال
مجموع کل
18,200,110 دلار
[1]