آمار کل " واردات از" کشور "لوگزامبورگ" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 لوگزامبورگ 293621 -- ويتامين هاي A و مشتقات آنها, مخلوط نشده 220,286 41,395,063,689 Rls. 5,226,651 $
2 1382 لوگزامبورگ 721632 -پروفيل بامقطعIاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 10,749,785 29,562,215,928 Rls. 3,732,604 $
3 1382 لوگزامبورگ 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري شده يااندودشده باروي ,,,غيرمذكوردرجاي 5,724,290 26,067,395,227 Rls. 3,291,338 $
4 1382 لوگزامبورگ 854720 - قطعات اتصال عايق از پلاستيك براي ماشينهاي برقي ,,, 114,189 21,237,945,496 Rls. 2,681,557 $
5 1382 لوگزامبورگ 847740 -ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دادن باحرارت براي كائوچو,,,, 79,481 17,718,880,277 Rls. 2,237,233 $
6 1382 لوگزامبورگ 392069 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرپلي استرها,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 582,324 15,808,114,181 Rls. 1,995,974 $
7 1382 لوگزامبورگ 293629 -- ساير ويتامين ها و مشتقات آنها, مخلوط نشده , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 105,326 14,088,512,699 Rls. 1,778,853 $
8 1382 لوگزامبورگ 720927 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 5/0وحداكثر1mm 2,209,940 12,870,083,134 Rls. 1,625,010 $
9 1382 لوگزامبورگ 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 35,367 11,851,250,636 Rls. 1,496,370 $
10 1382 لوگزامبورگ 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 15,604 8,178,732,751 Rls. 1,032,668 $
11 1382 لوگزامبورگ 293627 -- ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 81,450 7,759,385,784 Rls. 979,720 $
12 1382 لوگزامبورگ 293622 -- ويتامين B 1 و مشتقات آن , مخلوط نشده 29,533 7,082,938,789 Rls. 894,312 $
13 1382 لوگزامبورگ 720917 اهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومارباپهناي حداقل 600به ضخامت 5/0mmيابيشترولي كمتراز1mm 1,428,526 6,312,675,836 Rls. 797,054 $
14 1382 لوگزامبورگ 293999 سايرالكالوئيدهاي نباتي -طبيعي يادوباره توليدشده بوسيله نستز-املاح -اترها000-غيرمذكوردرجاي ديگر 520 5,592,936,045 Rls. 706,179 $
15 1382 لوگزامبورگ 730210 -خطوط راه آهن از آهن ياازفولاد,ريل 693,636 5,192,915,602 Rls. 655,672 $
16 1382 لوگزامبورگ 292250 - آمينو-الكل /اسيد-فنل ; تركيبات آمينه داراي عامل اكسيژنه ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 1,500 4,992,383,731 Rls. 630,351 $
17 1382 لوگزامبورگ 293628 -- ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 38,376 4,953,985,385 Rls. 625,504 $
18 1382 لوگزامبورگ 842890 -ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن ,جابجاكردن ,باركردن ,ياتخليه كردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 23,258 4,744,441,160 Rls. 599,046 $
19 1382 لوگزامبورگ 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده شده براي خرده فروشي 4,901 4,580,897,064 Rls. 578,397 $
20 1382 لوگزامبورگ 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 4,500 4,159,507,216 Rls. 525,190 $
21 1382 لوگزامبورگ 841620 -مشعل هاي كوره براي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 7,924 3,860,833,091 Rls. 487,479 $
22 1382 لوگزامبورگ 320419 --سايرموادرنگ كننده سنتتيك آلي ازچندين موادرنگ كننده مشمول شماره هاي 320411تا320419 3,150 3,811,208,321 Rls. 481,213 $
23 1382 لوگزامبورگ 350790 - آنزيم ها با آنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 20,000 3,668,660,978 Rls. 463,215 $
24 1382 لوگزامبورگ 291639 --اسيدهاي مونوكربوكسيليك بودار,وغيره ,مشتقات ,,, آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 56,500 3,608,064,612 Rls. 455,563 $
25 1382 لوگزامبورگ 391290 -سلولزومشتقات شيميائي آن ,غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه اشكال ابتدائي 45,260 3,525,876,420 Rls. 445,187 $
26 1382 لوگزامبورگ 721030 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري يااندودشده باروي بطريق الكتروليت 677,861 3,465,941,326 Rls. 437,619 $
27 1382 لوگزامبورگ 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,047 3,243,242,580 Rls. 409,500 $
28 1382 لوگزامبورگ 721069 - آهن يافولادنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري يااندودشده با آلومينيوم ,غيرمذكوردرجاي ديگر 601,890 3,165,848,902 Rls. 399,729 $
29 1382 لوگزامبورگ 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 19,709 2,711,060,068 Rls. 342,305 $
30 1382 لوگزامبورگ 292429 -- آميدهاي حلقوي (بانضمام كاربامات ها)ومشتقات آنها;املاح اين تركيبات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 13,000 2,338,800,185 Rls. 295,303 $
31 1382 لوگزامبورگ 293623 -- ويتامين B 2 و مشتقات آن , مخلوط نشده 1,525 2,218,637,725 Rls. 280,131 $
32 1382 لوگزامبورگ 293624 -- اسيد D- ياD-1 پانتوتنيك (ويتامين B 3 ياB5) و مشتقات آنها 14,200 2,080,988,994 Rls. 262,751 $
33 1382 لوگزامبورگ 721090 - آهن يافولادنوردشده ,باپهناي حداقل 600mmبه نحوديگري روك , آبكاري يااندودشده غيرمذكوردرجاي 290,150 1,906,258,482 Rls. 240,689 $
34 1382 لوگزامبورگ 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 3,950 1,760,343,600 Rls. 222,266 $
35 1382 لوگزامبورگ 293500 سولفوناميدها 25,000 1,744,106,852 Rls. 220,216 $
36 1382 لوگزامبورگ 293991 كوكائين -اكگونين -لوومتامفتامين -متامفتامين -راسمات متامفتامين -املاح -استرهاوسايرمشتقات آنها 200 1,597,806,903 Rls. 201,743 $
37 1382 لوگزامبورگ 392390 - اشياء براي بسته بندي كالا, كه در جاي ديگر مذكور نباشد, ازمواد پلاستيكي 13,100 1,535,736,975 Rls. 193,906 $
38 1382 لوگزامبورگ 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف 1,044 1,404,126,270 Rls. 177,289 $
39 1382 لوگزامبورگ 293790 سايرهورمونهاومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاكه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 153 1,193,361,070 Rls. 150,677 $
40 1382 لوگزامبورگ 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 238,940 1,166,277,640 Rls. 147,257 $
41 1382 لوگزامبورگ 292520 -ايمين ها و مشتقات آنها; املاح اين تركيبات 17,000 1,131,727,337 Rls. 142,895 $
42 1382 لوگزامبورگ 293369 15/04/1377-- تركيبات داراي ساختار يك حلقه تري آزين متراكم نشده desufnU() 565 1,023,176,590 Rls. 129,188 $
43 1382 لوگزامبورگ 292421 --اورئين ها و مشتقات آنها, املاح اين تركيبات 6,719 1,014,488,798 Rls. 128,092 $
44 1382 لوگزامبورگ 721491 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,بامقطعXمربعمستطيل (غيرازمربع), 185,260 920,070,467 Rls. 116,171 $
45 1382 لوگزامبورگ 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباشد 60,794 916,659,400 Rls. 115,740 $
46 1382 لوگزامبورگ 392062 --صفحه ,ورق ,,,,ازپلي اتيلن ترفتالات ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 29,740 830,045,783 Rls. 104,803 $
47 1382 لوگزامبورگ 292249 -- آمينو-اسيدهاواسترهاي آنها,فقطداراي يك عامل اكسيژنه ;املاح اين تركيبات ,غيرمذكوردرجاي د 10,000 814,718,911 Rls. 102,869 $
48 1382 لوگزامبورگ 842121 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن آب 11,000 724,755,862 Rls. 91,510 $
49 1382 لوگزامبورگ 291010 -اكسيران (اكسيد اتيلن ) 1,400 703,946,450 Rls. 88,882 $
50 1382 لوگزامبورگ 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 1,246 682,914,991 Rls. 86,226 $
51 1382 لوگزامبورگ 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 951 672,006,636 Rls. 84,849 $
52 1382 لوگزامبورگ 170219 --لاكتوز و شربت لاكتوز داراي كمتر از 99% وزني لاكتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشك 94,000 661,535,408 Rls. 83,527 $
53 1382 لوگزامبورگ 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 80 613,995,465 Rls. 77,525 $
54 1382 لوگزامبورگ 901811 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري الكتروكارديوگراف 500 603,378,418 Rls. 76,184 $
55 1382 لوگزامبورگ 290890 -سايرمشتقات هالوژنه ,,,يانيتروزه فنل ها,غيره ,كه درجاي ديگر مذكور نباشند 6,000 565,897,886 Rls. 71,452 $
56 1382 لوگزامبورگ 291814 --اسيدسيتريك 53,000 530,893,750 Rls. 67,032 $
57 1382 لوگزامبورگ 382313 -- اسيدهاي چرب تال اويل 61,760 515,338,926 Rls. 65,068 $
58 1382 لوگزامبورگ 940540 -سايرچراغهاووسايل روشنائي برق 443 510,084,146 Rls. 64,405 $
59 1382 لوگزامبورگ 820900 پولك ,قلم ,,,براي ابزارها,سوارنشده ازكربورهاي فلزي ياسرمت , 889 496,685,241 Rls. 62,713 $
60 1382 لوگزامبورگ 392350 - سربطري , سرپو , كلاهك و ساير درپو ها, از مواد پلاستيكي 4,400 485,733,207 Rls. 61,330 $
61 1382 لوگزامبورگ 293721 -- كورتيزون , هيدروكورتيزون ,,,, و پردنيزولون (دي هيدرو هيدروكورتيزون ) 40 479,446,125 Rls. 60,536 $
62 1382 لوگزامبورگ 844819 --ماشين آلات ودستگاههاي كمكي براي ماشين هاي شماره هاي 8444,8445,8446,8447 750 474,691,874 Rls. 59,936 $
63 1382 لوگزامبورگ 401120 - تايربادي نوازكائوچو براي اتوبوس و باري 161,571 468,998,811 Rls. 59,217 $
64 1382 لوگزامبورگ 293625 -- ويتامين B 6 و مشتقات آن ,مخلوط نشده 2,075 464,062,620 Rls. 58,593 $
65 1382 لوگزامبورگ 293391 آل پرازولام -كامازپام -كلرويازپوكسيد-كلونازپام -كلرازپات -دلورازپام 000 55 456,123,265 Rls. 57,591 $
66 1382 لوگزامبورگ 293399 تركيبات هتروسيكليك كه منحصراداراي هترواتم )اتمهاي (ازت هستندودرجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 55 447,650,000 Rls. 56,521 $
67 1382 لوگزامبورگ 151311 --روغن خام نارگيل (كپرا) 2,009 447,129,207 Rls. 56,456 $
68 1382 لوگزامبورگ 392290 - مخزن آب ,سيفون و لوازم بهداشتي همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ازمواد پلاستيكي 3,185 438,480,890 Rls. 55,364 $
69 1382 لوگزامبورگ 851810 - ميكروفون و پايه آن 242 392,560,711 Rls. 49,566 $
70 1382 لوگزامبورگ 170211 --لاكتوز و شربت لاكتوز حاوي 99% وزني يا بيشتر لاكتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشك 54,000 363,136,723 Rls. 45,851 $
71 1382 لوگزامبورگ 701010 -حباب هاي شيشه اي , 13,550 360,413,538 Rls. 45,507 $
72 1382 لوگزامبورگ 290613 -- استرول ها و اينوزيتول ها 2,000 357,326,465 Rls. 45,117 $
73 1382 لوگزامبورگ 293729 -- هورمون هاي فوق كليوي و مشتقات آنها, كه در جاي ديگري مذكور نباشند 50 354,250,474 Rls. 44,729 $
74 1382 لوگزامبورگ 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 205 346,359,237 Rls. 43,732 $
75 1382 لوگزامبورگ 292511 --ساخارين و املاح آن 5,000 336,454,808 Rls. 42,482 $
76 1382 لوگزامبورگ 293299 -- سايرتركيبات هتروسيكليك كه فقطداراي هترواتم (اتم هاي )اكسيژن باشند,غيرمذكوردرجاي ديگ 100 333,691,651 Rls. 42,133 $
77 1382 لوگزامبورگ 902580 --چگالي سنجها,غلظت سنجهاو آلات شناورمشابه , آذرسنج ,فشارسنج هوا,رطوبت سنج ,پسيكرومتر 131 274,044,161 Rls. 34,602 $
78 1382 لوگزامبورگ 290949 -- ساير اتر-الكل هاي غيرحلقوي و مشتقات هالوژنه ,,, آنها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 2,500 254,339,477 Rls. 32,114 $
79 1382 لوگزامبورگ 901850 - آلات ووسايل امتحان ,تشخيص بيماري و جراحي چشم 140 252,500,000 Rls. 31,881 $
80 1382 لوگزامبورگ 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 156 252,389,400 Rls. 31,868 $
81 1382 لوگزامبورگ 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن روغنهاي نفتي است ودرجاي ديگرمذكورنيست 14,400 250,417,770 Rls. 31,618 $
82 1382 لوگزامبورگ 292519 --ايميدها و مشتقات آنها;املاح اين تركيبات (باستثناي ساخارين ) 10,000 227,493,600 Rls. 28,724 $
83 1382 لوگزامبورگ 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 1,608 213,479,590 Rls. 26,954 $
84 1382 لوگزامبورگ 293626 -- ويتامين B 12 و مشتقات آن , مخلوط نشده 2 198,776,809 Rls. 25,098 $
85 1382 لوگزامبورگ 843120 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 977 191,872,250 Rls. 24,226 $
86 1382 لوگزامبورگ 170290 -عسل مصنوعي , كارامل و ساير قندها (همچنين , قند معكوس trevni ),غيرمذكوردر جاي ديگر 15,000 172,605,340 Rls. 21,794 $
87 1382 لوگزامبورگ 291590 -اسيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي اشبا ع شده ومشتقات ,,, آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,150 171,017,646 Rls. 21,593 $
88 1382 لوگزامبورگ 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 4,825 146,303,765 Rls. 18,473 $
89 1382 لوگزامبورگ 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ,كش پذيري ياسايرخواص مكاني 33 142,731,330 Rls. 18,022 $
90 1382 لوگزامبورگ 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,سائيدن ,,,,بانحوه عمل خاص , 230 138,153,931 Rls. 17,444 $
91 1382 لوگزامبورگ 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 1 129,553,050 Rls. 16,358 $
92 1382 لوگزامبورگ 844390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,,,, 925 120,236,165 Rls. 15,182 $
93 1382 لوگزامبورگ 170230 -گلوكز وشربت گلوكز داراي كمتر از 20 درصد فروكتوز 8,000 111,007,776 Rls. 14,016 $
94 1382 لوگزامبورگ 851680 مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي 28 104,337,084 Rls. 13,174 $
95 1382 لوگزامبورگ 851629 -- دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي اماكن و گرم كردن زمين , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 35 100,325,255 Rls. 12,667 $
96 1382 لوگزامبورگ 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 18 94,516,486 Rls. 11,934 $
97 1382 لوگزامبورگ 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 495 94,252,966 Rls. 11,901 $
98 1382 لوگزامبورگ 283650 -كربنات كلسيم 7,000 93,763,487 Rls. 11,839 $
99 1382 لوگزامبورگ 842381 --ماشين آلات وادوات توزين ,كه درجاي ديگرمذكورنباشدباظرفيت توزين حداكثر30كيلوگرم 401 88,044,709 Rls. 11,117 $
100 1382 لوگزامبورگ 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 31 86,841,606 Rls. 10,965 $
101 1382 لوگزامبورگ 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 20 73,843,367 Rls. 9,324 $
102 1382 لوگزامبورگ 290544 --D - گلوسيتول (سوربيتول ) 4,000 65,114,028 Rls. 8,221 $
103 1382 لوگزامبورگ 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 32 60,882,690 Rls. 7,687 $
104 1382 لوگزامبورگ 902750 -دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف ,مرئي ,مادون قرمز)غيرمذكوردرج 153 52,530,000 Rls. 6,633 $
105 1382 لوگزامبورگ 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5 46,470,828 Rls. 5,868 $
106 1382 لوگزامبورگ 820810 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاي كاركردن روي فلز, 59 44,375,180 Rls. 5,603 $
107 1382 لوگزامبورگ 961210 -نوارماشين تحريريانوارهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري براي اثرگذاري آماده شده 236 39,111,045 Rls. 4,938 $
108 1382 لوگزامبورگ 847981 --ماشين هابراي عمل آوردن فلزات ,هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق ,بانحوه عمل خاص , 58 32,691,569 Rls. 4,128 $
109 1382 لوگزامبورگ 902910 -كنتور دورسنج ,كنتورتوليد,تاكسيمتر,كيلومترشمار,گام سنج وهمانند 113 32,540,853 Rls. 4,109 $
110 1382 لوگزامبورگ 903210 - ترموستات 157 30,295,873 Rls. 3,825 $
111 1382 لوگزامبورگ 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك ياچندلايه فلزي , 385 28,306,251 Rls. 3,574 $
112 1382 لوگزامبورگ 381400 حلال هاورقيق كننده هاي آلي مركب وتينرغيرمذكورومشمول درجاي ديگرفر آورده هابراي زدودن رنگ ياورني 251 20,893,167 Rls. 2,638 $
113 1382 لوگزامبورگ 400821 -- صفحه ,ورق و نوار ازكائوچوي غيراسفنجي ولكانيزه سفت نشده 24 18,978,878 Rls. 2,396 $
114 1382 لوگزامبورگ 853210 -خازن هاي ثابت براي مدارهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت كه كمتراز5/0كيلوولت آمپرراكتيو 100 16,352,359 Rls. 2,065 $
115 1382 لوگزامبورگ 321519 -- مركب چاپ به غير از رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 31 15,964,424 Rls. 2,016 $
116 1382 لوگزامبورگ 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 18 14,898,198 Rls. 1,881 $
117 1382 لوگزامبورگ 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 25 14,144,786 Rls. 1,786 $
118 1382 لوگزامبورگ 320649 -- ساير مواد رنگ كننده ; فر آورده هاي يادداشت 3 فصل غيرمذكوردر جاي ديگر 75 13,042,296 Rls. 1,647 $
119 1382 لوگزامبورگ 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درجاي ديگرمذكورنباشد 280 12,375,000 Rls. 1,563 $
120 1382 لوگزامبورگ 847790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره , 40 11,752,696 Rls. 1,484 $
121 1382 لوگزامبورگ 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 38 11,576,539 Rls. 1,462 $
122 1382 لوگزامبورگ 340319 -- ساير فر آورده هاي روان كننده ,با كمتر از 70% مواد نفتي غيرمذكوردر جاي ديگر 9 9,479,036 Rls. 1,197 $
123 1382 لوگزامبورگ 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 1 8,297,328 Rls. 1,048 $
124 1382 لوگزامبورگ 853540 -برق گير,محدودكننده ولتاژ و مسدودكننده افزاي ناگهاني ولتاژ, براي بيشترازV 1000 57 7,011,258 Rls. 885 $
125 1382 لوگزامبورگ 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور, 9 5,562,910 Rls. 702 $
126 1382 لوگزامبورگ 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 1 4,438,134 Rls. 560 $
127 1382 لوگزامبورگ 350691 -- چسباننده ها براساس كائوچو يا پلاستيك (از جمله رزين مصنوعي ) 77 4,125,000 Rls. 521 $
128 1382 لوگزامبورگ 321290 -پيگمانهاازنو ع موردمصرف درساخت رنگها,موادرنگي وسايرموادرنگ كننده 50 4,101,532 Rls. 518 $
129 1382 لوگزامبورگ 842199 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ,,,براي ازصافي گذراندن ياتصفيه 24 2,739,842 Rls. 346 $
130 1382 لوگزامبورگ 903190 -اجزاءوقطعات ومتفرعات براي آلات ووسايل وماشينهاكه درجاي ديگري مذكورنباشدمشمول 31/90 9 2,461,768 Rls. 311 $
131 1382 لوگزامبورگ 820411 -- آچارهاي دستي ,داراي دهانه غيرثابت , 18 2,142,802 Rls. 271 $
132 1382 لوگزامبورگ 741510 -ميخ ,ميخ سرپهن ,پونز,ميخ دوپاوغيره كه براي مصرف برق عايق نشده باشند, 3 1,897,776 Rls. 240 $
133 1382 لوگزامبورگ 320619 --پيگمان هاوفر آورده ها براساس دي اكسيدتيتانيوم باكمتراز80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 25 1,665,232 Rls. 210 $
134 1382 لوگزامبورگ 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 9 850,578 Rls. 107 $
مجموع کل
329,716,188,570 ريال
مجموع کل
41,630,840 دلار
[1]