آمار کل " واردات از" کشور "لهستان" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 لهستان 721632 -پروفيل بامقطعIاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 110,473,921 259,744,922,845 Rls. 32,796,075 $
2 1382 لهستان 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 14,698,142 29,987,699,203 Rls. 3,786,326 $
3 1382 لهستان 721633 -پروفيل بامقطعHاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 6,031,760 12,720,334,404 Rls. 1,606,103 $
4 1382 لهستان 721631 -پروفيل بامقطعUاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 3,011,597 6,235,739,606 Rls. 787,342 $
5 1382 لهستان 721622 --پروفيل بامقطعTاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 2,213,000 5,466,239,727 Rls. 690,182 $
6 1382 لهستان 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سردكننده موتورهاي پيستوني درون سوز 30,012 5,228,135,902 Rls. 660,118 $
7 1382 لهستان 841710 -كوره هاوتنورهابراي گداختن ,ذوب كردن ,,,كلوخه هاي معدني ,سولفورهاي طبيعي آهن ومس ,فلزات 184,518 4,107,100,944 Rls. 518,573 $
8 1382 لهستان 040210 ير و خامه شيركه ميزان مواد چرب آن مساوي يك درصدونيم ياكمترباشدبه شكل پودر 264,000 3,883,404,521 Rls. 490,329 $
9 1382 لهستان 853720 -تابلوها و,,, مجهز به دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژبيشتراز1000 ولت 22,908 2,981,716,406 Rls. 376,479 $
10 1382 لهستان 721640 -پروفيل بامقطعLياTاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 1,029,813 2,964,093,033 Rls. 374,254 $
11 1382 لهستان 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,298 2,779,306,023 Rls. 350,923 $
12 1382 لهستان 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 581 2,661,110,865 Rls. 336,000 $
13 1382 لهستان 848280 -بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين ,بلبرينگ /رولربيرينگ توام شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 36,422 2,541,276,124 Rls. 320,868 $
14 1382 لهستان 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 220,380 2,024,109,808 Rls. 255,570 $
15 1382 لهستان 680430 -سنگ براي تيزكردن ياصيقلي كردن بادست , 130,199 1,987,745,407 Rls. 250,979 $
16 1382 لهستان 844900 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديانبافته ها 100,845 1,959,983,061 Rls. 247,473 $
17 1382 لهستان 845150 -ماشين هاي پيچيدن ,بازكردن ,تاكردن ,بر دادن ,,,,پارچه 119,945 1,873,372,642 Rls. 236,537 $
18 1382 لهستان 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 87,780 1,808,730,837 Rls. 228,375 $
19 1382 لهستان 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 9,412 1,406,774,558 Rls. 177,623 $
20 1382 لهستان 848210 -بلبرينگ , 18,500 1,366,367,297 Rls. 172,521 $
21 1382 لهستان 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 6,147 1,324,275,335 Rls. 167,206 $
22 1382 لهستان 860719 --محور,چرخ واجزاءوقطعات بوژي ,غيره لكوموتيوهاي راه آهن ياتراموايانواقل روي خط راه آهن 32,000 1,310,781,816 Rls. 165,503 $
23 1382 لهستان 853530 -كليدجداكننده مدارازمنبع تغذيه وسويچهاي قطع و وصل ,براي ولتاژبيشترازV 1000 13,516 1,303,403,998 Rls. 164,571 $
24 1382 لهستان 701399 --اشياءشيشه اي پاكيزگي ,دفتر,تزئين داخلي ساختمان وغيره ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 157,869 1,256,648,125 Rls. 158,667 $
25 1382 لهستان 490600 نقشه هاورسم هاي مهندسي ,صنعتي ,تجارتي ,ياهمانندكه اصل آن بادست تهيه شده ,متون نوشته شده بادست 2 1,219,671,987 Rls. 153,999 $
26 1382 لهستان 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 160,903 1,186,231,094 Rls. 149,777 $
27 1382 لهستان 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 15,090 1,120,092,707 Rls. 141,427 $
28 1382 لهستان 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائيدن ياخميركردن , 35,926 1,043,320,768 Rls. 131,732 $
29 1382 لهستان 390810 - پلي اميد 6-11-12-6/6-10و6يا12/6-, به اشكال ابتدائي 44,850 1,039,488,603 Rls. 131,249 $
30 1382 لهستان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 69,810 988,325,246 Rls. 124,789 $
31 1382 لهستان 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 79,800 985,572,021 Rls. 124,441 $
32 1382 لهستان 441129 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي از5/0گرم درmc3مكعب ولي حداكثراز8/0گرم درmc3 غيرمذكوردرجاي د 127,500 944,938,214 Rls. 119,310 $
33 1382 لهستان 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده شده ياازموادسراميك , 56,717 941,438,845 Rls. 118,869 $
34 1382 لهستان 853990 - اجزاء و قطعات لامپهاي رشته اي يا تخليه الكتريكي 8,219 913,591,621 Rls. 115,353 $
35 1382 لهستان 843351 --كامباين برداشت -خرمن كوبي 10,520 878,385,240 Rls. 110,907 $
36 1382 لهستان 844511 --ماشين هاي حلاجي senihcam(gnidraC ) 59,180 849,262,214 Rls. 107,230 $
37 1382 لهستان 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 1,086 775,240,756 Rls. 97,884 $
38 1382 لهستان 840820 -موتورهاي پيستوني درونسوزتراكمي -احتراقي براي بحركت در آوردن وسايط نقليه فصل 87 5,695 760,411,262 Rls. 96,012 $
39 1382 لهستان 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 1,973 747,620,108 Rls. 94,397 $
40 1382 لهستان 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتقال داده هابروي حامل داده ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,300 698,660,594 Rls. 88,215 $
41 1382 لهستان 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 29,070 690,383,745 Rls. 87,170 $
42 1382 لهستان 845730 -ماشين هاي انتقالي چندمرحله اي براي كاركردن روي فلزات 36,000 658,684,350 Rls. 83,167 $
43 1382 لهستان 680530 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي تكيه گاهي ازمواد,كه درجاي ديگرگفته نشده 61,580 608,874,049 Rls. 76,878 $
44 1382 لهستان 701329 --ليوان (غيرازكريستال سرب دار), 47,409 567,677,181 Rls. 71,676 $
45 1382 لهستان 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 40,000 564,140,221 Rls. 71,230 $
46 1382 لهستان 701321 --ليوان ,ازكريستال سرب دار, 25,739 528,531,894 Rls. 66,734 $
47 1382 لهستان 853610 - فيوز, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 18,950 514,573,552 Rls. 64,973 $
48 1382 لهستان 480431 --كاغذ ومقواي كرافت سفيدنشده به شكل رول ياورق هرمترمربع حداكثر 150گرم 59,500 478,278,505 Rls. 60,389 $
49 1382 لهستان 262099 خاكستروفضولات سايرفلزات )غيرازآنهايي كه ازساخت چدن -اهن يافولادبدست ميايد(كه درجاي ديگرمذكورنباشد 45,000 464,039,850 Rls. 58,591 $
50 1382 لهستان 846630 -ادوات تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص براي ماشين ابزارها 9,670 452,685,810 Rls. 57,157 $
51 1382 لهستان 284440 -عناصر راديواكتيو/ ايزوتوپ ها و تركيبات آنها و غيره 327 445,842,338 Rls. 56,292 $
52 1382 لهستان 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 382 428,534,151 Rls. 54,108 $
53 1382 لهستان 391710 وده هاي مصنوعي (پوش سوسيس )ازپروتئين سفت شده ياازموادسلولزي 5,500 379,767,336 Rls. 47,950 $
54 1382 لهستان 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 12,878 378,436,819 Rls. 47,783 $
55 1382 لهستان 730210 -خطوط راه آهن از آهن ياازفولاد,ريل 66,410 374,790,620 Rls. 47,322 $
56 1382 لهستان 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير مذكوردرجاي ديگر,براي ولتاژحداكثرV 1000 2,591 372,634,941 Rls. 47,050 $
57 1382 لهستان 591190 -اشياءنسجي براي مصارف فني ,مذكوردريادداشت 7اين فصل ,غيرمذكوردرجاي ديگري باشند, 24,386 353,411,244 Rls. 44,623 $
58 1382 لهستان 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 4,233 346,585,375 Rls. 43,761 $
59 1382 لهستان 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 17,000 332,912,095 Rls. 42,034 $
60 1382 لهستان 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 166 320,415,765 Rls. 40,457 $
61 1382 لهستان 853529 -- قطع كننده خودكار براي ولتاژ بيشتر از 5/72 كيلو ولت 4,831 318,633,152 Rls. 40,231 $
62 1382 لهستان 721720 -مفتول ار آهن ياازفولادغيرممزوج , آبكاري شده يااندودشده باروي , 38,633 308,529,066 Rls. 38,956 $
63 1382 لهستان 350110 -كازئين 10,000 296,502,555 Rls. 37,437 $
64 1382 لهستان 844520 -ماشين هاي ريسندگي موادنسجي 22,110 271,752,836 Rls. 34,312 $
65 1382 لهستان 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرجاي ديگر, 10,745 236,345,312 Rls. 29,841 $
66 1382 لهستان 940210 -صندليهاي دندانپزشكي ,صندليهاي آرايشگاه ياصندليهاي همانندواجزاءوقطعات آنها 4,330 203,382,420 Rls. 25,680 $
67 1382 لهستان 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر 75كيلو وات 7,200 192,858,090 Rls. 24,351 $
68 1382 لهستان 844811 -دابي ,ژاكار;ماشين هاي تقليل دهنده كارت gnicuder(drac)كپي برداري كارت پانچ كننده يابستن كارت 11,200 191,208,130 Rls. 24,142 $
69 1382 لهستان 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك ياچندلايه فلزي , 369 178,712,810 Rls. 22,565 $
70 1382 لهستان 841990 --اجزاءوقطعات دستگاههاي غيرخانگي گرم كننده ياسردكننده 5,457 155,470,409 Rls. 19,630 $
71 1382 لهستان 440920 -چوازتيره غيركاج ,كه هريك ازلبه هايارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد 25,120 138,960,324 Rls. 17,546 $
72 1382 لهستان 940290 -مبلهاي پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي واجزاءوقطعات آنها 1,100 138,075,548 Rls. 17,434 $
73 1382 لهستان 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 7,250 137,945,626 Rls. 17,417 $
74 1382 لهستان 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 76 132,365,915 Rls. 16,713 $
75 1382 لهستان 846620 -قطعه كارگيربراي ماشين هاي ابزار 2,953 124,520,321 Rls. 15,722 $
76 1382 لهستان 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي كه براي سوراخ كردن سنگ بكارمي روند, 800 117,551,401 Rls. 14,842 $
77 1382 لهستان 441119 --تخته فيبري ازچوب ياسايرموادچوبي باجرم مخصوص بي ازrgmc/38/0غيرمذكوردرجاي ديگر 15,500 115,290,555 Rls. 14,557 $
78 1382 لهستان 701339 --اشياءشيشه اي سرميز/ آشپزخانه (غيرازليوان ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 9,433 105,588,320 Rls. 13,332 $
79 1382 لهستان 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 8,800 98,932,709 Rls. 12,492 $
80 1382 لهستان 843610 --ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانواله براي حيوانات 8,460 96,957,946 Rls. 12,242 $
81 1382 لهستان 701391 --اشياءشيشه اي پاكيزگي ,دفتر,تزئين داخلي ساختمان وغيره ,ازكريستال سرب دار, 5,047 95,666,339 Rls. 12,079 $
82 1382 لهستان 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 12,220 92,211,832 Rls. 11,643 $
83 1382 لهستان 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتيتر(retehtoc),كانول ,همانندمورداستفاده درعل 68 89,668,106 Rls. 11,322 $
84 1382 لهستان 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازموادپلاستيكي بشكل رول باعرض حداكثرmc20 11,788 88,602,940 Rls. 11,187 $
85 1382 لهستان 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8,440 87,814,021 Rls. 11,088 $
86 1382 لهستان 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 21,900 85,972,162 Rls. 10,855 $
87 1382 لهستان 480419 --كرافت لانير,قشرنزده (به استثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق 23,346 85,600,243 Rls. 10,808 $
88 1382 لهستان 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 280 77,320,040 Rls. 9,763 $
89 1382 لهستان 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متركه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,300 76,746,849 Rls. 9,690 $
90 1382 لهستان 040229 --شيروخامه شيربه شكل جامدكه ميزان موادچرب آن بي از 5/1 درصد باشد, شيرين شده 5,000 73,301,518 Rls. 9,255 $
91 1382 لهستان 902000 سايروسايل تنفسي وماسكهاي گاز,بجزماسك استحفاظي غيرمكانيكي وفيلترقابل تعويض 105 61,880,658 Rls. 7,813 $
92 1382 لهستان 321410 -بتانه هاي شيشه برهاوپيوندزني ,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 9,353 60,461,233 Rls. 7,634 $
93 1382 لهستان 901811 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري الكتروكارديوگراف 21 59,847,326 Rls. 7,556 $
94 1382 لهستان 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 210 58,689,000 Rls. 7,410 $
95 1382 لهستان 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-),براي فلزات (غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 5,000 55,268,931 Rls. 6,978 $
96 1382 لهستان 820740 -ابزارهاي تعويضي براي قلاويزكردن ياحديده كردن , 61 49,166,440 Rls. 6,208 $
97 1382 لهستان 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 100 41,478,550 Rls. 5,237 $
98 1382 لهستان 843410 -ماشين هاي شيردو 84 32,613,396 Rls. 4,118 $
99 1382 لهستان 846610 -ابزارگيروحديده گيرخودكار 471 31,993,558 Rls. 4,040 $
100 1382 لهستان 848250 -رولربيرينگ استوانه اي (غيرازنو ع سوزني ), 50 31,821,927 Rls. 4,018 $
101 1382 لهستان 903010 - آلات ودستگاههاي سنج ياكشف تشعشعات آلفا,بتا,گاما,اشعه ايكس ,تشعشعات كيهاني ياسايرتش 9 30,815,088 Rls. 3,891 $
102 1382 لهستان 731589 --زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 2,820 29,402,720 Rls. 3,712 $
103 1382 لهستان 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 392 27,271,419 Rls. 3,443 $
104 1382 لهستان 851830 - گوشي enohpdaeh( -enohpraE ) و دستگاه ميكروفون و بلندگوي توام شده 36 23,783,860 Rls. 3,003 $
105 1382 لهستان 848049 --قالب براي فلزات ياكربورهاي فلزي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ), 445 23,311,500 Rls. 2,943 $
106 1382 لهستان 902580 --چگالي سنجها,غلظت سنجهاو آلات شناورمشابه , آذرسنج ,فشارسنج هوا,رطوبت سنج ,پسيكرومتر 14 21,677,730 Rls. 2,737 $
107 1382 لهستان 690310 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده ,بابي از50%گرافيت ياديگركربن ها, 310 20,497,304 Rls. 2,588 $
108 1382 لهستان 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ,كش پذيري ياسايرخواص مكاني 50 18,439,583 Rls. 2,328 $
109 1382 لهستان 903120 - دستگاههاي آزماي 1,389 17,598,910 Rls. 2,222 $
110 1382 لهستان 820770 -ابزارهاي تعويضي براي فرزكردن , 49 15,276,468 Rls. 1,929 $
111 1382 لهستان 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 60 13,460,707 Rls. 1,700 $
112 1382 لهستان 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 525 12,428,907 Rls. 1,569 $
113 1382 لهستان 848071 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي كائوچوياموادپلاستيكي , 310 8,987,265 Rls. 1,135 $
114 1382 لهستان 846880 -ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري ,زردجوشكاري ياجوشكاري ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 900 8,230,409 Rls. 1,039 $
115 1382 لهستان 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 700 7,667,781 Rls. 968 $
116 1382 لهستان 841392 --اجزاءوقطعات بالابرهاي آبگونها 110 7,295,836 Rls. 921 $
117 1382 لهستان 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 50 6,774,108 Rls. 855 $
118 1382 لهستان 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن گازها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 105 4,498,748 Rls. 568 $
119 1382 لهستان 940540 -سايرچراغهاووسايل روشنائي برق 320 3,903,680 Rls. 493 $
120 1382 لهستان 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 100 914,489 Rls. 115 $
121 1382 لهستان 731700 ميخ ,ميخ سرپهن ,پونز,بست موجدار,,,,از آهن ياازفولاد, 80 858,299 Rls. 108 $
122 1382 لهستان 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 12 502,990 Rls. 64 $
123 1382 لهستان 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 100 257,922 Rls. 33 $
124 1382 لهستان 940330 -مبلهاي چوبي (غيرازنشيمنها)ازانواعي كه دردفاتركارمورداستفاده قرار مي گيرند 10 167,663 Rls. 21 $
مجموع کل
388,476,455,508 ريال
مجموع کل
49,050,062 دلار
[1]