آمار کل " واردات از" کشور "لبنان" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 لبنان 230400 كنجاله و ساير آخال هاي جامد, از دانه سويا 102,113,072 203,030,600,537 Rls. 25,635,177 $
2 1382 لبنان 100510 -دانه ذرت 128,929,700 155,899,910,227 Rls. 19,684,332 $
3 1382 لبنان 310310 - سوپرفسفات ها 25,769,250 33,763,264,437 Rls. 4,263,038 $
4 1382 لبنان 721420 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,تاب داده شده ,ياباتغييرشكل يافتگي هاي حاصل ازنورد 10,541,040 23,444,102,380 Rls. 2,960,114 $
5 1382 لبنان 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 274,799 9,565,419,995 Rls. 1,207,758 $
6 1382 لبنان 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 328,635 4,268,473,472 Rls. 538,951 $
7 1382 لبنان 841850 -سايرصندوقها,گنجه ها,,,,سردكننده يامنجمدكننده وهمانندسردكننده ,غيرمذكوردرجاي ديگر 125,190 3,885,028,007 Rls. 490,533 $
8 1382 لبنان 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 1,307 2,310,353,877 Rls. 291,711 $
9 1382 لبنان 180500 پودر كاكائو, بدون افزودن قند, شكر يا ساير مواد شيرين كننده 100,000 2,176,366,723 Rls. 274,794 $
10 1382 لبنان 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 1,258 1,603,572,746 Rls. 202,471 $
11 1382 لبنان 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج ياكنترل مشمول 26/90 680 1,293,649,812 Rls. 163,340 $
12 1382 لبنان 854210 كارت هاي توام بايك مدارمجتمع الكترونيكي )كارت هاي هوشمند( 280 1,139,961,000 Rls. 143,934 $
13 1382 لبنان 392010 -صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي اتيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه هاياجورنشده باموادديگر 59,904 877,501,610 Rls. 110,795 $
14 1382 لبنان 310590 - ساير كودها, كه در جاي ديگري مذكور نباشد 15,200 811,763,528 Rls. 102,495 $
15 1382 لبنان 340290 - فر آورده هابراي شستشو و فر آورده هاي تميز كردن بسته بندي نشده براي خرده فروشي 17,500 763,794,770 Rls. 96,439 $
16 1382 لبنان 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 269 754,136,000 Rls. 95,219 $
17 1382 لبنان 680520 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي كاغذيامقوا, 363 725,142,073 Rls. 91,558 $
18 1382 لبنان 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازموادپلاستيكي بشكل رول باعرض حداكثرmc20 1,900 666,828,827 Rls. 84,196 $
19 1382 لبنان 842119 --ماشينهاي گريزازمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 20 569,191,441 Rls. 71,868 $
20 1382 لبنان 853190 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 3,125 565,530,359 Rls. 71,405 $
21 1382 لبنان 780600 مصنوعات ديگرازسرب ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 29,698 527,000,000 Rls. 66,540 $
22 1382 لبنان 441119 --تخته فيبري ازچوب ياسايرموادچوبي باجرم مخصوص بي ازrgmc/38/0غيرمذكوردرجاي ديگر 71,531 457,739,460 Rls. 57,795 $
23 1382 لبنان 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 154 440,124,658 Rls. 55,571 $
24 1382 لبنان 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن روغنهاي نفتي است ودرجاي ديگرمذكورنيست 7,840 400,572,585 Rls. 50,577 $
25 1382 لبنان 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 216 400,053,947 Rls. 50,512 $
26 1382 لبنان 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 13,733 387,233,458 Rls. 48,894 $
27 1382 لبنان 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 4,512 380,568,647 Rls. 48,050 $
28 1382 لبنان 490110 -كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت اوراق مجزا,حتي تاشده 17,000 352,951,715 Rls. 44,565 $
29 1382 لبنان 848060 -قالب براي موادمعدني , 11,650 290,739,674 Rls. 36,710 $
30 1382 لبنان 940591 --اجزاءوقطعات ازشيشه براي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورافكن ها 15,540 258,354,900 Rls. 32,621 $
31 1382 لبنان 200710 فراورده هاي هموژنيزه 55,194 254,975,999 Rls. 32,194 $
32 1382 لبنان 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 700 246,008,079 Rls. 31,062 $
33 1382 لبنان 901780 - ساير آلات 8 243,148,400 Rls. 30,701 $
34 1382 لبنان 350691 -- چسباننده ها براساس كائوچو يا پلاستيك (از جمله رزين مصنوعي ) 45 240,835,684 Rls. 30,409 $
35 1382 لبنان 340399 -- ساير فر آورده هاي روان كننده , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,880 182,571,557 Rls. 23,052 $
36 1382 لبنان 841392 --اجزاءوقطعات بالابرهاي آبگونها 1,305 174,708,912 Rls. 22,060 $
37 1382 لبنان 852990 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8525 لغايت 8528 200 156,010,000 Rls. 19,698 $
38 1382 لبنان 870290 -وسايط نقليه موتوري براي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرازكالاي مشمول شماره 10/8702 4,000 150,644,550 Rls. 19,021 $
39 1382 لبنان 200949 آب آناناس غيرازشماره -200941تخميرنشده وبدون افزودن الكل 000-كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 18,410 150,287,861 Rls. 18,976 $
40 1382 لبنان 292910 -ايزوسيانات ها 10,000 142,063,160 Rls. 17,937 $
41 1382 لبنان 841410 -تلمبه هاي خلاء 65 132,863,604 Rls. 16,776 $
42 1382 لبنان 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف 223 125,366,741 Rls. 15,830 $
43 1382 لبنان 843629 --ماشين آلات ودستگاههاي پرور طيور,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 181 125,334,455 Rls. 15,825 $
44 1382 لبنان 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 8,800 124,811,500 Rls. 15,759 $
45 1382 لبنان 330720 - بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 4,850 100,527,706 Rls. 12,693 $
46 1382 لبنان 870810 -سپرواجزاءوقطعات آن مربوطبه وسايطنقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 957 73,199,742 Rls. 9,242 $
47 1382 لبنان 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 664 65,363,556 Rls. 8,253 $
48 1382 لبنان 902990 اجزاء وقطعات و متفرعات كنتورهاي دورسنج و غيره مشمول 29/90 7 63,696,350 Rls. 8,042 $
49 1382 لبنان 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 561 60,361,718 Rls. 7,622 $
50 1382 لبنان 960629 --دگمه كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 1,066 51,670,980 Rls. 6,524 $
51 1382 لبنان 870790 -بدنه (اتاق راننده ),براي وسايط نقليه موتوري مشمول 01/87,02/87,04/87لغايت 05/87 3,200 47,413,672 Rls. 5,987 $
52 1382 لبنان 850433 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيشترازAVK 16وحداكثرAVK 500 44 45,001,363 Rls. 5,682 $
53 1382 لبنان 481029 --كاغذاندوده براي نوشتن بابي از10% وزن كل الياف آن ازالياف حاصل ازيك فر آيندمكانيكي 654 39,465,671 Rls. 4,983 $
54 1382 لبنان 870919 -- سايرارابه هاي كارگاهي ,خودرو(غيربرقي ),مجهز نشده به تجهيزات بلند كردن و جابه جاكردن .. 220 38,570,151 Rls. 4,870 $
55 1382 لبنان 610811 --زيردامني يازيرپيراهني ,ژوپون ,زنانه يادخترانه ,كشباف ,ازالياف سنتتيك يامصنوعي , 477 31,042,166 Rls. 3,919 $
56 1382 لبنان 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 440 30,758,075 Rls. 3,883 $
57 1382 لبنان 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 209 25,533,702 Rls. 3,224 $
58 1382 لبنان 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 365 21,205,224 Rls. 2,677 $
59 1382 لبنان 846799 --سايراجزاءوقطعات ابزاربراي كاركردن دردست ,باموتورغيربرقي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 11 16,178,013 Rls. 2,043 $
60 1382 لبنان 761290 -چليك ,بشگه از آلومينيوم كه درجاي ديگرگفته نشده (باستثناءبراي گاز)كمتراز300ليتر, 180 15,700,000 Rls. 1,982 $
61 1382 لبنان 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 21 10,285,992 Rls. 1,299 $
62 1382 لبنان 870190 - تراكتورهاي (غيرازتراكتورهاي شماره 09/87)كه درجاي ديگري مذكورنباشد, 167 10,076,870 Rls. 1,272 $
63 1382 لبنان 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك ياچندلايه فلزي , 122 9,087,954 Rls. 1,147 $
64 1382 لبنان 850211 -- مجموعه مولدهاباموتورهاي تراكمي -احتراقي , به قدرت حداكثر 75AVK كيلوولت امپر 960 9,082,128 Rls. 1,147 $
65 1382 لبنان 852453 -- نوار مغناطيسي ضبط شده براي صدا, و غيره بيشتر از 5/6 ميليمتر 500 6,012,625 Rls. 759 $
66 1382 لبنان 420211 --رختدان ,چمدان ,كيف (بزرگ ,اسناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند,باسطح خارجي ازچرم طبيعي 425 2,087,000 Rls. 264 $
مجموع کل
455,231,882,025 ريال
مجموع کل
57,478,776 دلار
[1]