آمار کل " واردات از" کشور "قطر" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 قطر 290911 -- دي اتيل اتر(اتردي اتيليك يا اكسيد دي اتيل ) 32,658,525 94,675,424,632 Rls. 11,953,967 $
2 1382 قطر 290919 --سايراترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه ,,, آنها, كه درجاي ديگري مذكور نباشند 25,508,301 85,239,491,568 Rls. 10,762,562 $
3 1382 قطر 381119 --فر آورده هاي ضدانفجاربراساس سايرمواد 26,025,581 65,061,451,002 Rls. 8,214,830 $
4 1382 قطر 290321 --كلرور وينيل (كلروايتلن ) 9,051,282 42,525,871,952 Rls. 5,369,428 $
5 1382 قطر 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 94%,به اشكال ابتدائي 6,488,500 37,637,271,344 Rls. 4,752,186 $
6 1382 قطر 290329 --مشتقات كلره اشبا ع نشده هيدروكربورهاي غيرحلقوي ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 3,027,427 13,170,600,905 Rls. 1,662,955 $
7 1382 قطر 842951 --لودربيل داربابارگيري ازجلو 163,100 6,867,627,261 Rls. 867,125 $
8 1382 قطر 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي ميباشد) 150,000 1,075,299,872 Rls. 135,769 $
9 1382 قطر 880390 -اجزاءوقطعات وسايل نقليه هوايي (باستثناءهواپيما,هليكوپتر) 112 1,014,037,615 Rls. 128,035 $
10 1382 قطر 732181 --وسائل (باستثناءاجاق طبخ ,,,)باسوخت گازي ياباگازوسايرسوختها,از آهن ياازفولاد, 2,355 578,966,900 Rls. 73,102 $
11 1382 قطر 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 108 567,734,475 Rls. 71,684 $
12 1382 قطر 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 25,000 501,854,491 Rls. 63,366 $
13 1382 قطر 721070 - آهن يافولادنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm رنگ ,ورني ,يااندودشده باموادپلاستيك , 88,550 476,419,012 Rls. 60,154 $
14 1382 قطر 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا بيشتربه اشكال ابتدائي 48,000 293,417,980 Rls. 37,048 $
15 1382 قطر 850211 -- مجموعه مولدهاباموتورهاي تراكمي -احتراقي , به قدرت حداكثر 75AVK كيلوولت امپر 16,800 292,920,660 Rls. 36,987 $
16 1382 قطر 390730 - رزين هاي اپوكسيد, به اشكال ابتدائي 21,820 274,690,000 Rls. 34,683 $
17 1382 قطر 940320 -مبلهاي فلزي (غيرازنشيمنها)غيرمذكور 1,769 213,750,335 Rls. 26,989 $
18 1382 قطر 842691 --جرثقيل هاي دريك ,جرثقيل ها,وغيره غيرمذكوردرجاي ديگر,طراحي شده براي نصب كردن روي وسايطنقل 15,000 170,781,262 Rls. 21,563 $
19 1382 قطر 843041 --ماشين آلات خودروسوراخ كردن زمين ياكندن چاه 20,000 116,900,000 Rls. 14,760 $
20 1382 قطر 851650 - اجاق nevo() ميكروويو 748 101,464,523 Rls. 12,811 $
21 1382 قطر 841810 -يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا 643 61,969,754 Rls. 7,824 $
22 1382 قطر 940560 -چراغهاي تبليغاتي ,علائم نوراني ,تابلوهاي نوراني راهنما و اشياء همانند 440 48,831,996 Rls. 6,166 $
23 1382 قطر 851529 --ماشين هاووسايل جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي ,غيرخودكار 3,500 42,549,360 Rls. 5,372 $
24 1382 قطر 910700 كليه قطع و وصل ساعتي داراي انوا ع محرك ساعت ياداراي موتورسنكرون 39 29,994,293 Rls. 3,787 $
25 1382 قطر 841821 --يخچال هاي خانگي ازنو ع تراكمي noisserpmoC() 286 26,179,275 Rls. 3,305 $
26 1382 قطر 732393 --اشياءسرميز,اشياء آشپزخانه يااشياءخانه داري ,,,ازفولادزنگ نزن , 306 24,052,982 Rls. 3,037 $
27 1382 قطر 481159 --كاغذومقواي قشرزده اندوده اغشته ياپوشانده باموادپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,844 21,514,924 Rls. 2,717 $
28 1382 قطر 851672 -- دستگاه برشته كردن نان (retsaot) 72 20,208,665 Rls. 2,552 $
29 1382 قطر 871680 - وسايط نقليه غيرمذكور, كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوند 106 16,134,058 Rls. 2,037 $
30 1382 قطر 950380 --سايربازيچه هاومدلها,توام باموتور,غيرمذكور 450 15,907,691 Rls. 2,009 $
31 1382 قطر 732410 -ظرفشوئي وروشوئي ,ازفولادزنگ نزن , 151 13,875,731 Rls. 1,752 $
32 1382 قطر 940179 --نشيمنهاي داراي اسكلت فلزي غيرمذكور 20 2,615,677 Rls. 330 $
33 1382 قطر 761519 --اشياءسرميز,اشياء آشپزخانه ياسايراشياءخانه داري ي واجزاءوقطعات آنها,از آلومينيوم , 8 2,504,338 Rls. 316 $
34 1382 قطر 842390 -انوا ع وزنه براي ماشين هاي توزين ,اجزاءوقطعات ماشين آلات وادوات توزين 28 2,127,490 Rls. 269 $
35 1382 قطر 611610 -دستك هاي كشباف ياقلاب باف آغشته ,اندوده ياپوشانده باموادپلاستيك ياكائوچو, 1 1,618,972 Rls. 204 $
36 1382 قطر 841392 --اجزاءوقطعات بالابرهاي آبگونها 25 1,411,187 Rls. 178 $
37 1382 قطر 732490 -لوازم بهداشتي واجزاءوقطعات لوازم بهداشتي از آهن ياازچدن , 1 404,891 Rls. 51 $
38 1382 قطر 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 1 102,624 Rls. 13 $
مجموع کل
351,187,979,697 ريال
مجموع کل
44,341,923 دلار
[1]