آمار کل " واردات از" کشور "قزاقستان" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 قزاقستان 720839 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بشكل طومار,باپهناي 600mm ياكمتربه ضخامت كمتراز3mmپيكله نشده 184,337,356 478,656,618,759 Rls. 60,436,443 $
2 1382 قزاقستان 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري شده يااندودشده باروي ,,,غيرمذكوردرجاي 74,016,819 304,102,430,495 Rls. 38,396,774 $
3 1382 قزاقستان 720917 اهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومارباپهناي حداقل 600به ضخامت 5/0mmيابيشترولي كمتراز1mm 78,207,290 265,317,317,879 Rls. 33,499,661 $
4 1382 قزاقستان 721012 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت كمتراز5/0ميليمتر آبكاري شده ,,,باق 40,348,319 203,080,715,656 Rls. 25,641,503 $
5 1382 قزاقستان 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 63,709,321 149,467,055,274 Rls. 18,872,103 $
6 1382 قزاقستان 720852 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 75/4ولي 10ميليمتر 57,329,200 130,072,559,017 Rls. 16,423,299 $
7 1382 قزاقستان 720916 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت حداقل 1mm وكمتراز3 21,203,330 74,023,417,276 Rls. 9,346,390 $
8 1382 قزاقستان 720927 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 5/0وحداكثر1mm 20,071,697 65,001,459,307 Rls. 8,207,255 $
9 1382 قزاقستان 100190 -اپوتر, گندم ترد يا گندم آردي , متل (مخلوط گندم و چاودار) 61,327,214 56,499,117,416 Rls. 7,133,726 $
10 1382 قزاقستان 720918 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت كمتراز5/0mm 13,340,640 46,218,776,688 Rls. 5,835,705 $
11 1382 قزاقستان 720890 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين فقط 22,298,720 44,546,291,980 Rls. 5,624,532 $
12 1382 قزاقستان 720840 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بصورت طومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقو برجسته , 16,509,950 44,104,043,137 Rls. 5,568,691 $
13 1382 قزاقستان 720990 - آهن يافولادغيرممزوج تخت ياسردنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm روك , آبكاري يااندودنشده ,كه د 11,415,490 37,846,380,113 Rls. 4,778,583 $
14 1382 قزاقستان 720854 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm يابه ضخامت كمتراز3ميليمتر 15,288,620 36,310,401,570 Rls. 4,584,645 $
15 1382 قزاقستان 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت بيشتراز10ميليمتر 15,145,268 34,553,554,553 Rls. 4,362,822 $
16 1382 قزاقستان 720827 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بشكل طومار,ياپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت كمتر3mm,پيكله 13,172,990 32,443,368,832 Rls. 4,096,385 $
17 1382 قزاقستان 720926 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومارباپهناي حداقل 600به ضخامت بي از1ولي كمتراز3mm 7,775,260 25,706,171,221 Rls. 3,245,726 $
18 1382 قزاقستان 720928 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت كمتراز5/0mm 7,621,380 24,800,392,384 Rls. 3,131,363 $
19 1382 قزاقستان 283531 --تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 5,562,000 19,972,610,785 Rls. 2,521,794 $
20 1382 قزاقستان 721030 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري يااندودشده باروي بطريق الكتروليت 5,068,130 19,049,888,624 Rls. 2,405,288 $
21 1382 قزاقستان 230610 -كنجاله و ساير آخال هاي همانند, از پنبه دانه 17,522,730 16,037,772,306 Rls. 2,024,969 $
22 1382 قزاقستان 230630 -كنجاله و ساير آخال همانند, از دانه آفتابگردان 17,424,270 15,499,154,116 Rls. 1,956,963 $
23 1382 قزاقستان 721210 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمتراز600ميليمتر, آبكاري شده يااندودشده باقلع, 2,236,785 11,405,800,017 Rls. 1,440,126 $
24 1382 قزاقستان 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 953,810 9,466,020,725 Rls. 1,195,205 $
25 1382 قزاقستان 100300 جو 7,664,185 8,292,219,189 Rls. 1,046,998 $
26 1382 قزاقستان 720826 اهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومارپهناي 600يابيشترضخامت 3يابيشترولي كمتر57.4پيكله 3,101,330 7,982,946,468 Rls. 1,007,949 $
27 1382 قزاقستان 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 980,689 7,601,197,138 Rls. 959,749 $
28 1382 قزاقستان 100110 -گندم سخت 5,205,612 6,961,415,277 Rls. 878,967 $
29 1382 قزاقستان 720836 - آهن يافولادتخت نوردشده ياگرم نوردشده بشكل طومارپهناي 600mmيابيشتربه بي از01mmپيكله نشده 2,232,520 6,084,613,921 Rls. 768,260 $
30 1382 قزاقستان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 601,093 5,613,236,513 Rls. 708,742 $
31 1382 قزاقستان 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 149,205 5,049,788,366 Rls. 637,600 $
32 1382 قزاقستان 100510 -دانه ذرت 3,625,000 3,891,790,237 Rls. 491,389 $
33 1382 قزاقستان 720925 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 3ميليمتريابيشتر 973,440 3,324,570,950 Rls. 419,769 $
34 1382 قزاقستان 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود, 1,020,710 3,311,105,049 Rls. 418,067 $
35 1382 قزاقستان 252400 پنبه كوهي ( آميانت يا آسست ) 1,374,000 2,874,779,293 Rls. 362,978 $
36 1382 قزاقستان 320290 -مواددباغي غير آلي ;فر آورده دباغي ,حتي باموادطبيعي دباغي ,فر آورده آنزيم دارجهت پي دباغي ,ذ 528,000 2,462,173,395 Rls. 310,879 $
37 1382 قزاقستان 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 171,700 2,337,240,839 Rls. 295,107 $
38 1382 قزاقستان 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 126,775 2,328,096,141 Rls. 293,952 $
39 1382 قزاقستان 722540 -محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج غيرازفولادسيليسيم داروتندبربه پهناي 600mmيابيشترفقطگرم 608,260 2,119,800,220 Rls. 267,652 $
40 1382 قزاقستان 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 183,000 1,683,386,394 Rls. 212,549 $
41 1382 قزاقستان 720837 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده شكل طومارياپهناي 600يابيشترضخامت 57.4يابيشترولي كمتراز01پيك 641,470 1,539,347,899 Rls. 194,362 $
42 1382 قزاقستان 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 99,475 1,491,573,904 Rls. 188,330 $
43 1382 قزاقستان 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 139,140 1,477,277,932 Rls. 186,525 $
44 1382 قزاقستان 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 83,676 1,433,542,396 Rls. 181,003 $
45 1382 قزاقستان 720449 --قراضه وضايعات آهن , 1,820,900 1,354,429,991 Rls. 171,014 $
46 1382 قزاقستان 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-),براي فلزات (غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 139,040 1,351,587,354 Rls. 170,656 $
47 1382 قزاقستان 230649 كنجاله وسايرآخال جامدازدانه هاي مندابيالفت به غيرازشماره -230641كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 1,418,950 1,303,997,852 Rls. 164,646 $
48 1382 قزاقستان 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 266,500 1,157,054,949 Rls. 146,093 $
49 1382 قزاقستان 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 154,743 1,140,681,425 Rls. 144,026 $
50 1382 قزاقستان 844790 -ماشين هاي تهيه نخ گيپه ,تور,دانتل ,پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي ,علاقه بندي وغيره 50,000 1,093,860,451 Rls. 138,114 $
51 1382 قزاقستان 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 94,155 1,074,400,094 Rls. 135,657 $
52 1382 قزاقستان 720838 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600يابيشتربه ضخامت 3يابيشترولي كمتراز57.4mm 386,910 1,032,253,257 Rls. 130,336 $
53 1382 قزاقستان 847439 --ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدادن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره , 64,000 935,456,150 Rls. 118,113 $
54 1382 قزاقستان 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 280,415 924,998,066 Rls. 116,794 $
55 1382 قزاقستان 846249 --ساير ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه داركردن (ازجمله پرس ها)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 78,400 830,665,955 Rls. 104,882 $
56 1382 قزاقستان 845310 -ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن ,دباغي كردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 61,850 810,479,266 Rls. 102,334 $
57 1382 قزاقستان 840420 -كندانسوربراي ماشينهاي بخار 120,790 719,264,566 Rls. 90,817 $
58 1382 قزاقستان 760110 - آلومينيوم بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 54,000 699,510,985 Rls. 88,322 $
59 1382 قزاقستان 846299 --پرس ها(غيرازپرس هيدروليك )براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 60,000 657,524,006 Rls. 83,021 $
60 1382 قزاقستان 846130 -ماشين هاي برقوزدن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 55,365 647,308,941 Rls. 81,731 $
61 1382 قزاقستان 846040 -ماشين هاي همواركردن ياصاف كردن ,براي كاربرروي فلز0 59,640 641,387,935 Rls. 80,983 $
62 1382 قزاقستان 730449 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدوركه درجاي ديگرذكرنشده , 39,520 631,652,114 Rls. 79,754 $
63 1382 قزاقستان 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 66,034 630,662,284 Rls. 79,629 $
64 1382 قزاقستان 721061 - آهن يافولادنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري يااندودشده با آلياژهاي آلومينيوم -روي , 181,230 608,913,064 Rls. 76,883 $
65 1382 قزاقستان 720410 -قراضه وضايعات ازچدن خام norI(tsac ), 500,000 592,453,400 Rls. 74,805 $
66 1382 قزاقستان 844711 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطرحداكثر165ميلي متر 14,670 549,309,833 Rls. 69,357 $
67 1382 قزاقستان 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 61,980 535,379,465 Rls. 67,599 $
68 1382 قزاقستان 721621 --پروفيل بامقطعLاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 204,760 523,036,438 Rls. 66,040 $
69 1382 قزاقستان 847751 --ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياروك كردن لاستيك چرخ بادي ,,,, 29,500 423,130,643 Rls. 53,425 $
70 1382 قزاقستان 846120 -ماشين هاي شكل دادن ياشكافداركردن براي كاركردن برروي فلزات ياسرمت ها 47,000 420,086,695 Rls. 53,041 $
71 1382 قزاقستان 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,بادقت تا01/0ميلي متر 45,000 396,781,457 Rls. 50,099 $
72 1382 قزاقستان 730531 `--لوله از آهن ياازفولاد,(غيرازلوله ها)جو شده ازدرازا,باقطرخارجي بي از4/406mm, 200,200 387,291,840 Rls. 48,901 $
73 1382 قزاقستان 040210 ير و خامه شيركه ميزان مواد چرب آن مساوي يك درصدونيم ياكمترباشدبه شكل پودر 45,000 371,287,551 Rls. 46,880 $
74 1382 قزاقستان 845720 ماشين ساخت يك واحدي (يك مرحله اي )براي كاركردن روي فلزات 33,750 364,523,960 Rls. 46,026 $
75 1382 قزاقستان 846190 -ماشين هاي ابزاربراي كاربرروي فلزات ازطريق برداشتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 36,100 360,613,992 Rls. 45,533 $
76 1382 قزاقستان 842010 -ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيراز آنهائيكه براي فلزات ياشيشه مي باشند) 41,000 343,415,147 Rls. 43,360 $
77 1382 قزاقستان 845699 -ماشين هاي ابزاركه درجاي ديگرمذكورنباشد 39,000 335,633,555 Rls. 42,378 $
78 1382 قزاقستان 845420 -قالب شم ريزي وملاقه فلزريزي ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 17,620 333,549,489 Rls. 42,115 $
79 1382 قزاقستان 845130 -ماشين هاوپرسهاي اتوكردن (ازجمله پرسهاي دا غ براي چسباندن دوشيئي نسجي بهمديگردرحالت ذوب ) 30,000 314,084,040 Rls. 39,657 $
80 1382 قزاقستان 720853 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm ,به ضخامت 3ميليمترك 122,570 294,205,811 Rls. 37,147 $
81 1382 قزاقستان 730441 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدورسردكشيده شده , 22,300 291,229,537 Rls. 36,771 $
82 1382 قزاقستان 854610 - مقره هاي عايق برق از شيشه 41,250 256,294,768 Rls. 32,360 $
83 1382 قزاقستان 721129 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده ,باپهناي كمتراز600ميليمترازلحاظوزن داري 25/0%يابيشتركربن 98,500 248,696,332 Rls. 31,401 $
84 1382 قزاقستان 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 26,297 246,275,888 Rls. 31,096 $
85 1382 قزاقستان 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متركه درجاي ديگرمذكورنباشد 26,500 230,140,868 Rls. 29,058 $
86 1382 قزاقستان 720915 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 3mm يابيشتر 60,930 224,180,259 Rls. 28,306 $
87 1382 قزاقستان 843780 -ماشين آلات ودستگاههابراي آسياب كردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات خشك كرده 21,550 220,094,162 Rls. 27,790 $
88 1382 قزاقستان 842619 --جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي طاقي ,جرثقيل هاي سقفي ريلي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 13,150 220,004,063 Rls. 27,778 $
89 1382 قزاقستان 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 21,128 214,030,133 Rls. 27,024 $
90 1382 قزاقستان 845910 -ماشين ابزارباابزارگيرواحدوميزكشوئي براي سوراخ كردن ,ترا دادن جدار,,بابرداشتن فلز 31,900 213,118,743 Rls. 26,909 $
91 1382 قزاقستان 720719 --محصولات نيمه تمام از آهن يافولادغيرممزوج داراي كمتراز25/0%كربن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 147,800 206,281,066 Rls. 26,046 $
92 1382 قزاقستان 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 52,000 197,050,569 Rls. 24,880 $
93 1382 قزاقستان 730490 -لوله هاياپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,بامقطعXغيرمدور, 183,000 192,812,707 Rls. 24,345 $
94 1382 قزاقستان 731414 --تورباف ازفولادزنگ نزن (باستثناءنوارهاي بي سروته براي ماشين آلات ), 13,500 170,428,047 Rls. 21,519 $
95 1382 قزاقستان 844359 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,كه درجاي ديكرمذكورنباشد 10,000 167,511,488 Rls. 21,150 $
96 1382 قزاقستان 720430 -قراضه وضايعات از آهن يافولادپوشانده شده باقلع, 193,800 166,655,629 Rls. 21,042 $
97 1382 قزاقستان 846694 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 12,200 155,525,255 Rls. 19,637 $
98 1382 قزاقستان 846039 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 14,900 133,190,369 Rls. 16,817 $
99 1382 قزاقستان 851410 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي كه بامقاومت الكتريكي گرم مي شوند 5,784 116,289,406 Rls. 14,683 $
100 1382 قزاقستان 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي كه براي سوراخ كردن سنگ بكارمي روند, 15,770 116,058,830 Rls. 14,654 $
101 1382 قزاقستان 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وبراي ساختن محصولات ازاين مواد, 7,000 114,951,784 Rls. 14,514 $
102 1382 قزاقستان 730630 -لوله ,جو داده شده ,مدور,از آهن ياازفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 30,000 113,173,326 Rls. 14,290 $
103 1382 قزاقستان 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان ,چرخ دنده ,وغيره , 18,280 112,589,722 Rls. 14,216 $
104 1382 قزاقستان 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همواركردن ,وغيره فلزات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 10,000 110,589,642 Rls. 13,963 $
105 1382 قزاقستان 721590 -ميله هااز آهن يافولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده (همچنين فقطسردشكل داده ياسردتمام شده ), 35,300 108,473,928 Rls. 13,696 $
106 1382 قزاقستان 721499 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نورد,گرم كشيده ياگرم اكسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده , 44,010 104,527,135 Rls. 13,198 $
107 1382 قزاقستان 845940 -ماشين هاي صيقل كردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 10,000 101,747,998 Rls. 12,847 $
108 1382 قزاقستان 845522 --ماشين هاي نوردسردفلزات 13,900 101,292,244 Rls. 12,790 $
109 1382 قزاقستان 940510 -لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوار 3,002 95,290,567 Rls. 12,032 $
110 1382 قزاقستان 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج 38,000 91,067,029 Rls. 11,498 $
111 1382 قزاقستان 730900 مخزن ,منبع (غيرازبراي گاز),از آهن ياازفولاد,بي از300ليتر,بدون دستگاههاي مكانيكي وحرارتي 11,252 91,015,077 Rls. 11,492 $
112 1382 قزاقستان 853529 -- قطع كننده خودكار براي ولتاژ بيشتر از 5/72 كيلو ولت 2,100 87,908,221 Rls. 11,099 $
113 1382 قزاقستان 841382 --بالابرهاي آبگونها 5,350 84,481,198 Rls. 10,667 $
114 1382 قزاقستان 845730 -ماشين هاي انتقالي چندمرحله اي براي كاركردن روي فلزات 6,180 84,129,582 Rls. 10,622 $
115 1382 قزاقستان 846390 -سايرماشين هاي ابزاربراي كاركردن روي فلز,بدون برداشتن قسمتي ازماده ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8,954 83,785,914 Rls. 10,579 $
116 1382 قزاقستان 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي )از آهن ياازفولاد, 14,450 81,555,387 Rls. 10,297 $
117 1382 قزاقستان 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و ديودهاي ساطع نور) 2,800 80,153,759 Rls. 10,120 $
118 1382 قزاقستان 846310 -دستگاههاي كش ميله ,لوله ,پروفيل ياهمانند 21,000 79,145,653 Rls. 9,993 $
119 1382 قزاقستان 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 2,000 73,774,127 Rls. 9,315 $
120 1382 قزاقستان 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 6,140 68,279,225 Rls. 8,621 $
121 1382 قزاقستان 845970 -ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن براي فلزات ,ازطريق برداشتن فلز,غيرمذكوردرجاي ديگر 7,300 64,467,554 Rls. 8,139 $
122 1382 قزاقستان 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 5,650 63,385,076 Rls. 8,003 $
123 1382 قزاقستان 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 6,850 59,016,188 Rls. 7,451 $
124 1382 قزاقستان 950420 -اشياء و متفرعات براي بيليارد 5,500 56,674,926 Rls. 7,156 $
125 1382 قزاقستان 846610 -ابزارگيروحديده گيرخودكار 1,512 55,700,692 Rls. 7,034 $
126 1382 قزاقستان 721410 -ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج , آهنگري شده , 31,200 54,778,652 Rls. 6,917 $
127 1382 قزاقستان 850134 --موتورها و ژنراتورها باجريان مستقيم به قدرت بيشتراز 375 كيلووات 1,300 54,191,456 Rls. 6,842 $
128 1382 قزاقستان 721310 -ميله هاي آهني يافولادي گرم نوردشده ,بصورت طومار,داراي تغييرشكل يافتگي حاصل نورد 23,660 51,011,195 Rls. 6,441 $
129 1382 قزاقستان 845951 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي (epyt-eemk),براي فلزات باكنترل شماره اي 5,500 50,844,271 Rls. 6,420 $
130 1382 قزاقستان 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ,كش پذيري ياسايرخواص مكاني 1,500 50,468,379 Rls. 6,372 $
131 1382 قزاقستان 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي ميباشد) 3,000 50,389,982 Rls. 6,362 $
132 1382 قزاقستان 844540 -ماشين هاي نخ پيچي (ازجمله ماسوره پيچي )قرقره پيچي يابازكردن موادنسجي 3,460 46,067,417 Rls. 5,817 $
133 1382 قزاقستان 721632 -پروفيل بامقطعIاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 16,750 44,991,820 Rls. 5,681 $
134 1382 قزاقستان 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن چرخ دنده براي كاربرروي فلزات ياسرمتها 5,000 42,184,134 Rls. 5,326 $
135 1382 قزاقستان 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير مذكوردرجاي ديگر,براي ولتاژحداكثرV 1000 2,395 40,451,333 Rls. 5,107 $
136 1382 قزاقستان 848049 --قالب براي فلزات ياكربورهاي فلزي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ), 500 40,337,962 Rls. 5,093 $
137 1382 قزاقستان 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 9,850 37,040,008 Rls. 4,677 $
138 1382 قزاقستان 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخصوصاطراحي شده وبراي هرنو ع وسيله حمل ونقل 7,265 36,696,592 Rls. 4,633 $
139 1382 قزاقستان 842710 -ارابه هاي كارگاهي خودروداراي موتوربرقي 4,200 35,818,982 Rls. 4,523 $
140 1382 قزاقستان 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزات 2,500 28,112,568 Rls. 3,550 $
141 1382 قزاقستان 854129 --سايرترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حساس دربرابرنور) 1,060 27,392,880 Rls. 3,459 $
142 1382 قزاقستان 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ياسايرخواص مكانيكي فلزات 1,120 26,151,772 Rls. 3,303 $
143 1382 قزاقستان 848210 -بلبرينگ , 1,500 25,443,415 Rls. 3,213 $
144 1382 قزاقستان 720825 اهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بصورت طومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتروبه ضخامت 57.4mmيابيش 7,300 22,687,664 Rls. 2,865 $
145 1382 قزاقستان 842549 --جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه ,كه درجاي ديگرمذكورنباشند 500 21,097,437 Rls. 2,664 $
146 1382 قزاقستان 851580 - ماشين ها و دستگاههاي جوشكاري يادا غ افشاني فلزات 1,700 18,861,857 Rls. 2,382 $
147 1382 قزاقستان 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 5,400 18,716,470 Rls. 2,363 $
148 1382 قزاقستان 940530 -مجموعه چراغهاي الكتريكي ازانواعي كه براي درخت كريسمس مورداستفاده قرارمي گيرند 740 18,686,949 Rls. 2,359 $
149 1382 قزاقستان 853540 -برق گير,محدودكننده ولتاژ و مسدودكننده افزاي ناگهاني ولتاژ, براي بيشترازV 1000 350 18,363,819 Rls. 2,319 $
150 1382 قزاقستان 841311 --تلمبه هاي توزيعسوخت يامواد روان كننده مورد استفاده درجايگاه توزيعبنزيني يادرتعميرگاه 400 16,960,685 Rls. 2,142 $
151 1382 قزاقستان 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 1,950 16,770,975 Rls. 2,118 $
152 1382 قزاقستان 846630 -ادوات تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص براي ماشين ابزارها 515 15,926,724 Rls. 2,011 $
153 1382 قزاقستان 845229 --چرخهاي دوزندگي ازنو ع صنعتي (غيرازواحدهاي اتوماتيك ) 2,000 15,545,237 Rls. 1,963 $
154 1382 قزاقستان 841319 --تلمبه مايعات مجهزبوسيله اندازه گيري ياطراحي شده به نحوي كه بيك وسيله اندازه گيري مجهزگردد 540 14,748,364 Rls. 1,862 $
155 1382 قزاقستان 852812 -- گيرنده هاي تلويزيوني رنگي ,بايابدون راديو,ياوسايل پخ يا ضبط صدا يا تصوير 58 14,362,835 Rls. 1,813 $
156 1382 قزاقستان 847730 -ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاكردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره , 700 11,416,862 Rls. 1,442 $
157 1382 قزاقستان 853222 -- خازنهاي ثابت برقي الكتروليتي آلومينيومي 3,550 10,287,022 Rls. 1,299 $
158 1382 قزاقستان 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 600 10,287,022 Rls. 1,299 $
159 1382 قزاقستان 730519 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده ازدرازغيرمذكوردرجاي ديگربامقطعXمدور,باقطرخارجي بي 3,000 10,158,993 Rls. 1,283 $
160 1382 قزاقستان 722620 -فولادهاي تندبرتخت نوردشده ,باپهناي كمتراز600mm,0 1,500 10,027,955 Rls. 1,266 $
161 1382 قزاقستان 940520 -چرا غ كنارتختخواب ,چرا غ روميزي وچراغهاي پايه دارداخل ساختمان ,برقي 470 9,885,231 Rls. 1,248 $
162 1382 قزاقستان 853210 -خازن هاي ثابت براي مدارهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت كه كمتراز5/0كيلوولت آمپرراكتيو 980 9,789,625 Rls. 1,236 $
163 1382 قزاقستان 846620 -قطعه كارگيربراي ماشين هاي ابزار 750 8,889,336 Rls. 1,122 $
164 1382 قزاقستان 721710 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج , آبكاري يااندودنشده ,حتي صيقل شده , 3,500 8,836,926 Rls. 1,116 $
165 1382 قزاقستان 920110 - پيانو با سيم يازه عمودي 500 8,584,263 Rls. 1,084 $
166 1382 قزاقستان 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 500 8,481,138 Rls. 1,071 $
167 1382 قزاقستان 721640 -پروفيل بامقطعLياTاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 4,500 8,315,731 Rls. 1,050 $
168 1382 قزاقستان 730640 -لوله ,جو داده شده ,مدور,ازفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده , 700 6,078,030 Rls. 767 $
169 1382 قزاقستان 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 480 5,684,710 Rls. 718 $
170 1382 قزاقستان 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 1,000 4,308,418 Rls. 544 $
171 1382 قزاقستان 731419 --تورباف ازمفتول آهني يافولادي (باستثناءنواربي سروته يافولادزنگ نزن ), 345 3,159,493 Rls. 399 $
172 1382 قزاقستان 722300 مفتول ازفولادزنگ نزن , 200 3,134,309 Rls. 396 $
173 1382 قزاقستان 721924 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,پيچيده نشده باپهناي 600mmmيابيشتربه ضخامت كمتراز3mm, 400 3,125,844 Rls. 395 $
174 1382 قزاقستان 854079 --لامپ هاولوله هاي ميكروويو(غيرازماگنترونها,كليسترونهاولوله هاي باسيستم كنترل شبكه , 100 2,526,315 Rls. 319 $
175 1382 قزاقستان 901780 - ساير آلات 500 2,227,530 Rls. 281 $
176 1382 قزاقستان 901730 - ميكرومتر, اندازه گير قطرو اندازه گير ظرفيت 60 1,811,296 Rls. 229 $
177 1382 قزاقستان 680530 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي تكيه گاهي ازمواد,كه درجاي ديگرگفته نشده 80 463,158 Rls. 58 $
مجموع کل
2,254,087,916,788 ريال
مجموع کل
284,607,064 دلار
[1]