آمار کل " واردات از" کشور "قرقيزستان" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 قرقيزستان 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 646,205 6,166,465,310 Rls. 778,595 $
2 1382 قرقيزستان 853922 --لامپ هاي رشته اي بقدرت حداكثرV 200 وبراي بيشترازV 100, غير مذكور درجاي ديگر 181,702 4,299,141,177 Rls. 542,822 $
3 1382 قرقيزستان 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 307,720 3,836,894,836 Rls. 484,456 $
4 1382 قرقيزستان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 355,245 3,779,483,531 Rls. 477,206 $
5 1382 قرقيزستان 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 367,510 3,722,507,159 Rls. 470,014 $
6 1382 قرقيزستان 844530 -ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موادنسجي 139,200 2,519,368,510 Rls. 318,102 $
7 1382 قرقيزستان 846120 -ماشين هاي شكل دادن ياشكافداركردن براي كاركردن برروي فلزات ياسرمت ها 255,310 2,511,489,244 Rls. 317,107 $
8 1382 قرقيزستان 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن چرخ دنده براي كاربرروي فلزات ياسرمتها 219,056 2,180,057,514 Rls. 275,259 $
9 1382 قرقيزستان 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 198,650 1,970,728,742 Rls. 248,831 $
10 1382 قرقيزستان 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-),براي فلزات (غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 181,135 1,955,411,764 Rls. 246,897 $
11 1382 قرقيزستان 720852 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 75/4ولي 10ميليمتر 711,000 1,926,354,443 Rls. 243,228 $
12 1382 قرقيزستان 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 110,420 1,921,913,093 Rls. 242,668 $
13 1382 قرقيزستان 853929 -- لامپ هاي رشته اي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 108,464 1,417,142,489 Rls. 178,932 $
14 1382 قرقيزستان 845940 -ماشين هاي صيقل كردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 125,580 1,354,790,655 Rls. 171,059 $
15 1382 قرقيزستان 845730 -ماشين هاي انتقالي چندمرحله اي براي كاركردن روي فلزات 102,000 1,350,431,618 Rls. 170,509 $
16 1382 قرقيزستان 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 115,475 1,225,109,000 Rls. 154,686 $
17 1382 قرقيزستان 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متركه درجاي ديگرمذكورنباشد 112,000 1,035,547,878 Rls. 130,752 $
18 1382 قرقيزستان 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي ميباشد) 111,245 955,363,994 Rls. 120,627 $
19 1382 قرقيزستان 847790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره , 37,800 891,541,230 Rls. 112,568 $
20 1382 قرقيزستان 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 90,625 831,222,470 Rls. 104,952 $
21 1382 قرقيزستان 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي كه براي سوراخ كردن سنگ بكارمي روند, 64,165 817,417,025 Rls. 103,209 $
22 1382 قرقيزستان 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 48,160 785,343,876 Rls. 99,160 $
23 1382 قرقيزستان 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 65,200 762,059,624 Rls. 96,220 $
24 1382 قرقيزستان 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 31,233 744,208,246 Rls. 93,966 $
25 1382 قرقيزستان 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود, 212,000 736,572,252 Rls. 93,002 $
26 1382 قرقيزستان 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 11,950 717,967,114 Rls. 90,652 $
27 1382 قرقيزستان 720890 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين فقط 240,000 710,731,574 Rls. 89,739 $
28 1382 قرقيزستان 846040 -ماشين هاي همواركردن ياصاف كردن ,براي كاربرروي فلز0 64,000 656,559,340 Rls. 82,899 $
29 1382 قرقيزستان 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 53,375 562,643,153 Rls. 71,040 $
30 1382 قرقيزستان 845510 -ماشين هاي نوردبراي ساختن لوله 44,905 496,194,571 Rls. 62,651 $
31 1382 قرقيزستان 871640 - تريلرها و نيمه تريلرها ديگر 19,780 410,069,110 Rls. 51,777 $
32 1382 قرقيزستان 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 11,800 379,429,850 Rls. 47,908 $
33 1382 قرقيزستان 846299 --پرس ها(غيرازپرس هيدروليك )براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 41,850 372,030,028 Rls. 46,974 $
34 1382 قرقيزستان 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 36,050 366,103,964 Rls. 46,225 $
35 1382 قرقيزستان 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 18,431 295,285,359 Rls. 37,284 $
36 1382 قرقيزستان 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 19,000 294,313,753 Rls. 37,161 $
37 1382 قرقيزستان 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 3,700 285,637,691 Rls. 36,065 $
38 1382 قرقيزستان 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 27,595 257,957,423 Rls. 32,571 $
39 1382 قرقيزستان 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت بيشتراز10ميليمتر 100,000 247,737,296 Rls. 31,280 $
40 1382 قرقيزستان 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج 71,590 246,105,656 Rls. 31,074 $
41 1382 قرقيزستان 845910 -ماشين ابزارباابزارگيرواحدوميزكشوئي براي سوراخ كردن ,ترا دادن جدار,,بابرداشتن فلز 21,500 235,454,987 Rls. 29,729 $
42 1382 قرقيزستان 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن ,وغيره , 19,080 215,794,991 Rls. 27,247 $
43 1382 قرقيزستان 847920 -ماشين آلات ودستگاههابراي استخراج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ياحيواني , 37,600 198,188,382 Rls. 25,024 $
44 1382 قرقيزستان 846190 -ماشين هاي ابزاربراي كاربرروي فلزات ازطريق برداشتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 17,050 185,547,807 Rls. 23,427 $
45 1382 قرقيزستان 846249 --ساير ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه داركردن (ازجمله پرس ها)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 17,485 184,390,180 Rls. 23,282 $
46 1382 قرقيزستان 721114 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده باپهناي كمتراز600mmبضخامت حداقل 75/4يابيشترروك يا آبكاري نشد 67,070 183,558,917 Rls. 23,177 $
47 1382 قرقيزستان 842790 -ارابه هاي كارگاهي مجهزبه وسايل بلندكردن ياجابجاكردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 21,000 181,917,788 Rls. 22,969 $
48 1382 قرقيزستان 853400 - مدارهاي چاپي 15,500 174,352,630 Rls. 22,014 $
49 1382 قرقيزستان 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همواركردن ,وغيره فلزات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 15,000 171,352,558 Rls. 21,636 $
50 1382 قرقيزستان 730449 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدوركه درجاي ديگرذكرنشده , 15,000 171,246,840 Rls. 21,622 $
51 1382 قرقيزستان 846130 -ماشين هاي برقوزدن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 15,500 152,234,149 Rls. 19,222 $
52 1382 قرقيزستان 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي )از آهن ياازفولاد, 23,361 127,353,472 Rls. 16,080 $
53 1382 قرقيزستان 730539 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده بطورمارپيچ باقطرخارجي بي از4/406mm, 35,000 121,764,049 Rls. 15,374 $
54 1382 قرقيزستان 841229 --موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرازحركت خطي ) 7,157 119,789,348 Rls. 15,125 $
55 1382 قرقيزستان 722540 -محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج غيرازفولادسيليسيم داروتندبربه پهناي 600mmيابيشترفقطگرم 32,880 117,125,494 Rls. 14,789 $
56 1382 قرقيزستان 850132 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر75 كيلووات WK() 15,000 109,288,665 Rls. 13,799 $
57 1382 قرقيزستان 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ياسايرخواص مكانيكي فلزات 2,727 102,267,329 Rls. 12,912 $
58 1382 قرقيزستان 730900 مخزن ,منبع (غيرازبراي گاز),از آهن ياازفولاد,بي از300ليتر,بدون دستگاههاي مكانيكي وحرارتي 7,000 92,736,050 Rls. 11,709 $
59 1382 قرقيزستان 120220 -بادام زميني ( آراشيو) پوست كنده , تفت داده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده باشد 20,000 90,780,294 Rls. 11,462 $
60 1382 قرقيزستان 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخصوصاطراحي شده وبراي هرنو ع وسيله حمل ونقل 19,305 90,674,187 Rls. 11,449 $
61 1382 قرقيزستان 842630 -جرثقيل هاي چهارطاقي (senarc bij latsedep ro latrop ) 2,000 89,992,132 Rls. 11,363 $
62 1382 قرقيزستان 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,بادقت تا01/0ميلي متر 9,000 82,383,050 Rls. 10,402 $
63 1382 قرقيزستان 720719 --محصولات نيمه تمام از آهن يافولادغيرممزوج داراي كمتراز25/0%كربن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 25,000 76,088,562 Rls. 9,607 $
64 1382 قرقيزستان 850153 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قدرت بيشتراز75 كيلووات 4,450 66,275,957 Rls. 8,368 $
65 1382 قرقيزستان 842710 -ارابه هاي كارگاهي خودروداراي موتوربرقي 6,665 62,509,929 Rls. 7,893 $
66 1382 قرقيزستان 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 16,000 56,972,957 Rls. 7,194 $
67 1382 قرقيزستان 901780 - ساير آلات 4,712 54,801,287 Rls. 6,920 $
68 1382 قرقيزستان 846320 -ماشين هاي حديده كردن بوسيله نوردبراي كاربرروي فلزات ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 5,750 53,570,351 Rls. 6,764 $
69 1382 قرقيزستان 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و ديودهاي ساطع نور) 2,530 53,005,805 Rls. 6,693 $
70 1382 قرقيزستان 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر 75كيلو وات 2,000 43,221,639 Rls. 5,457 $
71 1382 قرقيزستان 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,130 40,416,360 Rls. 5,103 $
72 1382 قرقيزستان 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سردكننده موتورهاي پيستوني درون سوز 3,520 38,469,984 Rls. 4,857 $
73 1382 قرقيزستان 846630 -ادوات تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص براي ماشين ابزارها 1,500 38,164,602 Rls. 4,819 $
74 1382 قرقيزستان 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 2,695 36,473,568 Rls. 4,605 $
75 1382 قرقيزستان 731589 --زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 5,000 36,429,555 Rls. 4,600 $
76 1382 قرقيزستان 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 1,500 30,335,239 Rls. 3,830 $
77 1382 قرقيزستان 820810 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاي كاركردن روي فلز, 495 27,705,157 Rls. 3,498 $
78 1382 قرقيزستان 851440 - ادوات گرمازاي القائي يا دي الكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 3,330 26,580,583 Rls. 3,356 $
79 1382 قرقيزستان 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 2,800 25,936,698 Rls. 3,275 $
80 1382 قرقيزستان 901180 -ميكروسكوپهاي اپتيكي , غيرمذكور 1,000 25,443,068 Rls. 3,213 $
81 1382 قرقيزستان 701939 --نطع,ماترس ,صفحه نبافته ومحصولات نبافته همانندارالياف شيشه , 4,650 25,395,562 Rls. 3,207 $
82 1382 قرقيزستان 851430 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 700 21,939,125 Rls. 2,770 $
83 1382 قرقيزستان 846039 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,500 20,354,549 Rls. 2,570 $
84 1382 قرقيزستان 842123 --صافي هاي روغن وبنزين lorteP()براي موتورهاي درون سوز 3,751 19,836,086 Rls. 2,505 $
85 1382 قرقيزستان 820730 -ابزارهاي تعويضي براي پرس كردن ,منگنه كردن ياپانچ كردن , 1,400 19,211,132 Rls. 2,426 $
86 1382 قرقيزستان 841382 --بالابرهاي آبگونها 1,365 18,204,547 Rls. 2,299 $
87 1382 قرقيزستان 842519 --قرقره هاي طناب داربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده ,,,غيرمذكوردرجاي ديگرنباشد 950 17,067,048 Rls. 2,155 $
88 1382 قرقيزستان 730690 -لوله وپروفيل هاي توخالي ,پرچ شده ,از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده , 5,010 16,835,519 Rls. 2,126 $
89 1382 قرقيزستان 854130 يريستورها, دي آك ها و تري آك ها, غيراز وسايل حساس دربرابر نور 740 15,886,043 Rls. 2,006 $
90 1382 قرقيزستان 721632 -پروفيل بامقطعIاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 6,550 15,847,859 Rls. 2,001 $
91 1382 قرقيزستان 820740 -ابزارهاي تعويضي براي قلاويزكردن ياحديده كردن , 1,450 15,435,194 Rls. 1,949 $
92 1382 قرقيزستان 392069 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرپلي استرها,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 2,159 15,085,854 Rls. 1,905 $
93 1382 قرقيزستان 846390 -سايرماشين هاي ابزاربراي كاركردن روي فلز,بدون برداشتن قسمتي ازماده ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,070 14,649,165 Rls. 1,850 $
94 1382 قرقيزستان 721190 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمتراز600mmغيرمذكور(همچنين فقطنوردشده ) 4,500 14,104,330 Rls. 1,781 $
95 1382 قرقيزستان 903120 - دستگاههاي آزماي 50 13,643,608 Rls. 1,723 $
96 1382 قرقيزستان 850519 -- آهن رباهاي دائمي واشيائيكه به منظور آهن رباي دائمي شدن درنظرگرفته شده اند,(غيرازنو ع فلز) 1,310 12,104,008 Rls. 1,528 $
97 1382 قرقيزستان 853720 -تابلوها و,,, مجهز به دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژبيشتراز1000 ولت 92 11,683,000 Rls. 1,475 $
98 1382 قرقيزستان 820900 پولك ,قلم ,,,براي ابزارها,سوارنشده ازكربورهاي فلزي ياسرمت , 620 10,413,107 Rls. 1,315 $
99 1382 قرقيزستان 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 1,345 9,789,237 Rls. 1,236 $
100 1382 قرقيزستان 903149 -- آلات ووسايل اپتيكي براي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 562 9,651,844 Rls. 1,219 $
101 1382 قرقيزستان 722840 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,فقط آهنگري شده , 2,825 9,560,084 Rls. 1,207 $
102 1382 قرقيزستان 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده شده ياازموادسراميك , 1,120 9,405,386 Rls. 1,188 $
103 1382 قرقيزستان 920120 - پيانو با سيم يازه افقي 235 9,092,828 Rls. 1,148 $
104 1382 قرقيزستان 721499 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نورد,گرم كشيده ياگرم اكسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده , 3,000 7,838,794 Rls. 990 $
105 1382 قرقيزستان 820770 -ابزارهاي تعويضي براي فرزكردن , 800 6,615,083 Rls. 835 $
106 1382 قرقيزستان 820411 -- آچارهاي دستي ,داراي دهانه غيرثابت , 630 6,348,636 Rls. 802 $
107 1382 قرقيزستان 853340 - مقاومت هاي متغير,كه در جاي ديگر مذكور نباشد(همچنين رئوستاها و پتانسيومترها) 182 4,688,529 Rls. 592 $
108 1382 قرقيزستان 853210 -خازن هاي ثابت براي مدارهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت كه كمتراز5/0كيلوولت آمپرراكتيو 530 4,551,137 Rls. 575 $
109 1382 قرقيزستان 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 240 4,121,784 Rls. 520 $
110 1382 قرقيزستان 902890 -اجزاءوقطعات ومتفرعات كنتورهاي مشمول 28/90 223 3,829,824 Rls. 484 $
111 1382 قرقيزستان 852290 -قطعات ومتفرعات براي بكارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرازكارتريجهاي پيكان 254 3,271,666 Rls. 413 $
112 1382 قرقيزستان 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 50 3,004,047 Rls. 379 $
113 1382 قرقيزستان 854519 -- الكترودهاي زغالي (غيرازانوا ع مخصوص كوره ها) 435 2,972,890 Rls. 375 $
114 1382 قرقيزستان 721391 --ميله هاي آهني يافولادي گرم نوردشده ,بصورت طومار,باسطح مقطعدايره به قطركمتراز14mm, 1,340 2,743,364 Rls. 346 $
115 1382 قرقيزستان 901720 -ساير آلات رسامي , خط كشي يامحاسبه رياضي 180 2,576,115 Rls. 325 $
116 1382 قرقيزستان 853510 - فيوز, براي ولتاژ بيشتر از 1000 ولت 300 2,566,245 Rls. 324 $
117 1382 قرقيزستان 843120 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 100 2,362,675 Rls. 298 $
118 1382 قرقيزستان 853229 -- خازنهاي ثابت برقي , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 107 2,269,318 Rls. 287 $
119 1382 قرقيزستان 960390 -جاروب هاي مكانيكي براي كاركردن بادست ,بدون موتور,زمين پاك كن ,گردگيرازپر,كلاله ها 420 2,116,212 Rls. 267 $
120 1382 قرقيزستان 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 80 2,094,020 Rls. 264 $
121 1382 قرقيزستان 901120 -ساير ميكروسكوپهاي ,براي فتوميكروگرافي ,سينمافتوميكروگرافي يابراي ميكروپروژكسيون 29 1,719,070 Rls. 217 $
122 1382 قرقيزستان 730890 -اسكلت وقطعات اسكلت ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,از آهن ياازفولاد, 92 1,669,000 Rls. 211 $
123 1382 قرقيزستان 851621 -- رادياتورهاي گرم كننده مخزني برقي 333 470,673 Rls. 59 $
124 1382 قرقيزستان 380110 -گرافيت مصنوعي 41 420,244 Rls. 53 $
مجموع کل
60,399,370,601 ريال
مجموع کل
7,626,197 دلار
[1]