آمار کل " واردات از" کشور "قبرس" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 قبرس 480255 كاغذومقوا)بدون يابا%10الياف مكانيكي (بوزن مترمربعي حداقل 40وحداكثر150گرمي بصورت رول براي نوشتن 6,578,485 37,524,308,602 Rls. 4,737,918 $
2 1382 قبرس 722519 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي 600mmيابيشتر 8,196,858 31,360,257,790 Rls. 3,959,630 $
3 1382 قبرس 720917 اهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومارباپهناي حداقل 600به ضخامت 5/0mmيابيشترولي كمتراز1mm 5,228,502 18,393,337,314 Rls. 2,322,391 $
4 1382 قبرس 740921 --صفحه ,ورق ونوارازبرنج ,بصورت طومار,به ضخامت بي از15/0ميليمتر, 402,725 7,819,714,448 Rls. 987,338 $
5 1382 قبرس 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 1,423 6,638,630,210 Rls. 838,211 $
6 1382 قبرس 480256 كاغذومقواذكرشده درشماره 4802/55بصورت ورق براي نوشتن 000 860,820 5,866,484,280 Rls. 740,718 $
7 1382 قبرس 720825 اهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بصورت طومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتروبه ضخامت 57.4mmيابيش 1,500,000 5,770,926,000 Rls. 728,652 $
8 1382 قبرس 721632 -پروفيل بامقطعIاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 1,972,850 5,358,496,070 Rls. 676,578 $
9 1382 قبرس 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين ماشين جوركردن شمردن يابسته بندي كردن مسكوكات 16,006 4,039,096,620 Rls. 509,987 $
10 1382 قبرس 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 470 3,644,510,400 Rls. 460,165 $
11 1382 قبرس 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 2,490 3,306,995,250 Rls. 417,550 $
12 1382 قبرس 760810 -لوله از آلومينيوم ,غيرممزوج , 72,154 2,814,010,950 Rls. 355,303 $
13 1382 قبرس 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن روغنهاي نفتي است ودرجاي ديگرمذكورنيست 56,801 2,355,797,435 Rls. 297,449 $
14 1382 قبرس 480419 --كرافت لانير,قشرنزده (به استثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق 517,788 2,351,849,713 Rls. 296,951 $
15 1382 قبرس 480100 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 561,551 2,062,715,728 Rls. 260,444 $
16 1382 قبرس 720915 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 3mm يابيشتر 492,300 1,876,042,669 Rls. 236,874 $
17 1382 قبرس 721621 --پروفيل بامقطعLاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 696,509 1,785,227,545 Rls. 225,408 $
18 1382 قبرس 720990 - آهن يافولادغيرممزوج تخت ياسردنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm روك , آبكاري يااندودنشده ,كه د 500,050 1,669,101,933 Rls. 210,745 $
19 1382 قبرس 480511 كاغذفلوتينگ نيمه شيميايي بصورت رول ياورق 687,760 1,603,546,032 Rls. 202,468 $
20 1382 قبرس 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 276 1,593,203,626 Rls. 201,162 $
21 1382 قبرس 480700 كاغذمقواي متشكل ازلايه هاي صاف كاغذهايامقواهاي چسبانده شده بيكديگرباچسب ,قشرنزده اندوه نشده واغشته نشده درسطح ,حتي ازداخل مستحكم شده ,بصورت رول ياورق 0 321,383 1,457,345,421 Rls. 184,008 $
22 1382 قبرس 480421 --كاغدكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيدنشده قشرنزده بشكل رول يا ورق 297,929 1,451,781,979 Rls. 183,305 $
23 1382 قبرس 720837 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده شكل طومارياپهناي 600يابيشترضخامت 57.4يابيشترولي كمتراز01پيك 586,330 1,436,197,422 Rls. 181,338 $
24 1382 قبرس 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت بيشتراز10ميليمتر 584,880 1,432,645,725 Rls. 180,890 $
25 1382 قبرس 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 39,325 1,124,156,964 Rls. 141,939 $
26 1382 قبرس 720916 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت حداقل 1mm وكمتراز3 318,750 1,028,763,624 Rls. 129,894 $
27 1382 قبرس 470421 خميرچوب شيميائي آماده شده سولفيت ,غيرازخميرهاازدرجه حل شونده نيمه سفيدشده سفيدشده ازتيره كاج 199,565 778,970,790 Rls. 98,355 $
28 1382 قبرس 470321 --خميرچوب شيميائي , آماده شده ياسودياباسولفات ,غيرازخميرهاازدرجه حل شونده ,نيمه سفيدشده ي 167,400 694,871,090 Rls. 87,736 $
29 1382 قبرس 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 200 686,133,910 Rls. 86,633 $
30 1382 قبرس 300610 -كاتكوت ونخ استريل بخيه جراحي وچسبنده استريل بافت آلي جهت بهم آوردن زخم 1,722 636,332,071 Rls. 80,346 $
31 1382 قبرس 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف 82 595,593,893 Rls. 75,201 $
32 1382 قبرس 870893 --كلاچهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 20,800 585,483,855 Rls. 73,925 $
33 1382 قبرس 730640 -لوله ,جو داده شده ,مدور,ازفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده , 7,000 545,367,544 Rls. 68,860 $
34 1382 قبرس 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري شده يااندودشده باروي ,,,غيرمذكوردرجاي 122,830 535,168,138 Rls. 67,572 $
35 1382 قبرس 903290 -قطعات و متفرعات دستگاهها براي تنظيم يا كنترل خودكار مشمول 32/90 137 534,895,624 Rls. 67,537 $
36 1382 قبرس 392010 -صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي اتيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه هاياجورنشده باموادديگر 7,058 494,538,619 Rls. 62,442 $
37 1382 قبرس 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 35,887 488,384,426 Rls. 61,665 $
38 1382 قبرس 721030 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري يااندودشده باروي بطريق الكتروليت 121,640 485,076,419 Rls. 61,247 $
39 1382 قبرس 481019 كاغذومقواي اندوده باكائولن جهت نوشتن بدون ياباحداكثر%10وزن كل الياف ازالياف مكانيكي 000 79,199 482,671,119 Rls. 60,943 $
40 1382 قبرس 722230 -ميله هاازفولادزنگ نزن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 11,207 459,017,214 Rls. 57,956 $
41 1382 قبرس 480411 --كرافت لانير,سفيدنشده قشرنزده ,به شكل رول ياورق 125,000 454,610,081 Rls. 57,400 $
42 1382 قبرس 740929 --صفحه ,ورق ونوار,ازبرنج ,بصورت غيرطومار,به ضخامت بي از15/0ميليمتر, 8,917 453,912,343 Rls. 57,313 $
43 1382 قبرس 480258 كاغذومقوا)بدون يابا%10ازالياف مكانيكي (بوزن هرمترمربع بيش از150گرم براي نوشتن 000 31,824 441,680,588 Rls. 55,768 $
44 1382 قبرس 240220 -سيگار حاوي توتون 26,581 398,387,054 Rls. 50,301 $
45 1382 قبرس 901380 - وسايل و آلات و دستگاههاي اپتيكي , غيرمذكور 27 371,084,898 Rls. 46,854 $
46 1382 قبرس 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ياسايرخواص مكانيكي فلزات 39 332,101,938 Rls. 41,932 $
47 1382 قبرس 902300 آلات ,دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي (مثلابراي آموزشي يانماي ) 57 301,943,313 Rls. 38,124 $
48 1382 قبرس 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 21 254,949,524 Rls. 32,191 $
49 1382 قبرس 722211 --ميله هاازفولادزنگ نزن ,فقطگرم نوردشده ,,,,بامقطعXدايره , 5,900 238,256,648 Rls. 30,083 $
50 1382 قبرس 902590 -اجزاءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج ,غلظت سنج و آلات شناورمشابه بايابدون دستگاه ثبت وسايركالا 4 175,503,209 Rls. 22,159 $
51 1382 قبرس 847420 -ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره , 131 153,156,316 Rls. 19,338 $
52 1382 قبرس 841990 --اجزاءوقطعات دستگاههاي غيرخانگي گرم كننده ياسردكننده 54 129,604,779 Rls. 16,364 $
53 1382 قبرس 902790 -ميكروتومها,اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميائي 12 124,784,808 Rls. 15,756 $
54 1382 قبرس 480640 -كاغذشيشه نماوسايركاغذهاي براق شده شفاف يانيمه شفاف ,بشكل رول ياورق ,غيرمذكوردرجاي ديگر 19,294 104,440,000 Rls. 13,187 $
55 1382 قبرس 350610 -محصولات ازهرقبيل كه مصرف چسب هاياچسباننده هاراداشته آماده خرده فروشي 1,152 102,132,354 Rls. 12,895 $
56 1382 قبرس 901890 - آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي غيرمذكور 79 100,475,924 Rls. 12,687 $
57 1382 قبرس 854210 كارت هاي توام بايك مدارمجتمع الكترونيكي )كارت هاي هوشمند( 39 89,588,561 Rls. 11,312 $
58 1382 قبرس 281122 --دي اكسيد سيليسيم 20 88,075,330 Rls. 11,121 $
59 1382 قبرس 901812 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسكن اولتراسونيك 164 81,270,000 Rls. 10,261 $
60 1382 قبرس 820840 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاي كشاورزي ,باغباني وگلكاري , 111 78,172,755 Rls. 9,870 $
61 1382 قبرس 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و ديودهاي ساطع نور) 1 66,300,842 Rls. 8,371 $
62 1382 قبرس 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 696 64,525,289 Rls. 8,147 $
63 1382 قبرس 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4 60,862,056 Rls. 7,685 $
64 1382 قبرس 903289 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 60 49,754,358 Rls. 6,282 $
65 1382 قبرس 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 510 46,642,932 Rls. 5,889 $
66 1382 قبرس 901780 - ساير آلات 2 43,811,050 Rls. 5,532 $
67 1382 قبرس 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 30 43,096,327 Rls. 5,441 $
68 1382 قبرس 853210 -خازن هاي ثابت براي مدارهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت كه كمتراز5/0كيلوولت آمپرراكتيو 3 31,673,598 Rls. 3,999 $
69 1382 قبرس 853810 -تابلوهاو,,,ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههابراي كالاهاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي 7 141 20,650,054 Rls. 2,607 $
70 1382 قبرس 900590 -اجزاءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي ,دوربين يك چشمي ,سايرتلسكوپهاي اپتي 1 20,046,936 Rls. 2,531 $
71 1382 قبرس 847340 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472, 125 17,867,022 Rls. 2,256 $
72 1382 قبرس 282300 اكسيدهاي تيتان 11 15,390,398 Rls. 1,943 $
73 1382 قبرس 590110 -پارچه اندوده باصمغياباموادنشاسته اي ,براي صحافي ,جلدسازي ,غلاف سازي يامصارف همانند 2,964 14,312,930 Rls. 1,807 $
74 1382 قبرس 841410 -تلمبه هاي خلاء 119 12,633,650 Rls. 1,595 $
75 1382 قبرس 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 128 12,592,891 Rls. 1,590 $
76 1382 قبرس 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 77 11,831,061 Rls. 1,494 $
77 1382 قبرس 853949 --لامپهاي ماوراء بنف يا مادون قرمز 3 10,469,737 Rls. 1,322 $
78 1382 قبرس 850410 -متعادل كننده هاي جريان (stsallaB)براي لامپ ها و لوله هاي تخليه 4 10,461,301 Rls. 1,321 $
79 1382 قبرس 853390 - اجزاء و قطعات مقاومت هاي برقي , رئوستاها و پتانسيومترها 5 9,165,867 Rls. 1,157 $
80 1382 قبرس 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 7 8,353,283 Rls. 1,055 $
مجموع کل
168,812,220,469 ريال
مجموع کل
21,314,674 دلار
[1]