آمار کل " واردات از" کشور "فرانسه" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 فرانسه 870600 شاسي هاي موتوردار براي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 87,900,266 5,938,645,906,738 Rls. 749,829,035 $
2 1382 فرانسه 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 39,036,161 2,944,001,329,403 Rls. 371,717,341 $
3 1382 فرانسه 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 17,273,551 1,975,919,673,299 Rls. 249,484,800 $
4 1382 فرانسه 860210 - لكوموتيوهاي ديزلي - برقي 4,595,109 476,378,532,117 Rls. 60,148,804 $
5 1382 فرانسه 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت بيشتراز10ميليمتر 109,910,969 443,087,765,519 Rls. 55,945,425 $
6 1382 فرانسه 730210 -خطوط راه آهن از آهن ياازفولاد,ريل 82,443,903 277,603,448,952 Rls. 35,050,940 $
7 1382 فرانسه 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 345,839 191,260,088,846 Rls. 24,149,001 $
8 1382 فرانسه 841590 -اجزاءوقطعات ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع 793,052 185,093,051,072 Rls. 23,370,335 $
9 1382 فرانسه 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 17,142 180,623,992,207 Rls. 22,806,060 $
10 1382 فرانسه 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 716,258 179,718,135,985 Rls. 22,691,679 $
11 1382 فرانسه 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 636,047 151,616,646,707 Rls. 19,143,514 $
12 1382 فرانسه 380810 - حشره ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 517,893 131,648,331,110 Rls. 16,622,262 $
13 1382 فرانسه 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 16,316 121,490,886,455 Rls. 15,339,758 $
14 1382 فرانسه 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوقطعات توربوجت هاوتوربوپراپلرها) 51,710 110,030,403,691 Rls. 13,892,727 $
15 1382 فرانسه 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 16,696 100,909,422,820 Rls. 12,741,088 $
16 1382 فرانسه 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 59,758 85,441,907,233 Rls. 10,788,120 $
17 1382 فرانسه 870829 --قطعات ومتفرعات بدنه (همچنين اتاق راننده )غيرمذكوروسايط نقليه موتوري مشمول 01/87لغايت 1,663,641 80,477,305,560 Rls. 10,161,275 $
18 1382 فرانسه 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 46,609 76,405,936,811 Rls. 9,647,211 $
19 1382 فرانسه 870850 محورهاي محرك باديفرانسيل مجهزبه سايراجزاي تشكيل دهنده انتقال نيروبراي وسائطنقليه 8701لغاي 1,402,960 74,007,368,474 Rls. 9,344,363 $
20 1382 فرانسه 480255 كاغذومقوا)بدون يابا%10الياف مكانيكي (بوزن مترمربعي حداقل 40وحداكثر150گرمي بصورت رول براي نوشتن 10,869,343 67,643,966,889 Rls. 8,540,905 $
21 1382 فرانسه 720927 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 5/0وحداكثر1mm 12,168,699 64,899,802,119 Rls. 8,194,420 $
22 1382 فرانسه 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 208,159 63,097,627,868 Rls. 7,966,875 $
23 1382 فرانسه 320990 - رنگها و ورني ها درمحيطي آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 1,270,748 58,090,760,797 Rls. 7,334,692 $
24 1382 فرانسه 851290 - قطعات دستگاه هاي روشنائي يا علامت دادن و غيره , براي وسايط نقليه مشمول رديف 12 456,392 55,638,619,180 Rls. 7,025,075 $
25 1382 فرانسه 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا بيشتربه اشكال ابتدائي 6,706,050 53,849,420,881 Rls. 6,799,171 $
26 1382 فرانسه 840790 -موتورهاي درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادواركه درجاي ديگرمذكورنباشد, 302,189 52,201,577,747 Rls. 6,591,108 $
27 1382 فرانسه 850131 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت حداكثر750وات 313,641 51,401,646,353 Rls. 6,490,107 $
28 1382 فرانسه 391740 - لوازم وملحقات لوله و شيلنگ از مواد پلاستيكي 399,345 49,196,256,910 Rls. 6,211,649 $
29 1382 فرانسه 293040 -متيونين 1,839,750 45,787,783,536 Rls. 5,781,282 $
30 1382 فرانسه 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 94,026 45,654,868,958 Rls. 5,764,505 $
31 1382 فرانسه 870840 -جعبه دنده وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 868,486 43,150,677,427 Rls. 5,448,315 $
32 1382 فرانسه 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 444,407 39,792,190,507 Rls. 5,024,263 $
33 1382 فرانسه 854690 قره هاي عايق برق (غيراز انوا ع شيشه و سراميك ) 527,184 38,973,113,777 Rls. 4,920,849 $
34 1382 فرانسه 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 97,847 38,924,102,703 Rls. 4,914,661 $
35 1382 فرانسه 842119 --ماشينهاي گريزازمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 127,880 38,462,308,899 Rls. 4,856,352 $
36 1382 فرانسه 830210 -لولاازفلزمعمولي , 338,131 38,133,488,940 Rls. 4,814,834 $
37 1382 فرانسه 380820 - قارچ ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 208,000 37,019,270,121 Rls. 4,674,150 $
38 1382 فرانسه 870839 -- ترمزها و ترمزهاي خودكاروسايط نقليه مشمول 01/87 لغايت 05/87 وقطعات آنها 466,199 35,734,776,203 Rls. 4,511,966 $
39 1382 فرانسه 380830 - علف ك ها,كندكننده ها يا بازدارنده هاي جوانه زدن وتنظيم كننده هاي رشدنباتات 338,764 35,417,147,905 Rls. 4,471,864 $
40 1382 فرانسه 401110 -تايربادي نو ازكائوچوبراي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن واگن ومسابقه ) 1,110,017 35,413,735,816 Rls. 4,471,433 $
41 1382 فرانسه 300220 - واكسن ها براي پزشكي انساني 12,478 34,320,685,749 Rls. 4,333,420 $
42 1382 فرانسه 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 201,436 34,269,074,454 Rls. 4,326,903 $
43 1382 فرانسه 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 867,094 33,460,720,298 Rls. 4,224,839 $
44 1382 فرانسه 902212 --دستگاههاي توموگرافي كامپيوتري 34,493 32,190,088,219 Rls. 4,064,404 $
45 1382 فرانسه 847780 -ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد,غيرمذكوردرجاي 188,841 31,967,446,466 Rls. 4,036,294 $
46 1382 فرانسه 844520 -ماشين هاي ريسندگي موادنسجي 300,073 31,257,841,657 Rls. 3,946,696 $
47 1382 فرانسه 840820 -موتورهاي پيستوني درونسوزتراكمي -احتراقي براي بحركت در آوردن وسايط نقليه فصل 87 241,423 28,778,928,709 Rls. 3,633,703 $
48 1382 فرانسه 841710 -كوره هاوتنورهابراي گداختن ,ذوب كردن ,,,كلوخه هاي معدني ,سولفورهاي طبيعي آهن ومس ,فلزات 105,126 28,581,149,176 Rls. 3,608,731 $
49 1382 فرانسه 901813 -- دستگاههاي تصويري رزنانس و مغناطيس IRM 40,177 28,526,914,128 Rls. 3,601,884 $
50 1382 فرانسه 382410 - چسباننده هاي آماده براي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 149,775 28,218,292,711 Rls. 3,562,916 $
51 1382 فرانسه 300410 داروهاي حاوي پنيسيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 1,983 27,380,621,584 Rls. 3,457,147 $
52 1382 فرانسه 840120 -ماشين آلات ودستگاههابراي جداسازي ايزوتوپ ,واجزاءوقطعات آنها 46,527 27,072,510,077 Rls. 3,418,246 $
53 1382 فرانسه 380890 -ضدجوندگان ومحصولات مشابه عرضه شده بصورت خرده فروشي كه درجاي ديگرمذكور نباشد 154,624 26,902,309,339 Rls. 3,396,757 $
54 1382 فرانسه 300331 -- داروهاي انسولين , آماده نشده براي خرده فروشي 39 26,894,479,818 Rls. 3,395,768 $
55 1382 فرانسه 901890 - آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي غيرمذكور 48,755 26,749,408,317 Rls. 3,377,450 $
56 1382 فرانسه 841182 --توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشتراز5000كيلووات 50,539 26,097,493,453 Rls. 3,295,138 $
57 1382 فرانسه 293911 تغليظ شده كاه كوكنار)خشخاش -(بوپرنورفين -كودئين -دي هيدروكودئين اتيل مورفين -اتورفين وهروئين 7,049 25,888,737,741 Rls. 3,268,780 $
58 1382 فرانسه 852691 -- دستگاههاي كمك ناوبري راديوئي 331 25,794,717,924 Rls. 3,256,908 $
59 1382 فرانسه 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 31,817 25,540,564,715 Rls. 3,224,818 $
60 1382 فرانسه 300230 - واكسن ها براي دامپزشكي 94,759 24,355,973,615 Rls. 3,075,250 $
61 1382 فرانسه 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 528,161 23,970,702,490 Rls. 3,026,602 $
62 1382 فرانسه 845530 -غلتك هاي ماشين هاي نورد 1,277,428 23,515,705,207 Rls. 2,969,154 $
63 1382 فرانسه 870190 - تراكتورهاي (غيرازتراكتورهاي شماره 09/87)كه درجاي ديگري مذكورنباشد, 345,780 23,303,260,171 Rls. 2,942,331 $
64 1382 فرانسه 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن روغنهاي نفتي است ودرجاي ديگرمذكورنيست 1,136,452 22,504,865,589 Rls. 2,841,522 $
65 1382 فرانسه 252330 -سيمان آلومينو 3,442,150 22,248,543,325 Rls. 2,809,162 $
66 1382 فرانسه 120910 تخم چغندرقندبراي كشت 93,877 22,072,740,104 Rls. 2,786,962 $
67 1382 فرانسه 902830 - كنتور برق 80,939 21,258,343,479 Rls. 2,684,135 $
68 1382 فرانسه 293621 -- ويتامين هاي A و مشتقات آنها, مخلوط نشده 197,295 21,219,092,542 Rls. 2,679,178 $
69 1382 فرانسه 842121 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن آب 50,839 20,316,674,134 Rls. 2,565,236 $
70 1382 فرانسه 902214 --دستگاههايي كه اشعه ايكس رابه كارمي برندودستگاه هابراي مصارف پزشكي جراحي يادامپزشكي 15,909 19,886,968,417 Rls. 2,510,982 $
71 1382 فرانسه 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 105,421 19,740,512,716 Rls. 2,492,490 $
72 1382 فرانسه 901380 - وسايل و آلات و دستگاههاي اپتيكي , غيرمذكور 371 19,599,246,283 Rls. 2,474,653 $
73 1382 فرانسه 844400 -ماشين هاي الكترودينگ ,كش ,,,,يابر موادنسجي سنتتيك يامصنوعي 260,668 18,478,330,461 Rls. 2,333,122 $
74 1382 فرانسه 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 25,774 18,437,328,659 Rls. 2,327,945 $
75 1382 فرانسه 880212 --هليكوپترهاي , بدون بار به وزن بيشتراز 2000 كيلوگرم 2,050 18,379,618,036 Rls. 2,320,659 $
76 1382 فرانسه 870894 --غربالك فرمان (رل ),لوله فرمان ,جعبه فرمان براي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 205,122 18,294,203,728 Rls. 2,309,873 $
77 1382 فرانسه 848049 --قالب براي فلزات ياكربورهاي فلزي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ), 385,212 17,691,519,747 Rls. 2,233,778 $
78 1382 فرانسه 830230 -يراق ,چفت وبست ,غيره ,براي وسائطنقليه موتوري ,ازفلزمعمولي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 155,660 17,644,359,201 Rls. 2,227,825 $
79 1382 فرانسه 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 111,780 17,273,055,667 Rls. 2,180,944 $
80 1382 فرانسه 843830 -ماشين آلات ودستگاههاي قندسازي 55,287 17,140,900,028 Rls. 2,164,255 $
81 1382 فرانسه 842810 - آسانسوروچرخهاي بالاكشنده محفظه دارtsioH(piks ) 362,602 16,783,172,808 Rls. 2,119,089 $
82 1382 فرانسه 841581 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ 89,201 15,945,213,495 Rls. 2,013,285 $
83 1382 فرانسه 902890 -اجزاءوقطعات ومتفرعات كنتورهاي مشمول 28/90 64,297 15,804,497,487 Rls. 1,995,518 $
84 1382 فرانسه 820730 -ابزارهاي تعويضي براي پرس كردن ,منگنه كردن ياپانچ كردن , 141,131 15,622,485,830 Rls. 1,972,536 $
85 1382 فرانسه 844590 -ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 139,317 15,578,295,575 Rls. 1,966,956 $
86 1382 فرانسه 271011 روغن هاي سبك غيرخام وفرآورده هاكه داراي 70درصدوزني يابيشترنفت ياروغن حاصل ازموادمعدني قيري باشد 568,213 15,425,705,717 Rls. 1,947,691 $
87 1382 فرانسه 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 25,341 15,269,555,351 Rls. 1,927,974 $
88 1382 فرانسه 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان مستقيم (cD)به قدرت بيشتراز5/37 وات 105,030 14,966,118,239 Rls. 1,889,663 $
89 1382 فرانسه 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 15,662 14,948,531,447 Rls. 1,887,440 $
90 1382 فرانسه 721622 --پروفيل بامقطعTاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 3,500,000 14,861,211,295 Rls. 1,876,416 $
91 1382 فرانسه 900510 - دوربين دوچشمي 202 14,820,907,654 Rls. 1,871,327 $
92 1382 فرانسه 844530 -ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موادنسجي 162,772 14,800,842,813 Rls. 1,868,794 $
93 1382 فرانسه 860730 --قلابهاوسايروسايل كويلينگ ,ضربه گيرهاي لكوموتيوهاي راه آهن واجزاءوقطعات آنها 222,573 14,748,776,439 Rls. 1,862,218 $
94 1382 فرانسه 040229 --شيروخامه شيربه شكل جامدكه ميزان موادچرب آن بي از 5/1 درصد باشد, شيرين شده 695,575 14,688,358,300 Rls. 1,854,590 $
95 1382 فرانسه 293919 آلكالوئيدهاي ترياك ومشتقات آنهابااملاح اين محصولات كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 3,487 14,671,735,220 Rls. 1,852,492 $
96 1382 فرانسه 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 13,792 14,662,993,493 Rls. 1,851,390 $
97 1382 فرانسه 844513 --ماشين هاي كش ياخامه كني (senihcam-gnivor dna gniwarD ) 68,818 14,557,398,366 Rls. 1,838,056 $
98 1382 فرانسه 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميائي وفر آورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 98,225 14,529,133,144 Rls. 1,834,487 $
99 1382 فرانسه 281820 -اكسيد آلومينيم ,غيرازكوروندوم مصنوعي 2,742,180 14,325,078,062 Rls. 1,808,721 $
100 1382 فرانسه 390422 -- كلرور پلي وينيل مخلوط نرم شده , به اشكال ابتدائي 609,500 13,990,982,421 Rls. 1,766,537 $
101 1382 فرانسه 844351 -ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهرknI(tej-) 8,726 13,988,549,146 Rls. 1,766,231 $
102 1382 فرانسه 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 17,973 13,948,432,666 Rls. 1,761,167 $
103 1382 فرانسه 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 7,346 13,667,931,178 Rls. 1,725,749 $
104 1382 فرانسه 040210 ير و خامه شيركه ميزان مواد چرب آن مساوي يك درصدونيم ياكمترباشدبه شكل پودر 512,889 13,258,005,790 Rls. 1,673,992 $
105 1382 فرانسه 721030 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري يااندودشده باروي بطريق الكتروليت 1,969,886 13,092,145,385 Rls. 1,653,048 $
106 1382 فرانسه 940190 -قطعات نشيمن ها(غيرازكالاي مشمول شماره 02/94)حتي قابل تبديل تختخواب 132,824 12,771,641,457 Rls. 1,612,579 $
107 1382 فرانسه 841090 -اجزاءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك ,همچنين تنظيم كننده ها 244,178 12,539,705,522 Rls. 1,583,296 $
108 1382 فرانسه 690290 - آجر,بلوك ,چهارگو ,غيره ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 344,619 12,415,918,385 Rls. 1,567,665 $
109 1382 فرانسه 840710 -موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي براي وسايطنقليه هوايي 1,910 12,379,320,180 Rls. 1,563,046 $
110 1382 فرانسه 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 172,301 12,338,644,077 Rls. 1,557,909 $
111 1382 فرانسه 854210 كارت هاي توام بايك مدارمجتمع الكترونيكي )كارت هاي هوشمند( 3,727 12,250,575,784 Rls. 1,546,790 $
112 1382 فرانسه 330290 -مخلوطهاي موادمعطرومخلوطهابراساس يك ياچندماده ازاين موادازنو ع موردمصرف درصنايعغذايي 137,599 12,222,707,063 Rls. 1,543,271 $
113 1382 فرانسه 841899 --اجزاءوقطعات يخچال ها,فريزرها,,,تلمبه هاي حرارتي 316,441 12,146,430,696 Rls. 1,533,640 $
114 1382 فرانسه 730230 -سوزن وسايرقطعات تقاطعي راه آهن از آهن ياازفولاد, 408,800 12,030,940,306 Rls. 1,519,058 $
115 1382 فرانسه 850490 -اجزاءقطعات ترانسفورماتورها,القاءكننده هاوكنورتيسورهاي استاتيك 60,613 11,822,468,938 Rls. 1,492,736 $
116 1382 فرانسه 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 44,238 11,502,602,369 Rls. 1,452,350 $
117 1382 فرانسه 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي بخار آب 3,063 11,434,750,172 Rls. 1,443,781 $
118 1382 فرانسه 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 55,985 11,325,169,904 Rls. 1,429,946 $
119 1382 فرانسه 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سردكننده موتورهاي پيستوني درون سوز 33,464 11,232,383,980 Rls. 1,418,230 $
120 1382 فرانسه 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 113,115 11,221,471,055 Rls. 1,416,853 $
121 1382 فرانسه 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 48,008 11,200,746,413 Rls. 1,414,236 $
122 1382 فرانسه 390690 - پليمرهاي اكريليك آماده ,كه در جاي ديگر مذكورنباشد, به اشكال ابتدائي 517,175 11,040,974,715 Rls. 1,394,064 $
123 1382 فرانسه 902300 آلات ,دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي (مثلابراي آموزشي يانماي ) 7,198 11,016,634,594 Rls. 1,390,990 $
124 1382 فرانسه 870891 --رادياتورهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 89,029 10,851,281,887 Rls. 1,370,109 $
125 1382 فرانسه 381010 فر آورده هابراي پاك كردن وپرداخت سطح فلزات ;خميروپودرهاي لحيم كاري وجوشكاري مركب ازفلزوساير. 1,095,561 10,821,561,073 Rls. 1,366,359 $
126 1382 فرانسه 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 328,017 10,647,886,458 Rls. 1,344,430 $
127 1382 فرانسه 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 217,301 10,599,990,158 Rls. 1,338,383 $
128 1382 فرانسه 391000 سيليكونها به اشكال ابتدائي 443,009 10,476,643,715 Rls. 1,322,810 $
129 1382 فرانسه 300190 -هپارين واملاح آن ,سايرموادانساني ياحيواني براي درمان ياپيشگيري ازبيماري ,غيرمذكوردرجاي ديگ 255 10,401,304,001 Rls. 1,313,296 $
130 1382 فرانسه 180500 پودر كاكائو, بدون افزودن قند, شكر يا ساير مواد شيرين كننده 264,750 10,383,440,957 Rls. 1,311,042 $
131 1382 فرانسه 240220 -سيگار حاوي توتون 91,970 10,374,394,875 Rls. 1,309,898 $
132 1382 فرانسه 851580 - ماشين ها و دستگاههاي جوشكاري يادا غ افشاني فلزات 109,805 10,212,105,811 Rls. 1,289,408 $
133 1382 فرانسه 847730 -ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاكردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره , 45,435 10,164,269,554 Rls. 1,283,367 $
134 1382 فرانسه 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 86,646 10,073,516,458 Rls. 1,271,906 $
135 1382 فرانسه 902990 اجزاء وقطعات و متفرعات كنتورهاي دورسنج و غيره مشمول 29/90 14,723 9,842,077,101 Rls. 1,242,687 $
136 1382 فرانسه 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 349,789 9,514,100,753 Rls. 1,201,273 $
137 1382 فرانسه 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر 14,514 9,391,629,959 Rls. 1,185,811 $
138 1382 فرانسه 391731 --لوله هاي قابل انعطاف كه داراي يك حداقل تحمل فشارتاحدتركيدگي aPM 6/27 باشند 61,290 9,379,820,263 Rls. 1,184,320 $
139 1382 فرانسه 854290 -اجزاءوقطعات مدارهاي مجتمع الكترونيكي و مجموعه ميكرومدارهاي الكترونيكي 4,441 9,378,930,506 Rls. 1,184,209 $
140 1382 فرانسه 730610 -لوله كه براي خطوطنفت ياگازبكارمي رونداز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده , 813,026 9,375,988,699 Rls. 1,183,837 $
141 1382 فرانسه 845410 -كنورترازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 15,539 9,363,747,558 Rls. 1,182,292 $
142 1382 فرانسه 847940 -ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي , 69,500 9,229,235,374 Rls. 1,165,307 $
143 1382 فرانسه 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتيتر(retehtoc),كانول ,همانندمورداستفاده درعل 6,177 9,174,006,584 Rls. 1,158,334 $
144 1382 فرانسه 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 4,035 9,161,614,446 Rls. 1,156,769 $
145 1382 فرانسه 701919 -فتيله ونخ ازالياف شيشه ,الياف شيشه بريده شده يانشده به طول بي از50ميليمتر, 953,453 9,147,205,201 Rls. 1,154,950 $
146 1382 فرانسه 381121 --افزودنيهابراي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي 403,860 9,124,802,166 Rls. 1,152,120 $
147 1382 فرانسه 880400 چترنجات (همچنين چترنجات قابل هدايت وپاراگلايدرها)ورونوشتها;قطعات ومتفرعات آنها 800 9,106,111,725 Rls. 1,149,762 $
148 1382 فرانسه 841920 --استريليزه كننده هاي طبي ,جراحي يا آزمايشگاهي 5,265 8,983,324,650 Rls. 1,134,259 $
149 1382 فرانسه 401120 - تايربادي نوازكائوچو براي اتوبوس و باري 231,504 8,943,916,754 Rls. 1,129,282 $
150 1382 فرانسه 854511 --الكترودهاي زغالي براي كوره ها 498,392 8,673,413,179 Rls. 1,095,128 $
151 1382 فرانسه 321490 -اندودهاي بنائي غيرنسوزبراي نماي ساختمان , براي كف ,براي سقف و همانند 146,148 8,663,752,476 Rls. 1,093,909 $
152 1382 فرانسه 560312 --پارچه هاي نبافته ازرشته هاي سنتتيك يامصنوعي بوزن مترمربعبي از25گرم وحداكثر70گرم 103,410 8,582,031,177 Rls. 1,083,590 $
153 1382 فرانسه 840211 --ديگهاي بخار آب لوله اي باتوليدبخاربيشتراز45تن درساعت 26,600 8,566,661,899 Rls. 1,081,649 $
154 1382 فرانسه 701400 شيشه آلات براي علامت دادن وعناصراپتيكي ازشيشه ,كارنشده بااصول اپتيكي , 148,607 8,527,373,738 Rls. 1,076,689 $
155 1382 فرانسه 720917 اهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومارباپهناي حداقل 600به ضخامت 5/0mmيابيشترولي كمتراز1mm 1,431,905 8,333,610,236 Rls. 1,052,224 $
156 1382 فرانسه 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده شده براي خرده فروشي 18,512 8,271,639,566 Rls. 1,044,398 $
157 1382 فرانسه 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن گازها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 23,377 8,242,499,400 Rls. 1,040,720 $
158 1382 فرانسه 400249 --كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به استثناي لاتكس ) 392,700 8,156,314,650 Rls. 1,029,837 $
159 1382 فرانسه 848420 -كاسه نمدهاي مكانيكي , 2,140 8,122,570,672 Rls. 1,025,577 $
160 1382 فرانسه 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 233,665 8,102,108,970 Rls. 1,022,994 $
161 1382 فرانسه 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتقال داده هابروي حامل داده ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 19,277 7,978,624,288 Rls. 1,007,403 $
162 1382 فرانسه 842490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410الي 842489 692 7,845,989,609 Rls. 990,655 $
163 1382 فرانسه 291612 --استرهاي اسيداكريليك 772,212 7,785,045,236 Rls. 982,961 $
164 1382 فرانسه 851529 --ماشين هاووسايل جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي ,غيرخودكار 9,307 7,672,035,715 Rls. 968,690 $
165 1382 فرانسه 392099 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجو 28,378 7,592,591,649 Rls. 958,660 $
166 1382 فرانسه 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 17,951 7,515,686,779 Rls. 948,951 $
167 1382 فرانسه 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازموادپلاستيكي بشكل رول باعرض حداكثرmc20 100,732 7,445,227,860 Rls. 940,054 $
168 1382 فرانسه 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشستن خاك ,سنگ و,,,, 27,365 7,324,059,497 Rls. 924,756 $
169 1382 فرانسه 844519 --ماشين هاي تهيه الياف نسجي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 39,486 7,323,732,292 Rls. 924,714 $
170 1382 فرانسه 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 134,121 7,318,890,572 Rls. 924,102 $
171 1382 فرانسه 390390 -پليمرهاي استيرن كه درجاي ديگر گفته نشده ,به اشكال ابتدائي 426,825 7,252,522,666 Rls. 915,723 $
172 1382 فرانسه 381090 -موادمخصوص تسهيل لحيم كاري وجو كاري وسايرتركيبات كمكي براي لحيم كاري ياجو دادن سطح فلز 851,161 7,242,685,627 Rls. 914,481 $
173 1382 فرانسه 903120 - دستگاههاي آزماي 5,047 7,192,599,650 Rls. 908,156 $
174 1382 فرانسه 701399 --اشياءشيشه اي پاكيزگي ,دفتر,تزئين داخلي ساختمان وغيره ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,302,153 7,153,733,772 Rls. 903,249 $
175 1382 فرانسه 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 15,725 7,087,810,917 Rls. 894,925 $
176 1382 فرانسه 391739 --سايرلوله هاوشيلنگ هاازموادپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 19,103 7,031,457,001 Rls. 887,809 $
177 1382 فرانسه 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 44,766 6,963,645,176 Rls. 879,250 $
178 1382 فرانسه 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م 27,580 6,836,165,696 Rls. 863,150 $
179 1382 فرانسه 847510 -ماشين هابراي سواركردن لامپ ,لوله ,,,الكتريكي درغلاف شيشه اي , 23,823 6,805,037,171 Rls. 859,222 $
180 1382 فرانسه 300290 -خون انسان وخون حيوان ;توكسين ها,كشتهاي موجودات ذره بيني ,غيرمذكوردر جاي ديگر 3,391 6,799,555,178 Rls. 858,530 $
181 1382 فرانسه 847740 -ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دادن باحرارت براي كائوچو,,,, 11,650 6,779,292,842 Rls. 855,971 $
182 1382 فرانسه 902000 سايروسايل تنفسي وماسكهاي گاز,بجزماسك استحفاظي غيرمكانيكي وفيلترقابل تعويض 15,659 6,777,091,119 Rls. 855,693 $
183 1382 فرانسه 901832 --سوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه مورداستفاده درعلوم پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي 28,829 6,754,125,949 Rls. 852,794 $
184 1382 فرانسه 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 56,683 6,727,209,638 Rls. 849,395 $
185 1382 فرانسه 851590 - قطعات دستگاههاي لحيم كاري , زردجوشكاري ,جوشكاري وغيره مشمول شماره 8515 5,668 6,610,726,265 Rls. 834,688 $
186 1382 فرانسه 846620 -قطعه كارگيربراي ماشين هاي ابزار 7,071 6,590,394,269 Rls. 832,120 $
187 1382 فرانسه 854790 -قطعات اتصال عايق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي دستگاههاي برقي ,,,,لوله كشي كابل ها 55,730 6,495,373,878 Rls. 820,122 $
188 1382 فرانسه 300210 انتي سرمهاي مخصوص كه از حيوان يا انسان مصون تهيه شده و سايراجزاء خون 2,673 6,468,724,834 Rls. 816,758 $
189 1382 فرانسه 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 25,895 6,466,962,240 Rls. 816,536 $
190 1382 فرانسه 844311 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست تغذيه شده باقرقره 120,750 6,347,345,280 Rls. 801,432 $
191 1382 فرانسه 750210 -نيكل بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 74,034 6,314,426,447 Rls. 797,276 $
192 1382 فرانسه 391810 - پوش كف ,ديوارياسقف ازپليمرهاي كلروروينيل به شكل رول يا به شكل چهارگو 193,588 6,276,974,812 Rls. 792,547 $
193 1382 فرانسه 720211 --فرومنگنز,داراي بي از2%وزني كربن , 1,500,000 6,233,300,955 Rls. 787,033 $
194 1382 فرانسه 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن مايعات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 19,139 6,226,997,984 Rls. 786,235 $
195 1382 فرانسه 880390 -اجزاءوقطعات وسايل نقليه هوايي (باستثناءهواپيما,هليكوپتر) 1,520 6,209,715,768 Rls. 784,057 $
196 1382 فرانسه 844511 --ماشين هاي حلاجي senihcam(gnidraC ) 50,045 6,202,811,939 Rls. 783,183 $
197 1382 فرانسه 848210 -بلبرينگ , 27,124 6,194,846,855 Rls. 782,182 $
198 1382 فرانسه 721012 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت كمتراز5/0ميليمتر آبكاري شده ,,,باق 1,069,306 6,166,103,921 Rls. 778,549 $
199 1382 فرانسه 841311 --تلمبه هاي توزيعسوخت يامواد روان كننده مورد استفاده درجايگاه توزيعبنزيني يادرتعميرگاه 4,384 6,020,662,553 Rls. 760,186 $
200 1382 فرانسه 470421 خميرچوب شيميائي آماده شده سولفيت ,غيرازخميرهاازدرجه حل شونده نيمه سفيدشده سفيدشده ازتيره كاج 1,143,247 6,000,792,513 Rls. 757,676 $
مجموع کل
16,892,312,206,657 ريال
مجموع کل
2,132,867,687 دلار