آمار کل " واردات از" کشور "شيلي" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 شيلي 260300 سنگ مس وكنسانتره هاي آن 165,524,490 792,719,227,516 Rls. 100,090,810 $
2 1382 شيلي 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشستن خاك ,سنگ و,,,, 237,060 3,766,876,893 Rls. 475,616 $
3 1382 شيلي 510510 -پشم ح-لاجي شده , 100,570 3,355,045,575 Rls. 423,617 $
4 1382 شيلي 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 48,000 1,059,200,151 Rls. 133,737 $
5 1382 شيلي 280120 - يد 5,600 748,221,101 Rls. 94,472 $
6 1382 شيلي 441129 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي از5/0گرم درmc3مكعب ولي حداكثراز8/0گرم درmc3 غيرمذكوردرجاي د 212,230 456,630,125 Rls. 57,655 $
7 1382 شيلي 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخصوصاطراحي شده وبراي هرنو ع وسيله حمل ونقل 65,100 301,804,411 Rls. 38,107 $
8 1382 شيلي 441121 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي ازrgmc/35/0ولي ازrgmc/38/0بيشترنباشد, كار نشده 111,226 182,491,669 Rls. 23,042 $
9 1382 شيلي 150420 -چربي , روغن و اجزاء آن ها از ماهي باستثناي روغن جگرماهي 24,890 141,187,000 Rls. 17,827 $
10 1382 شيلي 380890 -ضدجوندگان ومحصولات مشابه عرضه شده بصورت خرده فروشي كه درجاي ديگرمذكور نباشد 1,107 132,746,815 Rls. 16,761 $
مجموع کل
802,863,431,256 ريال
مجموع کل
101,371,644 دلار
[1]