آمار کل " واردات از" کشور "سوئد" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 سوئد 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 40,816,148 2,773,020,473,788 Rls. 350,128,856 $
2 1382 سوئد 842951 --لودربيل داربابارگيري ازجلو 2,901,032 240,145,921,147 Rls. 30,321,455 $
3 1382 سوئد 870600 شاسي هاي موتوردار براي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 1,805,444 222,593,021,389 Rls. 28,105,177 $
4 1382 سوئد 841182 --توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشتراز5000كيلووات 495,969 168,512,234,423 Rls. 21,276,798 $
5 1382 سوئد 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 170,137 138,774,025,063 Rls. 17,521,974 $
6 1382 سوئد 300210 انتي سرمهاي مخصوص كه از حيوان يا انسان مصون تهيه شده و سايراجزاء خون 11,812 131,525,239,802 Rls. 16,606,722 $
7 1382 سوئد 851730 - دستگاههاي قطع و وصل باتغيير خط تلفني يا تلگرافي 53,439 93,405,982,023 Rls. 11,793,684 $
8 1382 سوئد 851790 - اجزاء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا تلگرافي 59,390 65,696,780,354 Rls. 8,295,049 $
9 1382 سوئد 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 450,263 61,755,852,068 Rls. 7,797,455 $
10 1382 سوئد 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشستن خاك ,سنگ و,,,, 440,209 60,338,144,072 Rls. 7,618,452 $
11 1382 سوئد 847930 ن آلات ودستگاههابراي عمل آوردن چوب ياچوب پنبه ,پرس هابراي ساختن تخته زيرچوب بانحوه عمل خاص 152,754 55,939,066,419 Rls. 7,063,014 $
12 1382 سوئد 843139 --قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيراز آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك ) 607,933 53,627,510,194 Rls. 6,771,151 $
13 1382 سوئد 850490 -اجزاءقطعات ترانسفورماتورها,القاءكننده هاوكنورتيسورهاي استاتيك 613,777 46,086,205,963 Rls. 5,818,964 $
14 1382 سوئد 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 233,278 44,140,741,843 Rls. 5,573,327 $
15 1382 سوئد 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوقطعات توربوجت هاوتوربوپراپلرها) 356,896 40,609,110,772 Rls. 5,127,410 $
16 1382 سوئد 470321 --خميرچوب شيميائي , آماده شده ياسودياباسولفات ,غيرازخميرهاازدرجه حل شونده ,نيمه سفيدشده ي 8,476,380 35,231,238,594 Rls. 4,448,388 $
17 1382 سوئد 480421 --كاغدكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيدنشده قشرنزده بشكل رول يا ورق 5,676,007 34,418,360,491 Rls. 4,345,753 $
18 1382 سوئد 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 94%,به اشكال ابتدائي 3,710,675 26,846,270,557 Rls. 3,389,682 $
19 1382 سوئد 843420 -ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 79,174 23,736,924,487 Rls. 2,997,087 $
20 1382 سوئد 480255 كاغذومقوا)بدون يابا%10الياف مكانيكي (بوزن مترمربعي حداقل 40وحداكثر150گرمي بصورت رول براي نوشتن 4,505,471 23,250,692,817 Rls. 2,935,693 $
21 1382 سوئد 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها, 102,343 21,782,438,978 Rls. 2,750,309 $
22 1382 سوئد 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 251,316 19,869,229,968 Rls. 2,508,742 $
23 1382 سوئد 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 46,789 19,099,484,048 Rls. 2,411,551 $
24 1382 سوئد 854470 - كابل هاي الياف اپتيكي تهيه شده از الياف منفردا غلافدار شده 254,468 18,963,549,938 Rls. 2,394,387 $
25 1382 سوئد 843039 --ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو) 95,211 18,299,310,769 Rls. 2,310,520 $
26 1382 سوئد 741011 --ورق ونوارهاي نازك ,بدون تكيه گاه ,ازمس ,,,تصفيه شده ,به ضخامت 15/0mm, 800,319 17,627,515,123 Rls. 2,225,694 $
27 1382 سوئد 853529 -- قطع كننده خودكار براي ولتاژ بيشتر از 5/72 كيلو ولت 42,359 17,567,526,053 Rls. 2,218,122 $
28 1382 سوئد 390230 - كوپليمرهاي پروپيلن به اشكال ابتدائي 1,565,500 17,162,020,758 Rls. 2,166,920 $
29 1382 سوئد 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 171,482 16,902,909,149 Rls. 2,134,208 $
30 1382 سوئد 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 32,519 16,847,304,568 Rls. 2,127,185 $
31 1382 سوئد 843031 --ماشين آلات خودروبراي كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل 84,181 16,827,433,384 Rls. 2,124,676 $
32 1382 سوئد 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 82,284 15,791,140,895 Rls. 1,993,832 $
33 1382 سوئد 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 119,099 15,323,770,723 Rls. 1,934,818 $
34 1382 سوئد 390810 - پلي اميد 6-11-12-6/6-10و6يا12/6-, به اشكال ابتدائي 670,500 14,343,162,777 Rls. 1,811,010 $
35 1382 سوئد 860210 - لكوموتيوهاي ديزلي - برقي 155,652 13,560,888,704 Rls. 1,712,234 $
36 1382 سوئد 340290 - فر آورده هابراي شستشو و فر آورده هاي تميز كردن بسته بندي نشده براي خرده فروشي 338,023 13,028,049,790 Rls. 1,644,956 $
37 1382 سوئد 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر 30,740 12,824,252,396 Rls. 1,619,224 $
38 1382 سوئد 870891 --رادياتورهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 152,334 12,790,413,312 Rls. 1,614,952 $
39 1382 سوئد 842131 --صافي هاي هواي ورودي براي موتورهاي درون سوز 120,142 12,030,879,011 Rls. 1,519,048 $
40 1382 سوئد 848210 -بلبرينگ , 54,864 11,474,926,254 Rls. 1,448,856 $
41 1382 سوئد 841382 --بالابرهاي آبگونها 48,465 11,134,507,549 Rls. 1,405,874 $
42 1382 سوئد 040510 - كره 837,000 10,911,800,351 Rls. 1,377,753 $
43 1382 سوئد 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 36,345 10,614,280,199 Rls. 1,340,188 $
44 1382 سوئد 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 115,054 10,531,672,858 Rls. 1,329,758 $
45 1382 سوئد 120910 تخم چغندرقندبراي كشت 23,988 10,049,352,979 Rls. 1,268,858 $
46 1382 سوئد 846620 -قطعه كارگيربراي ماشين هاي ابزار 24,716 9,922,754,963 Rls. 1,252,874 $
47 1382 سوئد 271011 روغن هاي سبك غيرخام وفرآورده هاكه داراي 70درصدوزني يابيشترنفت ياروغن حاصل ازموادمعدني قيري باشد 1,542,393 9,700,047,298 Rls. 1,224,753 $
48 1382 سوئد 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 4,803 9,188,947,117 Rls. 1,160,220 $
49 1382 سوئد 150710 -روغن خام سويا 2,000,000 9,082,477,835 Rls. 1,146,778 $
50 1382 سوئد 844330 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلكسوگرافيك 19,185 8,974,500,475 Rls. 1,133,144 $
51 1382 سوئد 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 52,740 8,578,878,710 Rls. 1,083,192 $
52 1382 سوئد 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,سائيدن ,,,,بانحوه عمل خاص , 45,957 8,192,649,779 Rls. 1,034,426 $
53 1382 سوئد 842489 -وسايل مكانيكي پراكندن ,ياپاشيدن بصورت ذرات ريزمواد آبگون ياپودر,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 65,304 8,083,809,880 Rls. 1,020,683 $
54 1382 سوئد 820900 پولك ,قلم ,,,براي ابزارها,سوارنشده ازكربورهاي فلزي ياسرمت , 2,085 7,571,154,376 Rls. 955,953 $
55 1382 سوئد 290542 -- پنتا ارتريتول 700,000 7,107,718,601 Rls. 897,440 $
56 1382 سوئد 846711 ابزارپنوماتيك ,نو ع دوار,براي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 2,355 7,029,816,531 Rls. 887,604 $
57 1382 سوئد 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 197,432 6,247,138,754 Rls. 788,780 $
58 1382 سوئد 842952 --بولدوزر,,,خودروباقسمت فوقاني آن كه 360درجه چرخ دارد 201,000 6,213,737,406 Rls. 784,562 $
59 1382 سوئد 842549 --جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه ,كه درجاي ديگرمذكورنباشند 37,199 6,079,558,379 Rls. 767,620 $
60 1382 سوئد 870422 --وسائط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني تراكمي (ديزل يانيمه ديزل )به وزن بي از5تن 226,467 6,025,107,691 Rls. 760,747 $
61 1382 سوئد 853530 -كليدجداكننده مدارازمنبع تغذيه وسويچهاي قطع و وصل ,براي ولتاژبيشترازV 1000 34,899 5,753,111,952 Rls. 726,403 $
62 1382 سوئد 721922 --فولادزنگ نزن نوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm, 352,959 5,607,388,270 Rls. 708,003 $
63 1382 سوئد 722300 مفتول ازفولادزنگ نزن , 134,733 5,588,115,971 Rls. 705,570 $
64 1382 سوئد 722540 -محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج غيرازفولادسيليسيم داروتندبربه پهناي 600mmيابيشترفقطگرم 644,588 5,450,343,683 Rls. 688,175 $
65 1382 سوئد 901920 -دستگاههاي اوزنوتراپي ,اكسيژنوتراپي , آئروسول تراپي ,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 2,941 5,374,394,479 Rls. 678,585 $
66 1382 سوئد 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 3,316 5,256,373,932 Rls. 663,681 $
67 1382 سوئد 842619 --جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي طاقي ,جرثقيل هاي سقفي ريلي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 6,661 5,232,922,984 Rls. 660,723 $
68 1382 سوئد 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 4,368 5,218,065,356 Rls. 658,846 $
69 1382 سوئد 851539 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات باقوس الكتريكي (ازجمله قوس پلاسمائي ), غيرخودكار 4,301 5,189,422,902 Rls. 655,230 $
70 1382 سوئد 850730 - انباره هاي برقي با نيكل - كادميوم 51,363 5,109,672,824 Rls. 645,161 $
71 1382 سوئد 722910 -مفتول ازفولادتندبر, 63,769 5,106,752,941 Rls. 644,791 $
72 1382 سوئد 903120 - دستگاههاي آزماي 20,083 5,086,454,980 Rls. 642,230 $
73 1382 سوئد 842919 -بولدوزروانگلدوزرخودرو(غيرازنو ع زنجيري ) 69,618 5,008,003,359 Rls. 632,323 $
74 1382 سوئد 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 2,275 4,982,984,597 Rls. 629,162 $
75 1382 سوئد 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 6,200 4,832,942,888 Rls. 610,219 $
76 1382 سوئد 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 146,492 4,806,990,659 Rls. 606,943 $
77 1382 سوئد 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 1,337 4,798,543,276 Rls. 605,877 $
78 1382 سوئد 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده شده براي خرده فروشي 1,944 4,512,438,546 Rls. 569,752 $
79 1382 سوئد 848299 --اجزاءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرازگلوله ,سوزن وغلتك ), 39,517 4,511,993,343 Rls. 569,697 $
80 1382 سوئد 731300 نوارخارداروسايرلوازم حصاركشي ,از آهن ياازفولاد, 175,608 4,493,834,686 Rls. 567,403 $
81 1382 سوئد 845521 --ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوام شده براي فلزات 320,130 4,447,845,334 Rls. 561,597 $
82 1382 سوئد 852910 - آنتن هوائي و رفلكتور آنتن هوائي از هر نو ع و اجزاء و قطعات آنها 2,073 4,426,356,447 Rls. 558,883 $
83 1382 سوئد 722090 -محصولات نوردشده ازفولادزنگ نزن ,باپهناي كمتراز600mmكه درجاي ديگرذكرنشده , 93,033 4,318,656,128 Rls. 545,286 $
84 1382 سوئد 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 25,896 4,309,007,086 Rls. 544,067 $
85 1382 سوئد 902300 آلات ,دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي (مثلابراي آموزشي يانماي ) 2,665 4,253,935,199 Rls. 537,113 $
86 1382 سوئد 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474, 62,637 4,250,145,915 Rls. 536,635 $
87 1382 سوئد 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 406 4,213,412,699 Rls. 531,997 $
88 1382 سوئد 843991 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي ساختن خميرازموادسلولزي اليافي 10,011 4,205,975,519 Rls. 531,057 $
89 1382 سوئد 850431 -- ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت حداكثرAVK 1كه درجاي ديگرمذكورنباشد 66,070 4,019,978,769 Rls. 507,573 $
90 1382 سوئد 722860 -ميله هاازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 231,095 3,849,255,232 Rls. 486,017 $
91 1382 سوئد 720529 --پودرازچدن خام ,چدن اشپيگل , آهن يافولاد, 321,677 3,802,941,558 Rls. 480,169 $
92 1382 سوئد 846792 --اجزاءوقطعات ابزارهاي پنوماتيك 272 3,787,917,281 Rls. 478,273 $
93 1382 سوئد 846610 -ابزارگيروحديده گيرخودكار 1,585 3,740,858,131 Rls. 472,333 $
94 1382 سوئد 843050 -ماشين آلات خودروبراي خاك برداري ,تسطيح ,گودبرداري ,,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 9,093 3,703,252,570 Rls. 467,582 $
95 1382 سوئد 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 9,819 3,629,261,679 Rls. 458,240 $
96 1382 سوئد 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 20,686 3,579,541,551 Rls. 451,963 $
97 1382 سوئد 591132 --پارچه هاي نسجي ونمدهابراي ماشين هاي كاغذسازي بوزن هرمترمربع650گرم وبيشتر, 2,822 3,554,635,034 Rls. 448,818 $
98 1382 سوئد 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 191,742 3,552,888,136 Rls. 448,598 $
99 1382 سوئد 470421 خميرچوب شيميائي آماده شده سولفيت ,غيرازخميرهاازدرجه حل شونده نيمه سفيدشده سفيدشده ازتيره كاج 583,680 3,314,081,500 Rls. 418,444 $
100 1382 سوئد 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 10,479 3,289,694,068 Rls. 415,366 $
101 1382 سوئد 722880 -ميله هاي توخالي براي حفاري ,ازفولادممزوج ياازفولادغيرممزوج , 56,030 3,270,503,312 Rls. 412,943 $
102 1382 سوئد 722990 -مفتول ازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 121,795 3,261,036,736 Rls. 411,747 $
103 1382 سوئد 950691 --اشياءوادوات براي ژيمناستيك ياورز پهلواني , 32,605 3,209,796,886 Rls. 405,277 $
104 1382 سوئد 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت ,بدون ادوات ثبات 442 3,146,851,289 Rls. 397,331 $
105 1382 سوئد 843490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردو وتهيه لبنيات 46,045 3,122,486,536 Rls. 394,254 $
106 1382 سوئد 841780 -كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي (همچنين زباله سوزها) 25,700 3,085,690,283 Rls. 389,608 $
107 1382 سوئد 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 86,800 3,039,174,826 Rls. 383,734 $
108 1382 سوئد 690390 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 383,950 3,013,908,426 Rls. 380,544 $
109 1382 سوئد 831110 -الكترودهاي اندودشده بافلزمعمولي ,براي جوشكاري باقوس الكتريكي , 157,230 3,004,983,034 Rls. 379,417 $
110 1382 سوئد 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 25,257 2,984,371,153 Rls. 376,812 $
111 1382 سوئد 850421 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع,باظرفيت جابجائي قدرت حداكثر650كيلوولت آمپر 41,701 2,920,432,128 Rls. 368,742 $
112 1382 سوئد 847950 -رباتهاي صنعتي ,(stoborlairtsudnI)كه درجاي ديگراين فصل مذكورنباشد 9,050 2,911,518,224 Rls. 367,616 $
113 1382 سوئد 730441 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدورسردكشيده شده , 23,698 2,897,526,623 Rls. 365,851 $
114 1382 سوئد 842490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410الي 842489 9,247 2,884,347,415 Rls. 364,186 $
115 1382 سوئد 480431 --كاغذ ومقواي كرافت سفيدنشده به شكل رول ياورق هرمترمربع حداكثر 150گرم 96,622 2,873,346,057 Rls. 362,796 $
116 1382 سوئد 842810 - آسانسوروچرخهاي بالاكشنده محفظه دارtsioH(piks ) 24,880 2,838,659,112 Rls. 358,417 $
117 1382 سوئد 271099 آخال روغن هابه غيرازشماره 271091كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 393,120 2,798,091,188 Rls. 353,294 $
118 1382 سوئد 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سردكننده موتورهاي پيستوني درون سوز 5,596 2,792,208,918 Rls. 352,552 $
119 1382 سوئد 843120 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 25,263 2,777,244,683 Rls. 350,662 $
120 1382 سوئد 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتيتر(retehtoc),كانول ,همانندمورداستفاده درعل 1,286 2,770,157,703 Rls. 349,768 $
121 1382 سوئد 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف 883 2,714,096,392 Rls. 342,689 $
122 1382 سوئد 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 16,239 2,692,103,519 Rls. 339,912 $
123 1382 سوئد 720825 اهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بصورت طومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتروبه ضخامت 57.4mmيابيش 415,270 2,667,390,903 Rls. 336,792 $
124 1382 سوئد 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 7,976 2,645,478,814 Rls. 334,025 $
125 1382 سوئد 842920 -گريدروتسطيح كننده خودرو 41,686 2,628,037,996 Rls. 331,823 $
126 1382 سوئد 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 24,900 2,609,028,694 Rls. 329,423 $
127 1382 سوئد 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 5,450 2,595,079,016 Rls. 327,661 $
128 1382 سوئد 391732 --سايرلوله هاكه باموادديگرمستحكم نشده وباسايرموادجورنشده بدون لوازم وملحقات 54,431 2,593,431,476 Rls. 327,455 $
129 1382 سوئد 480530 - كاغذ سولفيت بشكل رول يا ورق 272,100 2,498,260,744 Rls. 315,437 $
130 1382 سوئد 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور, 23,399 2,429,534,752 Rls. 306,760 $
131 1382 سوئد 842430 -ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي افشاندن فوراني همانند 4,979 2,395,295,164 Rls. 302,437 $
132 1382 سوئد 721933 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm, 190,162 2,365,585,511 Rls. 298,685 $
133 1382 سوئد 391231 -- كربوكسي متيل سلولز و املاح آن ,به اشكال ابتدائي 69,520 2,342,457,304 Rls. 295,767 $
134 1382 سوئد 480511 كاغذفلوتينگ نيمه شيميايي بصورت رول ياورق 981,188 2,306,783,473 Rls. 291,261 $
135 1382 سوئد 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرازمحصولات شماره 01/38) 171,760 2,277,880,411 Rls. 287,610 $
136 1382 سوئد 721931 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بي از75/4mm, 156,222 2,276,374,011 Rls. 287,421 $
137 1382 سوئد 820590 -مجموعه هائي ازاشياءمشمول دوياچندشماره فرعي 10/8205لغايت 80/8205 4,733 2,242,977,031 Rls. 283,205 $
138 1382 سوئد 721250 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمتراز600mm, آبكاري يااندودغيرمذكور 516,395 2,231,655,387 Rls. 281,775 $
139 1382 سوئد 841392 --اجزاءوقطعات بالابرهاي آبگونها 9,557 2,198,248,882 Rls. 277,558 $
140 1382 سوئد 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 17,400 2,188,511,909 Rls. 276,327 $
141 1382 سوئد 842542 --جكهاي هيدروليكي وچرخهاي بالاكشنده 18,824 2,188,121,682 Rls. 276,278 $
142 1382 سوئد 842123 --صافي هاي روغن وبنزين lorteP()براي موتورهاي درون سوز 15,726 2,170,761,190 Rls. 274,085 $
143 1382 سوئد 846299 --پرس ها(غيرازپرس هيدروليك )براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 11,223 2,112,898,145 Rls. 266,780 $
144 1382 سوئد 851529 --ماشين هاووسايل جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي ,غيرخودكار 12,187 2,017,668,688 Rls. 254,757 $
145 1382 سوئد 730431 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور,سردكشيده شده ,ياسرد نوردشده 135,273 1,987,355,323 Rls. 250,929 $
146 1382 سوئد 902519 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرنشده بامايعكه درجاي ديگري مذكورنباشند, 2,785 1,980,335,276 Rls. 250,042 $
147 1382 سوئد 870870 -چرخهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 96,120 1,963,902,309 Rls. 247,967 $
148 1382 سوئد 750110 -مات نيكل , 456 1,961,024,444 Rls. 247,604 $
149 1382 سوئد 844110 -ماشينهاي بر 4,100 1,839,312,342 Rls. 232,237 $
150 1382 سوئد 390890 - ساير پلي اميدهاكه در جاي ديگرمذكور نباشد, به اشكال ابتدائي 75,000 1,828,811,790 Rls. 230,910 $
151 1382 سوئد 400811 -- صفحه , ورق و نوار از كائوچوي اسفنجي 21,752 1,823,826,144 Rls. 230,281 $
152 1382 سوئد 846694 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 3,196 1,822,490,652 Rls. 230,113 $
153 1382 سوئد 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ,كش پذيري ياسايرخواص مكاني 2,934 1,803,288,443 Rls. 227,687 $
154 1382 سوئد 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 94,864 1,761,635,035 Rls. 222,428 $
155 1382 سوئد 720249 --فروكروم ,داراي 4%وزني ياكمتركربن , 291,913 1,718,673,301 Rls. 217,004 $
156 1382 سوئد 820770 -ابزارهاي تعويضي براي فرزكردن , 782 1,688,951,565 Rls. 213,250 $
157 1382 سوئد 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 469 1,660,193,528 Rls. 209,621 $
158 1382 سوئد 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 4,910 1,645,718,742 Rls. 207,793 $
159 1382 سوئد 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود, 31,544 1,624,420,491 Rls. 205,104 $
160 1382 سوئد 480256 كاغذومقواذكرشده درشماره 4802/55بصورت ورق براي نوشتن 000 241,500 1,612,403,022 Rls. 203,588 $
161 1382 سوئد 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخصوصاطراحي شده وبراي هرنو ع وسيله حمل ونقل 382,550 1,609,201,766 Rls. 203,181 $
162 1382 سوئد 391740 - لوازم وملحقات لوله و شيلنگ از مواد پلاستيكي 22,299 1,596,956,630 Rls. 201,637 $
163 1382 سوئد 480230 -كاغذپايه براي كاربن بشكل رول يا ورق 146,148 1,529,140,342 Rls. 193,072 $
164 1382 سوئد 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن گازها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8,267 1,502,100,771 Rls. 189,659 $
165 1382 سوئد 481159 --كاغذومقواي قشرزده اندوده اغشته ياپوشانده باموادپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 38,329 1,482,354,037 Rls. 187,166 $
166 1382 سوئد 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكاغذومقوا,اوات سلولزياالياف سلولزي ,غيرمذكو 183,916 1,480,218,877 Rls. 186,896 $
167 1382 سوئد 391239 -- ساير اترهاي سلولز كه در جاي ديگر گفته نشده به اشكال ابتدائي 24,000 1,479,395,566 Rls. 186,792 $
168 1382 سوئد 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,033 1,469,817,620 Rls. 185,583 $
169 1382 سوئد 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 22,000 1,465,567,198 Rls. 185,046 $
170 1382 سوئد 721912 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 130,240 1,447,530,362 Rls. 182,769 $
171 1382 سوئد 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 4,459 1,432,439,755 Rls. 180,863 $
172 1382 سوئد 840790 -موتورهاي درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادواركه درجاي ديگرمذكورنباشد, 6,944 1,429,506,939 Rls. 180,493 $
173 1382 سوئد 870860 -محورهاي غيرمتحرك وقطعات آنهابراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 1,021 1,408,358,430 Rls. 177,823 $
174 1382 سوئد 842710 -ارابه هاي كارگاهي خودروداراي موتوربرقي 31,647 1,389,951,560 Rls. 175,499 $
175 1382 سوئد 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده ,كشيده شده يااكسترودشده , 398,437 1,386,816,129 Rls. 175,103 $
176 1382 سوئد 810430 -براده ,تراشه ,,,درجه بندي شده برحسب اندازه ,پودرمنيزيم , 4,985 1,370,627,460 Rls. 173,059 $
177 1382 سوئد 847510 -ماشين هابراي سواركردن لامپ ,لوله ,,,الكتريكي درغلاف شيشه اي , 1,339 1,361,616,782 Rls. 171,921 $
178 1382 سوئد 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده شده ياازموادسراميك , 19,211 1,337,500,858 Rls. 168,876 $
179 1382 سوئد 730660 -لوله هاوپروفيل ,جو داده شده ,از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده , 64,912 1,334,993,248 Rls. 168,560 $
180 1382 سوئد 810520 مات كبالت وسايرمحصولات واسطه اي حاصل ازمتالوژي كبالت وكبالت كارنشده وپودر 7,000 1,306,236,681 Rls. 164,929 $
181 1382 سوئد 841710 -كوره هاوتنورهابراي گداختن ,ذوب كردن ,,,كلوخه هاي معدني ,سولفورهاي طبيعي آهن ومس ,فلزات 728 1,300,913,260 Rls. 164,257 $
182 1382 سوئد 843610 --ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانواله براي حيوانات 93,060 1,287,753,878 Rls. 162,595 $
183 1382 سوئد 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي كه براي سوراخ كردن سنگ بكارمي روند, 3,858 1,286,922,842 Rls. 162,489 $
184 1382 سوئد 903300 اجزاءوقطعات ومتفرعات غيرمذكوردرجاي ديگراين فصل براي آلات يادستگاههاي فصل 90 324 1,285,670,160 Rls. 162,333 $
185 1382 سوئد 845420 -قالب شم ريزي وملاقه فلزريزي ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 3,072 1,264,366,365 Rls. 159,642 $
186 1382 سوئد 903190 -اجزاءوقطعات ومتفرعات براي آلات ووسايل وماشينهاكه درجاي ديگري مذكورنباشدمشمول 31/90 182 1,252,040,460 Rls. 158,086 $
187 1382 سوئد 480262 كاغذومقوا)بابيش از%10الياف مكانيكي ياشيميايي مكانيكي (بصورت ورق براي نوشتن 000 198,000 1,231,609,597 Rls. 155,506 $
188 1382 سوئد 591120 -گازوپارچه براي الك ,حتي دوخته ومهيا, 1,616 1,223,896,913 Rls. 154,533 $
189 1382 سوئد 291529 --املاح اسيد استيك (باستثناي سديم و كبالت ) 136,800 1,199,865,182 Rls. 151,498 $
190 1382 سوئد 850710 - انباره برقي (srotalumuccA),باسرب - اسيدبراي راه اندازي موتورهاي پيستوني 19,139 1,191,197,980 Rls. 150,403 $
191 1382 سوئد 870829 --قطعات ومتفرعات بدنه (همچنين اتاق راننده )غيرمذكوروسايط نقليه موتوري مشمول 01/87لغايت 9,305 1,177,848,557 Rls. 148,718 $
192 1382 سوئد 820810 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاي كاركردن روي فلز, 1,181 1,159,966,276 Rls. 146,460 $
193 1382 سوئد 700910 - آينه هاي عقب بين براي وسائطنقليه زميني ,ازشيشه , 3,558 1,154,579,587 Rls. 145,780 $
194 1382 سوئد 721129 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده ,باپهناي كمتراز600ميليمترازلحاظوزن داري 25/0%يابيشتركربن 39,300 1,145,431,963 Rls. 144,625 $
195 1382 سوئد 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 4,031 1,133,805,764 Rls. 143,157 $
196 1382 سوئد 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 2,580 1,133,714,735 Rls. 143,146 $
197 1382 سوئد 846039 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,510 1,121,452,790 Rls. 141,598 $
198 1382 سوئد 902290 -مولداشعه ايكس ,مولدفشارقوي اشعه ايكس ,وسايروسايل وهمچنين اجزاقطعات و متفرعات 25,000 1,116,338,720 Rls. 140,952 $
199 1382 سوئد 848030 -مدل قالب , 4,560 1,108,965,211 Rls. 140,021 $
200 1382 سوئد 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 910 1,094,282,888 Rls. 138,167 $
مجموع کل
5,211,583,598,229 ريال
مجموع کل
658,028,248 دلار