آمار کل " واردات از" کشور "سنگاپور" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 سنگاپور 271019 نفت وروغن هاي حاصل ازموادمعدني قيري )غيرخام (وفرآورده هايي كه درجاي ديگرمذكورنباشدغيرازشماره 271011 469,634,591 1,132,900,026,722 Rls. 143,042,933 $
2 1382 سنگاپور 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 7,088,490 479,417,159,302 Rls. 60,532,469 $
3 1382 سنگاپور 271011 روغن هاي سبك غيرخام وفرآورده هاكه داراي 70درصدوزني يابيشترنفت ياروغن حاصل ازموادمعدني قيري باشد 99,227,841 271,079,534,699 Rls. 34,227,214 $
4 1382 سنگاپور 841590 -اجزاءوقطعات ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع 1,149,144 155,772,164,781 Rls. 19,668,203 $
5 1382 سنگاپور 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 143,071 138,620,185,637 Rls. 17,502,549 $
6 1382 سنگاپور 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 39,395,860 93,511,099,742 Rls. 11,806,957 $
7 1382 سنگاپور 292910 -ايزوسيانات ها 5,074,308 77,539,049,395 Rls. 9,790,287 $
8 1382 سنگاپور 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 4,354,974 65,917,321,071 Rls. 8,322,885 $
9 1382 سنگاپور 760900 لوازم واتصالات لوله كشي از آلومينيوم , 220,723 61,250,037,796 Rls. 7,733,591 $
10 1382 سنگاپور 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 366,095 59,603,407,919 Rls. 7,525,684 $
11 1382 سنگاپور 400110 - شيره كائوچوي طبيعي ,حتي پي ولكانيزه شده به اشكال ابتدائي يابصورت صفحه ,ورق يانوار 6,209,520 56,074,822,553 Rls. 7,080,155 $
12 1382 سنگاپور 151190 -روغن نخل (باستثناي خام ) واجزاء آن ,تصفيه شده يانشده ليكن ازلحاظشيميائي تغييرنيافته 12,185,183 49,761,638,706 Rls. 6,283,035 $
13 1382 سنگاپور 760110 - آلومينيوم بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 2,673,626 34,998,869,443 Rls. 4,419,050 $
14 1382 سنگاپور 854210 كارت هاي توام بايك مدارمجتمع الكترونيكي )كارت هاي هوشمند( 4,687 29,027,227,607 Rls. 3,665,054 $
15 1382 سنگاپور 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 808 28,265,933,850 Rls. 3,568,931 $
16 1382 سنگاپور 847170 -واحدهاي حافظه ماشينهاي خودكارداده پردازي 157,109 25,826,616,384 Rls. 3,260,935 $
17 1382 سنگاپور 848130 -شيريكطرفه , 21,034 24,326,777,160 Rls. 3,071,563 $
18 1382 سنگاپور 230400 كنجاله و ساير آخال هاي جامد, از دانه سويا 9,262,439 24,034,678,830 Rls. 3,034,682 $
19 1382 سنگاپور 390530 - پلي وينيل الكل , حتي داراي گروه هاي استات غيرهيدروليزه 1,574,470 21,761,399,613 Rls. 2,747,646 $
20 1382 سنگاپور 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 224,709 21,196,227,191 Rls. 2,676,290 $
21 1382 سنگاپور 151110 -روغن خام نخل 5,277,022 20,980,578,559 Rls. 2,649,064 $
22 1382 سنگاپور 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 141,820 20,922,035,070 Rls. 2,641,671 $
23 1382 سنگاپور 151620 -چربي ها و روغن هاي نباتي و اجزاء آنها, هيدروژنه شده و غيره 3,471,860 19,643,384,141 Rls. 2,480,226 $
24 1382 سنگاپور 382370 - الكل هاي چرب صنعتي 1,997,600 17,491,694,027 Rls. 2,208,547 $
25 1382 سنگاپور 480257 كاغذومقوا)بدون يابا%10ازالياف مكانيكي (بوزن هرمترمربع حداقل 40گرم وحداكثر150گرم براي نوشتن 000 2,653,644 16,432,058,735 Rls. 2,074,755 $
26 1382 سنگاپور 854229 سايرمدارهاي مجتمع مونوليتيك به غيرازديجيتالي كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 19,913 15,771,545,905 Rls. 1,991,357 $
27 1382 سنگاپور 390690 - پليمرهاي اكريليك آماده ,كه در جاي ديگر مذكورنباشد, به اشكال ابتدائي 1,438,900 15,358,836,152 Rls. 1,939,247 $
28 1382 سنگاپور 800110 -قلع,غيرممزوج ,بصورت كارنشده , 356,240 14,180,700,847 Rls. 1,790,494 $
29 1382 سنگاپور 400931 لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ومستحكم شده ياجورشده فقط باموادنسجي بدون لوازم وملحقات 68,413 13,688,239,233 Rls. 1,728,313 $
30 1382 سنگاپور 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 174,942 13,647,846,607 Rls. 1,723,213 $
31 1382 سنگاپور 760711 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,بدون تكيه گاه ,نوردشده , 118,050 13,095,882,079 Rls. 1,653,520 $
32 1382 سنگاپور 400911 لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم نشده ياجورنشده باموادديگربدون لوازم وملحقات 95,122 12,902,657,849 Rls. 1,629,123 $
33 1382 سنگاپور 760810 -لوله از آلومينيوم ,غيرممزوج , 53,427 12,297,287,301 Rls. 1,552,688 $
34 1382 سنگاپور 847960 -خنك كن هاي تبخيري هوا(srelooc ria evitaropavE). 132,078 12,165,053,744 Rls. 1,535,992 $
35 1382 سنگاپور 761610 -ميخ ,ميخ سرپهن ,ميخ دوپا,پيچ ,پيچ مهره خور,مهره ,,,از آلومينيوم , 18,719 11,585,221,945 Rls. 1,462,781 $
36 1382 سنگاپور 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 27,071 10,672,889,231 Rls. 1,347,588 $
37 1382 سنگاپور 180100 دانه كاكائو, كامل يا خردشده , خام يا بوداده 750,750 10,564,243,901 Rls. 1,333,869 $
38 1382 سنگاپور 730511 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده ازدرازاباقوس الكتريكي غوطه ور,بامقطعXمدوربي از4/064 2,191,455 10,315,034,730 Rls. 1,302,403 $
39 1382 سنگاپور 852713 --گيرنده هاي پخ راديوئي توام شده با وسايل ضبط يا پخ صوت 300,870 10,293,558,567 Rls. 1,299,691 $
40 1382 سنگاپور 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 13,204 8,884,635,091 Rls. 1,121,796 $
41 1382 سنگاپور 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود, 465,484 8,332,796,331 Rls. 1,052,121 $
42 1382 سنگاپور 730459 --لوله هاوپروفيل ممزوج بدون درز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 45,200 8,041,798,734 Rls. 1,015,379 $
43 1382 سنگاپور 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 1,085 7,419,524,392 Rls. 936,808 $
44 1382 سنگاپور 180500 پودر كاكائو, بدون افزودن قند, شكر يا ساير مواد شيرين كننده 463,000 7,312,422,127 Rls. 923,286 $
45 1382 سنگاپور 851410 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي كه بامقاومت الكتريكي گرم مي شوند 40,000 6,665,873,078 Rls. 841,651 $
46 1382 سنگاپور 851790 - اجزاء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا تلگرافي 11,924 6,537,824,208 Rls. 825,483 $
47 1382 سنگاپور 848350 -چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوك چرخ تسمه ), 73,361 6,532,771,388 Rls. 824,845 $
48 1382 سنگاپور 854260 مدارهاي مجتمع مختلط 11,893 6,391,886,752 Rls. 807,056 $
49 1382 سنگاپور 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 54,107 6,134,611,460 Rls. 774,572 $
50 1382 سنگاپور 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آهن ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,ياازفولاد, 42,173 5,912,788,614 Rls. 746,565 $
51 1382 سنگاپور 852290 -قطعات ومتفرعات براي بكارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرازكارتريجهاي پيكان 44,859 5,892,526,854 Rls. 744,007 $
52 1382 سنگاپور 854290 -اجزاءوقطعات مدارهاي مجتمع الكترونيكي و مجموعه ميكرومدارهاي الكترونيكي 6,519 5,870,068,012 Rls. 741,170 $
53 1382 سنگاپور 480421 --كاغدكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيدنشده قشرنزده بشكل رول يا ورق 999,826 5,857,368,873 Rls. 739,566 $
54 1382 سنگاپور 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 24,851 5,648,460,278 Rls. 713,189 $
55 1382 سنگاپور 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 73,300 5,325,400,190 Rls. 672,399 $
56 1382 سنگاپور 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 44,083 5,281,422,835 Rls. 666,847 $
57 1382 سنگاپور 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 38,050 5,280,254,969 Rls. 666,699 $
58 1382 سنگاپور 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 63,787 4,927,831,499 Rls. 622,200 $
59 1382 سنگاپور 901520 - تئودوليتها(زاويه يابها) و تاكئومترها 2,599 4,714,506,030 Rls. 595,266 $
60 1382 سنگاپور 852390 -حاملين آماده ضبط نشده (غيرازنواروديسكهاي مغناطيسي ),كه درجاي ديگر مذكور نباشد 91,415 4,166,817,695 Rls. 526,114 $
61 1382 سنگاپور 853339 -- مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر از 20 وات 1,574 3,934,078,631 Rls. 496,727 $
62 1382 سنگاپور 847950 -رباتهاي صنعتي ,(stoborlairtsudnI)كه درجاي ديگراين فصل مذكورنباشد 7,500 3,891,218,613 Rls. 491,315 $
63 1382 سنگاپور 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و ديودهاي ساطع نور) 22,047 3,853,090,307 Rls. 486,502 $
64 1382 سنگاپور 880390 -اجزاءوقطعات وسايل نقليه هوايي (باستثناءهواپيما,هليكوپتر) 3,368 3,780,186,425 Rls. 477,295 $
65 1382 سنگاپور 854430 -مجموعه سيم براي سيم كشي شمعهاي روشن كردن وسايرمجموعه هاي سيم براي سيم كشي ازانوا ع مورداستفاده د 13,625 3,771,593,987 Rls. 476,211 $
66 1382 سنگاپور 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 24,666 3,593,161,996 Rls. 453,682 $
67 1382 سنگاپور 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 496,000 3,546,313,518 Rls. 447,767 $
68 1382 سنگاپور 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 42,364 3,510,323,776 Rls. 443,222 $
69 1382 سنگاپور 903210 - ترموستات 7,823 3,435,718,498 Rls. 433,803 $
70 1382 سنگاپور 540242 --نخ يك لاازپلي استرها,تاحدي جهت يافته ,باحداكثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 388,864 3,211,764,776 Rls. 405,526 $
71 1382 سنگاپور 902890 -اجزاءوقطعات ومتفرعات كنتورهاي مشمول 28/90 12,233 3,172,951,785 Rls. 400,626 $
72 1382 سنگاپور 151321 --روغن خام مغز يا هسته خرما(پالميست )يا روغن باباسو 670,320 3,041,370,239 Rls. 384,012 $
73 1382 سنگاپور 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 35,612 2,974,605,535 Rls. 375,582 $
74 1382 سنگاپور 854129 --سايرترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حساس دربرابرنور) 15,103 2,894,492,860 Rls. 365,467 $
75 1382 سنگاپور 730721 --فلانچ ازفولادزنگ نزن , 38,500 2,884,794,660 Rls. 364,242 $
76 1382 سنگاپور 902710 - دستگاه تجزيه گاز يا دود 3,910 2,828,653,566 Rls. 357,153 $
77 1382 سنگاپور 151319 --روغن نارگيل (كپري )(باستثناي خام )واجزاء آن ,تصفيه شده يانشده تغييرنيافته شيميائي 558,600 2,673,856,627 Rls. 337,609 $
78 1382 سنگاپور 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,روي تكيه گاه ازكاغذ, 126,316 2,640,478,235 Rls. 333,394 $
79 1382 سنگاپور 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 28,452 2,567,646,483 Rls. 324,199 $
80 1382 سنگاپور 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتقال داده هابروي حامل داده ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 16,133 2,544,763,579 Rls. 321,309 $
81 1382 سنگاپور 852190 -دستگاههاي ضبطياپخ ويدئو,بايابدون تيونرويدئو(renutoediv)غيرازنو ع مغناطيسي 61,208 2,511,643,285 Rls. 317,127 $
82 1382 سنگاپور 730791 --فلانچ از آهن ياازفولاد(غيرازفولادزنگ نزن ), 42,868 2,464,187,435 Rls. 311,134 $
83 1382 سنگاپور 480262 كاغذومقوا)بابيش از%10الياف مكانيكي ياشيميايي مكانيكي (بصورت ورق براي نوشتن 000 366,300 2,438,604,418 Rls. 307,905 $
84 1382 سنگاپور 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 686 2,427,350,986 Rls. 306,483 $
85 1382 سنگاپور 480256 كاغذومقواذكرشده درشماره 4802/55بصورت ورق براي نوشتن 000 393,040 2,374,418,204 Rls. 299,800 $
86 1382 سنگاپور 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 153,775 2,328,620,832 Rls. 294,018 $
87 1382 سنگاپور 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 3,611 2,313,369,626 Rls. 292,092 $
88 1382 سنگاپور 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 742 2,303,381,110 Rls. 290,831 $
89 1382 سنگاپور 841460 -هواك هاsdooH()مجهزبه فن كه بزرگترين ضلعافقي آنهاحداكثر120سانتي مترباشد 17,880 2,288,287,595 Rls. 288,925 $
90 1382 سنگاپور 841451 --بادزنهاي روميزي ,زميني ,ديواري ,براي پنجره ,سقفي ,توام باموتوربرقي بقدرت حداكثر125وات 17,880 2,278,943,105 Rls. 287,745 $
91 1382 سنگاپور 291714 --انيدريد مالئيك 357,000 2,244,045,620 Rls. 283,340 $
92 1382 سنگاپور 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 4,479 2,167,995,535 Rls. 273,737 $
93 1382 سنگاپور 850680 - قوه ها و باطري ها, كه در جاي ديگر مذكور نباشند 61,193 2,153,922,388 Rls. 271,958 $
94 1382 سنگاپور 900659 --ساير دوربين هاي عكاسي غيرمذكور(غيرازدوربينهاي سينماگردان ) 1,470 2,078,814,990 Rls. 262,477 $
95 1382 سنگاپور 848210 -بلبرينگ , 15,479 1,989,892,755 Rls. 251,248 $
96 1382 سنگاپور 853641 -- رله براي ولتاژ حداكثر 60 ولت 8,230 1,979,363,028 Rls. 249,919 $
97 1382 سنگاپور 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير مذكوردرجاي ديگر,براي ولتاژحداكثرV 1000 25,095 1,977,505,508 Rls. 249,686 $
98 1382 سنگاپور 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 5,335 1,947,999,375 Rls. 245,960 $
99 1382 سنگاپور 852313 -- نوارمغناطيسي ضبطنشده براي ضبطصوت ياسايرعمليات ضبط,به پهناي بيشتراز 5/6 ميليمتر 68,662 1,920,821,702 Rls. 242,525 $
100 1382 سنگاپور 720926 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومارباپهناي حداقل 600به ضخامت بي از1ولي كمتراز3mm 514,270 1,852,740,450 Rls. 233,932 $
101 1382 سنگاپور 280300 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 345,044 1,829,624,900 Rls. 231,013 $
102 1382 سنگاپور 292250 - آمينو-الكل /اسيد-فنل ; تركيبات آمينه داراي عامل اكسيژنه ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 19,950 1,796,326,201 Rls. 226,809 $
103 1382 سنگاپور 350610 -محصولات ازهرقبيل كه مصرف چسب هاياچسباننده هاراداشته آماده خرده فروشي 1,844 1,674,221,419 Rls. 211,392 $
104 1382 سنگاپور 847790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره , 765 1,671,739,717 Rls. 211,078 $
105 1382 سنگاپور 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 98,680 1,649,956,727 Rls. 208,329 $
106 1382 سنگاپور 831110 -الكترودهاي اندودشده بافلزمعمولي ,براي جوشكاري باقوس الكتريكي , 275,635 1,591,608,683 Rls. 200,960 $
107 1382 سنگاپور 854150 - وسايل نيمه هادي (غير از وسايل حساس در برابر نور) 7,174 1,577,108,454 Rls. 199,130 $
108 1382 سنگاپور 291735 --انيدريد فتاليك 315,000 1,574,861,519 Rls. 198,847 $
109 1382 سنگاپور 852812 -- گيرنده هاي تلويزيوني رنگي ,بايابدون راديو,ياوسايل پخ يا ضبط صدا يا تصوير 43,283 1,546,555,053 Rls. 195,273 $
110 1382 سنگاپور 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8471, 12,824 1,541,079,836 Rls. 194,581 $
111 1382 سنگاپور 851580 - ماشين ها و دستگاههاي جوشكاري يادا غ افشاني فلزات 29,038 1,534,205,864 Rls. 193,713 $
112 1382 سنگاپور 291612 --استرهاي اسيداكريليك 174,400 1,528,021,653 Rls. 192,932 $
113 1382 سنگاپور 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 25,610 1,516,419,920 Rls. 191,467 $
114 1382 سنگاپور 401031 تسمه انتقال نيروبي انتهاازكائوچوي ولكانيزه بامقطع ذوزنقه -شياردار-بامحيط بيش از60وحداكثر180سانتيمتر 4,494 1,515,728,862 Rls. 191,380 $
115 1382 سنگاپور 831190 -مفتول ,ميله ,,,ازفلزمعمولي ,اندودشده ياپرشده (غيرازپودربراي پاشيدن )غيرمذكوردرجاي ديگر 4,598 1,480,970,810 Rls. 186,991 $
116 1382 سنگاپور 846221 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,,,,(همچنين پرس ها),باكنترل شماره اي 3,492 1,439,825,625 Rls. 181,796 $
117 1382 سنگاپور 852990 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8525 لغايت 8528 9,997 1,430,262,584 Rls. 180,589 $
118 1382 سنگاپور 400249 --كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به استثناي لاتكس ) 141,120 1,396,125,164 Rls. 176,278 $
119 1382 سنگاپور 390740 - پلي كربنات ها, به اشكال ابتدائي 90,000 1,387,932,807 Rls. 175,244 $
120 1382 سنگاپور 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 3,197 1,374,606,281 Rls. 173,560 $
121 1382 سنگاپور 853610 - فيوز, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,084 1,367,709,799 Rls. 172,691 $
122 1382 سنگاپور 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 11,153 1,344,237,389 Rls. 169,726 $
123 1382 سنگاپور 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 2,557 1,331,406,089 Rls. 168,106 $
124 1382 سنگاپور 291639 --اسيدهاي مونوكربوكسيليك بودار,وغيره ,مشتقات ,,, آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 129,600 1,310,109,184 Rls. 165,418 $
125 1382 سنگاپور 853223 --خازنهاي ثابت برقي دي الكتريك سراميكي ,يك لايه 14,024 1,273,305,796 Rls. 160,772 $
126 1382 سنگاپور 853310 - مقاومتهاي زغالي ثابت , از نو ع مخلوط يا لايه اي 1,519 1,263,170,390 Rls. 159,491 $
127 1382 سنگاپور 853400 - مدارهاي چاپي 3,477 1,250,910,634 Rls. 157,943 $
128 1382 سنگاپور 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 1,409 1,238,278,417 Rls. 156,348 $
129 1382 سنگاپور 852830 - پروژكتورهاي ويدئويي 912 1,218,113,584 Rls. 153,801 $
130 1382 سنگاپور 271099 آخال روغن هابه غيرازشماره 271091كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 175,386 1,189,567,899 Rls. 150,200 $
131 1382 سنگاپور 842951 --لودربيل داربابارگيري ازجلو 64,000 1,187,926,039 Rls. 149,991 $
132 1382 سنگاپور 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتانيوم , باكمتراز 80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 80,000 1,178,095,500 Rls. 148,749 $
133 1382 سنگاپور 850490 -اجزاءقطعات ترانسفورماتورها,القاءكننده هاوكنورتيسورهاي استاتيك 28,915 1,163,502,697 Rls. 146,907 $
134 1382 سنگاپور 321410 -بتانه هاي شيشه برهاوپيوندزني ,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 317,075 1,158,971,916 Rls. 146,335 $
135 1382 سنگاپور 760820 -لوله از آلومينيوم ممزوج , 4,859 1,145,771,021 Rls. 144,668 $
136 1382 سنگاپور 540810 -پارچه هاي تاروپودباف ,ازنخ رشته هاي سنتتيك بسيارمقاوم ,ازريون ويسكوز, 11,092 1,110,296,998 Rls. 140,189 $
137 1382 سنگاپور 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرجاي ديگر, 8,846 1,075,549,697 Rls. 135,802 $
138 1382 سنگاپور 701931 --مت taM()نبافته ازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ).ؤ 100,271 1,052,428,623 Rls. 132,883 $
139 1382 سنگاپور 291570 -اسيدپالميتيك , اسيد استاريك , املاح و استرهاي آنها 103,000 1,032,231,286 Rls. 130,332 $
140 1382 سنگاپور 180400 كره , چربي و روغن كاكائو 60,000 1,020,824,250 Rls. 128,892 $
141 1382 سنگاپور 290549 -- ساير پلي الكل ها,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 75,000 1,006,079,665 Rls. 127,030 $
142 1382 سنگاپور 391400 مبادله كننده هاي يون براساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 10/39لغايت 13/39به اشكال ابتدايي 17,525 999,753,601 Rls. 126,232 $
143 1382 سنگاپور 392113 --صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك ,باريكه هاي اسفنجي ازپليمرهاي پلي اوره تان 3,655 994,064,310 Rls. 125,513 $
144 1382 سنگاپور 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 74,331 983,757,045 Rls. 124,212 $
145 1382 سنگاپور 847130 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قابل حمل حداكثر10كيلو,حداقل باواحدمركزي بررسي ,كي بردونمايشگر 6,858 976,576,311 Rls. 123,305 $
146 1382 سنگاپور 391110 -رزين هاي نفت ,كومارون و آندن ,رزين هاي كومارون - آندن ,وبه اشكال اوليه غيرمذكوردرجاي ديگر 154,000 960,308,944 Rls. 121,250 $
147 1382 سنگاپور 871493 --توپي ها,غيرازتوپي ترمزپدال معكوس وترمزهاي توپي وچرخ زنجيرخورهرزگرد,براي چرخهاي پائي 12,765 941,472,570 Rls. 118,873 $
148 1382 سنگاپور 293361 -- ملامين 100,000 939,374,519 Rls. 118,608 $
149 1382 سنگاپور 848079 --قالب براي كائوچوياموادپلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ), 2,680 911,684,136 Rls. 115,112 $
150 1382 سنگاپور 760692 --صفحه ,,,(غيرازمربعمستطيل )از آلياژهاي آلومينيوم ,به ضخامت بي از2/0mm, 17,638 874,766,601 Rls. 110,450 $
151 1382 سنگاپور 847180 -سايرواحدهاي ماشين هاي خودكارداده پردازي كه درجاي ديگرمذكور 3,482 871,264,470 Rls. 110,008 $
152 1382 سنگاپور 961210 -نوارماشين تحريريانوارهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري براي اثرگذاري آماده شده 9,764 864,005,569 Rls. 109,090 $
153 1382 سنگاپور 292129 --پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند; املاح اين تركيبات 30,400 861,782,218 Rls. 108,811 $
154 1382 سنگاپور 845931 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,باكنترل شماره اي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 38,412 848,101,500 Rls. 107,084 $
155 1382 سنگاپور 842420 -پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرات ريزووسايل همانند 1,213 845,654,842 Rls. 106,774 $
156 1382 سنگاپور 591000 تسمه نقاله ياتسمه انتقال نيروازموادنسجي , 57,278 845,361,553 Rls. 106,737 $
157 1382 سنگاپور 853540 -برق گير,محدودكننده ولتاژ و مسدودكننده افزاي ناگهاني ولتاژ, براي بيشترازV 1000 679 839,122,137 Rls. 105,950 $
158 1382 سنگاپور 853222 -- خازنهاي ثابت برقي الكتروليتي آلومينيومي 7,723 833,574,722 Rls. 105,249 $
159 1382 سنگاپور 853910 - لامپ موسوم به چرا غ سربسته (stinupmal maeb delaes ) 34 823,146,636 Rls. 103,933 $
160 1382 سنگاپور 854441 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورشده با قطعات اتصال 63,651 821,118,869 Rls. 103,677 $
161 1382 سنگاپور 831130 -ميله هاي اندودشده ومفتول پرشده ازفلزمعمولي براي لحيم كاري ,,,, 21,450 818,719,847 Rls. 103,373 $
162 1382 سنگاپور 950420 -اشياء و متفرعات براي بيليارد 81,033 817,495,938 Rls. 103,220 $
163 1382 سنگاپور 731824 --خاروميخ اشپيل , 774 807,134,303 Rls. 101,911 $
164 1382 سنگاپور 340490 -موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 69,500 799,456,891 Rls. 100,941 $
165 1382 سنگاپور 800300 ميله ,پروفيل ومفتول ازقلع, 23,862 792,584,031 Rls. 100,073 $
166 1382 سنگاپور 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج ياكنترل مشمول 26/90 1,111 750,929,249 Rls. 94,815 $
167 1382 سنگاپور 590310 -پارچه هاي نسجي آغشته ,,,,,باپلي وينيل كلرايدP(V.C.). 35,360 736,514,200 Rls. 92,994 $
168 1382 سنگاپور 853110 - دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آت سوزي و دستگاههاي همانند 1,018 734,354,030 Rls. 92,721 $
169 1382 سنگاپور 851140 -استارتر موتورها و ژنراتور-استارترهاي دومنظوره 2,000 731,798,688 Rls. 92,399 $
170 1382 سنگاپور 853224 --خازنهاي ثابت برقي دي الكتريك سراميكي , چند لايه 3,427 723,979,330 Rls. 91,411 $
171 1382 سنگاپور 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 13,350 719,893,845 Rls. 90,896 $
172 1382 سنگاپور 852311 --نوارمغناطيسي ضبطنشده براي ضبط صوت ياسايرعمليات ضبط به پهناي حداكثر 4 ميليمتر 42,123 719,135,557 Rls. 90,800 $
173 1382 سنگاپور 290517 -- دودكان -1- ئول , هگزادكان -1- ئول و اكتادكان -1- ئول 48,000 715,110,756 Rls. 90,292 $
174 1382 سنگاپور 853340 - مقاومت هاي متغير,كه در جاي ديگر مذكور نباشد(همچنين رئوستاها و پتانسيومترها) 2,670 711,225,485 Rls. 89,800 $
175 1382 سنگاپور 846420 -ماشين هاي سنگ زني ياصيقل كردن ,براي كارروي سنگ ,سراميك وغيره 560 684,052,530 Rls. 86,370 $
176 1382 سنگاپور 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكاغذومقوا,اوات سلولزياالياف سلولزي ,غيرمذكو 100,000 668,804,456 Rls. 84,445 $
177 1382 سنگاپور 300510 -لوازم زخم بندي وسايراشياءداراي قشري چسبنده ,براي مقاصدطبي ,جراحي ,دندانپزشكي ,يادامپزشكي , 11,000 613,421,588 Rls. 77,452 $
178 1382 سنگاپور 291739 --سايراسيدهاي پلي كربوكسيليك ,انيدريدها,هالوژنورها,پراكسيدها,پراكسيدهاي آنهاومشتقات 80,000 594,546,022 Rls. 75,069 $
179 1382 سنگاپور 852320 - ديسك مغناطيسي ضبط نشده براي ضبط صوت يا ساير عمليات ضبط 18,313 570,034,570 Rls. 71,973 $
180 1382 سنگاپور 260200 سنگ منگنز و كنسانتره هاي آن (باستثناي suonigurref ) 160,000 562,827,200 Rls. 71,064 $
181 1382 سنگاپور 390591 -- كوپليمرها 36,800 554,206,865 Rls. 69,976 $
182 1382 سنگاپور 901380 - وسايل و آلات و دستگاههاي اپتيكي , غيرمذكور 221 552,395,766 Rls. 69,747 $
183 1382 سنگاپور 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,025 550,619,960 Rls. 69,523 $
184 1382 سنگاپور 845229 --چرخهاي دوزندگي ازنو ع صنعتي (غيرازواحدهاي اتوماتيك ) 778 543,998,964 Rls. 68,687 $
185 1382 سنگاپور 400912 لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم نشده ياجورنشده باموادديگربالوازم وملحقات 5,169 536,330,557 Rls. 67,719 $
186 1382 سنگاپور 853329 -- مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر از 20 وات 3,147 534,299,400 Rls. 67,460 $
187 1382 سنگاپور 852010 - ماشين ديكته كردن براي ضبط صوت ,كه بدون منبع انرژي خارجي كارنمي كند. 270 508,029,466 Rls. 64,145 $
188 1382 سنگاپور 250590 -شن وماسه طبيعي ,(باستثناي شن وماسه هاي داراي فلز مشمول فصل 26),غيرمذكوردرجاي ديگر 198,000 500,560,561 Rls. 63,202 $
189 1382 سنگاپور 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 9,580 500,219,062 Rls. 63,159 $
190 1382 سنگاپور 090122 --قهوه بوداده , كافئين گرفته 37,732 492,504,543 Rls. 62,184 $
191 1382 سنگاپور 850213 --مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشتراز375كيلوولت آمپر, 8,046 491,995,980 Rls. 62,121 $
192 1382 سنگاپور 381400 حلال هاورقيق كننده هاي آلي مركب وتينرغيرمذكورومشمول درجاي ديگرفر آورده هابراي زدودن رنگ ياورني 39,722 482,674,730 Rls. 60,944 $
193 1382 سنگاپور 400811 -- صفحه , ورق و نوار از كائوچوي اسفنجي 1,460 468,792,782 Rls. 59,191 $
194 1382 سنگاپور 854221 مدارهاي مجتمع مونوليتيك ديجيتالي 1,773 462,276,236 Rls. 58,368 $
195 1382 سنگاپور 854419 --سيم براي سيم پيچي (غيرازنو ع مسي ) 54,207 462,233,581 Rls. 58,360 $
196 1382 سنگاپور 731829 --اشياءحديده نشده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 555 460,182,771 Rls. 58,104 $
197 1382 سنگاپور 731816 --مهره ار آهن ياازفولاد, 7,128 455,543,229 Rls. 57,518 $
198 1382 سنگاپور 851821 -- تك بلندگو, تعبيه شده در محفظه آن 30,253 448,577,503 Rls. 56,640 $
199 1382 سنگاپور 531010 -پارچه تاروپودباف ازكنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات ,سفيدنشده , 76,906 440,698,089 Rls. 55,644 $
200 1382 سنگاپور 390791 -- ساير پلي استرهاي اشبا ع نشده به اشكال ابتدائي 52,180 438,030,527 Rls. 55,307 $
مجموع کل
3,459,984,237,067 ريال
مجموع کل
436,866,683 دلار