آمار کل " واردات از" کشور "روماني" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 روماني 720839 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بشكل طومار,باپهناي 600mm ياكمتربه ضخامت كمتراز3mmپيكله نشده 108,506,916 252,419,034,647 Rls. 31,871,089 $
2 1382 روماني 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج 4,178,482 31,895,428,643 Rls. 4,027,201 $
3 1382 روماني 720852 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 75/4ولي 10ميليمتر 8,893,716 25,278,796,182 Rls. 3,191,767 $
4 1382 روماني 730620 -لوله براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت وگازاز آهن ياازفولادغيرمذكوردرجاي ديگر 1,576,018 19,708,352,017 Rls. 2,488,428 $
5 1382 روماني 730431 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور,سردكشيده شده ,ياسرد نوردشده 2,127,159 13,591,892,856 Rls. 1,716,149 $
6 1382 روماني 730721 --فلانچ ازفولادزنگ نزن , 114,866 9,144,276,421 Rls. 1,154,580 $
7 1382 روماني 441121 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي ازrgmc/35/0ولي ازrgmc/38/0بيشترنباشد, كار نشده 3,296,030 7,672,574,917 Rls. 968,759 $
8 1382 روماني 851140 -استارتر موتورها و ژنراتور-استارترهاي دومنظوره 176,786 7,619,754,410 Rls. 962,090 $
9 1382 روماني 720918 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت كمتراز5/0mm 1,916,700 7,525,235,450 Rls. 950,156 $
10 1382 روماني 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آهن ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,ياازفولاد, 10,271 7,488,904,129 Rls. 945,569 $
11 1382 روماني 760110 - آلومينيوم بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 488,686 7,170,273,993 Rls. 905,337 $
12 1382 روماني 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 866,835 6,197,525,820 Rls. 782,517 $
13 1382 روماني 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 11,699 4,796,417,950 Rls. 605,609 $
14 1382 روماني 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود, 509,767 3,790,225,159 Rls. 478,564 $
15 1382 روماني 840820 -موتورهاي پيستوني درونسوزتراكمي -احتراقي براي بحركت در آوردن وسايط نقليه فصل 87 100,000 3,622,383,855 Rls. 457,372 $
16 1382 روماني 441021 تخته هاي نازك وتخته بارشته هاي جهت دارازچرب ياكارنشده يافقط سمباده خورده 1,837,590 3,217,932,591 Rls. 406,304 $
17 1382 روماني 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 32,791 2,409,610,108 Rls. 304,243 $
18 1382 روماني 848210 -بلبرينگ , 125,551 2,361,592,247 Rls. 298,181 $
19 1382 روماني 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 371,105 2,110,632,626 Rls. 266,495 $
20 1382 روماني 480593 كاغذهاومقواهاي قشرنزده 000غيرمذكوربوزن هرمترمربع 225گرم يابيشتربصورت رول ياورق 599,560 1,925,999,554 Rls. 243,182 $
21 1382 روماني 840290 -اجزاءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولد آب فوق العاده گرم 232,063 1,390,085,094 Rls. 175,516 $
22 1382 روماني 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 16,380 1,079,134,376 Rls. 136,254 $
23 1382 روماني 441031 تخته ازخرده چرب وتخته هاي همانندازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 667,250 1,071,453,216 Rls. 135,284 $
24 1382 روماني 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطربيشتراز165ميلي متر 25,650 1,057,321,480 Rls. 133,500 $
25 1382 روماني 720917 اهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومارباپهناي حداقل 600به ضخامت 5/0mmيابيشترولي كمتراز1mm 286,680 971,691,889 Rls. 122,688 $
26 1382 روماني 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سردكننده موتورهاي پيستوني درون سوز 5,400 887,066,000 Rls. 112,003 $
27 1382 روماني 290323 -- تتراكلرواتيلن (پركلرواتيلن ) 218,400 834,474,060 Rls. 105,362 $
28 1382 روماني 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 625 817,091,349 Rls. 103,168 $
29 1382 روماني 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 16,084 750,002,023 Rls. 94,697 $
30 1382 روماني 441119 --تخته فيبري ازچوب ياسايرموادچوبي باجرم مخصوص بي ازrgmc/38/0غيرمذكوردرجاي ديگر 166,500 746,155,021 Rls. 94,212 $
31 1382 روماني 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور, 15,429 734,882,846 Rls. 92,788 $
32 1382 روماني 850164 -- ژنراتورها باجريان متناوب ( آلترناتورها)به قدرت بيشتراز750 كيلوولت آمپر 11,840 665,086,346 Rls. 83,976 $
33 1382 روماني 847930 ن آلات ودستگاههابراي عمل آوردن چوب ياچوب پنبه ,پرس هابراي ساختن تخته زيرچوب بانحوه عمل خاص 32,666 638,838,600 Rls. 80,662 $
34 1382 روماني 870860 -محورهاي غيرمتحرك وقطعات آنهابراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 12,683 636,537,688 Rls. 80,371 $
35 1382 روماني 720927 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 5/0وحداكثر1mm 182,030 616,973,548 Rls. 77,901 $
36 1382 روماني 480511 كاغذفلوتينگ نيمه شيميايي بصورت رول ياورق 197,770 611,462,590 Rls. 77,205 $
37 1382 روماني 441029 تخته هاي نازك وتخته بارشته هاي جهت دارازچرب به جزشماره 441021حتي بهم فشرده بارزين يا000 300,000 568,749,397 Rls. 71,812 $
38 1382 روماني 845910 -ماشين ابزارباابزارگيرواحدوميزكشوئي براي سوراخ كردن ,ترا دادن جدار,,بابرداشتن فلز 32,725 549,605,166 Rls. 69,395 $
39 1382 روماني 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 11,000 488,616,933 Rls. 61,694 $
40 1382 روماني 843039 --ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو) 22,400 479,175,225 Rls. 60,502 $
41 1382 روماني 391400 مبادله كننده هاي يون براساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 10/39لغايت 13/39به اشكال ابتدايي 32,600 464,488,948 Rls. 58,648 $
42 1382 روماني 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,110 458,736,813 Rls. 57,922 $
43 1382 روماني 441129 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي از5/0گرم درmc3مكعب ولي حداكثراز8/0گرم درmc3 غيرمذكوردرجاي د 145,200 457,201,248 Rls. 57,727 $
44 1382 روماني 854590 -- اشياء از گرافيت ياساير زغال ها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي مصارف برقي 425 386,841,453 Rls. 48,844 $
45 1382 روماني 720926 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومارباپهناي حداقل 600به ضخامت بي از1ولي كمتراز3mm 111,440 378,509,976 Rls. 47,792 $
46 1382 روماني 441191 --تخته فيبرباجرم مخصوص rg mc/3 35/0 ,كارنشده به طريق مكانيكي وسطح آن پوشانده نشده 137,214 375,423,111 Rls. 47,402 $
47 1382 روماني 390720 - ساير پلي اترها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد, به اشكال ابتدائي 32,000 333,587,270 Rls. 42,120 $
48 1382 روماني 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 14,056 325,097,232 Rls. 41,048 $
49 1382 روماني 721250 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمتراز600mm, آبكاري يااندودغيرمذكور 17,400 313,694,637 Rls. 39,608 $
50 1382 روماني 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 32,000 300,855,738 Rls. 37,987 $
51 1382 روماني 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 3,796 299,557,094 Rls. 37,823 $
52 1382 روماني 291639 --اسيدهاي مونوكربوكسيليك بودار,وغيره ,مشتقات ,,, آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 10,000 295,116,924 Rls. 37,262 $
53 1382 روماني 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 19,000 292,881,774 Rls. 36,980 $
54 1382 روماني 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 16,469 289,342,030 Rls. 36,532 $
55 1382 روماني 401161 لاستيك روئي چرخ -بادي -نوازكائوچوبراي ماشين هاو000به شكل استخوان شاه ماهي يامشابه 34,053 287,945,960 Rls. 36,357 $
56 1382 روماني 290960 -پراكسيدهاي الكل ,اتروستن ومشتقات آن هاكه درجاي ديگرمذكورنباشد 10,000 279,352,729 Rls. 35,272 $
57 1382 روماني 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-),براي فلزات (غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 17,500 276,207,966 Rls. 34,875 $
58 1382 روماني 843810 -ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي ,بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني ,اسپاگتي وغيره 6,800 211,655,132 Rls. 26,724 $
59 1382 روماني 731210 -مفتول بهم تابيده ,كابل از آهن ياازفولاد,عايق نشده براي مصرف برق , 20,000 210,496,540 Rls. 26,578 $
60 1382 روماني 720510 -دانه هاي كوچك (گرانول )وپودر,ازچدن خام ,چدن اشپيگل , آهن يافولاد, 22,000 210,311,700 Rls. 26,555 $
61 1382 روماني 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 19,000 209,381,436 Rls. 26,437 $
62 1382 روماني 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 10,230 197,402,872 Rls. 24,925 $
63 1382 روماني 848299 --اجزاءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرازگلوله ,سوزن وغلتك ), 545 169,354,072 Rls. 21,383 $
64 1382 روماني 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 11,100 161,215,110 Rls. 20,355 $
65 1382 روماني 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر 75كيلو وات 36,230 160,644,519 Rls. 20,283 $
66 1382 روماني 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي كه براي سوراخ كردن سنگ بكارمي روند, 5,371 150,444,600 Rls. 18,996 $
67 1382 روماني 722990 -مفتول ازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 18,830 143,109,169 Rls. 18,069 $
68 1382 روماني 846120 -ماشين هاي شكل دادن ياشكافداركردن براي كاركردن برروي فلزات ياسرمت ها 18,550 139,674,734 Rls. 17,636 $
69 1382 روماني 846190 -ماشين هاي ابزاربراي كاربرروي فلزات ازطريق برداشتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 17,150 136,539,690 Rls. 17,240 $
70 1382 روماني 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 5,820 134,201,141 Rls. 16,944 $
71 1382 روماني 284910 -كربورهاي كلسيم 40,000 126,586,736 Rls. 15,983 $
72 1382 روماني 851190 - اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن كردن يا براه انداختن مشمول شماره 8511 10,300 115,161,441 Rls. 14,540 $
73 1382 روماني 870190 - تراكتورهاي (غيرازتراكتورهاي شماره 09/87)كه درجاي ديگري مذكورنباشد, 5,100 110,120,716 Rls. 13,904 $
74 1382 روماني 841382 --بالابرهاي آبگونها 5,174 88,097,658 Rls. 11,123 $
75 1382 روماني 281820 -اكسيد آلومينيم ,غيرازكوروندوم مصنوعي 39,000 76,290,622 Rls. 9,633 $
76 1382 روماني 902830 - كنتور برق 144 74,590,080 Rls. 9,418 $
77 1382 روماني 262040 -خاكستر و رسوبات حاوي عمدتا" آلومينيم 40,500 65,457,736 Rls. 8,264 $
78 1382 روماني 722230 -ميله هاازفولادزنگ نزن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,338 54,100,645 Rls. 6,831 $
79 1382 روماني 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان ,چرخ دنده ,وغيره , 2,246 50,196,311 Rls. 6,338 $
80 1382 روماني 850134 --موتورها و ژنراتورها باجريان مستقيم به قدرت بيشتراز 375 كيلووات 2,100 42,413,421 Rls. 5,355 $
81 1382 روماني 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 4,300 39,321,620 Rls. 4,965 $
82 1382 روماني 290715 -- نفتل ها و املاح آنها 2,400 31,926,004 Rls. 4,031 $
83 1382 روماني 731813 --قلاب پيچي وپيچ سرحلقه اي از آهن ياازفولاد, 3,700 25,992,350 Rls. 3,282 $
84 1382 روماني 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 580 25,838,580 Rls. 3,262 $
85 1382 روماني 401162 لاستيك روئي چرخ -بادي -نوازكائچو)ماشين هاو(000داراي طرقه باقطر حداكثر61سانتيمتربه شكل استخوان شاه ماهي 3,165 22,396,227 Rls. 2,828 $
86 1382 روماني 870893 --كلاچهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 2,415 21,529,575 Rls. 2,718 $
87 1382 روماني 846592 --ماشين هاي رنده كردن ,فرزكردن ياقالب سازي براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,وغيره 2,350 21,489,744 Rls. 2,713 $
88 1382 روماني 846692 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8465 340 21,056,084 Rls. 2,659 $
89 1382 روماني 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك ياچندلايه فلزي , 1,385 20,668,392 Rls. 2,610 $
90 1382 روماني 820590 -مجموعه هائي ازاشياءمشمول دوياچندشماره فرعي 10/8205لغايت 80/8205 500 18,468,065 Rls. 2,332 $
91 1382 روماني 640419 --كف هاي ورزشي ,باتخت ازكائوچوياپلاستيك ورويه نسجي , 1,450 17,232,744 Rls. 2,176 $
92 1382 روماني 846595 --ماشين هاي سوراخ كردن يااسكنه كردن براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,وغيره 1,750 16,002,943 Rls. 2,021 $
93 1382 روماني 841320 -تلمبه هاي دستي مايعات (غيرازتلمبه هاي مشمول رديف 841311يا841319) 50 10,167,295 Rls. 1,284 $
94 1382 روماني 732399 --اشياءسرميز,اشياء آشپزخانه يااشياءخانه داري ,,,از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 250 8,190,663 Rls. 1,034 $
95 1382 روماني 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت بيشتراز10ميليمتر 2,810 8,124,467 Rls. 1,026 $
96 1382 روماني 845410 -كنورترازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 685 7,553,704 Rls. 954 $
97 1382 روماني 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 50 7,406,780 Rls. 935 $
98 1382 روماني 902920 - سرعت سنج و تاكومتر; استروبوسكوپ 280 6,459,645 Rls. 816 $
99 1382 روماني 848130 -شيريكطرفه , 665 5,408,258 Rls. 682 $
100 1382 روماني 841510 -ماشين هاودستگاههاي تهويه مطبو ع ,ازنو ع ديواري يابراي پنجره باتجهيزات توام شده دريك محفظه 40 3,360,272 Rls. 424 $
مجموع کل
444,732,126,818 ريال
مجموع کل
56,153,048 دلار
[1]