آمار کل " واردات از" کشور "دانمارک" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 دانمارک 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر جاي ديگر, آماده شده براي خرده فروشي 5,983 192,803,797,829 Rls. 24,343,914 $
2 1382 دانمارک 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده شده براي خرده فروشي 15,606 37,735,413,738 Rls. 4,764,573 $
3 1382 دانمارک 850231 - مجموعه مولدهائي كه بانيروي باد كار مي كنند 164,601 37,342,594,592 Rls. 4,714,974 $
4 1382 دانمارک 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 250,777 35,019,409,221 Rls. 4,421,643 $
5 1382 دانمارک 730900 مخزن ,منبع (غيرازبراي گاز),از آهن ياازفولاد,بي از300ليتر,بدون دستگاههاي مكانيكي وحرارتي 40,850 24,217,873,392 Rls. 3,057,812 $
6 1382 دانمارک 300331 -- داروهاي انسولين , آماده نشده براي خرده فروشي 41 22,803,708,723 Rls. 2,879,256 $
7 1382 دانمارک 843420 -ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 27,100 19,486,105,462 Rls. 2,460,367 $
8 1382 دانمارک 210690 -ساير فر آورده هاي غذائي , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 401,825 19,198,307,593 Rls. 2,424,028 $
9 1382 دانمارک 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 9,200 16,922,745,619 Rls. 2,136,711 $
10 1382 دانمارک 841090 -اجزاءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك ,همچنين تنظيم كننده ها 185,832 16,349,087,533 Rls. 2,064,279 $
11 1382 دانمارک 040510 - كره 1,216,000 15,706,603,250 Rls. 1,983,157 $
12 1382 دانمارک 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 74,880 12,821,465,622 Rls. 1,618,872 $
13 1382 دانمارک 843850 -ماشين آلات ودستگاههابراي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 47,675 12,638,293,835 Rls. 1,595,744 $
14 1382 دانمارک 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 29,863 11,389,061,408 Rls. 1,438,014 $
15 1382 دانمارک 840820 -موتورهاي پيستوني درونسوزتراكمي -احتراقي براي بحركت در آوردن وسايط نقليه فصل 87 5,000 11,106,614,719 Rls. 1,402,350 $
16 1382 دانمارک 903210 - ترموستات 36,652 10,984,020,433 Rls. 1,386,873 $
17 1382 دانمارک 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 7,632 10,944,607,351 Rls. 1,381,894 $
18 1382 دانمارک 350790 - آنزيم ها با آنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 156,313 10,897,599,916 Rls. 1,375,961 $
19 1382 دانمارک 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 611 9,292,957,688 Rls. 1,173,353 $
20 1382 دانمارک 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 4,352 8,938,881,245 Rls. 1,128,648 $
21 1382 دانمارک 300290 -خون انسان وخون حيوان ;توكسين ها,كشتهاي موجودات ذره بيني ,غيرمذكوردر جاي ديگر 20,652 8,608,564,245 Rls. 1,086,940 $
22 1382 دانمارک 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكاغذومقوا,اوات سلولزياالياف سلولزي ,غيرمذكو 97,733 8,465,314,370 Rls. 1,068,852 $
23 1382 دانمارک 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 288,850 8,167,575,637 Rls. 1,031,260 $
24 1382 دانمارک 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن گازها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 21,846 8,006,142,127 Rls. 1,010,878 $
25 1382 دانمارک 847910 -ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ,ساختماني ,,,,بانحوه عمل خاص , 52,840 7,982,385,889 Rls. 1,007,877 $
26 1382 دانمارک 040210 ير و خامه شيركه ميزان مواد چرب آن مساوي يك درصدونيم ياكمترباشدبه شكل پودر 500,000 7,917,623,121 Rls. 999,699 $
27 1382 دانمارک 400219 --كائوچوي استيرن -بوتادين ;كائوچوي استيرن -بوتادين كربوكسيله ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 312,000 7,659,902,018 Rls. 967,160 $
28 1382 دانمارک 841382 --بالابرهاي آبگونها 21,257 7,182,846,058 Rls. 906,925 $
29 1382 دانمارک 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 18,778 6,841,086,071 Rls. 863,775 $
30 1382 دانمارک 901920 -دستگاههاي اوزنوتراپي ,اكسيژنوتراپي , آئروسول تراپي ,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 4,307 6,759,010,834 Rls. 853,411 $
31 1382 دانمارک 851750 -ساير دستگاه براي سيستمهاي كاريرباسيم ياديجيتال باسيم , غيرمذكوردر جاي ديگر 55,801 6,758,351,091 Rls. 853,327 $
32 1382 دانمارک 841899 --اجزاءوقطعات يخچال ها,فريزرها,,,تلمبه هاي حرارتي 4,602 6,313,094,991 Rls. 797,108 $
33 1382 دانمارک 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ,كش پذيري ياسايرخواص مكاني 3,806 6,155,785,304 Rls. 777,245 $
34 1382 دانمارک 841891 --مبلهاي طراحي شده براي كارگذاشتن تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده 9,600 5,686,946,980 Rls. 718,049 $
35 1382 دانمارک 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا بيشتربه اشكال ابتدائي 619,975 5,268,712,264 Rls. 665,241 $
36 1382 دانمارک 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر 15,675 5,155,669,405 Rls. 650,968 $
37 1382 دانمارک 841410 -تلمبه هاي خلاء 8,606 5,145,147,923 Rls. 649,639 $
38 1382 دانمارک 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 22,510 4,974,578,885 Rls. 628,104 $
39 1382 دانمارک 340219 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد 241,150 4,711,834,022 Rls. 594,929 $
40 1382 دانمارک 130220 -مواد پكتيني , پكتينات ها و پكتات ها 41,500 4,606,055,343 Rls. 581,572 $
41 1382 دانمارک 841869 --تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,تلمبه هاي حرارتي 13,230 4,585,091,527 Rls. 578,926 $
42 1382 دانمارک 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 5,586 4,239,589,690 Rls. 535,302 $
43 1382 دانمارک 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آهن ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,ياازفولاد, 15,487 4,124,680,088 Rls. 520,793 $
44 1382 دانمارک 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميائي وفر آورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 44,880 4,070,951,852 Rls. 514,009 $
45 1382 دانمارک 841360 -تلمبه هاي دوارحجمي براي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 28,938 3,913,947,822 Rls. 494,186 $
46 1382 دانمارک 120925 --تخم چمن مرتعي براي كشت 159,000 3,904,030,460 Rls. 492,933 $
47 1382 دانمارک 902140 -دستگاههاي كمك شنوائي (باستثناي اجزاء و قطعات و متفرعات ) 1,322 3,882,813,340 Rls. 490,254 $
48 1382 دانمارک 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 1,608 3,537,972,349 Rls. 446,714 $
49 1382 دانمارک 845910 -ماشين ابزارباابزارگيرواحدوميزكشوئي براي سوراخ كردن ,ترا دادن جدار,,بابرداشتن فلز 23,470 3,508,384,659 Rls. 442,978 $
50 1382 دانمارک 701931 --مت taM()نبافته ازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ).ؤ 71,102 3,067,359,968 Rls. 387,293 $
51 1382 دانمارک 293627 -- ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 31,000 2,733,952,263 Rls. 345,196 $
52 1382 دانمارک 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 69,875 2,621,808,146 Rls. 331,036 $
53 1382 دانمارک 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 7,644 2,584,003,343 Rls. 326,263 $
54 1382 دانمارک 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 2,482 2,538,870,050 Rls. 320,564 $
55 1382 دانمارک 380810 - حشره ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 65,265 2,515,262,064 Rls. 317,584 $
56 1382 دانمارک 841690 -اجزاءوقطعات مشعل هاي كوره براي سوخت مايع,جامد,گاز,شبكه هاي مكانيكي ,,,, 4,019 2,426,339,450 Rls. 306,356 $
57 1382 دانمارک 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن مايعات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,305 2,396,759,572 Rls. 302,621 $
58 1382 دانمارک 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 24,886 2,344,507,926 Rls. 296,022 $
59 1382 دانمارک 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,944 2,308,104,442 Rls. 291,427 $
60 1382 دانمارک 390290 -ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي اولفين غيرمذكوردرجاي ديگر;به اشكال ابتدائي 189,275 2,295,911,321 Rls. 289,888 $
61 1382 دانمارک 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,سائيدن ,,,,بانحوه عمل خاص , 10,703 2,243,937,904 Rls. 283,326 $
62 1382 دانمارک 843490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردو وتهيه لبنيات 560 2,233,304,535 Rls. 281,983 $
63 1382 دانمارک 120991 --تخم سبزيجات براي كشت 19,865 2,227,936,283 Rls. 281,305 $
64 1382 دانمارک 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 580 2,224,153,735 Rls. 280,827 $
65 1382 دانمارک 841990 --اجزاءوقطعات دستگاههاي غيرخانگي گرم كننده ياسردكننده 11,002 2,208,989,688 Rls. 278,912 $
66 1382 دانمارک 902300 آلات ,دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي (مثلابراي آموزشي يانماي ) 474 2,199,351,359 Rls. 277,696 $
67 1382 دانمارک 830990 -در,درپو ,سرپو (باستثناءطشتك ),,,ازفلزمعمولي , 12,276 2,157,697,495 Rls. 272,437 $
68 1382 دانمارک 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 1,975 2,091,671,108 Rls. 264,101 $
69 1382 دانمارک 843390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي برداشت ,,, 13,553 2,070,741,273 Rls. 261,457 $
70 1382 دانمارک 901890 - آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي غيرمذكور 1,522 2,058,475,198 Rls. 259,908 $
71 1382 دانمارک 848130 -شيريكطرفه , 10,861 2,048,489,413 Rls. 258,647 $
72 1382 دانمارک 210610 -تغليظ شده هاي پروتئيني و مواد پروتئيني تكستوره 87,025 2,020,250,375 Rls. 255,082 $
73 1382 دانمارک 843139 --قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيراز آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك ) 18,083 1,965,360,697 Rls. 248,152 $
74 1382 دانمارک 841221 --موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك باحركت خطي (سيلندرها) 13,112 1,955,500,000 Rls. 246,907 $
75 1382 دانمارک 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 508 1,868,691,684 Rls. 235,945 $
76 1382 دانمارک 730690 -لوله وپروفيل هاي توخالي ,پرچ شده ,از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده , 145,777 1,788,310,472 Rls. 225,797 $
77 1382 دانمارک 847149 --ماشين هاي خودكارداده پردازي PDA()غيرقابل حمل ,غيرمذكوردرجاي ديگرعرضه شده بشكل يك سيستم 2,619 1,775,098,376 Rls. 224,128 $
78 1382 دانمارک 902750 -دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف ,مرئي ,مادون قرمز)غيرمذكوردرج 552 1,772,529,232 Rls. 223,804 $
79 1382 دانمارک 390230 - كوپليمرهاي پروپيلن به اشكال ابتدائي 128,000 1,676,701,267 Rls. 211,705 $
80 1382 دانمارک 842122 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن نوشيدنيهاغيراز آب 2,300 1,652,950,713 Rls. 208,706 $
81 1382 دانمارک 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 3,886 1,651,482,757 Rls. 208,521 $
82 1382 دانمارک 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 1,380 1,648,646,145 Rls. 208,163 $
83 1382 دانمارک 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 3,450 1,573,078,662 Rls. 198,621 $
84 1382 دانمارک 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 3,239 1,514,334,138 Rls. 191,204 $
85 1382 دانمارک 901320 - دستگاههاي ليزر, غيرازديودهاي ليزر 216 1,488,409,681 Rls. 187,931 $
86 1382 دانمارک 853720 -تابلوها و,,, مجهز به دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژبيشتراز1000 ولت 10,308 1,472,497,557 Rls. 185,921 $
87 1382 دانمارک 903110 - ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي 312 1,439,619,055 Rls. 181,770 $
88 1382 دانمارک 291813 --املاح و استرهاي اسيدتارتريك 36,905 1,431,892,552 Rls. 180,795 $
89 1382 دانمارک 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,500 1,410,142,729 Rls. 178,048 $
90 1382 دانمارک 840682 --توربينهاي بخار آب (غيراز آنهائيكه براي وسايل نقليه آبي بكارميرود)بقدرت حداكثر40مگاوات 13,694 1,379,229,199 Rls. 174,145 $
91 1382 دانمارک 350710 - مايه پنير و كنسانتره هاي آن 1,452 1,305,683,262 Rls. 164,859 $
92 1382 دانمارک 340399 -- ساير فر آورده هاي روان كننده , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 5,925 1,267,905,838 Rls. 160,090 $
93 1382 دانمارک 300620 - معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود 77 1,236,233,720 Rls. 156,090 $
94 1382 دانمارک 391390 -پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه اشكال ابتدائي 37,320 1,159,962,052 Rls. 146,459 $
95 1382 دانمارک 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 1,829 1,154,301,757 Rls. 145,745 $
96 1382 دانمارک 390190 - ساير پليمرهاي اتيلن كه درجاي ديگر مذكور نباشد, به اشكال ابتدائي 65,675 1,141,906,360 Rls. 144,180 $
97 1382 دانمارک 300510 -لوازم زخم بندي وسايراشياءداراي قشري چسبنده ,براي مقاصدطبي ,جراحي ,دندانپزشكي ,يادامپزشكي , 1,185 1,133,743,752 Rls. 143,150 $
98 1382 دانمارک 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 701 1,115,982,232 Rls. 140,908 $
99 1382 دانمارک 900610 -دوربين عكاسي ازنو ع مورداستفاده براي تهيه كليشه يا سيلندر چاپ 3,761 1,086,616,369 Rls. 137,199 $
100 1382 دانمارک 120999 --ساير دانه ها, ميوه ها و نطفه ها براي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 7,569 1,081,361,368 Rls. 136,535 $
101 1382 دانمارک 901010 - آلات ودستگاههاخودكارظهورفيلم عكاسي وسينمائي ياكاغذعكاسي بصورت رول , 3,364 1,078,947,496 Rls. 136,231 $
102 1382 دانمارک 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 4,185 1,072,658,265 Rls. 135,437 $
103 1382 دانمارک 130239 --لعاب ها و مواد غليظ كننده , مشتق از محصولات نباتي غيرمذكور يا مشمول درجاي ديگر 11,250 1,014,435,472 Rls. 128,085 $
104 1382 دانمارک 870891 --رادياتورهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 7,140 974,029,635 Rls. 122,984 $
105 1382 دانمارک 392329 -- كيسه ,كيسه هاي كوچك (كيسه هاي مخروطي شكل )ازسايرموادپلاستيكي ( غيرازپليمرهاي اتيلن ) 10,788 972,243,042 Rls. 122,758 $
106 1382 دانمارک 381512 -- كاتاليزورهاي تقويت شده بافلز گرانبهاياتركيبات فلز گرانبها بعنوان ماده فعال 5,689 926,667,635 Rls. 117,003 $
107 1382 دانمارک 482370 -اشياءقالب گيري شده ياپرس شده ازخميركاغذ 84,175 905,463,906 Rls. 114,326 $
108 1382 دانمارک 903190 -اجزاءوقطعات ومتفرعات براي آلات ووسايل وماشينهاكه درجاي ديگري مذكورنباشدمشمول 31/90 792 883,289,493 Rls. 111,526 $
109 1382 دانمارک 340290 - فر آورده هابراي شستشو و فر آورده هاي تميز كردن بسته بندي نشده براي خرده فروشي 40,000 828,821,921 Rls. 104,649 $
110 1382 دانمارک 844400 -ماشين هاي الكترودينگ ,كش ,,,,يابر موادنسجي سنتتيك يامصنوعي 30,000 818,726,400 Rls. 103,375 $
111 1382 دانمارک 950619 --ادوات وتجهيزات اسكي روي برف كه درجاي ديگري مذكورنباشند 1,010 806,573,716 Rls. 101,840 $
112 1382 دانمارک 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 86 799,227,675 Rls. 100,913 $
113 1382 دانمارک 570500 -سايرفرشهاوكف پوشهاي نسجي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 40,294 797,254,583 Rls. 100,663 $
114 1382 دانمارک 292390 -املاح و هيدروكسيدهاي آمونيوم چهارتايي 48,000 785,944,582 Rls. 99,235 $
115 1382 دانمارک 200710 فراورده هاي هموژنيزه 30,000 744,248,300 Rls. 93,971 $
116 1382 دانمارک 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 2,487 739,167,098 Rls. 93,330 $
117 1382 دانمارک 210112 --فر آورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا كنسانتره ها يا براساس قهوه 19,120 737,500,000 Rls. 93,119 $
118 1382 دانمارک 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 16,140 733,075,292 Rls. 92,560 $
119 1382 دانمارک 391190 -پلي سولفورها,پلي سولفونهامحصولات يادداشت فصل غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه شكل اوليه 18,385 728,734,634 Rls. 92,013 $
120 1382 دانمارک 842220 -ماشين آلات ودستگاههابراي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف 470 710,566,945 Rls. 89,718 $
121 1382 دانمارک 401410 - كاپوت (محافظ) 2,367 709,787,463 Rls. 89,620 $
122 1382 دانمارک 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 333 696,668,526 Rls. 87,963 $
123 1382 دانمارک 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 251 677,891,116 Rls. 85,592 $
124 1382 دانمارک 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474, 1,432 667,839,196 Rls. 84,324 $
125 1382 دانمارک 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي )از آهن ياازفولاد, 13,403 642,453,849 Rls. 81,117 $
126 1382 دانمارک 840681 --توربينهاي بخار آب غيراز آنهائيكه براي وسايل نقليه آبي بكارميرودبقدرت بيشتراز40مگاوات 15,500 640,939,844 Rls. 80,927 $
127 1382 دانمارک 852610 - دستگاههاي رادار 597 639,449,591 Rls. 80,738 $
128 1382 دانمارک 401390 - لاستيك توئي ازكائوچو كه درجاي ديگر مذكور نباشد 1,393 634,933,084 Rls. 80,168 $
129 1382 دانمارک 843610 --ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانواله براي حيوانات 20,900 617,621,036 Rls. 77,982 $
130 1382 دانمارک 340490 -موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 16,100 616,138,603 Rls. 77,795 $
131 1382 دانمارک 320300 رنگ كننده بامنشاءنباتي ياحيواني حتي باساخت شيميائي مشخص ,فر آورده نباتي وحيواني دريادداشت 5,000 606,149,745 Rls. 76,534 $
132 1382 دانمارک 843360 -ماشين هابراي پاك كردن ,جوركردن ,يادرجه بندي كردن تخم مر غ ميوه ياسايرمحصولات 1,030 605,707,945 Rls. 76,478 $
133 1382 دانمارک 851590 - قطعات دستگاههاي لحيم كاري , زردجوشكاري ,جوشكاري وغيره مشمول شماره 8515 2,695 596,364,116 Rls. 75,298 $
134 1382 دانمارک 853340 - مقاومت هاي متغير,كه در جاي ديگر مذكور نباشد(همچنين رئوستاها و پتانسيومترها) 852 593,916,773 Rls. 74,990 $
135 1382 دانمارک 853180 -دستگاههاي برقي علامت دادن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 267 576,623,417 Rls. 72,806 $
136 1382 دانمارک 852499 -- حاملين ضبط شده براي پخ صوت يا تصوير 5 575,012,823 Rls. 72,603 $
137 1382 دانمارک 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,800 546,300,000 Rls. 68,977 $
138 1382 دانمارک 401490 - اشياء براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,451 542,717,661 Rls. 68,525 $
139 1382 دانمارک 681599 --اشياءازسنگ ياسايرموادمعدني ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 5,837 539,211,017 Rls. 68,083 $
140 1382 دانمارک 701940 --پارچه هاي تاروپودباف ازخامه ازالياف شيشه , 14,256 530,441,477 Rls. 66,975 $
141 1382 دانمارک 481840 -دستمال وتامپون بهداشتي ,پوشك وپي بندبراي بچه و همانند,ازكاغذ 24,680 519,070,545 Rls. 65,540 $
142 1382 دانمارک 330720 - بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 18,000 512,710,904 Rls. 64,736 $
143 1382 دانمارک 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 268 508,723,676 Rls. 64,233 $
144 1382 دانمارک 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ياسايرخواص مكانيكي فلزات 341 499,348,921 Rls. 63,049 $
145 1382 دانمارک 321519 -- مركب چاپ به غير از رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 103,746 492,429,148 Rls. 62,174 $
146 1382 دانمارک 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م 1,500 485,821,847 Rls. 61,341 $
147 1382 دانمارک 950349 --بازيچه هابه شكل حيوانات يابه شكل مخلوقات غيرانسان ,غيرانباشته شده 8,080 481,580,270 Rls. 60,806 $
148 1382 دانمارک 110813 --فكول سيب زميني 211,200 479,271,978 Rls. 60,514 $
149 1382 دانمارک 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 29,000 461,950,672 Rls. 58,327 $
150 1382 دانمارک 844390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,,,, 1,075 455,244,686 Rls. 57,481 $
151 1382 دانمارک 680690 -مخلوطهاواشياءساخته شده ازموادعايق حرارت ياعايق صدا, 19,310 442,684,060 Rls. 55,894 $
152 1382 دانمارک 850132 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر75 كيلووات WK() 1,184 440,702,017 Rls. 55,644 $
153 1382 دانمارک 730723 --لوازم واتصالات براي جوشكاري (باستثناءزانوئي ومهره )ازفولادزنك نزن , 13,538 436,463,239 Rls. 55,109 $
154 1382 دانمارک 190410 -فر آورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن بدست آمده باشند 8,250 434,205,940 Rls. 54,824 $
155 1382 دانمارک 903289 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 2,256 427,132,581 Rls. 53,931 $
156 1382 دانمارک 120910 تخم چغندرقندبراي كشت 1,176 424,447,330 Rls. 53,592 $
157 1382 دانمارک 401519 --دستك ازكائوچوي ولكانيزه سغت نشده (به استثناء دستك جراحي ) 12,800 417,536,250 Rls. 52,719 $
158 1382 دانمارک 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 37,750 406,595,481 Rls. 51,338 $
159 1382 دانمارک 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 335 403,929,911 Rls. 51,002 $
160 1382 دانمارک 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 5,720 387,065,808 Rls. 48,872 $
161 1382 دانمارک 293628 -- ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 1,700 386,904,059 Rls. 48,852 $
162 1382 دانمارک 852431 -- ديسك براي سيستم هاي قرائت ليزري با پديده پخ غيراز صدا يا تصوير 5 382,788,863 Rls. 48,332 $
163 1382 دانمارک 842490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410الي 842489 3,551 374,267,968 Rls. 47,256 $
164 1382 دانمارک 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان ,چرخ دنده ,وغيره , 3,650 363,209,224 Rls. 45,860 $
165 1382 دانمارک 330420 - فر آورده ها براي آراي چشم 2,550 358,439,276 Rls. 45,257 $
166 1382 دانمارک 842091 --غلتك هابراي ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشين هاي نوردكردن 2,878 355,346,508 Rls. 44,867 $
167 1382 دانمارک 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 39,040 352,238,155 Rls. 44,474 $
168 1382 دانمارک 291631 --اسيدبنزوئيك , املاح و استرهاي آن 310 348,176,940 Rls. 43,962 $
169 1382 دانمارک 901580 - آلات نقشه برداري ,مساحي , آب نگاري ,اقيانوس نگاري , آبشناسي ,هواشناسي ياژئوفيزيكي , 1,068 333,573,771 Rls. 42,118 $
170 1382 دانمارک 890310 - قايقهاي قابل باد كردن 990 333,341,236 Rls. 42,089 $
171 1382 دانمارک 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 23,029 331,240,054 Rls. 41,823 $
172 1382 دانمارک 851711 - دستگاههاي تلفني باسيم مجهز به متعلقات بي سيم sseldroc() 84 328,110,533 Rls. 41,428 $
173 1382 دانمارک 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور, 1,500 320,020,568 Rls. 40,407 $
174 1382 دانمارک 903290 -قطعات و متفرعات دستگاهها براي تنظيم يا كنترل خودكار مشمول 32/90 1,655 316,561,757 Rls. 39,970 $
175 1382 دانمارک 902890 -اجزاءوقطعات ومتفرعات كنتورهاي مشمول 28/90 310 310,471,448 Rls. 39,201 $
176 1382 دانمارک 731590 --اجزاءوقطعات زنجير,كه درجاي ديگرگفته نشده از آهن ياازفولاد, 80 307,862,296 Rls. 38,872 $
177 1382 دانمارک 390490 پليمرهاي اولفين هاي هالوژنه كه در جاي ديگرمذكورنباشد, به اشكال ابتدائي 8,120 307,716,130 Rls. 38,853 $
178 1382 دانمارک 845620 -ماشين ابزارهاكه بافر آينداولتراسونيك عمل مي كنند 200 304,548,426 Rls. 38,453 $
179 1382 دانمارک 901910 -دستگاههاي مكانوتراپي ,دستگاههاي ماساژ,دستگاههاي سنج تونائي رواني 226 304,045,690 Rls. 38,390 $
180 1382 دانمارک 350219 -- آلبومين تخم پرندگان (باستثناء آلبومين تخم پرندگان , خشك كرده ) 5,000 300,536,765 Rls. 37,947 $
181 1382 دانمارک 842199 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ,,,براي ازصافي گذراندن ياتصفيه 292 292,236,065 Rls. 36,898 $
182 1382 دانمارک 841920 --استريليزه كننده هاي طبي ,جراحي يا آزمايشگاهي 1,000 288,907,641 Rls. 36,478 $
183 1382 دانمارک 293100 ساير تركيبات آلي - غير آلي 8,248 287,850,805 Rls. 36,345 $
184 1382 دانمارک 854290 -اجزاءوقطعات مدارهاي مجتمع الكترونيكي و مجموعه ميكرومدارهاي الكترونيكي 329 285,341,945 Rls. 36,028 $
185 1382 دانمارک 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزات 8,500 284,254,380 Rls. 35,891 $
186 1382 دانمارک 721913 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4mm, 7,244 283,583,745 Rls. 35,806 $
187 1382 دانمارک 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي ,براي بيشترازV 1000, غيرمذكوردرجاي دي 50 277,717,658 Rls. 35,065 $
188 1382 دانمارک 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 4,357 273,155,343 Rls. 34,489 $
189 1382 دانمارک 392099 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجو 10,586 271,896,918 Rls. 34,330 $
190 1382 دانمارک 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درجاي ديگرمذكورنباشد 304 264,247,697 Rls. 33,366 $
191 1382 دانمارک 853400 - مدارهاي چاپي 34 264,100,254 Rls. 33,346 $
192 1382 دانمارک 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 403 263,680,238 Rls. 33,292 $
193 1382 دانمارک 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك ياچندلايه فلزي , 110 260,502,858 Rls. 32,891 $
194 1382 دانمارک 340213 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )غيريونيك 10,200 254,304,822 Rls. 32,109 $
195 1382 دانمارک 846593 --ماشين هاي سنگ زدن ,سنباده زدن ياصيقل كردن براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,وغيره 2,000 251,617,118 Rls. 31,770 $
196 1382 دانمارک 847740 -ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دادن باحرارت براي كائوچو,,,, 250 247,330,882 Rls. 31,229 $
197 1382 دانمارک 841840 -فريزرهاازنو ع ايستاده ,به گنجاي حداكثر900ليتر 13,013 244,427,052 Rls. 30,862 $
198 1382 دانمارک 400941 لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده باسايرمواد بدون لوازم وملحقات 75 240,970,402 Rls. 30,426 $
199 1382 دانمارک 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 368 240,936,394 Rls. 30,422 $
200 1382 دانمارک 902190 - اجزاء وقطعات ,متفرعات اشياء ودستگاههاي مشمول 21/90 36 238,242,195 Rls. 30,081 $
مجموع کل
849,964,648,786 ريال
مجموع کل
107,318,775 دلار