آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري چک" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 جمهوري چک 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همواركردن ,وغيره فلزات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 38,775 36,245,077,253 Rls. 4,576,399 $
2 1382 جمهوري چک 843890 -اجزاءوقطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه ياتوليدغذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,689 26,314,940,094 Rls. 3,322,593 $
3 1382 جمهوري چک 844520 -ماشين هاي ريسندگي موادنسجي 87,503 6,996,279,122 Rls. 883,369 $
4 1382 جمهوري چک 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 40,245 5,790,917,603 Rls. 731,176 $
5 1382 جمهوري چک 250700 كائولن و ساير خاك هاي رس كائوليني , حتي تكليس شده 2,944,800 5,787,424,373 Rls. 730,735 $
6 1382 جمهوري چک 845931 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,باكنترل شماره اي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 50,124 4,979,203,885 Rls. 628,687 $
7 1382 جمهوري چک 300230 - واكسن ها براي دامپزشكي 2,009 4,627,628,433 Rls. 584,297 $
8 1382 جمهوري چک 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474, 88,090 3,971,026,717 Rls. 501,392 $
9 1382 جمهوري چک 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 30,780 3,635,234,278 Rls. 458,994 $
10 1382 جمهوري چک 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 472,710 2,720,758,489 Rls. 343,530 $
11 1382 جمهوري چک 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 35,961 2,524,568,462 Rls. 318,758 $
12 1382 جمهوري چک 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزات 22,220 2,134,452,228 Rls. 269,502 $
13 1382 جمهوري چک 845320 -ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميركردن كف 9,246 1,909,627,620 Rls. 241,115 $
14 1382 جمهوري چک 480620 - كاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شكل رول يا ورق 149,782 1,888,976,663 Rls. 238,507 $
15 1382 جمهوري چک 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 9,352 1,809,697,742 Rls. 228,497 $
16 1382 جمهوري چک 850163 -- ژنراتورهاباجريان متناوب ( آلترناتورها)به قدرت بيشترازAVK 375و حداكثرAVK 750 24,720 1,733,575,300 Rls. 218,886 $
17 1382 جمهوري چک 590290 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالاازريون ويسكوز, 30,895 1,687,397,952 Rls. 213,056 $
18 1382 جمهوري چک 293500 سولفوناميدها 700 1,473,189,005 Rls. 186,009 $
19 1382 جمهوري چک 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 4,571 1,444,595,065 Rls. 182,397 $
20 1382 جمهوري چک 590210 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالا,ازنايلون ياازسايرپلي آميدها, 46,927 1,408,891,200 Rls. 177,890 $
21 1382 جمهوري چک 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 43,100 1,269,969,900 Rls. 160,350 $
22 1382 جمهوري چک 842091 --غلتك هابراي ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشين هاي نوردكردن 24,100 1,184,897,568 Rls. 149,609 $
23 1382 جمهوري چک 841311 --تلمبه هاي توزيعسوخت يامواد روان كننده مورد استفاده درجايگاه توزيعبنزيني يادرتعميرگاه 4,343 1,183,554,143 Rls. 149,438 $
24 1382 جمهوري چک 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي ,براي بيشترازV 1000, غيرمذكوردرجاي دي 769 1,138,616,488 Rls. 143,765 $
25 1382 جمهوري چک 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 4,283 1,104,481,135 Rls. 139,455 $
26 1382 جمهوري چک 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 42,300 1,101,987,940 Rls. 139,140 $
27 1382 جمهوري چک 441029 تخته هاي نازك وتخته بارشته هاي جهت دارازچرب به جزشماره 441021حتي بهم فشرده بارزين يا000 669,600 1,057,430,684 Rls. 133,514 $
28 1382 جمهوري چک 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 10,750 1,052,217,285 Rls. 132,856 $
29 1382 جمهوري چک 851750 -ساير دستگاه براي سيستمهاي كاريرباسيم ياديجيتال باسيم , غيرمذكوردر جاي ديگر 6,430 1,030,039,182 Rls. 130,056 $
30 1382 جمهوري چک 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 675 1,025,344,912 Rls. 129,463 $
31 1382 جمهوري چک 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 19,660 994,829,552 Rls. 125,610 $
32 1382 جمهوري چک 722691 --محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج ,فقطگرم نوردشده ,باپهناي كمتراز600mm غيرمذكوردرجاي دي 195,586 816,469,783 Rls. 103,090 $
33 1382 جمهوري چک 841520 -دستگاههاي تهويه مطبو ع ازانواعي كه براي اشخاص دروسايط نقليه موتوري بكارميرود 5,820 798,367,770 Rls. 100,804 $
34 1382 جمهوري چک 845811 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلزباكنترل شماره اي 5,700 781,484,823 Rls. 98,672 $
35 1382 جمهوري چک 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 1,470 745,735,945 Rls. 94,159 $
36 1382 جمهوري چک 902519 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرنشده بامايعكه درجاي ديگري مذكورنباشند, 180 677,731,211 Rls. 85,572 $
37 1382 جمهوري چک 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,220 650,722,852 Rls. 82,163 $
38 1382 جمهوري چک 845310 -ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن ,دباغي كردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 18,700 649,460,041 Rls. 82,003 $
39 1382 جمهوري چک 848130 -شيريكطرفه , 1,192 615,591,369 Rls. 77,726 $
40 1382 جمهوري چک 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتانيوم , باكمتراز 80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 40,000 600,470,059 Rls. 75,817 $
41 1382 جمهوري چک 850164 -- ژنراتورها باجريان متناوب ( آلترناتورها)به قدرت بيشتراز750 كيلوولت آمپر 13,790 584,697,950 Rls. 73,826 $
42 1382 جمهوري چک 848299 --اجزاءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرازگلوله ,سوزن وغلتك ), 400 583,836,126 Rls. 73,717 $
43 1382 جمهوري چک 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائيدن ياخميركردن , 42,447 576,884,419 Rls. 72,839 $
44 1382 جمهوري چک 690390 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 15,892 567,642,099 Rls. 71,671 $
45 1382 جمهوري چک 854460 - هادي هاي برق ,كه در جاي ديگرمذكورنباشد, براي ولتاژبيشتراز 1000 ولت 13,153 554,674,163 Rls. 70,035 $
46 1382 جمهوري چک 848079 --قالب براي كائوچوياموادپلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ), 1,520 517,083,176 Rls. 65,288 $
47 1382 جمهوري چک 690320 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده ,بابي از50% آلومين ياسيليس , 11,673 461,930,849 Rls. 58,325 $
48 1382 جمهوري چک 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 3,520 437,983,641 Rls. 55,301 $
49 1382 جمهوري چک 841221 --موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك باحركت خطي (سيلندرها) 45,587 402,386,929 Rls. 50,806 $
50 1382 جمهوري چک 850134 --موتورها و ژنراتورها باجريان مستقيم به قدرت بيشتراز 375 كيلووات 2,496 400,162,942 Rls. 50,526 $
51 1382 جمهوري چک 847790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره , 10,110 397,268,504 Rls. 50,160 $
52 1382 جمهوري چک 847780 -ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد,غيرمذكوردرجاي 6,210 380,761,248 Rls. 48,076 $
53 1382 جمهوري چک 880400 چترنجات (همچنين چترنجات قابل هدايت وپاراگلايدرها)ورونوشتها;قطعات ومتفرعات آنها 631 365,426,894 Rls. 46,140 $
54 1382 جمهوري چک 842122 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن نوشيدنيهاغيراز آب 25,800 358,275,655 Rls. 45,237 $
55 1382 جمهوري چک 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 1,320 354,260,079 Rls. 44,730 $
56 1382 جمهوري چک 920991 -- اجزاء و قطعات و متفرعات پيانو 8,720 325,014,590 Rls. 41,037 $
57 1382 جمهوري چک 848250 -رولربيرينگ استوانه اي (غيرازنو ع سوزني ), 500 302,097,772 Rls. 38,144 $
58 1382 جمهوري چک 721550 -ميله هااز آهن يافولاد,فقطسردشكل داده شده ,ياسردتمام شده , 63,556 272,283,186 Rls. 34,379 $
59 1382 جمهوري چک 391890 - پوش كف ,ديوارياسقف ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر,بشكل رول يا چهارگو 13,420 270,900,107 Rls. 34,205 $
60 1382 جمهوري چک 846691 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8464 105 263,494,000 Rls. 33,269 $
61 1382 جمهوري چک 400931 لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ومستحكم شده ياجورشده فقط باموادنسجي بدون لوازم وملحقات 38,882 262,392,045 Rls. 33,130 $
62 1382 جمهوري چک 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 2,394 261,867,293 Rls. 33,065 $
63 1382 جمهوري چک 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 2,418 246,578,700 Rls. 31,134 $
64 1382 جمهوري چک 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي بخار آب 132 228,687,252 Rls. 28,874 $
65 1382 جمهوري چک 844839 --اجزاءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,013 227,404,719 Rls. 28,712 $
66 1382 جمهوري چک 842131 --صافي هاي هواي ورودي براي موتورهاي درون سوز 400 222,104,612 Rls. 28,044 $
67 1382 جمهوري چک 844820 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها 11,015 205,379,060 Rls. 25,932 $
68 1382 جمهوري چک 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 29,900 203,228,113 Rls. 25,660 $
69 1382 جمهوري چک 846591 --ماشين هاي اره كردن براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,كائوچوي سفت شده ,وغيره 3,940 201,703,934 Rls. 25,468 $
70 1382 جمهوري چک 847950 -رباتهاي صنعتي ,(stoborlairtsudnI)كه درجاي ديگراين فصل مذكورنباشد 792 200,061,116 Rls. 25,260 $
71 1382 جمهوري چک 840410 -دستگاههاي كمكي براي ديگهاي شماره 8402يا8403 210 191,923,132 Rls. 24,233 $
72 1382 جمهوري چک 848280 -بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين ,بلبرينگ /رولربيرينگ توام شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 210 168,444,619 Rls. 21,268 $
73 1382 جمهوري چک 391721 -- لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده از پليمرهاي اتيلن 18,371 167,901,680 Rls. 21,200 $
74 1382 جمهوري چک 811229 كروم ومصنوعات ان كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 2,560 166,991,481 Rls. 21,085 $
75 1382 جمهوري چک 681290 -اشياءازپنبه نسوز,ازمخلوطهاي پنبه نسوز,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 20,120 166,345,436 Rls. 21,003 $
76 1382 جمهوري چک 844110 -ماشينهاي بر 2,600 158,368,240 Rls. 19,996 $
77 1382 جمهوري چک 844629 --ماشين هاي بافندگي تاروپود(Weavingmachinelooms)براي يافتن پارچه به عرض بيشتراز30سانتي متر,ازنوع ماكودارغيرازانهائيكه مشمول رديف 8446/21مي شوند. 6,900 152,228,180 Rls. 19,221 $
78 1382 جمهوري چک 401192 لاستيك روئي چرخ -بادي -نوازكائوچومورداستفاده درماشين هاووسائل نقليه كشاورزي وجنگل داري 14,370 149,589,307 Rls. 18,888 $
79 1382 جمهوري چک 900840 - دستگاه بزرگ يا كوچك كردن عكس (غيرازدستگاههاي سينماتوگرافي ) 699 139,802,655 Rls. 17,652 $
80 1382 جمهوري چک 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 3,267 137,190,253 Rls. 17,322 $
81 1382 جمهوري چک 844849 --اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي بافندگي تاروپودsmool(),غيرمذكوردرجاي ديگر 352 123,961,018 Rls. 15,652 $
82 1382 جمهوري چک 392099 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجو 30,998 120,729,683 Rls. 15,244 $
83 1382 جمهوري چک 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 88 119,075,011 Rls. 15,035 $
84 1382 جمهوري چک 841690 -اجزاءوقطعات مشعل هاي كوره براي سوخت مايع,جامد,گاز,شبكه هاي مكانيكي ,,,, 90 112,605,577 Rls. 14,218 $
85 1382 جمهوري چک 844842 --شانه ماشين تاروپودباف ,ميلميلك وچارچوب ميلميلك 381 110,843,493 Rls. 13,995 $
86 1382 جمهوري چک 293750 پروستاگلاندين ها-ترومبوگسان هاولوكوترين ها-مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها 263 106,956,550 Rls. 13,505 $
87 1382 جمهوري چک 940290 -مبلهاي پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي واجزاءوقطعات آنها 1,300 106,616,686 Rls. 13,462 $
88 1382 جمهوري چک 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 27 103,213,064 Rls. 13,032 $
89 1382 جمهوري چک 844859 --اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447وغيره كه درجاي ديگرمذكورنباشد 170 101,930,300 Rls. 12,870 $
90 1382 جمهوري چک 732619 --مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 280 101,734,356 Rls. 12,845 $
91 1382 جمهوري چک 610323 --لباس بصورت مجموعه ,مردانه ياپسرانه ,كشباف ياقلاب باف ,ازالياف سنتتيك , 142 99,313,815 Rls. 12,540 $
92 1382 جمهوري چک 293790 سايرهورمونهاومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاكه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 220 91,384,650 Rls. 11,538 $
93 1382 جمهوري چک 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 520 88,657,159 Rls. 11,194 $
94 1382 جمهوري چک 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 310 85,737,405 Rls. 10,825 $
95 1382 جمهوري چک 848210 -بلبرينگ , 545 82,811,615 Rls. 10,457 $
96 1382 جمهوري چک 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آهن ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,ياازفولاد, 320 82,273,468 Rls. 10,388 $
97 1382 جمهوري چک 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 435 80,106,260 Rls. 10,114 $
98 1382 جمهوري چک 901811 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري الكتروكارديوگراف 65 72,370,432 Rls. 9,138 $
99 1382 جمهوري چک 848320 -پوسته ياتاقان ,توام شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ , 47 71,995,147 Rls. 9,090 $
100 1382 جمهوري چک 831110 -الكترودهاي اندودشده بافلزمعمولي ,براي جوشكاري باقوس الكتريكي , 230 71,505,045 Rls. 9,028 $
101 1382 جمهوري چک 844390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,,,, 45 70,501,508 Rls. 8,902 $
102 1382 جمهوري چک 844833 --ميله eldnips()وپره ميله sreylf(eldnips ),رينگ ريسندگي وشيطانك رينگ 268 70,340,880 Rls. 8,881 $
103 1382 جمهوري چک 854419 --سيم براي سيم پيچي (غيرازنو ع مسي ) 5,845 69,305,173 Rls. 8,751 $
104 1382 جمهوري چک 340700 خميربراي قالب گيري ,يابراي سرگرمي كودكان ;تركيبات موسوم به "موم دندانسازي 876 67,173,548 Rls. 8,482 $
105 1382 جمهوري چک 853230 - خازنهاي برقي متغير يا قابل تنظيم (tes-orp) 500 62,665,615 Rls. 7,912 $
106 1382 جمهوري چک 844811 -دابي ,ژاكار;ماشين هاي تقليل دهنده كارت gnicuder(drac)كپي برداري كارت پانچ كننده يابستن كارت 126 62,281,561 Rls. 7,864 $
107 1382 جمهوري چک 844819 --ماشين آلات ودستگاههاي كمكي براي ماشين هاي شماره هاي 8444,8445,8446,8447 66 61,144,575 Rls. 7,720 $
108 1382 جمهوري چک 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 280 60,845,682 Rls. 7,683 $
109 1382 جمهوري چک 853190 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 9 58,995,710 Rls. 7,449 $
110 1382 جمهوري چک 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 4 57,773,987 Rls. 7,295 $
111 1382 جمهوري چک 820150 -قيچي باغباني وهمانند(ازجمله قيچي براي بريدن گوشت پرندگان )كه بايكدست كارمي كند, 1,012 52,017,021 Rls. 6,568 $
112 1382 جمهوري چک 701310 -اشياءازشيشه -سراميك ,براي سرميز, آشپزخانه ,,,,كه درجاي ديگرذكرنشده , 4,241 48,576,944 Rls. 6,133 $
113 1382 جمهوري چک 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 1,100 47,809,184 Rls. 6,036 $
114 1382 جمهوري چک 854420 - كابل هم محور(laixa-oc )و سايرهادي هاي برق هم محور 350 47,755,466 Rls. 6,030 $
115 1382 جمهوري چک 820890 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاياوسائل مكانيكي كه درجاي ديگرگفته نشده است , 93 47,423,095 Rls. 5,988 $
116 1382 جمهوري چک 560790 -ريسمان ,طناب وكابل ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 578 46,830,000 Rls. 5,913 $
117 1382 جمهوري چک 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 416 44,996,623 Rls. 5,681 $
118 1382 جمهوري چک 730723 --لوازم واتصالات براي جوشكاري (باستثناءزانوئي ومهره )ازفولادزنك نزن , 830 44,969,954 Rls. 5,678 $
119 1382 جمهوري چک 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي )از آهن ياازفولاد, 642 42,159,285 Rls. 5,323 $
120 1382 جمهوري چک 846630 -ادوات تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص براي ماشين ابزارها 655 37,179,693 Rls. 4,694 $
121 1382 جمهوري چک 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده شده ياازموادسراميك , 916 33,463,907 Rls. 4,225 $
122 1382 جمهوري چک 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 290 33,369,575 Rls. 4,213 $
123 1382 جمهوري چک 820740 -ابزارهاي تعويضي براي قلاويزكردن ياحديده كردن , 595 31,028,787 Rls. 3,918 $
124 1382 جمهوري چک 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 5 27,313,057 Rls. 3,449 $
125 1382 جمهوري چک 841790 -اجزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي " 5 26,448,113 Rls. 3,339 $
126 1382 جمهوري چک 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت ,بدون ادوات ثبات 1,485 26,075,888 Rls. 3,292 $
127 1382 جمهوري چک 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 25 26,054,556 Rls. 3,290 $
128 1382 جمهوري چک 846039 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 550 25,791,137 Rls. 3,256 $
129 1382 جمهوري چک 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سردكننده موتورهاي پيستوني درون سوز 600 25,557,040 Rls. 3,227 $
130 1382 جمهوري چک 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 45 24,997,630 Rls. 3,156 $
131 1382 جمهوري چک 820160 -قيچي پرچين بر,قيچي باغباني وقيچي هاي همانندكه بادودست كارمي كنند, 945 24,159,521 Rls. 3,050 $
132 1382 جمهوري چک 820310 -سوهان ,چوب ساب وابزارهاي همانند, 2,475 23,560,981 Rls. 2,975 $
133 1382 جمهوري چک 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان ,چرخ دنده ,وغيره , 40 23,456,378 Rls. 2,962 $
134 1382 جمهوري چک 850520 -كوپلينگ ها,كلاج ها و ترمزهاي الكترومغناطيسي 20 23,217,251 Rls. 2,931 $
135 1382 جمهوري چک 851660 - كوره (اجاق )هاي برقي ,غيرمذكوردرجاي ديگر;خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جو آورنده آب ,سرخ 1,080 22,070,866 Rls. 2,787 $
136 1382 جمهوري چک 300640 -سيمان و ساير محصولات براي پركردن دندان ,سيمان براي بازسازي استخوان 217 20,520,425 Rls. 2,591 $
137 1382 جمهوري چک 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 4,504 20,245,524 Rls. 2,556 $
138 1382 جمهوري چک 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر 75كيلو وات 214 18,901,555 Rls. 2,387 $
139 1382 جمهوري چک 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 31 18,458,657 Rls. 2,331 $
140 1382 جمهوري چک 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها, 414 17,719,883 Rls. 2,237 $
141 1382 جمهوري چک 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكاغذومقوا,اوات سلولزياالياف سلولزي ,غيرمذكو 1,600 15,203,367 Rls. 1,920 $
142 1382 جمهوري چک 900211 -- عدسي شيئي سوارشده ,ازهرماده ,براي دوربين عكاسي ,پروژكتوريادستگاههاي بزرگ وكوچك كردن 7 11,953,140 Rls. 1,509 $
143 1382 جمهوري چک 853720 -تابلوها و,,, مجهز به دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژبيشتراز1000 ولت 18 11,692,588 Rls. 1,476 $
144 1382 جمهوري چک 851580 - ماشين ها و دستگاههاي جوشكاري يادا غ افشاني فلزات 1,900 10,413,916 Rls. 1,315 $
145 1382 جمهوري چک 732090 -فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 45 9,506,002 Rls. 1,200 $
146 1382 جمهوري چک 853180 -دستگاههاي برقي علامت دادن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 70 8,700,349 Rls. 1,099 $
147 1382 جمهوري چک 903210 - ترموستات 1,110 8,200,447 Rls. 1,035 $
148 1382 جمهوري چک 731823 --ميخ پرچ , 26 6,334,738 Rls. 800 $
149 1382 جمهوري چک 850131 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت حداكثر750وات 380 5,639,006 Rls. 712 $
150 1382 جمهوري چک 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درجاي ديگرمذكورنباشد 10 5,506,116 Rls. 695 $
151 1382 جمهوري چک 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 545 4,996,211 Rls. 631 $
152 1382 جمهوري چک 910700 كليه قطع و وصل ساعتي داراي انوا ع محرك ساعت ياداراي موتورسنكرون 35 4,511,487 Rls. 570 $
153 1382 جمهوري چک 491110 -محصولات چاپي تبليغاتي تجاري ,كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 103 4,291,207 Rls. 542 $
154 1382 جمهوري چک 841382 --بالابرهاي آبگونها 11,900 3,805,841 Rls. 481 $
155 1382 جمهوري چک 870422 --وسائط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني تراكمي (ديزل يانيمه ديزل )به وزن بي از5تن 1,050 3,236,962 Rls. 409 $
156 1382 جمهوري چک 850212 --مجموعه مولدهاداراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشترازAVK 75و حداكثرAVK 375 97 3,080,291 Rls. 389 $
157 1382 جمهوري چک 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي ميباشد) 10,440 431,836 Rls. 55 $
158 1382 جمهوري چک 901520 - تئودوليتها(زاويه يابها) و تاكئومترها 80 260,038 Rls. 33 $
مجموع کل
153,442,860,794 ريال
مجموع کل
19,374,102 دلار
[1]