آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري عربي سوريه" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 جمهوري عربي سوريه 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 8,325 10,341,665,550 Rls. 1,305,766 $
2 1382 جمهوري عربي سوريه 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 163,020 3,430,073,270 Rls. 433,090 $
3 1382 جمهوري عربي سوريه 150910 -روغن زيتون بكر 300,532 2,417,657,065 Rls. 305,260 $
4 1382 جمهوري عربي سوريه 842911 --بولدوزروانگلدوزرخودروزنجيري 25,500 1,691,100,000 Rls. 213,523 $
5 1382 جمهوري عربي سوريه 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 73,198 1,112,969,662 Rls. 140,526 $
6 1382 جمهوري عربي سوريه 842920 -گريدروتسطيح كننده خودرو 12,500 1,100,293,378 Rls. 138,926 $
7 1382 جمهوري عربي سوريه 481190 -كاغذومقوا,قشرزده ,اندوده , آغشته و,,,درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي دي 8,000 961,439,520 Rls. 121,394 $
8 1382 جمهوري عربي سوريه 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 28,333 867,035,459 Rls. 109,474 $
9 1382 جمهوري عربي سوريه 481159 --كاغذومقواي قشرزده اندوده اغشته ياپوشانده باموادپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,800 821,305,603 Rls. 103,700 $
10 1382 جمهوري عربي سوريه 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 19,500 581,347,420 Rls. 73,403 $
11 1382 جمهوري عربي سوريه 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 20,500 431,900,809 Rls. 54,533 $
12 1382 جمهوري عربي سوريه 842952 --بولدوزر,,,خودروباقسمت فوقاني آن كه 360درجه چرخ دارد 71,000 430,623,687 Rls. 54,372 $
13 1382 جمهوري عربي سوريه 870790 -بدنه (اتاق راننده ),براي وسايط نقليه موتوري مشمول 01/87,02/87,04/87لغايت 05/87 2,960 425,845,636 Rls. 53,768 $
14 1382 جمهوري عربي سوريه 843039 --ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو) 16,600 356,876,579 Rls. 45,060 $
15 1382 جمهوري عربي سوريه 540210 -نخ بسيارمقاوم ازنايلون ياازسايرپلي آميدها, آماده نشده براي خرده فروشي , 11,846 263,655,019 Rls. 33,290 $
16 1382 جمهوري عربي سوريه 850433 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيشترازAVK 16وحداكثرAVK 500 10,616 224,514,800 Rls. 28,348 $
17 1382 جمهوري عربي سوريه 390130 -كوپليمرهاي استات اتيلن وينيل ,به اشكال ابتدائي 20,000 176,436,871 Rls. 22,277 $
18 1382 جمهوري عربي سوريه 540241 --نخ يك لاازنايلون ياسايرپلي آميدها,با50دورياكمتردرمتر, آماده نشده براي خرده فروشي , 7,841 163,706,226 Rls. 20,670 $
19 1382 جمهوري عربي سوريه 846610 -ابزارگيروحديده گيرخودكار 20,000 163,220,000 Rls. 20,608 $
20 1382 جمهوري عربي سوريه 590390 -پارچه هاي نسجي آغشته ,اندوده ,پوشانده يامطبق شده باموادپلاستيك ,غيرمذكوردرجاي ديگر 7,920 131,056,274 Rls. 16,548 $
21 1382 جمهوري عربي سوريه 600290 پارچه هاي كشباف ياقلاب باف به پهناي حداكثر30سانتي متروبا%5وزني يابيشترنخ كائوچويي غيراز6001 5,300 76,413,990 Rls. 9,648 $
22 1382 جمهوري عربي سوريه 321210 -ورقه هاي دا غ زني 9,060 69,029,335 Rls. 8,715 $
23 1382 جمهوري عربي سوريه 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 29 51,931,776 Rls. 6,557 $
24 1382 جمهوري عربي سوريه 690890 -چهارگو ولوح براي فر ياروك كردن وغيره ,ورني زده يالعاب زده .,ازسراميك ,غيرمذكوردرجاي 19,488 45,003,661 Rls. 5,682 $
25 1382 جمهوري عربي سوريه 843041 --ماشين آلات خودروسوراخ كردن زمين ياكندن چاه 3,750 31,514,667 Rls. 3,979 $
26 1382 جمهوري عربي سوريه 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخصوصاطراحي شده وبراي هرنو ع وسيله حمل ونقل 4,500 29,144,880 Rls. 3,680 $
27 1382 جمهوري عربي سوريه 630491 --اشياءبراي مبلمان كشباف ياقلاب باف ,غيرمذكوردرجاي ديگر 400 14,819,976 Rls. 1,871 $
28 1382 جمهوري عربي سوريه 490900 كارت پستال چاپ شده يامصور,كارت چاپ شده بامضمون تهنيت ,اطلاعيه هاي شخصي ,حتي مصور,و,,, 350 10,127,528 Rls. 1,279 $
29 1382 جمهوري عربي سوريه 630259 --شستني هاي سرميزازسايرموادنسجي ,كه درجاي ديگرگفته نشده باشد(باستثناءكشباف ياقلاب باف ), 496 6,426,359 Rls. 811 $
30 1382 جمهوري عربي سوريه 392640 - مجسمه هاي كوچك و سايراشياء تزئيني ازمواد پلاستيكي 279 4,495,419 Rls. 568 $
31 1382 جمهوري عربي سوريه 830249 --يراق ,چفت وبست ,غيره ,براي در,پله كان ازفلزمعمولي , 145 1,675,244 Rls. 212 $
مجموع کل
26,433,305,663 ريال
مجموع کل
3,337,538 دلار
[1]