آمار کل " واردات از" کشور "تونس" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 تونس 310310 - سوپرفسفات ها 147,205,000 202,573,820,236 Rls. 25,577,503 $
2 1382 تونس 280920 - اسيد فسفريك و اسيدهاي پلي فسفريك 66,822,328 164,322,311,241 Rls. 20,747,766 $
3 1382 تونس 310530 - هيدروژنو اورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك ) 15,750,000 27,314,147,952 Rls. 3,448,756 $
4 1382 تونس 271011 روغن هاي سبك غيرخام وفرآورده هاكه داراي 70درصدوزني يابيشترنفت ياروغن حاصل ازموادمعدني قيري باشد 4,269,221 9,146,094,315 Rls. 1,154,810 $
5 1382 تونس 843820 -ماشين آلات ودستگاههابراي قنادي يابراي توليدكاكائوياشكلات 10,000 2,479,180,000 Rls. 313,028 $
6 1382 تونس 850790 - اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جداكننده هاي آنها) 40,032 456,308,127 Rls. 57,615 $
7 1382 تونس 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 9 2,182,034 Rls. 276 $
مجموع کل
406,294,043,905 ريال
مجموع کل
51,299,753 دلار
[1]