آمار کل " واردات از" کشور "تاجيکستان" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 تاجيکستان 760110 - آلومينيوم بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 7,783,027 100,965,448,000 Rls. 12,748,162 $
2 1382 تاجيکستان 760200 قراضه وضايعات آلومينيوم , 280,000 3,186,532,372 Rls. 402,340 $
3 1382 تاجيکستان 720429 --قراضه وضايعات ازفولادممزوج (غيرازفولادزنگ نزن ), 1,580,800 1,862,118,464 Rls. 235,116 $
4 1382 تاجيکستان 730890 -اسكلت وقطعات اسكلت ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,از آهن ياازفولاد, 305,000 459,244,775 Rls. 57,985 $
5 1382 تاجيکستان 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-),براي فلزات (غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 22,800 255,951,295 Rls. 32,317 $
6 1382 تاجيکستان 520512 --نخ ازپنبه يك لا,شانه نزده باحداقل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بي از14وحداكثر43درسيستم م 14,000 211,895,320 Rls. 26,754 $
7 1382 تاجيکستان 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 100,000 201,445,731 Rls. 25,435 $
8 1382 تاجيکستان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 14,440 168,116,591 Rls. 21,227 $
9 1382 تاجيکستان 780200 قراضه وضايعات سرب , 48,940 159,787,556 Rls. 20,175 $
10 1382 تاجيکستان 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 18,000 158,139,944 Rls. 19,967 $
11 1382 تاجيکستان 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 10,000 112,527,839 Rls. 14,208 $
12 1382 تاجيکستان 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 12,000 103,779,338 Rls. 13,103 $
13 1382 تاجيکستان 842790 -ارابه هاي كارگاهي مجهزبه وسايل بلندكردن ياجابجاكردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 12,000 96,809,164 Rls. 12,223 $
14 1382 تاجيکستان 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن چرخ دنده براي كاربرروي فلزات ياسرمتها 7,500 84,395,878 Rls. 10,656 $
15 1382 تاجيکستان 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت بيشتراز10ميليمتر 18,300 55,916,863 Rls. 7,060 $
16 1382 تاجيکستان 940180 -نشيمنهاي غيرمذكور 5,411 54,690,720 Rls. 6,905 $
17 1382 تاجيکستان 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده ,كشيده شده يااكسترودشده , 8,305 46,614,046 Rls. 5,886 $
18 1382 تاجيکستان 721499 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نورد,گرم كشيده ياگرم اكسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده , 20,000 43,646,575 Rls. 5,511 $
19 1382 تاجيکستان 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 470 16,924,186 Rls. 2,137 $
20 1382 تاجيکستان 846039 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,200 16,204,008 Rls. 2,046 $
21 1382 تاجيکستان 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 1,500 14,001,974 Rls. 1,768 $
22 1382 تاجيکستان 854590 -- اشياء از گرافيت ياساير زغال ها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي مصارف برقي 200 2,700,668 Rls. 341 $
مجموع کل
108,276,891,307 ريال
مجموع کل
13,671,323 دلار
[1]